Skip to main content

Full text of "Emblemata v. cl. Andreae Alciati : cū imaginibus plerisque restitutis ad mentem auctoris"

See other formats


> -3 
DUKE 

UNIVERSITY 

LIBRARY Treasure %oom Digitized by the Internet Archive 
in 2012 with funding from 
Duke University Libraries \ http://archive.org/details/emblematavclandOOalci 


'ii iuiami 


,v\S? oliLiiiil„'ill]UIUIIiiillllllillHil!llU!Mi.' 

llllliiiiuiilUMUUMIMilUllillJt : 

ι uiiuiiiuimuimiuiiiiiiiiiiiili Emblemata v.cl- 
Ανπρέαεμμπ 

culmagiitibuf vhrifriic 
rcftimis ai nimtctn^ 

Adtectcl• comvencliusa, 
cxyheatione Claudij 

MsnoisT)vuionemi&> 
etnohtlis ext^iftppra^ 
μ Laurmtg. Tigno: . Α £&&& l ll l l Hll lllllll ln i ) i ii |i || ll| i |iiiiii i)rniT! i | i n)ini' ; biiimmiiti luiiiiiiiuH # Yoioxiy zyzid Prt.PauIum.Tozznmi.Mpc5U^ !_- ■« - *mmm*mr* «; •*. S.nsi^ * 


■*# ™ V%M*i ν»••. IHuflriflimo ac Reuerendifs.D.D. 

ΙΟ. Β APTISTjE * Card. Lenio, 7 ■ 


τ ι τ. s. s ι χ τ ι, ' "><« 

Ε Ρ ϊ 5 C Ο Ρ Ο FERRARIENSI, Petrm Faulm To\z,ius Bihliofola Pata* 
mmis ) S• & Fel. 

NdreasvilcUtuj interpo 
lito$lutYifconfulto$fnn- 
cepSjacprimm$t)0&fu- 
gatam debellatamqi bat 
l>ariemy>qti<e wra omma, obfederat^ re- 
liquit noba elegantiffima gwUemata y 
qug ipfe, <u r tdetur finxiffehom 'βώβά~ 
uissvtjinimum remtteret fludus ?ra- 
uionbm ■ fatigatum ... Stqiadem nje* 
nuftijjimus eius conatus adeo perrno- 
uit tranfilpmorum & ηοβγοηΐφ ple- 
rprumq; ingema ^ryt cUrifsiml <-viri, φ litterarurn gloriapernobdes> eidem 
argumento calamum φ* animum ap- 
plicuerint^eo tamen faccejfu^rvt fecun- 
dt longeomnwo aprimofint. Hocopus 
cufum φ recufum ftpius λ nobilifsi- 
muTypograpborum> mduxi ego ϊη ani- 
tnurn *vt ederem mmoreforma,) eaque 
cowwodiore , adieSia explicatiombus . 
CLAVDII MTNOIS y qutmul- 
tum in boc genere profecit > & L AV- 
RENTII PIGNORII notula, 
quem audw non lufijfe operam ^fedd- 
luHrajfe nonpauca > qu& MINOEM^ 
von ommnopcntum rerum Ita/icaru^ 
non rarofefeilerant . Hfc omnia, vt in- 
fmbere multo ampltfstrKO nommtTno 
10. BJPT I ST eA C*4\D. 
feruicerunt buwamtas Tua pr)mu>cu- 
itts apud me recens &* quidem non vm 
cum, extat teBimonmms deinde amor ftr* patrociniuM in banas litterasfin- 
gulare $ pofiremo <-vis viuida wgcni/ 
am^lijjimam ifiam digmtatem exa- 
quansy qua Te omma in eofafiigto Ho- 
nora collocarunt) njt nemo ferme fit > 
qui non cupiat deuouere fi Tibi > &• 
Patronum adoptarc^ • Interhosexi- 
mius fmt INNOCEV^T IVS 
SP 13^ IV S lAbbas/w probiu- 
tps φ* eruditiona njir > quam Ta 
oytime noHi , quique adeo mulra con- 
fueutt mihi pradicare de Te φ 1 pra- 
clarifiimis ^virtuttbus tuis 5 <~ut vo- 
lentem peBexerit y dempfirttque ti- 
morem ( β yllm erat ) Amplitudi- 
nem Tuam mmufculo boc munerein- 
terpellandi • Hunc Tu deuoti animi 
conteflationem C AT{D. amplifstmc 
6qm bonique conftde , meque m po- 
iierum inttr Tuos chentes recenftre 

& $ ne ne dedignarc^ * Vate ^φ Reiputr. 
Chrifiiana decori> fg) fubfidio diu <τ>/- 
uz-j • P*tauij Antenoru , e ΒώΙιο- 
folw no&ro 3 KaL lulij ^ α,ηηϊ 
Μ. DC> XII X. 
ΑΝ- 


ANDREAE ALCIATI 

■ " . 

v. c. Α. V Ι Τ Α 9 

C L AV Ζ). JU Ι Ν Ο Ε Μ 

■ 

CONSCRIPTA. 

ANDRE^ ALCIATI 

MED IOLANENSIS 

tVjtlSC. CLAR.ISS. 

Pcr Claud. Minoem confcripta. 
Wk^M ^DREAS ALCIATVS in 
pago Alcictto feu Al^ato Mtdiola- 
nenfi natus , t nobili Alciatorum ge- 
nert,fu£ atatis lunfconfultorum & 
poluotum hotninum gloriam incredibili fludio ac 
firtute longo poftfe nliqmtinreruallo ♦ ls adole- 
fcensy cum prifnum ingenij cultum caperet 9 lauda- 
tos & emditos inHitutom naftws ejljcd in primis 
Janum Tarrhafmm 9 qui litteras humanitatis futn- 
tna nominisfama docuit.Eas difciplmas cum Al- 
ciattis amdl• aniperet,feq', ψ non leuitertingeret, 
carum tamen vfumomnem ad peritiam iuris , cui 
fefe totum addicebat , optiml• referendum effe du- 
xityVt e# prima: artes>in quibm altf 9 tanqt4am apud 
Sirenum fcopulos confenefcunt , vni huic ancilla- 
rentur. jlle itaque y quodferio idfludifcapefleret, 
breui admodum fpatio temporis in eo profecity vt 
dignusexiftimaretur, qui DoBoris wftgnibus bo- 
ntflaretur : quetn honoum fuorum omnmm gratia 
& approbatione facitt efl afsecutus . Cui cum pro 
dr^nitatertfponderet ,qtianquam nondum adok- 

fcentt* VITA ALCIATi: 

fientia tempus exceffiffet >ftcab ornnibus fitfpi* 
ciebatur , tantamque de fe admirationem conci- 
tabat 9 vt de rebus etiam grauiffimis > & qu* 
non nift veteranis, & longo vfu exercitatis vi- 
ris proponi foliu effent , argutd politeque re- 
fponderet . Ergo Mediolani per tricnmum mora- 
tus-fefe foro parahat > nmnmque aduocationis ma- 
gna certt laude , fummaque fide & religione fufli- 
nebatycum ctpit cihs nomen apud exteras nationes, 
nedum fuos Jtalos > wnoteftere . u4ccitm enitn ad 
publicum pYofcjfionis munws ab ^uemonenjibiM > 
iiipendium fexcentorum meruit, cumnunquam ad 
eum diem tutbtdram^ vt ipfe aitiConfcendiffet:qua 
in vrbe per aliquot annos ita ingenium fuum & 
induflriam mirtfici probauit 9 vt vnas ptnl• inter 
Imdatos imis interprhes, folusque tgntgil• doflas 
commendaretur . Oua bominis fama exchatm 
Framifcus pnmm , Gailiarum rex , wgeniorum 
{olkrs aflimator , idemque fautor liberaliffimm » 
Alaatum ad BituYigum AcademUm vocauit > 
bonoYarto illi dupluato,adeo vt ργο jexcentis > fe- 
cundo qudm eo verwat anno , mille & ducemos 
confequeretw. ln ea vYbe Gallia celebri quantum 
illtper quinquenmum pYailitentifupeYfunt etiam 
hodie teHes per multh imdati & excellettes vni % 
qui Alciatum docentem illic audiutrunt : teifcs 
etiam Ubriediti ateYna digni memoria , qms ille 
fucciftuis bom fummo fttidw > parique ingenio rt~ 

tiqujfi. VITA ALCIATL 

llquit.Qtu lam kominis cum in dies incrementum 
caperet^FYancifcm Sforticti A4ediolan£fmm Dux> 
fui popularis amore ac glona captws , eum moras 
neftentem.peneq; tergiuerfantem reuocauit , νίφ 
omnem cxcufationis remoram intercipeYeUSenato- 
ria dignitate ornauir, & vt Ticini docendi partes 
fuHincvetiab ω impetYauit . Vaullo pofl certis de 
caufts Bononiam HudioYum omnium altricem ρε- 
tijtiin qua totos quatuoY arrnos ea omnium admiYA- 
tione im ciuile docuit,vt nullwsfatis doftus έ fcho- 
lis YtdiYC putaYetuYi nifi qui Alaatum audiuiffet. 

Ticinum poilea Yeuocatws , ita iubente CaYolo 
JmpeYatOYe y peY annos aiiquot illic Yefedit, nibilde 
inc^ptvs laboribus Yemiftt 3 gloYiam>quam tot vigi- 
lijs compaYaueYat, auxit: vt putavet fibi exemplar 
pYOpofttum HeYculit illim TYagichcuifinis laboxis 
vnim&d fequenttm gYadws pavaYetuY . FeYYaYiam 
deinde inuiftt Ducis HcycuVis ampliffimis conditio 
mbm adduftus>& pYoftYatam AcAdemiam txtu- 
lit.ln qua quidem vYbe nobilibm & doftis homi- 
nibnSiVtfempeYyaffluenthvt in alijs quas incoluc- 
rat,non modbviua voce pYofitendojed & permul- 
ta -paYiaque jcYibendoyid effecit^ne viuis & prtfen 
tibm modb confulmfk videYetur , fed & pofteru 
idem multb cumulatius ργαϊϊαγβΐ. 

ΡοΠ multos tandem peYegYinationum laboYes , 
Ticinum Yepetit, in eaque vYbe fuarum foYtunarum 
tabulas poftYemo cullocauif.docuit tresy quatuoYve 

ad V!TA ALCIATI. 

udfummum annos^ir qui nullis atatis difficultA- 
tibw&eque quietis alimiws* quam capere poterat^ 
blandhijs deivnitm ά c£pto opere ζ$ ftudio cefia- 
uit . De qua tamen tam frequenti concurfatione , 
yuam plerifq-, fufpeBam prafenferat, feipfum pur- 
gauiU vt peregrinationum non temerb fufceptarum 
rationem probabilem redderet* Dum enim bellicos 
tumultHofiibterfugeretJutamquefuis Hudijs quie- 
tem perquireretidmtiffimi peregrinatus,Principum 
iuffionibus huc atque illuc agitatm y certam Jedem 
tenere non potuit * No$ vero nibil moramur tam 
crebram locorum mutationemipraeflantiam hominis 
potws>& ingenij follertiamdebemws aflimare. ll- 
le difciplinarum libeYalium^biitori^ omnis^ Gr#c<e 
& Romaria lingug fubftdijs fretuf) iuris artem ni~ 
tori ptiiiino feliciter reHituh , amnlatM veteres 
quofdam magni nominis Jurifionfultos , Heren- 
nium Mode{iimm<>Anu$\um Labeonem^tteium 
Capitonem , aliosqucqui pares fuere in vtriufque 
lingua cognitione-yartiHmq, mdiorum facultate.Poft 
annum duodecimum , cum ciuilis & Pontificij *«• 
ris profeflortjf infignibm ornatm effet , Patadoxa 
& Difpunftwms m publkurn emifit>opws elabora* 
tum boris fuctifiuis dcandidato adhuc &tirone . 
Quoties enim ea^qiae ά [uis Doftoribws accepta,fe- 
cum perpenderet , fi qu<e probabilibus argumemts 
digna tefutatione viderentur^ ne confeiiim memo- 
ria exciderent,qmbi4fd(im quafi aduerfarijsfcribere 

CQH- VITA ALCIATI. 

tonfueuerdtiqua cum paullb accuratius expolijfiet, 
in codicem verasque tabulas refercbat. Quem cer- 
te Uhoremfufcepit) vt aliqua ratione DoBoYum » 
qui tum iiudia iuris profiterentur , iudicium con~ 
uelleret.qui bonarum litterarum cognitionem hlan- 
da & illici vokptate Hudio iwtis aduerfantem di~ 
cerent.Ex quofatis fibi faftumeo tempore arbitra 
batUY > fifuumluteris bumaniorihm honoremfer- 
uaffety easque iungifua atate fapientia fludijs pof- 
fe docniffet : qua omnis jpes exfpeftatioque eum d 
principiodeflnuityvtqui ά iuris doftoribmwnali- 
ter quam transfuga incefieretur & ab alijs qnilit- 
teras bumamores profitebantur , vtalienns explo- 
deretur , paullatim tamen um libri fefe infinua- 
runtiOmmbnsque in prouinciarum Jtalia, Gallif , 
GermanUq; Sicademijs locum fuum pedetentim ob 
tinuemnt.Nec vero ipfequotks occafwfert, diffi- 
tnulat ^ fe reiefta feculorum aliquot ante lapforum 
tonfuetudim » quam iuuenis erat amplexatm , ad 
imitationem & prafcriptum veterurnjmis traden 
di rationem fiudio omni & indufiria reuocajfe. ΡΪ- 
debatenim efie rnultos, quod ferebat agerriml•* qui 
barbaras , & impolitas quafdam interpretationes 
elegantioribus praferrentt & tritico neglefto* cum 
atauis vefci malknt glandibits . 

JSle vero quis putet eum ymws dvSafUr.aut 
etiam φιλαυτία,? captum fiudio, qufdam innouafie 
aut eiiam dowifle JecM,quam quijuperiore fecul$ 

fiorue- VITA ALCI ΑΤΙ. 

floYuemnt.Siquibws inloch errafie vetem D089- 
res animaduerteret, eomm nominibus panebat , 
neque canoris, quod dicitur , nugis ideo fe acutio- 
rem oftentabat >fed tanquam aliud agens oilende- 
bat quatenm eisflandum effet . Quod prudenti*, 
fuit opm fanb memorabile ab eodem perfeftum , 
nedum tentatum \ quofuum Jurijptudentia lnmen 
reddidit.De ekgantia vero & pelito genere dicen- 
di , (juod in iurifconfulto non ferebantlnorofi qui• 
dam reterani , vt qui dfuis magifiris perfitafier- 
rorem vfu confirmatum mordicm tenebant > ille 
quadam difputauiureque ipfa bocpr$itiWvt vin- 
8am barbariem d Pbihfophig imis latifmdijs 
abtegaret. 

Sttaqugdamcorrexit atate maturior, qu$ fibi 
adolefcenti fatetur excidifie : quo nomine d quibuf- 
dam reprekenfws feipfum bonefla oratione purga- 
uitJd enimfefecifle confultb^ maximis exemplis 
innuit.quia fama jm damno nollet inpublica ftu- 
diomm caufa pr*Haricari . Jdemfaftum ab Hip- 
pocrate> medica arte clariffimo , qui , ne pofieri er- 
rarentyquadammaUd fe tradita , primm ' corre- 
xiffet, M. vero Tullius cum Bjjetorici iibru quos 
iuuenis ediderat , non fatis placerent 9 de Oratore 
ud M. Brutumfcripftti & dfeiam edita plcraque 
damnauit.Sic & Fabim Qumft\iianm$um pnns 
duos de arte Rbetorica libros emifijjet > ijque non 
fatis probarentur> duodecim illos compojuit > qui- 

bus VI ΤΑ ΑΧΟ Α Τ f; 

bm & priores emendauit , & magnam indefa» 
matnefl confecutHfi.Merito igitwt quod alijs laudi 
datum eHfraudi non debuit effe. AlciatQ. Hac ce- 
khritate fam$ notm ,vt α viris folidi doftis cuU 
tws e£l,qitos fy vicijjim coluit impenfiffimfcimpYi* 
mUque % yi ltalo $ prftemittam* lac* M%nutium % 
JO(W.Selifctm>PetrHm aStella, iwis rtriufqne in- 
terpretem , alhsque non paucos : fic α quibufdam 
maleuolis pro[cijjm & exagitatm LongouaUium 
infeftHm babuit, bominem interdum fme mente ac 
certe fineiure tumultuantem > Alciato detraben- 
tern , aliosetiam in id contentionis genw pertra- 
bentem . Fuitilli &mulw*& quidem σνν^ρομος in 
Jtalicis Academijs Docior quidamiuris , ALE- 
XA Ν D R 1 Ν FS nomine,a quo non femelpro 
uccattis s nibil refponditf indigne tamen aliqmndo 
tulit>eum quafifibi oppo[imm-,atqvie aliquando fuc- 
cefiorem infultciYe,quod oilendit boc carmen in eun 
demab Alciatofcriptftm, 
Altiuolam Miluus comitatur degener Harpa, 

Et pra?darpartem (xpe cadentis haber. 
Muilum perfeq»viturqui fpretas Sargusabiilo 

Pranerirasqu; auidus deuorat ore dapes . 
Sicrnecum Qenucrates agic ; ac deferta fta- 
denturo ; 

Vtitur hoc iippo curia tanquam oculo, 
Jta Ixfm (ibi tewperabat : fed tarnen ne foro cede- 
re videretur 3 inwiam auepumnon alia ratione 

Wri- VITA ALCIATf. 

rlcijcebatur : QHem iracundi animi affe&um Cf- 
lare non potuity-excitatm intolerabili & indigna 
Fmncifii Floridi maledicentia 3 qui Za^iurn, Bu- 
d£um , ipfumq\ Aklatuw. , viros incQmparabiles 
fuerat au[HScontumeliosHace[fere.pofiquam enim 
eim infanam diu petulantiam pertulifiet» ille> qui 
Hili acumine bominem confodere poterat ,fcripftt 
in eum carmen fatyrkum » nomine paullulum mu- 
tato y verfoque in Rancifcum Olidum* bk Qmnim 
verbU : 
Audenc flagriferi matul£,ftupidique magiftri 

Bilecn in nos olidi pe&oris euomere. 
Reddemusne v.iccni opprobrijsJ fednorineci- 
cadam 

Ala vna obftreperam corripere iilud erit? 
Quid prodeft mufcas operoiis pcllcrc flargris? 

Negligere cft fatius, quod nequeas regere. 

Sed & aliquot annis ante 5 praftans ilia viri 
yirtws comitem habmt fuam inuidiam > quafuc- 
teffibws eius prolperi* fuccenferet. nam veliBis Bi- 
turigibnt ltaliam repetens 9 cttm vrbem infi bene- 
ficam Φ Uberalem hoc tetrafiicbo , gra tianimi te- 
ile donafiet. 

Vrbs Biturix inuitus amans te defero amati• 
tem, 

Quinque per aeftates terra habitata mihi. 
Nuncopus ad Vitulos cft a Veruetibusite \ 

Ergo vale,& felix fit tibi laniciura. VITA ALCIATI 

Qmdam maledicus nugator , Akiati nomim 
infenjk* , ita reflfondit %fcUrriliui]ne an contumelio- 
fwS) nefcio', 

Non nos, fed noftros nuramos Alzatus ama- 
bat, 

Qui tacitus fpretis vanuit hofpicibus. 
Scd valeat tandem Viculos pafturus: At illuna 

Noftxa vel horrentem frigore lana teget. 

Qua tamen nugacitate minim& ab incfpto cur- 
fu detmitm Alcicitm infraftum anirnum gefiit , 
perinde atque Hecate , qu£ canum latratusnihU 
moretm.Sed neque ipfe caruit fuorum reprebenfw- 
nc : vt enim alia muita tranftliam, kalm quidam 
ItoBoY Tbolope profeffurusfubinde iaBitabat ali- 
ter d l t fe legumnodos inteiligi qudmab Alciato , 
qui nihi! aiiud apud nos, inquibat , facit,quam 
quod floretat iura. cui fpeftaculo cum prafentes 
adeffent vi ri doBi^feu bominis anogantiam perofi* 
feu rifiu captandi caufa, ita cenfuerunt . Qux Ai- 
ciatus fioretat, ifte olecat. Et bac quidemfuere 
laborum fane multorum ac grauium teftimonia , is 
fuit vita cwfivs Αϊάαύ , viri fant digniffimi qui 
tumulQ nondum tegeretur > vt qua laudato & fru- 
Htiofo conatu incceperat^eademfiudiommcontentio 
neperficeret . JNQndum xtatis annum oftauum 0» 
qpinqmgeftmum excedens , pedum doloreprimo 
qutiem leuiter correptus> deinde paullo grauiur £$ 
erebrmrfdeovt continuf febris fymptoma illi mer 

b$ \ 'VITA ALCIATI 

bo adiungeYetur.paullatim confeftu* , intra decem 
Φ quatuor die$> femper integm fenftbtw toto mor- 
hi tempore y animam DeonddidiWTicim^annotn- 
unte ChriBiano ffuingentefimo quinquagefimo no- 
nofapra miUefimumifepultmhonorificd in Bafilic? 
Ticinenfr, vir cui {aufim dicere) plm fua patria , 
quam ipfe patria debeat* Eius fymbolay vt qua-ud 
ingenij adeo excellentis cmmndatwnem perti- 
neantMc ad extremum addenda cenfeo.Vnumfmt 
iili gentilkiumyVt ipfemet in Emblematis fcripfit, 
adnomen Alciatemmallt4dens.iy eocavjpiciiur Al 
fa,fera Germanica,qu£ ynguibm ottentat anream 
fententiam , y^Hv αναβαλλόμίνοβ^ΜΜ^ίφοΙ^ 
h&c cxplicatio. 
Alciar^gentis infignia fuftinet Alce. 

Vnguibus & pnfiv fert Αναβαλλόμενος. 
Conitat Aiexandrum fic refpondiiTeroganti 

Qui totobiuiiTet temporagefta breui? 
Nnnquam>inqiiit>differre volens:quod & in- 
dicac Alce ; 

Fortior h£c>dubites, ocyor an ηε fier. 
Quanquam tamenin ea eicone Alciati ad viuum 
exprejja (qua me nuper donauk Α Ν D RE Α S 
Τ Η Ε FE Τ 1 VS > £egim cojmograplrM) ftnt 
inftgniafamiliie Alciatorum fic expnfia y vt in fcu- 
ii planitie,fit d \&ua depiftz tunicuUJuh qua A- 
quila erefta, corona infignha , d dexira , rtpaovU 
quatMrifuprafcuti eandem phnitkm gaka (/ig»# 
; " * l b toue- VI Τ Α AJLCIATL 

equeflris d ignitatis) fuperitts etiam ceruinum w- 
put cum peftore, pcdibus anterioribus prominens ; 
in apice deniqne infcriptum verbum emblematis , 
μη JVp άνΑβΑλλόμινοί. <dlteruntfymbolum ftbi pro- 
prium grpeculiarefecit, vtimmoria proditumd 
Paulo louio.Cadkceus efl Mercwif inter duo Λ- 
tnalthe* cornua , cum infcriptione , ejfofyh JW/« 
χΑρτο( $κ ATroKWTAt . ciusk&cfenttntiA Emblt- 
tnate comprebenfa : 
Anguibus implicicis geminis Caduceus alis 

Inter Amalthea? cornua redfcue adeft. 
Pollentes fic mente viros , fandique pericos 

Indicat ve rcrum copia mulca beec. 
t AD AD calcem hirius Commehtarij,admomtiim eile το 
lui philologum, me 4e iuduftria priore i!Ia editi» 
jic,quam tanquam foetum aborciuuroparcurieram fupe 
rionbus anteaftis annis , tranfilijflc vnum Emblema # 
cuius argumentum mihi difpliceret, ipiaqj fcntcntia:cu 
quod mihi now faccrec ad ftomachum > tum criam quia 
non videbatur caftis auribus commictcnda , cenfebatur 
indigna quae mea explicatione illuftrarctur • Ne tamca 
{hidiofos omnino defraudem , qui inc vrgent & cert& 
cogunt, vt il nolimenarrare pluribus, quod ingcnue a€ 
libere me fateor iguorare , falrem ipfum fontem derega 
Emblematis ; id quidem certe ea velim cautione fadlu , 
ne quis ofFendacur . Epigrapha feu titulus carmiuis fic 
feabet, d.duerfu4 η aturampeceantes : carmew vero ita : i 
Turpe quidem dtclu >fed ^» eft res improba faftft» 

Excipiat β quis chcenice ventris οη$ί4 Ψ 
Jdenfuram leguq; modum hoc excedere fanttA tfi > 

Quale fit inceiio poUui adulterio• 
Vidco alhifum fuifle ad Pythagora? diftuxn , audioii 
torqueriin nefandum aliquod flagitium , idqj compa* 
rationc oftendi. fed hsec fatis, Caeterum id apparct eiTe 
tra&um ex Heliodori 5". de Infomnijs, eius haec verba; 
%£οξί Ίΐζϊΐζ "χοίνικΑ "χίζ&ν : iaheo Α^ίλφνί ίαυ7κ μί• 
yvvy.ivot • μ%ΐρον yip »' φοίνιξ, το ££ μ%τρον , νόμφ 
ί'οικζ • τρόπον &vau tiva πα,ρίνομ&,πΑρα, ία νινομίϊ- 
μ.ίνΑ κοινή τοίζ ζΚΚνρι πράττων • H#c Latine ita ίο- 
nant : QuifpiaFti fibi vifus $l\ ia chosnicem aluum exo• 
ncrare, conuictus deeoquod cum forore cubicaiTet, 
damnatus eft r naenfuraenimeftchaenix: atquidem mS 
iiira legi ilmiliseft . quodam itaque modo legem traiik 
ψ grcifus erat, quj nijnirnm admififlTec aliquid prane? le* 
ges toti Graciaeccmmunes. 


« z IAV. 
. : ■ PIGNORIVS 

Leolori. 
VErijJime dixit ( amice Leftor) qui dixit,Gra 
uijjimum efie imperium confuetudinis* cum 
enim nefcio quo malo fato Piftores y & Jncifores de 
fumpfiffent fibi iam olim politiffima bac Emblema 
ta figuris iUuflranda , barbare adeo fe gefjemnt > 
vt nemofitpaulo elegantior, qui bac prapoftera 
ifiorumopera non offendatur, & quidem grauiter. 
Qui Antiquitatis notitiam aliquam habent > 
fciunt profeBb quid intevfit inter veras y &faljas 
imagines, cum ver<e, & quadrent carminibus^ & 
referant nobU germamm fenjum auBoris , falfie 
vero longe abeant, &fenfum eludant , quem fcri- 
ptorfibi explicandum propofuerat . Vcrwrn b*c efi 
yetm querela, necfolos tangh Amdcts ifle dolor . 
TiBorum enim audaciffima natio in omnia buiuf- 
modi fmiosl• debaccbatur, ibi plusftbi licere arbi- 
trata, vbi minm par erat libuiffe^ . Verum quia 
bi peruerfitxtis fmeamatcres babent nonpaucos > 

quibm qulbws anticjimm efl defyicere qu<efibinoriproban- 
tur,& ea qu<enon intelligunt tradttcere , operam 
arbitror non ludemm » fi confilij noftri apad bos 
extabit aliqua ratio:, α qtta demum difcant » non 
contimo malum effe quod illis non vfquequaque 
placeat. Et vt e multis aliqua delibemm , Met- 
cunm vialisy qni comparet in Emblemate oftauQy 
Amor, Veritas, & Honor in nono > Minotau- 
rm in duodecimo > Chimwain decimoquarto y 
Dvaco in vigefimofecundo : Harpyia in trigefmo 
fecundo > Scylla in fexageftmooftauo > nonne bnc 
yfq; perperam repr<efentata funt ? atqiti dkent , fe 
primum non temere credere , vt monuit Epicbar- 
mm\ deinde cupere vt probentur qu# dicuntur* 
audio, at audUnt,& ipfi. MercuriuA Ινό^ιχςι 
in triuijsy & quadriuif s coliocabatur , tiquetrun* 
tm bracbijs, & peftore tentis, & quidem Herm# 
nomine.abflinebo α teflibns&nusq, mibi Alciatm 
fatis fuperq; erit * 

Trunca Dei effigies, pe&ore faofca tenus. 
Qui volent ampliora, babebunt eruditiffimum ώ 
mentarium Hieronymi Akandu ad manm^ in quo 
iUeSolis Pan-Tbeologiam, ex antiquomm fenten- 
tia eleganter afieruit. Amor* Veritas , & Honor 
fcalptiin antiquo lapide(vt edidit primm omnium 
Jacobm Ma^ocbim Roma anno M. D. XX 1. 
cbarta C.XXJ L)quin obuerfati fuerint Alciato, 
mihi (ane diu nemo pernegarit , mod^nouerk qua 

b 3 iUe ■ itte Hudioftu fnerit vniuerpe antiquitatis. Mino* 
taumm kaftenm in EmbkmatU qui nobis exbi• 
buerunt, itti nobis Centaumm pro Afinotamo fup 
pofuerunt , & quidem in ea vexilli fyecie , quam 
veteres nmqmm agnouerunt • Porto de Mino- 
tawti figura adeant qui cupiunt Dialogos Λ. Au- 
guflini Anbiepifcopi Tarraconenfu , qui Alcia- 
tum praceptorem ita proxime premit>vt nonfecun 
dus , /ed alter ab iUo fit . Chimtrf figuram di- 
fiimus ex antiqttis Corintbiorum nummis,quimi- 
tifick illuflrant carmen Aufonianum. 

Prima Leo, Poftrema Draco > racdia ipfa 
Chimera . 

Vnde,& FulgentiHS lib.$ .Mytbolog. Cbima 
tatntricipitem pwgiteflatur Leonem videlicetin 
principio > Capram in medio , Draconeminfine , 
qn<e babet ante Fulgentium Hyginns non vnoin 
loco . TaUadn Draconem in ea barefi funt noHri* 
vt credantfHiffe alatum, auritwm>& quadricYute x 
pejfime omnino. antiquitas enim omnis , Draco» 
rtes ferpentum vulgarium fornta perpetuo exhi* 
buit . vidimu* autem proxime quid Aufonius in 
Chimara, nomine Draconis interpretatHs ftt ; & 
nos ahbi propofuiwm Sard* iconifmuw , in quo 
Draco, Antipbiliccelo infculptm, arcum intende- 
bati appofitaad neruumfagittaiCpbaretYa^iris 
implicita , cuins boc erat lemma in alteya parte 
eitisdcm Gemmt δρακλν θεαγενουΣ 

AakuaqX ΑΛΚΙΜΟΣ Τ020ΤΜΣ ΑΘΗΝΑ. VtmiU 
tamus qux alias annotauimws de curm Cereris , 
de iiatua Laocoontis, de imagine AEfculapij , de 
tnriis Befljeridum, de Mercurij virga quam Ca- 
duceum appeUamu* , ξ$ foftk hac Athentgorat 
Dracone, & Dracoenaconfiare infigniter fcribit. 
lmoArnobitM y & lulim FirmicHS anguem 3 & co 
lubrum appellant in facris Seba^ijs , quem Cle- 
mens Akxandnnm Draconem • Et Draconarif 
in exercitu ^pmano quid pratulerint notutn fanc 
efl . Hos tamen Draconesfmt qui Angues » & 
Serpentes non femel vocitent . harpyiaram ima- 
go reflituta eft ex antiquis monumentis ( ita enim 
txtabant in antiqua Gemma excifa , eim generic 
quod Gemmarij noftrates vocant Cameo)a Zetho» 
& Calai in fugam a8& . Scyllam qui vidcrint 
in anterioribw tditionibm^nonudtant^ modopof 
fmtfe continere• nos iliam e veteri eftypo bic, & 
alibi expYimendam curauimm . Et his paucisfa 
8um arbitror fatis nofiris calumniatoribus, quot 
ego pY4 candidi LeBork erudita cenfura mhUiftt 
rtk facio . At ad banc diligentU normam exa8<e 
funt lcones non pauce, qua in mendo erant, quat 
fanireSiitmffeffiHs feliciter vmuerfd* , nifi arti• 
ficum torpor & nefcio quafati inuidia obfHtijfent• 
Hunnus.n y fmt Einnm in Emblematt XXXfli. 
totus pellittis, exceptis oculis , erat txptimendui 
ν t in ediuone Lugdunenfi anni ι f 50. in XLU?* 

b 4 «d adfmulacbrum Spei erat appingenda Cornix* & 
hJc obiter monitum Leftorem volumm Doliolum 
ligneum noHris monbm depiftumefie , quod te- 
flacenm otquiuA fuerat exprimi , quamttis , & #• 
gneum ab antiquitate fity vt nos in comentario no 
&r.o. de ftruis pridem annotauimm . in centefimo 
Tiftot addidit defuo , nirmum quidem liberalis > 
auiculct/S duas > nobis inuitis . mCXV* aU Sire- 
nibm.addiufunt non admodum ad mentem Au- 
dlorifylicetantiqui non femel addiderint . Emble- 
m& CXXyil. quod inuerfum cernatur , illud ve- 
w operammtypogr&pbkamm flagitinm eii . m 
CXXXVJ. Cicada in veflitu viri u4ttici>& Lu- 
nuia in calceo Romaninon apparent, quia vel Pi- 
3w 5 vel delator omittendas duxerunt : quam 
obcaufam, ipftviderinti egofane ofcitantiam in- 
terpretor , &fiuporem . in CXLIV. fiBov iuffus 
effingere Principem cacum , videtur anfam pra- 
bmfie calatorh vt videntern effingeYet. CLXXX• 
lmagmes ctflatOY p€Y fummaminjcitiam depraua- 
uit > auYem fifiam HeYculiJinguam audiwibus' . 
catbena tYaie&am expYimens > peY turpiffimum 
vsifov 7Γ^ί~[<ύξον • alia fi qua funt qua pYOpe- 
rantem fefelleYint pYatermittimus,obfeYuanda «/-. 
miYum ociofis, quos occupationes minime pYemat » 
& quos deltBtt infcirponodum quweYe vt ainnt, 
Defino autcm hicnon inuitm^monhis tamenprim 
hk y qui adlegendnm accedent > in exempUYi Ra* 

pbe- pbelengicmo anni 15^1, quo nofter typograpbus 
efl vfws > pr*po§lere collocatas fuiffe imagines 
Emblematum CXL CXlL ideoque nos primitm 
feriem vulgatam inuertiffe ad mentem carminum 
ipfomm. CLIV. Φ CLV.nosnonprimi tranfto 
jhimus -, fed fecuti fumus edhionem Lugdunen- 
fem> c\ua tYanfpofuit & quidem refte . Et hac pro 
opeUa noflradifta fint , cuius neq; ideo nos pce- 
nitety quod fuccefim non aniferit omnino conatui 
ncftro . in prrtclaw enim conjcientia Ίρβ veftefa- 
Borumoptimos quosque confotari folet . atq-, bac 
nos & fauore tuo benigne Leftor interim erimus 
conttnii . Vale. 
ΑΌ ADPRAEFATIONEMEMBL. 

CHonradus Pcuringcrus quiiiiam fucrit nemo mc- 
lius Bernardino Trebatio Vicctino cxpofuerit . ls 
cnimanno Μ D X V. Peutingero infcribens verfioncm 
fium Hicroglyphicoriim On Apollimshaechaber; an- 
tiquitas ipfa nullo magisgaudet alumno . Romani au- 
tcm Csfarcs quem aiium malinr curatorcm?non tibi co 
ium gefta cognouiflc faris , eos ipfos iignatos omnes in 
chartis,aere,argento>ioIido au ro demonftras.& quod vi- 
ui non potueriint,morcui adepti funt: vt codem tcmporc 
& iuueiies& fenes,& in omni setate qnales fucrintcon- 
fpici poffint . 5ed & ipfi Roniani duces , quod non fe- 
cundopcrierint.tibiacceptum referunt. tueorum Epi- 
grammatacolligis vndecunq; & iam retuftatccollapia, 
dimidiata ferc refticuis , ac das , vc poftquam in marmo- 
xc acqucuntjin chartis legautur. hsec illc. 

Dupueros iuglas] gradatio clcgasjpucri iuucncs,viri• 

ChartulApicia] Volaterranus lib.i^.Philolog. noui- 
tium inucntum eife icribit . 

H*c nos fefiitiis Zmhlemafa cudimtu horis»"] diebusfe- 
ftiuis.Virgilius faeram fumpfi: pro die . 

numquam tc craftina fallet Hoia 

Cicerolib- i.in Verrem,hic tu fortaiiecris diligenSjnc 
cjtiam ego horanjdemcis legirimis horis remittam. vbi 
Afceniusjmirehorisdixitjcum dies ilnt plurimi• &ve« 
tcres pia?terea herasgeneraliterdicebanrmorc Grajcoru 

Vtslibm vttorulot ] morisfuit Alciatiartate, vc vefti- 
bus aflucrentur, vel in ima fimbria , vcl in manicis , vel 
iu thorace,imagines & di&eria ingcnioiaj vt vidcrc ροίΠι 
musin pt&uris Ducum, & Imperatorum cius aeui • & 
mcminimc notare in Solidisaureis Ludouici S£ottix 3 &c 
aliorum. & qnidero Ludouici illud fuitnonadmodum 
vulgarc in hoc gcnere;qued antiqua libsrtate pcrftringit 
Mattharus BoiTus,in eptftolaad Iacobfi ComitePurlilia• 
rum- iu quoq; & Ludouicum jnultipiuancpcenas mi- 

fcri- itticbtdhtt, Bc Jiuinitus date , (5110 fe ic e*pldtetatqii« 
agnefeat,qui fupra htimanos ertoresjfe tantf metis c«eci 
tatiobftrinierat.vthumanajatqj diiiinaiuxtadeluderes* 
nam propulchroi & regali nomine (Ludouici) Mau- 
nim vocari , & proelegantiforma pinginigerrimum * 
atq> teriificum fefecitjinuertentem tnanii orbem terra- 
iurrij& circa orbem hoc ienigma infcribi , qiiod eft Dei 
iblius auderc , FACITO VELIM, qutim fuif^ 
iet ei fatius dicere F Α C Ι Τ Ο poffim. ha»c ille• extac 
etiam nunc in femploD. Antonij , apud nos , prope o- 
ftium iacrarij inter alteram antarum & parieremiimago 
■viri fnilitaris,in cuius raanicategirur patria lingua Τ V 
DIRE\ Ε ΜΙ FARO N ru dices : at egofaciam . 
thrafonice plane. Io.Villanuslib.io. Hiftoriarum Flor* 
cap.60.de Caftrucio; per Jeggiadriaegrandigiafece vna 
toba di fciamico crcmisi , edinanzial pettocon letterc 
doro, che diceano Ε G L Ι Ε Q^V Ε L L Ο C Η Ε 
DIO VVOLE, c nelle fpat le di dietro fimile , Ε 
$1 SARA' QVELLO CHE DIO VORRA*. 

Petafis vt figere Pafmat'] Parma inquic Varto , quod 
a medio in omnes partes par. inteliigit autem auclor 
lmmmosaiueos ,grandiores vel argentcos inautatos* 
gemmasq; excifas velincifasauro inelnias , qu£ omnia 
ad Petaforum ornatum transferri etiam niuie folent. 

Et tacitii valeat fcribere quif%notis.] Ν ot£ hic Zi* 
ftx funt.de quibus lo.Andreas Palatius, & alij* 

PreciofAntitnifmata•] haec ego vetera iiotinTmata intet 
pretor,non donaria: Caefares vr ait Trebatius) fignato* 
a;re } argenco,iolidoauro . 

ADEMBL I. 

Talia Pelldum gejftfienomifmata Regem ] ego fancat- 
.birrorhicnomifmacaNummos vecereseife. vidimus e* 
nim,quod fequittir in carmineomnem dubitacionem tol- 
lic.Alciatusaucem vetuftatis fuitobferiiaiuiflimiis . 
AD EMBL. II. 

Hk populu fAiri* dtbitA mgo mte eft.] Miehael Ton* 

ilis fus LC. in oiatioi]e,quam habuitad Georgium de Atn 
bafia Cardnomine populi Mediolanefisjauno ι joo.cum 
inter Hiftoricos conftet Mediolaimmjomnemq; Inftt- 
briam,Gallorum vnam pene coloniam fuitfe . ld quqd 
vel exhocfaciIecolIigimus,quod vniuerium hunc tra- 
<5him Galliam Cifalpinam adhucnuncupamus . 
Α D Ε Μ BL. III. 

Alciat&gentU.~\ hajcomnia fane ingeniofe , vtannota- 
uic eriidiciiiimus fcholiaftes,excogitaea fuiit. at vetusfa- 
miliaj nomen fiiit Alzacus , vt-couftar ctiam e carniinc 
Poeta; Bkuriceniis , 

Nonnosfed noflros nummos Alznttus amabat» 

£t iti vetere editione A.ifonianaapud me.inquacerni- 
tiiraiuographia ci.viri 3 legiturha?c Infcriptio. 
Andrea Al\a,ti liber efi , & amicorum eius . 

Csecerum Alciatus inuahiic , Alzati loco. & forfan m 
Emblem. IX III. 

Alc&nm ve teres caudam dixere Letnis , 
lionnullaeftalluiioad cognomenerudite immutatum. 
ADEMBL X. 

Halieutiea fertur•] Lembum etiam ntinc Liguresap- 
peHauc Leudo,iiue Leuto&ab hac forma lembi appel- 
lationem iimenit Cithara apud noftrates celeberrima 
(vulgo Litito) quaniauctor adicribit (vt videtur) Ita- 
lis inireiKoribiiS;feii,quodego malim, perfe<5toribus.& 
quidem viiecur falfua in etymo Volaterranus , qui l& 
XXXV. Philologiae hxc habec, Letitum vocant fortaf- 
fealeiiDre,& locopleftri penna perciititur.inquoexcel- 
luic Pettas Bonas Ferrarienils.pulfatur & digitis inuei»- 
tonoitraascateScephani Hifpani aulici Ferdinandi Sici-' 
lia? Regis,excelleiuiflimi Lyriftas. Anroniits etram Rota 
Patauimis ( vt fcribic Scardeonius) puJfando Liutum , 
in I-taliajeruditoriim iudicio,vixparem habuit. 

Qupnpu* cumfacijs ] P.Iouius lib.XV.Hiftoriarumj 
incerea Maximiliamis Storcia , quum crebris iiimoribus 
afferretur,maxinium m Galliacxercitum comparari,& 

Re- Regem ipfumbelli ducemjfuperatis Alpibusin Italiam 
primo quoq; tempore defcenfuriimjComrneatuSj arma, 
eauoSjtoimenca,anq; ©mnisgeneris pra^iidiafummofta 
dioparaie,pecunias.iliigulis vrbib- imperare,munirear- 
ces , & Heluetios canerosq; focios Principes perkgatos 
obnixe precan, nc fe in tanto re rum difcrim;ne dcfere- 
re velleiK • 

Α D EMBL. XXVI. 
Gramineam corollam.] haecftiir obfidionalis,non ciui 
ca . ciuicaenim conftabate Quercu. obiidionalis cgra- 
mine.Pafchalius& alij . Laurentius Lippius Collenfis, 
iii Diftichis , 

De Obfidionaji . 
ρ Obfeff&m Poenoferuauit milite Romam 
Qujntuo ,natmo gramineferta tulir . 
de Querna Virgilms , 

At% vmbrata gerunt ciuili fempora Qt^ercu• 

ADEMBL. XXX. 

Cucuphaaiiis cjuasfuericnepigeat Le&orem perqui- 

rerein commencarionoftroad Menfam Iiiacam.non eft 

vtiq; Cicuma,quafvideturefle Ny&icorax, vtapudAn 

toninum Liberalem . 

ADEMBL. XXXIII. 
VttumuloinfideAs ardua Ariftomenis.] fcio 8z video 
qii<e adiiotaueriterudijyilimus icholiaftes.at nefcio quo- 
modo Alciatus ponierit celebrare cuinulum Caroli V. 
cum Carolus obierit anno Μ D L V 1 1 1. Alciacus au- 
no MDL. videtur aurem imiratus MaruHum . 

D Ε AGESILAO 
Nuncia mngnanimi volucris louis>ede quid Vm& 

Inui ttt rofiro cudU Agefihi ? 
Ipfa inter volucres qtfantum capttt effero, tantum 

Mort&les omnes c^dere AgefiLeo . 
Laudauicautem & idem Marullus Ariftomenen. 
Viderat aymatas vnt dare terga cohorfes 
luppiter, φ Martetfrcredidtf effefaum • 

Mox itfex vt AtiBomenes natlspreeul Agnitu* Mrmu* 

Etfulfitvolucris auxiliaru apex 
Mafte a i* ° it*ueni*fi te mea bella tuliffmt 

Non alia cotlnm tun c eguijfet Qpe , 

AD EM BL. XXXIX. 

TocXemk&c Ipecies•] ego vero fponfione contenderim» 
Alciatum ciun haec feriberet, refpexifle ad eam fpecicm 
Anuli,qui dextrasimplicit3sexhibet>qiiiqi in frequenti 
vfu apud noftrosmaiores , nunc apud nos (vti praeclara 
qua?q; repudiauimus) vix,acne vix qmdem exrat» nos 
appellabarmisolim anndlodi Fcde.videtur autem car- 
ITiem eifiotum incommedationem muneris > vr& Anto- 
nius Qu_a?ienguspoljtifllmus noftri faiculi poetarum , 
jn muiuis fmaragdi lufit elegantiiTimiscarminibus.qua? 
hic fubfcribam,vt au&oricatem cpncilient labori huic np 
fho tumultuario , 
Ghiem fulgore tibi rutilum viridante Smar&gdum » 

Parua nQUum mitte munera ad hoipitium , 
Hunc, ne ingrata tni fubeant obliuta Lygdi > 

Pulcher Hyla digitis infere marmor ets . 
Jit quotie; ocylisflexi teres incidet auri 

Inclujo radians circuliu in lapide » 
Tfic tecam.quo Lygdm Hylam bonus ardet amore , 

Nulium ai4tum,nHll& eft lueida gemma magu* 
Α D Ε Μ Β L. X L, 

%enci\U aptamantu.] Beruardus Zenalis TattiiiinuB 
acutus piftor & Α rchite<5hiSj fcripfit de Piftnra• ica Io. 
Paulus Lomatius,qiu ciufdcm nonfemelmerainit. Bo- 
nauentiua Caftillioneus; quaruor prapteiea orbes codem 
411 marmorecoiifpiciiuitur,ex quibus teltimonio Bernac 
di Zeualij Archite&oniees peritiiIimi,nofter Alciacus cxi 
itimat»aquas ab Agonalibus vel aliunde Iaben ces,per cu- 
niculosex orbibus iniilientcs,copiam earum indigcnci po 
pulo fubminiftrafle . 

ADEMBL XLII. 

Huic Emblemati, & X L V 1, jnirum eft ui occaiio* nem dederit Maiullus,qm (vtanimaducrtitetia Claud• 
Miuos) lib.3.carm.ita fcripfit. 

D£ SPE ET NEM ESI 
QuAnam h&c tamfemper qu& Uta efi?optima rerum 

Spes bona. qua lateri iuntfa? potens Nemefis . 
Dux magis an cemts ettlvindex mngu.vnde duabtti 

Tempia eademlfperes ne nifi quod liceat • 

Ethinc licct videre quam minimc puduerit , & qui- 
dem nonfemel, clarilTinium virum laudatisaliorum vc- 
ftigijs infiftere, quod nefcio qnibus mmium delicatis ic- 
ΙΐβίοΓαπι feiifler . 

ADEMBL III. 

Paulus Ioeius lib. n. Hiftoriar. Sub idem tempus 
Sforciaadueriis nutatis Ligtiria;rumonbiis,& Sacramo 
ri Vicccomitis inexfpectaca defe&ione pcrculfus ,cum 
priniis Heluetiorum cohortibus Nouariam comende 
racvtopportunain vrbe, tutusab infidijs aduentanccs 
lcgionescxfpe<ftaret. Sacramorus circiimuallandac arci 
praeeiacvirprincipeortus familia/edmaiorum fiiorum 
Virmtis & Gloria: penitus oblitus , vtpotc qui fortuna 
fuaminimeconrencus ad antiqiuim inclytx domus dc- 
cus.nequaquarn bonis artibiisafpiraret alebatenimcir- 
ca feaudaces veccranos abegeftate arqj fuperbia cxdi- 
bus aiTuecos &maleiicijs infamcs , & hilusaliquot pri- 
mx nobilicatisadolefccntesdiilbhna vita perditos &cf- 
frenes,qiii a parcnrumimperio,gratiaqj dilapfi, liccncias 
militaris libcrtatem quserebaiu.&c. 

ADEMBL, LVI. 

Ambitio quot iumnilU agit.~\ ha;c aut ege infignirer 
fallor, auc dc Gakacio Sforua Duce Mediolauenii did* 
ftinr.qui nacus annos trcs fupra r riginta, ab And rea Lam 
poniano.Hieronymo OlgiatOj&alijsiu a;deD.Stephani 
cacfnscft . Lamponianum autem celebrauit eleganttfsi- 
znis verfibusMarulluslib.j. carm.&dc GaleacioBof- 
fns.ep j.fcriptaad Lodouicum Sfortiam i Quod tuofra 
txiGaieaz facile contigitfet, ni gcuerofufn quidem ani• 

muai mum ad feuitiam ,intolerabilemqi libidinem cornier- 
tiiTec &c. 

ADEMBL LXXI V. 
lam speculam Veneri•] Specnlum fuir anathema Ve- 
neris.Philoftratus Iconibus. ideoq; Triton apud Appu- 
leium Veneri Speculum piasgeftac, in pompa. 
AD EMB L. LXX VII. 
Laurenciiis Lippius Collenfis, in Diftichis 
Surgentem Venerem mollis Lacluca moratur. 
Oenoret Erucof qui cupit eflefalax . 

Α Ό Ε Μ Β L. L Χ Χ 1 1 Χ. 
Laureutius Antiquus , Leoutinus ; iiiiignis Theolo- 
gus,& rarae.probitatis nec vulgaris erudicionis vir,arbi- 
traturhoc iymbolo, MotaciltaCrucisorbi iiiclufse, vo- 
luifl*e Alciattim cxprimercilla D. Patili ad Galaras cap. 
5. quiaiuem funt Chrifti carnem iuam cruciHxerunc 
cum vitijs &concupifcencijs• interpretacur autem di* 
j rum amoiem Venerem mafculam , cui au&oi• adiungat 
, illicium foeminarum,qu£ dno mentem diripiunt. profc 
ι &o frequens ille cauda: motus iu Mocacilla nefcio quid 
obfcauii lepraefencac, pie fane, & ingenioie . 
ADEMBL LXXIX. 
Mm albui ] hodie vocanr Armcllino , de quo Pafcha- 
Jius in libro de Corouis>& Stephaulis Pighiusin Hercu- 
je Prodicio • 

Α D Ε Μ Β L. L Χ Χ Χ 1 1 1. 
Τ>'ι&Η* Ardelio.] Phaedrus elegantiflimus fabulacoi . 
£β Ardelionum qn&darn Kom& natio , 
Trepifle co?2curfans>occupatainocio, 
Gratis anbelans >tnult* agendo nihil agens > 
Sibi moletfa>& altjs odiufiflim» . 

AD EMBL LXXXIV. 
Fauftus Andrelinus in Diftichis . 
Semper eget,fitiens medijs eeu Tnntalm vndu, 
Inter anhtlatw pauper ληλυμ ofts . 

> . ■ ι 

AD AD E-MBL. IX XXV. 

Septfttuspcpulos.] auari horainis infe&ationem habet 
Phaedrus , 

Vulpis tnbiUfodiens &** le&or inde pctat. 
quia nos properamus . 

AD HM 6 L LXXXIX. 
laufhis Sabasus . 
Znxit β atuam Periander Aritois,& qui 

Aeqttorafalcanti tergoracurua dedit. 
Oelphtnimenfirat plactdi pia fabulfi>qu*ntHm 

ExfuptrenS homims impietate fertu • » 

ADEMBL CI I. 

Dc Promcthcoarguce fatis Antonius Thylefius • 
lllufit fuperU quondam vafer omnibm vnns 

Mortalis,tAcita4furriputt%fitces° 
lupiter vleifcens, morraUs imperat omnu 

Ludat vt occultis ignibm vntu Amor . 
ADE MB L. CI II. 

Nunc ttctra tadtm.] hoc eft Encauftum, & Encan- 
fis. vide Plinium &alios. fufpicamur autem hic iunui 
artem icouicam,qua? cz cera vane coloraca effingic ima- 

fjnesad vuiura,& lllas cjuidem e&ypas.cuiufmadi arti- 
cio inclaruic non icmcl Vrbs Mediolancnfis . 

ADEMBL. CV I. 
Huiufmodi imagiue propofnerat fibi Fauftus Sab^us. 
Improbe intrmis Amoy^uid rifu falli* amantes t 

SepofitU armts>non tamen tnfidijs . 
tHMfnfubflore dolos ,fub pifc t pericula claudis i 
Allicis vt perdnsimprobe naufragio. 
AD EM JBL, CX, 
Ter ipttit inque finiu ] Egolegerc,Ter fpuitoinq; fi- 
rhis imos ad arccndum videiicer Fafcinum. Piiu.Iib.x8.. 
cap.4.Scaligcrad Petronium , & Lindenbruchius in Ci- 
j^ii.l^cry.m«cnim Amows 11011 rcftingtuiiu.ied excitaiu 
inccndium. aluer camcn videcur fenfiiTe Georgius An« 
felmijs. 

, λ c fun~ Fmde diu vOn&iU gontitunOkOaimproha & exlex, 

Fur.de dmupidsu • tx ocnlif iatcrytiuu . 
Vr&do Pttdiatu 0* rationis>mentis abacior , 

CdcumvulaM,edax eura,pottftiui Amer ~ 
Abfoluunt homines grauidis tua vincula curii » ■• * - 

Tu modad&vapidisiftitaverba-Notis. 
Nam quem aceendi&i tniferk in mentibus ignem % 

Extmftum lacrymis nun c quo%cerne tuk, "- *» 3t 
AD EM BL. CXl. Κ 

lnfans-Lydtu* ] (eries imagiiuim tfanfpofitaruiti. , it 
olim in omnibus fere Edirionibns (had noftra eicepta) 
iecitvt feholiaftes infantem ; Lydrum : Ciipidinem inter- 
prctarcturvqUod fane a vcro fonge^beft . - " "^ * 

Tabelta pi&a hmas^tgifmemrextabapuci Aioyfiam 
Corjadinum^iiiris Confulmiti< & tjnidem aianii ρ&ΪΜ 

artificisdepi^a,mqaa ieguncur hi v€tfus> 
jDumpuer alueelafuratur mtlia Cu£ tdo 

1iurtmlidigimmcuipite>fixit Apu* »«»vl 

Sic etictm nobn breuii o>perituravuluptat • "' 

<=£#*;» potimus,trifti mixtx dolore nocef . 

Videnturautem decerpfiexillis HerculisStrcteia^ 
D«w» Veneris pueralueolos fiirafur Hymetti •' - •* 

Turmti digitum cuipite fixit Αρύ J 
Indolmt grauiter, pHenliajj tftei rigauit 

fletibm,&matrifyUuU<iHe8ui>*iti 
Vttde ha tantillis Vires a»tmantibtiii vndn 

Exili pojfunt Udere achleolo * Λ *• 8 

Cui Dea fubridens inquit.noft W qmqYnAti • . « 

CorPore non m&gno>vulnerA magna facis 3 
'■•'-. " ' ■• ■ 

AD£M6L. CXIIL 

.....••. ι ' ' • • ! " 

Hic certa, ae ctci Spieuta vana mouet. ] ego arbitr«r 
fcripiiife Alciatum. 

HiC certa: αβ c&ci fticuUvanA tnoutnt . Neq; hac tnfeam come&u ram potui diifimulare ftudiofi 

autem aequi boniq; coufulent fat fcio . 

■-'•■'' •.• ' LX 

AD EMBL. CXIV. 


Sic Itbacum.] Ithacus Dux hic eft Vlyiles. ita Em* 
bl• XXVIII. 

Qyd Gr&corum Ifhaco concio iniqua dedit . 
ficLXXVI. [.ahi 

^ir^; Ithacipofiquam vina biberefues• 
fic C LXXL 3 l λ 

Audijt h&c Ith*cus Ί 
C5LXXI. ' ! Kfaroftai 

MerctfriuTphirtthaco .4 «<wi videtur effifiuri* 

ex difticho . Laa renti j i Xippi j' ε * τ 0$ Ι ο ; 
Acciptcu Moly (mAgnfificrtde Wtmef4) 

AD-EMBL. CXVI I: 

VttitifHnf'^tUiU^ynMtiHaqivellsrit[ByrrhU\ 

Qtialia Lignipedesflragula habere folent . 
Antonius Thylefius, decoloribus,c&p;4 ; cft &colora1- 
bi nigriq; particeps , agrascis -iiidte X«ucopha2os , voce 
iam a noftris vfurpata,vocatus.genus eft id coloris nati- 
uijiion enimiBficit«/,fed ouisipfafiic natura quafi pin- 
gitur. Hunc fibi fe<fta facerdotum fumpfitfan&iifima, 
mii nulla<tiu)toa liufea pemtus indati ! ,pro&ngulo/refte 
re vinciuntnodofa, ac lignejs taiuumcalciamencis vii , 
grecario Vi&ttirt quairitanE. '^' «wb? 

•.':.. ' : .m,| Stl^ 

ADEMBl GXIIX. nT£ 

• HuiufmoWiEmblemaievfiiieft&Diefiderins Ligna- 
mineus Patauimis,ord. Prsedic cuius memimt Berhar- 
diuus Scardeon.ltf* i.cIaiT.6. fola aufem Epigraphe Ia- 

c 2. fotj fum,confueaiV€mmr£fcianis fab ami qi re rmfr pcrfona 
viros fui xai in (cxaita inducere , qua bonos qua ma- 
los,qua nobiles qiia inglorios.& huius xei in Emblcma 
tis fpariim non obfcura apparent veiligia.nirnirum . 

JerHittM obnoxilf 

Quia qiiA voUhctinon audehat dtcere , 
jtjfeciiMpropries in fabellitf translulit , 
Calumniamqsfi&iselufitiocisi 
Ca^cerum tunc tempons& BnxianifiiumTlirafy- 
bulum habuere,Benedi(iliim videlicetMaximunii cuius 
extatdeforma Reipublicas Brixianae contlituenda pra> 
clarum coniilium & de eodem noo igtiobilia Encom ia 
carmine conlcripta . 

Inmagna nemoeft.~\ hoc qtiidem magnum^quidfuit: 
at quod vix fidem inueniat. Virtuti euim femper co- 
mesimridia,&a»muIatio. Ec fane incomitijs vrbisno- 
ftrieolimjCum cUris quidam, omnibiisfuffragiis,quot- 
quot interfiierant,coniecimis fniiler,horioremjquem pe- 
tcbatjillum Pianor qui aderat s deia<cie nofccre cupiens, 
gratulatus eil, quod pnuies iljum arpareiic.at Pra?ie<ihis 
dolereie,quodneminemiuimicumhaberet. vc enim in- 
quicPublius, T ' : 

Miferrima eflFortuna ,qu& inimico cnnt .« 
£t refte {qmfquu lilefnn) Opttma , eibtu Inuidii- 
ΑΏ EMBL CXXxy. 
. Rhasteo] nullura hic peccatumjfi Piiniiun, &aliosrc 
&e perpendamns . 

Yiridi lapis bic Amaranrho.] Amaranthina corona 
D. Petro, iu epift, iea eit quam interpres verticimmar 
ccCcibilc } 76y αμα,ράντίΐ'ον Ίνς^ό^κς rspifcPsPj&notauie 
olim A. Auguftums. quo refpexille v.decur Clemens 
Alexandrinus,P3edag.cap.8.Dulcraenim Amaranchi co- 
rona ei eit repofua.quife le&egeirerit.Amaranchusau- 
tem eft immorralis Poecis. Plin. Iib. ζ ι -cap.8.& huc perti- 
netquod narrar Phiio'lratiis iti Heroicis, Neoptolemo 
eoronas Amaranchiiias piimos Theflalos ad funcra ex lc- gc cot>ftituiiie,vt etiarofi venti nauem abduxii!ent,mini- 
meflaccidas acdeformes adferrent. Venetijsp£rro , vt 
audio,Menfa2,hyemeiu comiiiiijs.Amaraotho exornan- 
tur;quanunhiinc yfum totoamio referuaiK,vcadhibito 
aqU3ecepida2lenocinio,mox ad libicutn reairefqatin pur- 
puram • 

AD EMBL. CXXXVII. 

Doftaperor*. ] hjec (mea quidem ientenri. a) «ft apo- 
theoiis Herculis,e togqQetqo yiqeliceciaecB: uro, vtilli 
fabulabantur.Miniicius Fel.Hcrcuies vtiham-iqem qxuat 
Oetans ignibus concrematiu• . Inlms Frmicus, cremat 
& confecrat Herculem triftis Oetas.Seneca ili Heicule, 
Oetaso. & hanc videntur fuifl^iEmiilati Romani in An- 
guftis fuis confecrandis . 

AD EMBL CXLII. 

Hic Perfea cuny Perfico videtur confuadi:quodan li- 
ceatalij vidcrinc Hic Ajbucius( Aurelius nomuie) fuic 
iniignis Poeta,&quidem Mediolanenfis,non Aurelianen- 
fis,vtperpcram abalijs traditum eft. Bouauentura Ca- 
ftilliona;us;in vico Cliuij memoriola» ftint Albuciormii, 
cjui mihi funtacceptiifimi.quod exijs tam antiquiffimis 
natalibus orti finc Aurelius Pocca egregius , ab Alciato 
etiamcelebratus,& Io-Iacobus &c.Eiufdera Aurclij vi- 
dimus Chriftianarum Inftuutionum libros tres>carmi~ 
ncelegantiperfcriptos,quos Carolus V. diplomate , & 
A• Alciatus Epigrammatecommendarunt.aiiduiimiise- 
tiam £cnpfifle,Hymnorum libvnum,Decem Virginum 
vitas,& Librum Iobi,aliacr;. 

Α D Ε Μ Β L. C L. 

Dionlib• X L V 1 1. icribit.numcnu percuiTum fuiC• 
fe,cu Briui imagine , & pugionibus piieoque.Extar aucl 
apud F. Vrilnam eiufdem figura,in Gente Iunia,& apud. 
A. Auguftinura Dial-i. vri nos edendam curauimus. 
AD EM BL CLI II. 

ConuelUmt barbam-] Imitacio Martialis , iib. re. e- 
pigr. 90. 

c 4 AD ad embl; clvi. 

Hoc de Flaminio Malegucio Regienfi intdligi funt 
quiarbitrcfitur.cuitis monumcntam,&aercaeffigics vi- 
fuucur apud nos in ccemeterio Ecclefia: D Antonij.. 

Nulii m&gefiendui Areftu~\ aliuciitur ad cognomen 
Ludouici Areofti poetse fummi, qucm famaeft , Flami- 
nium pcramaile, captum fpccieingenij , &raorum clc- 
gantiifiraorum. Areftius autcm rc&e. fueruntcnim cfui 
crederent,Arioftosab Ariftijs mahare.& matcr L. Aicgh 
fti fuit Daria Malegncia Rcgicnfis . 

ADEMBL. C LX. 
Fanftus Sabasus. 

Mutuum AHxilium.• 
Mendicum cacus ckwdum ceruice ferebat , 

Et ducebarur lumine ab al terim . 
Ambo imperfeHi corpw mngnntur in vnum » 

Retiet&tvt clcmdta.cicm vt mfyiciat . 
Monuic autcm Pierins Valcrianus haec non teinere, & 
poetice confi&a.habec enim ille tetraftichon 3 hoc lera- 
mate . 

ln celebresmendicos. 
Qu&rens edati torpori vagut cibttm 

Claudum ferebat c&cus,illi fen erans 
Vedei-ab illofpaerattfis lumina • 

Ghttd non egeflas dura tnertales doctt * 

AD EMB L. CLXVI. 

In littora compulit tftta•] Gallice,ie rcgorgement ie 
la m€r,le floc dc la mer. fludus maris . 

ADEMBL. € L X X X 1 1 1. 

Hoqtociimin anmihim figuatorium excogitaiiic Al- 
oiatus,vtexverbo (ceras) animadHcrtcre poffiimnsScr 
pcnsaurem fuic iiifigne Vicecomitum,Leo Sforrranoru, 
cjui Mediolani rerum potiti funt• Gcntiles autcm Cly- 
pcosinlouisalitegcftarc, cftAquilam comple&i &am- 
tirc alisexpanfis clvpeorum oras, vt videmus fcuta do- 
mus Auftriacc. & aliaxum cprima nobilitace . 

AD AD EMBL. CLXXXIV. ■vr Imago huitis Emblemaeis cernitur in veteri gerama 
iardaincifa apnd i»e,quam Romxna&usium ,cum a- 
lijs plerifq; vejuerandaeantiquitatis cimelijs. ceteium dc 
Eanomo-Strabo, Antigonus & Ciemciw Alcxawliinus 
initio Protrepr. • ADEMBL. CLXXXV. 
lis fuauem iunx\t & Harmoniam.] hic dubio procnl 
allufit Alciactis ad coniugem Cadmi HarmonianijMar- 
tis & Veneris filiam * 

ΑΌ EMBL. CLXXXVII. 

r» ? ■-■•■, • 

/ . - 

traeipitis moriftri.\ Statitis i. Theb• 

. AD-EMBL. CLXXXVIII, 

Phaedrus lib- i.jv 

Choragi•] Cafaubonus ad Suetonium.cap.70. 

AD EMBL CXCI. 

Maxim» debetur] vxoreftnomen dignicatis inquie-- 
bat alio fcnfu 1- Verus AugEc hinc vxores domina» dice- 
baimu.honorificainfpeciemappellatione. Epiclctus En 
chiridijcap.6xluris Confulti alicubiVirgilius m 6. 
Hi iominnm Ditis tbalamo dedncere adorti• 

AD EMBL. CX CIV. 

Marullus lib.j.eodcm ornnino argumcnto . 
Cum ferret medios proles Cyther&zper hottes 

ltnfofiti collo languida membra pxtris : 
PArctte ait Danaijeuii ββ /ene gloria rapto . 

At JLt nm fteptogloriajMtre l euk . 

AD EMBL. CXCyil• 

Cur age fic mt eompellas ? ] fnnt toces patiis ι non 
jmell*. '"''• ' • 

AD EMBL. CCVIII. 

'.'. ■' - • I ! , ί -Μ Λ C i k 

. :Pctrus Pauhis Vergerius Scaior, in Commentario de 
iBgemiis moribus,ad Vbertinum Cariafiei)feiii,h£c ha- 
betjnec vcro fuicipiendum eft, quod omnibus pene vul- 
goeft viurpa$irm,vt exiftimemus eos»qui imienes fupra 
f tatem ratione fapianr,maiores fados defipere aliq uand ο 
folere , (quanquam & hoc quibufdam non abhorreat a 
phyfica ratione) quibiiscnmimpuberibus fenfusvigear, 
crefcenti poftmodum ^tate marcefcunt. qno in genere 
cft ienex quidam ab adolefcente confu tatus. ebfcurum 
cft autem vtriufqj nomen. cum enim. is pf^ter ?tatcm 
prudens probusq j;habefetiir,feuiq; ad miiandum illum 
oftenderent : erit igiturinquit in iene&utedemens , qui 
ilt in adolefcenria ram fapiens;& itaquidem vocc fubla- 
ta, vtadolefcensaudiret. ille veroinnatiacuminis nihil 
oblitus, atq> in eiim protintis conuerfus : tuergo inquift 
pr^clare ia adolefcentia iapiens extitifti; fuisq; illum (Vt 
aiutit) armis confodit.& h^c ha&etms . F Ι Ν I $v ?Λ£Κ'ό fiDi llJ ι 

Aj L C Ί* Α Τ I 

• r j * ■ J . I . 

Ettbl^trtdti^ ielriirionk• 

IntiL• derer.O* rzfwb.fimif• 

* Ι V;. J ο y..t 

Εφα iignificanp^rcB figni* 
ncantur ; rtametfi & rcs 
quandoque fignificent, vc Hiero- 
slyphici apud* Oruiru & Chsere- 
xnon§m ? cuius argumenn, & nps 
carmirie Libellum compofuimus^ 
cuititulus eft EMBLEMATA • 1 

! IVLII ».J ι IVLII C^ESARIS 

SCALIGERI 
Ex Lib» Poetices VI* 

De Alciati Emblematis 
IVDICIVM. 

Lciati, prater Emblemata, 
nihil mihi videre eontigk: 
ea verb talia func , vt cuai quouis 
ingenio certare poflint . Dulcia 
func 5 pura funt , elegantja funt ; 
fed nonfine neruis. fentendarve- 
xo tales > vt etiam ad vfum ciuilis 
vitasconferant • 

^&^si^ 


IX 
LILIVS GYRALDVS 

Lib.2,.de Poetis 

NOSTRORVM TEMPORVM.. 

Lciatus poteft inter poeta• 
rum collegium &confor- 
tium reponi ,eo quod eiusextant 
carmina plurima diuerfis in vrbi- 
bus iam imprefla,vtiunc Epigram 
raata & Emblemata.De hoc cnim 
illud veriflime dici poteft quod 
eft apud Ciceronem de Scseuola, 
Iurifperitorum eloquentiflimus > 
cloquentium Iurifperitifiimus: ad 
dam ego , & polyhiftor , bonusqj 
poeta ν Sed noftra commendatio- 
ne non indiget Alciatus, qui fuii 
fcriptis iam toti orbi illuftris & 
clarushabetur• 


Irt 
Indiculm eorum , qn* Operarumr diligen* tiam fefetterunt . 1* aitatitms . 
, imperciat. 
5. carigreflu•' 

ίο. conlilijs. 
0{•Ι prartip itium » 
17• Aielliis . 
10. Quamfonet 
3^ Infigiiiri. 

4Q* Athenis . 
41.' Echeneide. fuiFolTura . 
. 144. furbfius. 
i y 4. pane in ίϊ cido ^ larido» 
x6a. Gnatho Sicuius,Gal- 
ioniivs^efopiis. C lod. 
Affcirms;. . j 
Itf<. fedilibus. - 
ia!iaiaciia^ f 
. τ 66. 7ρ&πζζολι%Α % ί 

17 J• rumpit. 
17 S' Q«3C certa? , 
178-Euhilis. / 
179. magna 6t. 
I9i.&maxinm$ • 
197. prehdolor. 

ftcundiffimiis . 
I99.petitur. 
^01. puerumne. 


47..• ;Lfi;cj«c^, 

51. .Naxio . 
f$. GradiHtis . 

66. Harpyiae. 

7^.'Scyttjiciq; 

gflfa ^itus ^vllet.-ciba», 1 7 &oi. fle&ere. 

55^. incaucis. fc©J aiwupibiis • 
ip^igfcije, 
109. ita quidam . 
j^c. pepeiuiic 
lii. comitantur. 

116. iunulant . 
12.1. captuq; 

117. traderc 
142,. amuleium. victamq; 
- Β 103- Cupidwir 

ι ΐΡ4•^Λλ^ν<?ί -, 

ιϊϊ. tn pnmis . 
iii. quem cur* 
114• κ? 

AIO. fufis . 

12.3. ficci. 
ii9.di*<5Hrant. 
»31. HtoKtareui 

144 *44• Lumila. 

Lunulas . 
247. repreflifle . 
145»• fraudis . 

donati . 
Μ 4• acdeferta. 

fimilitudine. 
%SS' decuria. 
ij9' Anchora. 
257. Flauium. 
169. criftis. 
2.90. Eliacis. 
$ 1 j • non adnertit. arceflit. 
317. parta. 
310. corripis. 
3 iAr. perpaucos . 
$16. qusefit . 
Jz^.ergo tuae 
330. ergo tiiic 
3 3 χ. i js iliauem. 

334. vitraq; 

335. fpondc. 
34;. Atalanram. 
3ji.ab^ffigie. 
354. ni fecum• F Ι Ν I S. .• .-τ . ■. ■ ■ ι 


II '• - 

Ι Ι 


C L. ■ V- I R I 

ANDRE^ ALGIATI 

IN LIBRVM 

Ε Μ Β L Ε Μ Α Τ V Μ 

Ρ RAZ F ΑΤ 10 
Α D 

CHONRADVM PEVTINGERVM 

Α V G V STANVM. 

' : . . . . ■ . . ■ . . 

" V Mftteros iuglans , iuuenes dum tejft- 

ra fattit , 

Ottinet& fegnes chArtulst picia *ui- 
ros; - 
B&c nos fefiiuis Emblemiita cudimtt4 
horn , 

"■''• S 1 Artificum iltttftrifignaty facla mann : 
VtTHbta vt torulos, petafis vtfigereparrftaf , 

Et valeat t&citts feribere qxifyue hotii • - !r (- • 
At fibi'fupremus pretiofa n&mifmata Cdfar •-, 

• -JE t veterum-eximict* -donet habere tndnm , 
Ipfedabovaticbdrtaceamitneravates,'"- . - 
Qu& , Chonrade , mei pigniv» amom h&btj • 

Ε Χ Ρ L.LjC £T- G L A4LD..M1N. 

~~'r\ v; ' . r T* 

IffympueTos, &c<] .Prasponitur hoc epigratri-raa vicc 
Prarfarionis , qua fmih) libellum Emblematuifi confe- 
crar viro nobili, Pjutingeio Chonrado . Primo icaqu 5 * 
fuum ihidium laudac ex diiiimilibus:occaiione hiuus 

Α opufculi 
i 

epufculi confcribendi aperif : de/c Hptionem embleiiia• 
dsjdufdemque vfum ac finem ponit .♦& ad extremum 
amico homini ac docfro Chonrado fuum idem opufcti- 
iummoikft^coitimetidac. •* 

Dumpueros iugltnss] Tria liifuum genera totidem 
«ratibus apta-imtio attingit. • 

Fefliuii horif'] Diebusgenialibus,quo tempare tcmit 
tcle felecnngeaiu m a grmviore fcgurii ftHdio *■ * * - *■ 

Arttficum illusfyi•] Defini.tio Eiiiblematum , dequi- 
busnosiam (atisfiiperque. '* - ^ 

Vefiibusvttorulos,] Finalis cau(a Emblematum.CoH- 
ferent hxc άφωνα tigna,vc ornameiiraqiiedam veftibus, 
pileis,a»di«m parietibus,aulans,feneftris poifimus appe- 
cere : vtque ingeniofihomines tacitis quibufdam nocisi 
&quafi hieioglyphicis littcris animorum"fenfa expri- 
mant . 

Supremus Ca/at.] Maximilianus ,cui fuir aconfiiijs 
Peutiiiger Auguftanus. 

Pretiof* nomifmxtM•] Donaria, qualia boni principcs 
conferre iblent optimis & fidifllmis conilliarijs. 
ι EtvetirHmr&c-] impcrriar tibi ampliifima quaiquc 
artificum ycrerum manupretia, ftatuas ingenios€^& 
foierter effi<Stas : ipfiflimas inquam res aureas, argen- 
tcas,alusque maximi preiijjnon picluram quandam nu- 
dam,qualiseft hasc meacharcacea. 

Jpfe dabovMtt•] Ad decorum hoc pertinet,n6eftenim 
alienum hoc muniis a perfona eius,cui nuncupaciir . 

fignui amoris-] id eft, μναμοσυνον• λ ^ 
u 


Ad Illuftriisimum MAXIMILIANVM, Ducem Mediolanenfem: 

Super infigni Ducarus Mcdiolani . I EMBLEMA PR IMVM. ζ 
EXILl Ε Ν S infans finuofi ν faucibta arjguis # 
ΈΜ gentilitijs nobile ftemma, tuis. 
Talia Pell&um gejftfie nomifm&ta regem 
« ' Vidimm 3 bisffcfnum concelebrajfe gentts : *V 
Dumfe Ammene fatum,mettrem anguis imagine Ittfam, 

Diuini & fobolem feminif ej[e docet: 
Cre txit . traduntfic quofdam enitier angnes • 
An quiafie fallto de c&pite orta lottis ? 

Α * EX- 4 Andrea Λΐάα,ύ 

EXPLICAT. CLAVD. ΜΙ Ν. 

Ρ Κ ορον ι T-vRiniigneDiicatus Mediolanenirs, 
ϊά eft,getHini«m figimm Principum Mediolanenim. 
In co figno cofpicitur ierpes casruleus in aurca planitie , 
infahtcnf» riibpiCi tnTtftiW ptiomens.Id feiifciijajtnsic Al- 
ciatus acceptum ab Alexandro Magnojqui le Ioac Am- 
mone hatum praeditabat.Id vero neabftirdivra ptitetur» 
ait ierpences quofdarh ore parere:&" apud Poecas Miner- 
uam Iouis e cerebro pro/iIijile.Serpetem quidem in Hic 
rogl^phicis ^wMapieHtiai fymbolo vfirrparrps^am eft . 
Itaque hoc ftemmatc rcprsientatur diuina progenies , 
antiqua & illuftrisnobilitas e iano fapiciitix capite pro- 
fefta. 

JE;dtai.]erumpens,extrafaIiens. ' 

inftnS'] puer anniculus,v»iV/oi', παϊ^άριόν » vt.fostus 
ex vtcro rubens. 

efaHcibut-'] gulas partibus interioribus• 

Mnguiifinuofi.~\ ferpentis in iliuvs &gyros complicati. 

£# gentilitijs.n.ft. t j Schema feuftemmagetilitium> 
vfurpatum a tuisgentilibus,& maioiibus farailia?• 

Talianomifmata-] fymbolain nurnis, fignis militari• 
bus,in templis.locisqae publicis expreila.fic cnim hicac 
cipi nomifma (Τυν&κ,ίΡοχί&ωϊ imerpretor. 

PelUu/nregem ] Akxandrum Magnttm, a Pella vrbc 
Macedonia» ita vpcitatum. 

Vidimiu.] legimus apud hiftoricos• Refte, vidimus, 
vcrbum enim έμφάτιχ,'ϊν . Cic κ,Α&Ίϊορία,ν ιίν&ι,νΊ&ι\- 
ii vel fcicndi gracia irc , vt apud Plucarch. dc hiftoria 
4icicur. 

HU-] nomifmatis. 

fuum coneelebrafie gtntu* ] publicafle fuam origiuem, 
Jcqua Plutarch.Iuftin.in ia. Q^Curtius, alij multa. . 

Ottmfe Ammone^c] Ammon Iupiter diftus, quaii 
arenarius , quod fub arietis effigie colerettir in delubr© 
fonditoin arena. hoc de tcmplo Curcius in 4. Luca. 9> 

bell. Emblematiu '.■ f 

bell. ciuil. 

Matrem anguU. imxgine lufam.] Olympias Alexau- 
drimater vel putauic , vcl fimulauic fea Ioue compref- 
fam iub fpecie draconis>ad tegendam congreflusignomi- 
niam. idenimfa&iim .fui.ile a Magoquodam impoftorc 
credibilius eft , vt audoresnonj^oenitendi prodiderum. 
Huc refero congreiTum Martis (ideft, perfonati cuiuf- 
dam militis , quiMartem mentiebamrj cum Rhea Ro. 
muH& Remi matrc Qmdenim huc commemorem 
aniles noftrorum fabulas der Melufina , deque Roberto 
cui cognomcn Diabolo fecerunt ? Non plura : nain dc 
Succubis & Incubisalias. 

DiMni&fobohmfeminis.l Deorum non cft propria 
generatio,ied hominum,vt re&e difputat in Numa Phi 
tarch• vbi agit de congreflh Pompilij cum Nympha 
Aegeria• Nam fexus in hominc , argumcntum eft impo- 
tentia?&: imbecillitatis , quscin DeoeflTe nonpoteft, vt 
La&antius docet.Sed muici iJluihes nothi , cum incerto 
patrenatieffent,retulerunt fiuim genus ad Deos. non 
niale profe<5to,fed caute tamen,vt Epaphus Ouidianus 
Phocbiim pro patrc agnouit , quia fol & homo generant 
hominem.Ipfeq; Alexander apiid Lucianum ,dicic iibi 
vtilefuiifiead res praeclaras gcrcndas,& tcrrendos barba- 
ros,quod filius louis crederetur. 

traduntficqttofclMin enitier angues] Orc parereAm- 
phisb^nas tradunt Punms & Solhius : illc 8. cap. 23 . hie 
cap-3o ; Itidem de Sepijs nonnulli. 

An qmaficPallfU.~\ qiiod figmcntum Yt vctufhim.ita 
ingeniofiim,omnes penc Gra:ci& Romanifcriptores re 
fcrunt ad fapietiam humanam,quam a Dco profe&am, 
vtomncdonum optimum orcum a fupiemo Qtnninm 
farente^agqofcuiic. *4ndre* Λϊάαύ MEDIOLANVM* 

Ε Μ Β L Ε Μ Α II. : ' ' 
£ Ο ITVRIGIS veruex, Hedttis dat fucnla fignwn: 
** His fopulis patrU dtbita origomeA efi , 
Qu*m Medtolanum facrxm dixere pueU& 

Terram : ##?» *vettuhoc Gedlicn lingtta fon&t • 
GultA Mineruetfuit , ##*c ^? «r/£i numine Tecla 

Mut/nto , Matris virginis antt domttm . 
ianiger htiic fignum fus efl , animaltfc iiforme , 

Acribm hincfetts , lanitio indt Uni • 


EXPLICAT. CLAVD.MIN. EX duarum Gallia* vrbium.nempe Biturigum & Hc- 
duorum fchematibus & fymbolispubliciselicitsry 
μον,Οζιι norarioncm Mediolani-Bituriges.n. arictem,Hc 
4ui porcnn) habere dicuutur Alciaco»Mcdiolanoautexn 
I idco Embtematfij» f 

ideo tributura nomen.quiacum prima vrbis eitisfunda- 
xnenta iacerentur,repercuseft fus mediatim Ianatus Au- 
ftorcm laudo D< Ambxofiiim^ cjuondam oppidi huius 
Epifcopam fan&iifimum,do<£Hiliinumque. 

fitcula•] partia fus, pbrciiliis. 

fignptm.} publicum ftemma. 

Hispopulis,&c.] Mediolanum a Gallis ezcitatu fuiiTc 
tradic Liiuuslib.j. 

vetwslinguA Gallics.] De hac vecere Gallorum lin° 
gua mcmini me qusdam commentatum alio loco. 

Cults Μ inertift , &£.] Olim eoloci Mineruae diuini 
honores tributijvbi nunc tcmplum D. Tecla: , ante fa- 
ciam diuse Virgini «edem• ι 

» ■ 
• ■ .. 


•. 4 4 Nunqnaj* Nunquam procraftmandum* 

. . •. 

Ε Μ Β L Ε Μ Α Ι Ι Ι. 

"•; Ί ■• " ■ ■ 
• \ ALCIATJE gentU infigniafafiinet Alce , 
Vngutbnf & μν£ίν fert Ανα,βα,λλομζνοί • 
Cenfi&t Alexandrumfic rejpondifie roganti , 

^ui tot obiuijfet tempore gefla, bfeui ? 
Nmquaffry inqtiiti dijferre volens . quod & indicAt AUt * 
Έογύογ h&c , dubites, ocyor an nefiet . 

EXPLICAT. CLAVD.MIN. 

Ingcniosc nomen fua^familiiedednritabAlceferajCU 
ius vires & perni.iraEem ,addiii3o ad id Aiexandit apo- 
phthegraace, transfer: ad fortitudinem & diligemiam > 
quai in rebus gerendis >& ijs quidetn honeftisarcjuepra: 
clatis y adhibenda iit. 

AUe. ] £milemat<ul ψ. 

Alee.]fcra Septentrionalis, de qtta Iftinitas inhiftoiia 
mundi , & Gefnerus operofo illo volumine dc anima- 
libus. 

μνΠν &νΑ@αλλάμξνο{Λ nihil procraftinans.nihil dif- 
ferens m tempas aliud.id petitum ex Homeri fcholiaftc 
annotatErafmusadagioj Nunc tuiun fcrrumin ignieft. 

Confiat Alexandmm } ] Nullam yirtutem regisiftius 
tnagis,quam celemateni laudauerinii ait Cimiuslib. y. 
Reli&rs enim pedeftribus copijs , tora nofle eum cquiti» 
bus itinens tatuo fpatio fatigaris, ad Araxem primalucc 
pcruenit.Idemeodem lib. dutti andiflec rcgem Dariunv 
capcum eile : in illocorpore po£tta eft Yi&oria (inquit 
AlexariderJ & tanta res,celcritatis cft pr^mium. Cert£ 
natura ea rex illc fuit , vt omnia facilius , quam moram 
perpeti poflfet. 

Tortiorhdc, dub.] Monemur itaque, fumttia quarque 
perfici di]igentiaj& virium firmitatc. •.• r UBe• %Φ jindre* Altuti In Dco tetaadum. K EMBLEMA III I. 
ASPICE vtegregiM puerftm UuU alite piftor 
Tecerit Hiacumfumma per afirm vehi* 
Qmsne louem ta&umpuerili credfit amtrtj ? 
Oic, h&c MAonintfinxettt vndefentx . 
Ctnfilium , mtns atque Dti cui gaudis pYifignt , 
Creditur ufummo r*ptm adejfe loni • 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

TR α c τ ν μ id cx Xcnophontis Sympofio,<jual©e• 
ait Ganymedc no corporis,fed animi caufa in coelu 
a Iouc traaslatu: quod ipfumiiominis eeymoiignifican 
tradit. Nam Ταννμύ£ίΐ( dicitat , SsytivwTeu μή^εη, 
id cft,qui diuinis confilijs la*tattir.Ex quo illud Homc- 
licum coiquec , y&vvvr&t fir'dxwv» Iseutur audicns Emlletnatiu . ι χ 

& alio loco, miatvd pperi μύ&Α &$ω$ » edodhis animb 
coniilia.Id refemir ad homiwfs contemplatorem animu » 
quireli&a corporis -fecretione c?leftia rimatur intento 
mentis oculorquod ipfum fine raptu non fit, vt obferuat 
Philoibphivcteres. 

Egregiuspi&or.] peritus . vri&cufiv μένος• Piftores o- 
lim florente Grxcia , non fuxartis modo , fed & rcrum 
omniiim,qua:cogmtionedigna; eflent, pcriros flriilecon- 
ilac ex Paufania & Plinio 

Fecerit- ] ^om^eu Poetarum cft. nam hinc vomitcu 
difti . 

IliACum.} Troianum. Iiios,feu IliumjTroix vrbs,re- 
gia Principum Troianorum. 

fwnmaper aflra.] puto alludi ad animi alas,dc quibiis 
Plato. 

vebi-] Metaphoraprasclara, vnde vehiculumanimi, 
contemplatioj fjavoia, Qeapict, • 

Quis m louem)&C'] Puritatisamator Deus. & cafta 
placencftiperis. j 

fenex•] ab anatis pcritia,ab au&oritatcdignitateque. 

MAonitts.] Homerum di&um Maionidcm & Mjeo- 
siium ,fcinn t omnes. 

Confilium>mens atqueDei. &ε.] his nomen Ganyme- 
4is refpondet, μή£ί&, ι$ γάνννμαι . 
SapientU 12. ΑηάηΛ jilciati 
Sapientia humana, ftulcicia eft apu< 
EMBLEMA V. 
QV I D dicam? quon* hoc con?peUemnominetnonflr£ 
Biforme, quodnon efl homo, ntc eft draco ? 
Sedfine virpedibtu, fummi* fine pHrtihui Anguif* 
Vir anguipe$Aici>&homicep$anguupoteil• . 
JLnguem pedit homo x hominem eruMautt 0* anguit l 

Necfinis hominis est, initium nec efifers . 
Sic olim Cecrcps doBis regnauii Athenis ι 
Sic & %igantes terra mater prottdit « 
H§ c vafrumjj>ecits , fed religione catentem » 
Terrena tanfum quiifo curtt , indicat* 

EXPLICAT. CLAVD. MIN, 

Η Ο c monftro notautur Athci quida & deliri Epicit 
iei,qui cu iint anitoa rationisparticipea Dcoinfor 
inaci,reli&a iui conditionc mcliore, niiiil niii tcrram fa- 

piunt, piunt,negle£l-aorani religione , diuiiioqiie cultu: quem 
tamen pra: fe ferunt,fed iimulatione quadam, nimirum. 
vtrebus terreftiibiiSjquasauidiifime appetunt, fecurius 
fruantur.Stimptnm carmen eit,fedalioquidem tortum 
excolle&aneis Epigramm.Griecorum lib* 4. titulo,«V 
χείρωνΛ ΙπποκίνΊΑυρον. 

Qujd dicam,&c] Magno vtitur verborum circuitu 
inmonftrohoc efFormando , cui ne quiclem fatis pro- 
prium vocabulum poifit tribuere, vc quodab omni na- 
tura; ratione ficalienum. 

Sedfinevir, &c\ homo eft fuperne, inferne veroier- 
pens:neccamcnhoniinisautferpentis naturam autcoa- 
formationem habec. 

pedit,erttflauit.] verba obfcoena, admonftrideiignan- 
dam obfcsenitatem. 

Sie olim Cecrops•] Athenienimm Rex, didlns cT/^i/wi*, 
hoc eft,natiirie duplicis, quod primus Atticam imbuc- 
ritidoIomania,vanoq; deorum cultu > vttradic DAu- 
guftin.de ciuic• Dei libtis. 

doBis AtbenL•-] Atheuas.Iocudoehiii? fertiliifimum 

dixic Val-Maxim.]ib.8.cap. 7. Idcpithecum Achenis 
tribimun a varijsauftoribusalio loco men)inimus. 

Sic&gigAnt.~\ Nomine gigantum Poeta: intelligunt 
impiam quandam gentenijDeos negantem , qui quia ni- 
hil iiiperum cogitarenr, ius que omne redumque afper- 
narenturjfi&i ilint ferpentiuis pedibus fuiiTe> Deosque 
c^lefti (ζάζ pellere voluiile.Macrob.cap-io.Saturn.i. 

H&cvafmm f]>ecies>] Arguuntiu itaque hac piitura 
vafti quidam & yeteratores cLSioi , de hac tanrum vita 
folIiciri,reIigionis experces , quam tamen cniii fapientia 
infeparabili nexu conjiin&am eiTe vuir eloquentiifimne 
YeteiunvChriilianae religionis ailertorum LaAantius . 
Itaqneiapientia hominum diuini culcus expertium,me- 
ra iiultitiacenienda eft. Sic enim Dei vates Efaias : Per- 
dam iapienria.n iapientnm , & prudentiam pmdentur» 
rcprobabo. 

iida Χ4 jfndrea Alckti 

Fi&a Religio . 

Ε,Μ Β L Ε Μ Α VI. 


- r KEGALI refidens meretrix pulcherrimn fella > 
Purpureo infignem geflst honore peplumi 
: Ommbttf& latiees pleno e cratere propinat : 
At cireum cubit&ns ebri<* turbx iacet. 
$ic Babylona notant:qttfgentes illictferma j 

>Etfiftafiolidas reUigione capit . 

- > 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

• 

EX D.Ioannis Apocalypfi du&a eft hxc fidbe religio 
nis άν^ρίΑυτογραφίΑ: exqua colligimusin ftatn rc 
iigionis ia olim fuiiTe>mttItosq;adhuc efle,qui fais prefti 
gijs,falfaque dovfcrinaimperiros inefcant, eriorisque po 
culo ijsimponunnquo tanquam ebriifa&i , mcntisquc 
impotes, a fubdola capcimeretrice,puriiTimosdiuina: fa 
piemia? fontes afpernantur } adcoque infanlentes,feque& 

alios IvEMematSbl W$ 

alios mifertim^ in |pji$ipiti«jn conijcimit. 

meretrix fulchefrima\ \\\ &cys li tceris 116 (cmel com 
paratur emeinita ieligro cum mererricc,vt Babylon nic* 
recrix*non raro: &"E"zccfeicl• Lexnam, id eft>meretricem 
Hierofplymam nominat.Contrajvera religio cum virgi- 
xie coinertur a D.Paiilo, vni viro virginem caftamexhi- 
bere dhrifto• 

re^lifelU.] regio apparacu fignum alioqui alienum 
λ fimplici & modeftbcultu Chriftiaui grcgis.^ 

Ommbtn &latices>] Errorem teftum in lAltos , id 
cfr,quofcunque obuiosdiiFundit,& piopagat.w 

Jt circum cubifans.] Nullum venenum prasientiue 
erronea opinione , quas \bi mentem occupatiit, hominis 
animum tanquam aliquo Circ^apoculo ita unmtitat,YC 
feomninonefciat. 

ebriaturbftiacet.'] Isenim error, eaque peftifera ha> 
reiisnonpoteft iniinuari homini iincaperto auiniideli- 
rio. Atquiexpertes racionisi adeoquc dementesmoueu- 
tur rebusexternis, principatu.au&orirate.irnperio, di- 
gnitace, & ca?teriseiufmodi • Is ergoeft mentis graciiH- 
museriOr,quer« iibiadimi nolunt incauti,vc quem non 
putenr erroyem eiTe• ■.',.. 

Sic BabyUnanotant] Qm notant ? nempc viffciagar" 
ces,vereqije pij. . 

illiceforrn*.] illicio & obtemn pieratisralias eninvnon 
capereciiccnim fere deciptnnufpecie re&i. V^ 

Etfift&.] non omniuo falfa.fed fifta duntaxae . Qux 
cnim piorfus falfa funt,yt:verisoppoiita, quia feie pio- 
duntjiiontam facile poillint, imponere, proindeque vi- 
tantur:fi&a vero , vtquas habeanr aliquid iimilcycro, 
ctiam catttos decipiunti 

CApif.] decipit.hinc arte s captatoria; . 

■ ■ ■ - ■ ■ % * t$ jinivtA Akiati Non cibi fcd Rcligioni . . k ,; ■ . tM ΒΙΕΜ'Α VII. ISIDIS effigiem txrdtu gtfiabat afeUiii , 
Pando verenda dorfo haben* myfteriA-i . 
ObuiuA ergo Detm quiiquis reuerenter adorat 9 

V%M<fc genibu* coneipitfltxis preces . 
A& tfinus tantnm fr&fiari eredit honorem 

Sibi, & intumefcit , admodumfuperbiens : ι 
Dg»ec eumflMgrii compifcens , dixit agafo , 
Νΰη es Deus tu , afellt »fed Dentn vehis '* 

■•■',' 
, EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

DV c τ ν μ id ex Gabriae apologis, de afino iibi mul 
tuarrogante,quod geftanti fibi Dci cuiufdam fima 
lacru,putarcthonoreimpartiri.vndefiiftedolatusaba- 

f aibne,audit.tf *» ts tu Ώηα,ο flfeUe,fedDeum ftrs-Nou 

tur Emblemataj. \j 

tnr tnagiftratus ciuiles,vel etiam Ecclefiaftici , quiaffe- 
dlenteiimhonorem,qiii ftio Principi,aut etiam Deo dc 
beciir.Nnttus eft certe , quin libere fateatiir honorem 
efleimpendendiim ijs,qui facris pr^func ,quique Reip. 
pr^ficiunturtfed tamen eos excedere nondebent, uc vc- 
«iant in reprehenfionem,vc afelus ifte α,γαν μυςήρια. 

ifidi*.] Apud Aegyptiosculta Ifis,Io primum difta. 
Magnaque Dea. Hic torqueturadfummum magiftra- 
tum,vcl eciam facerdotium. 

tcrdm afellus-] Re&e , & ad veritatem appofit£ . fic 
enim non raro videmus eos prxiici magnis & honori- 
ficis funftionibus,vteciam facerdotijs,quifinicortinuim 
tardiflimi & imperitiifimi. 

Pandoveren.] Prou. 'όνος άγων /κνπίρ/Λ . 

Obuiut ergo>&c] Honos cercc debetur raagiftratui, 
cft.n.munus publicum : fed magiftrarus virum arguit, 
feq; gerere debet, no modo ei vt licet, ied ecia vt decec< 

agafo•] Ea eft racio &mens domina* quae fleftk habc- 
nas,ducitque>cum eft opus. 
I 


X. Qrti ι 8 ΑηάηΛ Alciati 

Qua Dij vocant , cundum. 

Ε Μ Β L Ε Μ Α VII Ι. 
Ι Ν triuto mons efi Itpidum : fupeY-minet illi 
Trunca Dei effigies, peciore faffa tenus . 
Mercurij efi igitur tumuliu . fntpende viator 

Serta Deo, reiium qui tibi mo;:siret iter . 
Ximms in triuio fumuA , a*efue hoc tramite vits 
•Fallimur , cflendat m.Dtta.ipfe viam.-, -, 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

SE qjv ε Ν ώ vm ideft vit^genus.ad quod nos Dcus 
&natura vocat- quodolim iignificauic apud Paga- 
nos Mcrcurius vi^ ductor, qui triuijs pofitus via cuiq; 
monrtrabar. Doccmnr ctiam hoc emblemare,nihil nos, 
quodcunque vitac genns eligamns, poflc proficere , niii 
Dodtorem aliqucm probufn, doftumque,ad unitaduni 

BODIS Emblemati . . ij> 

nobis proponamus, qtii iluiiftarcniufdam Έρμ*Ινο£ία 
n$t ηγεμονία. 

Intnuio] Ij dicutur verfariin triuio,qai indeliberan 
dode $e.aliquafunr iufpenfi&anxij. Vide prouerb• 

mom eii lapiduin•] Nob peipcram id accipi licec pro 
amimuis& difficultattbus,qua; in vicasgenere deligend© 
cuiuis occiirru nt ■ 

Truncti Dei effigies.'] monet,monrtratq; viasflerus ip- 
feimmotus Mercmjius: quiafatis eft adraoneii a dbdo. 
re, qui ipie viam faipius noti ingrediatur . 

peclorefafitatenits•] quianihii pr*ecer confiliam exigi- 
tur a prarcepcors.tu ipfepra»ftaopere,quodmmieat. 

viator)hi ipfo ingreflli ad ihidiam• 

fufpende vtatorferta Deo ] docilem tc & amabilem 
ρΓζίΙα; perfolue JV<Pa>c7 pa ν & honorarium tuo do&o- 
ri.quid enimf ndeu.de' dicere verum nihil vetat. 

re&um quitibi movflret iter•] Tf/V opQiivofov, ο^οποι 
letVj qui ilc tibisVj JW, quod epitheton tributum olim 
Mercurio. Vel re&um iter.ad^sVoJW refero, quae no- 
menhabecab 6£e .i-via, eftjfliie oihil aliud quam reda 
vis, & racio ieu inftitutio refte doccndi 

Omnes m trimo ] iunobis nibil cft co>ifiIij,nihil iudi 
cij. o;)as lraque habemus auquo dectore Mercurio,(cu 
Philoibphiamaccingamus,iea arnem Medicarrtjieu pni- 
dentiam Iu ris.au cetiam Theoiogiam.Nara fchol? Phi- 
lofophorum funt ple \x fpiiioiis argutijs. Medicinaiu 
multisfallaxett,ipfaq; ttyyn μάκρη, K&tTTHpa eyAKt. 
pth Perpetua eftinter Iurifconiuhos alrercandi alea-De- 
niqiie,Theologiaea,qU£in fcholis ve:ilauu,plcna eft ia- 
lebris , ad qnas difcucicndas opus cft magiitro quodam 
perito & iincero. 

tflwdAtm Detts.] ni iit ό^οποιός. 

ι 

Β ζ Fidci Λ& Λη&η& AlcicLti . 

Fidei Symbolum. 

EMBLEMA IX. 
SIHVLACRVM. STE Τ depiftui Η Ο Ν Ο S tyrio velettm amictti, 
Eiusfy iungnt nud* dextram Veritas . 
Sitfy AMORb medio cailut, cui tempora circum 

Rofa it y Diones pulchrior Cupidint^ . 
Conttituunt hacfigna Ttdem , Reuerentia Honorit 
Quamfoues , alit AntQr , parturitq? Vtrittu . 

'.EXPLICAT. CLAVD. Μ I N. 

ID fumptum ex veterc Sabinorum ftatua,qua numcn 
vnum triplici facie , nomineqj triplici effingebarur 
Dextra virilis,habim pacificciuiiftrarnuliebiis, eodem 
habittijCoronam lauream geftansincapite,qu£edextram 
inngat cum iraagine priore:in quarum medio effigiesin 
genui pueri fpe&abamr, cuius fupra capuc fcriptum c- 
_ . \\ rar, Emblemata Ι λι 

rat,P ιβι ι" Simvl^acrvm: apud imagincm dex 
trani virilem , Η ο Ν b k: finiftram muliebrem , V i- 
r ι τ α s, Quidam volunc jboc iimiilacro defignatara 
fuifle facrofanftaniTf/tfiT&jnunien vnum tribus in per• 
fonisjvci pie vereq» credimusi. Sed itiaiumustajneaad 
ienfum communem id fymboi nm conuertcre , ν t dica- 
musHdem veritatchonore, &amorecreari conferuari- 
que,veritatemquidem matrem habet, midam & fimph- 
cem,non comptam aliquo fuco,nequc velo te&am: Ho- 
liorern^fit ftabilis,firmiquepaa:i pignusieura veroin 
dutum vefte purpiirea , vt reuerenter & cum dignitate 
feruetur fides.Locum niedium Amor tenct. vcadhibea- 
uiraliquod tanquamamicitisecGndimentum. 

Stet deptclm Honos•] in tabula depi&us proponatnr 
ftafts.Rc<5te vero ftare fingitur,noo iedere,aiu dcfidere , 
qiiianunquam honos debet eflfe ociofus.aiit defes- 

Tyrio velatw atniBu•] purpura indutus . In fignnm 
honoris & dignitatis Rpmanos Patricios,non etiam c^tc- 
rosfuifle yfos purpura,teftiseftPlinius ?.c j^.quod ta« 
meiiabrfile in defiietudiiicm queritur IuuenaJis iuj. 
Satyra. 

eius.] honoris. 

iungat dextraml 3c dcxtrarum couiui^flioiic aliq nid 
poftca. » r 

nuda Fmtas.] iimplex i & apcjta nullo tiii&a ruco.fic 
npipiaacur abHoratio'i*C.arxiiin• >.- .. 

Sit%AmQrin mtdio.] i, . μιοΊτης , couciliafor paci/x•» 
caror* 

cuitempora circum>&c] De hocamore pudico , qui 
αντ&ρως,ιη fequentibuSjV-t Emblematejcujusepigraphc» 
jimorvirtuiif. 

Conflituunt hecfi%nafidem.~\ histribus conftituitntnr 
trcs efficientesctuiS; fidei, VeritaijWatQt: Amor, nurri. 
cius pater,ieu concilia-tor: Honos, qm cauquamfoiiet fc 
fuftentar. 

β l Fcsder» !Σ% dndrMJukhti Fcedera. 
AdMaximilidn. Mediolan. Ducem* 

Ε Μ Β L Ε Μ Α Χ. 
H/L Ν C cithara,a lembi qu& ferma halieuticaferfur, 
Vcndiekt & propriamMufa L*twafifc> 
Accipe T)ux jplactat noftrum hoc tibi tempore muntu , 

Quio ηοΗΛ tumfoeijs faderM mirt pArM . - 
ptfficile efi , nifi docto homini tot tendere chordiu t 

VnAfyfi-fuerit non bmt Untdfides , 
Rupta ve (quodfacile eft) perit omnis grati* ctnehd, 

Illp/i prfcellens cantta , ineptu* trit . 
Sic Ttali coeunt proceres in fceders : ctncors 

Niltfi % quod iimtcvs , fi tib'% conftet amor: 
At fi aliquis Aefcifcat { vfiplerUftqtte vidtmm) 

In mhilum illa cmnisfoluitur hArmonicu • EX- JZmblemata.. i3$ 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

PRincipi fno faedi.15 aliq<3 cu ibcijs & vicinis Prin- 
cipibus inirecoilituentri oftedic,qiiata fitconcordia? 
vis,(Iimpta comparationealyras temperatoautjfonfiifo 
coucentu'• Ea cnim conftans ex fumniis, medj js &, infimis 
chordis,concinnam reddic harmoniatn,ntameneam vir 
peritus artisapcarit.EodenfiocJo Refpublicaomnisexdi 
ueriis hominura conflata gdneiibus , & ordine diflirai- 
li, concordipace ligatur, u Principcnn nada fuerit , aui 
&confilio& rerum vfu valear, quiq; beneuolentiaffiiQ 
rum' J airenfiim,& comune pacis vinculum fouere noric . 
Hanccitharam.] quaslembi forraam habet, nauicula? 
celerrima?:ea fe habet m modnra pifcatcria» nauis. 

Vendicat & propriam-] An quia Lutinaeft Iralis vfita 
tiflima ? Eius inuentionem tamen plerique referuntael 
Mercurium. 
Acctpe Dux•] aufculra quid hoc fymbolo velim. 
placeat noflrummunm\ monicum, confilium. 
Difficile efi nifi dofto.] immo difficilius eft imperito 
Principi,tenereimperium,tocquchoi"ninum fbrmismo- 
derariPeffius ideo Saryr.4• Neronem increpat: & pro- 
uerb Aliud fceptrnm.aliud pleuhum. 

Vnafyfi feerit non benetenta fides-^ nifi coerceajitui 
improbi& fcelerati. id enim οη\ΐΛζ. λ KKnyo ρ ιχ,ω ζ ^cci- 
piendum. 

RuptMve.quodfmcileeil•.^ C\ intereat, aut etiam tolla- 
tur de medioaliquis patri^ neceiTarius ciuis. 

f erit omnit gratia conch&>] Reipub-modus & pulchri- 
tudoabit ianihilum. ■ 

. conceYs niltfl qnodthmzi. ] C\ tibi ttctcu focijscocor 
dia, cumq; fubditis, nihil plane xnecuendu. Claudianus. 
Nonfic excubU>nm circtinftantia pila , 
Vt tutatur amor* 
Atfi Aliquid defcifcat-] Deficiat, ie defertorem prar- 
beat-Eftergo neceflaria Principi omnium & ungtilorum 
bcneuoientiajvcainecurjametqije. 

Β 4 SilcDtuira Μ -■ AnattA Alaati 
Silentium. 

EMBLEMA XI. 
CVM tacetjbMttd qtiicqUAm differtfapientibusAWm 
StuUitisi eii index lingua% vex%fu* . 
Ergo premat labi&s , digitofyfilmtiafignet , 
Et fefe Pbxrtum vertat in HarpocrAtem . 

EXPJLICAT. CLAVD. MIN. 

ID expreiTunicx Gr?coPal]ad?epigrammatc , qno 
fignincatomnem hominereliinperituin,proiapicn- 
tiifimohaberi , quandiu linguam tenerc potuerit : enm 
cnim tacendo, morbum afFe&umque fane turpiiljmum 
tegere . Sicenim fcrinunquam diftingniturindo&usa 
lcient», peritoque, a circumfpe&o & prudenci homine 
jmprndens.Notuniadagimn vecus:Tutum filentij prc- 
jpiimi.,& illud Simcnidis: Loctttumfuiflc p^nituic f?pe, 

taeuifle Embkmatio ι$ 

tacuiiTc nunquaffi. 

Cumtacet } haudquicqt4am•] Nullum videturinter (a 
pienrem dodhimv.c , & iniipientcm vel do&um difcri- 
men,ii vterque tacueric. 

am&is-] ανζς proftulto veJ nug3tore,feu abderologo* 
vt nomiuaturid hormmim genusiii prouerbio vetere. 

StultitU efi index.] Seneca ad Serenum, cap. n. Vt 
quifque contemptiiIimus,& vcmaxime ludibrioeft, ita 
folutiifimae lingtias eft. 

Ergopremat labias-] tacendiartem modumq; tcncat. 
Labias hic in ίςπιιηιηο,νε apud Gellium.Macrobium > 
ApiiIeium,Nomum. 

digitoq s fiUntictfignet''\ Ouid. 9. Metaraorph. 

§ζί&% premit vocem,digito%filentia fitadet. 
Aufonms Paullino. 

Tuvelut Oebalijs habitestaciturnns Amyclit, 

Aut ϊηλ Sigalion Aegyptius ofculafignet . 

ZtfefiPharium] Harpocrates filencij numen, dequo 
Phnarch.Difputatione de Ifide.Talis Rome Angerona* 
cuius effigies oie fait ob/Ignato. • -. •. • 
.' •t Noa τ6 Andrea Alcktl 

Non vulganda confilia • 

Ε Μ Β L Ε Μ Α Χ Ι L • ■ : «;• 
L1 Μ Ι Ν Ε quod c&eo y ebfcura & ealtgint mor,firum t 
Gnofiacis claufit Da4#Iu4 in latebris , 
Depicium Romana phalanx in prglia gefiat » 
SemiuiYOifo niunt figna fuptrbct beutj: 
Nostfc moneni > debereDucumfecreta l&Urt-t 
Co nfilia : auciori cognita techna nocet » 

Ε Χ Ρ L I C A% .;£ L Α V pi Μ Ι Ν, 

- ■ 

SCribi τ FeftusPGmpeiHS.MinotaurieffigieHitei: 
figna militaria Romanis meo fiitf&qiiod non miims 
©cculca eife debeanc confilia Principu, quam fuerit olim 
domicilium Mmotaiiri Labyrinthusridque vel maxim£ 
iubellicisexpeditionibus debetobieruari. Vtenim per- 
multum habet inomemi ad viftoriam tacicurnicas, ira fe 

pc jEmbkmata* pe ingcntcs afFertcalamitates linguas inremperantia. 

timine quod c&co^\ Defcriptio Labyrimhi per peri- 
phrafim. VidePlin.-jtf.c 13. 

tnoqflMm•] Minotaurum, dequo Viigil.• 6.0uid. 8. 
Metamorph.Hyginus, Pal?phat. 

Gnofiacislate&ris.] in claufo& obfcurocarcere Laby- 
xinthi Creteniis*Gnofos,vrbs Cretie,i"egia Minpis . 

iWdte.] faber ingenioiiflimus:de quo PJin.7. c.ytf. 

Romaxa phalanx.] Romani bellatores. Phalanxcu- 
neus &-aciesmilitaris: vox Macedonum. Q^Ciutius 5. 
Alexander phalangem, qua niriil apud Macedonas vali- 
dius e'rat>in froijte conftituit . 

Setniviroifc nitent •'. ] Ad illud alludit Ouidian. 2. 
Α rtis: 
% Semibouetnfy virum, femivirum% beuem• 

figna fxperba.] confpicua in altnm erecta. 

attftori cognita techna necet•] Conillium Principis de 
re dabia vel periculola ii detegatiir ante tempus , nocet 
fi,qui detexcric. ■■ 


1 - 
i Nec --γ 

4? Αηάης Alciati 

Ncc quseftioni quidem cedendum. 

EMBLEMA XIII. 
• i CECROPI Α effiftam qu&m eernU in ar ce Leenam 
Harmoaij (annefcis hofyes ? ) amica fuit» 
Sic animum placuit monttrare viragtnii atrem 

More fer& , nomtn vel quia tale tulit . 
§)uod fidibtu contorta , fuo nm predidit vllum 
Jndicio, elinguem reddidit Iphicrates . 

EXFLICAT. CLAVD. MIN. 

PAtientia plus quam virilis,fummaq; cruda 
tuu perpeiTio in muliercula,fidem renace &conftan 
tearguit.Ea Le?na fuitjfcortu Harmodij & Ariftogito- 
»is,nobi!ium adolefcentnm.qui cnm adorti eiTcnt tyran- 
nos dc medio tollcre , idq; confilium fucceiTu caruiflct, 
capta Lcaena,& torta fidicu]is,YCcoufiIia iuuenum pro 

«Uret, Mmblemata Ι 2$ 

<!eret,tenaxpropofiti mulier,nihil parefecit , tandemquC 
inedijsin tormencis animam exhalauit. Iraque Athenien 
ies , vtfa&i memoria perduraretad poftcros ,ηοη tan- 
quara fcorto ,ftatua*n erexerunt iubeffigie Le^iia: elin- 
guis . Lc$nx quidem,vel vt id animal haberetur pro for- 
titudinis fymbolorvel vt indicaretur Le^na:noinen.E!in 
gais vero, quia confilium iuuemim eciam ad extrenuim. 
torta non prodidiiTet.Hiftoriam referuntPauianias,Athe 
imiSjPlinius,Gellius.alij• 

Cecropia inarce•] in acropoli Athenarum. 

effioiam.] expreflam xxt ftatuam• 

boipes.~] fpedator , fi fort£ ignoracione rerum Attica- 
rum labores. 

amica fitit•] iraupet, feu meretrix. 

Harmodij.] & Ariftogitonis,nobilium iuuemim. 

placuit•] verbum Iuris, quo populifcicum inrellisir• 

animum ac rem-\ μίγαΛοψυχιαυ ΰνμον • 

vtraginis•] fortis & interritas, quasvirilianinio fiiit. 

Morefera.] Le?na;>qii£ pro fymbolo fortitudinis & m 
ui&ianitni vfurpatur• 

nomen vtl quia•] quod mnlieri huic Lcxnx nomca 
fiiiilet. 

Quodfidib»'] fidiculisad mortem vfque torta . 

fm nonprodidit] neminem prcdidic ex focijs con iu 
rationis. 

Ifbicrates-] de quo Plin J4.08. 
Confi- £o AnarttAltiau 

Confilio&r vircute ChimiEram iuperari, 
hoc eft, fortiores& deceptores. 

EMBLEMA XIV. BELLEROPHON, vt fortit equesyfuperare ChimxrAm, 
Et Lycijpotuit Bernere rnonftra foli : 
Sictu Pegafeis veffittpetis & f hera pennis > 

ConfiUotfo animi monftrnfuperbA domeu. EXPLICAT. CLAVD. Μ I N. •'•< NV l l α eftadeo magna & verittta calliditas, nul- 
lainfidioia vis,nuP±q; pr3ertigia:,quas, lion poifit 
animi magiiitiido,prude:iscj; coniilifi forlerter efFugcrc. 
Quaiiquam euim nobis iic iiiterdum concertandura 
cam fortioribus.Sc fraudnIentis,norieft tamen abijcien- 
dusanimus , fed affamenda porins firma qnscdam ani- 
mi conftancis, fanique iudicij panoplia. Id oftendmir 

Bellc- Mmbkmtal & 

Bellerophontis hiftoria , qulmultis periculis expofi- 
tus,eiiaiit incolumis,equo Pegafo vcdus , vt traditur έ 
veteribus*. 

Bellerephun] fapiens , bencqucconfultus,qiiiqueiIc 
$ίλ« φόρος* vel •ΤΑβ(κΚίγΛ φόνων. 

fortis eefues•] animi magni. 

Chim&ram^ fallaciam diibiaro,frauclem > quanquam 
variam & fortiorem• 

fternere.] deuincere, Yt apud Horat. 2* Satyr. fttauit 
ferro pectu- 

monfirafoli Lycij.] Homines improbos ,maleficos, 
fraudulentos Lycij, a nomine %mii> lupus, hinc adag. 
Homo homini lupus. 

Pegafeispennis•] virtutis&ingeiiij aHsj-animi dextc- 
litate. 

petis dther**] famam nominis immortalem confe- 
qucris. 

Confilioejj animi•] cui rdpondec nomeri Bcllerophon 
fis, vt dixi. ,■•.. ■ | • ... ;. 

- • - ■ 
Vigi- ?> £ ,. • • 3 Αη&η& Αϊάαύ 
Vigilantia , & Cuftodia 

EMBLEMA XV. 
INSTANTIS quodfigna cantns det gcdLm Eei, 
Et reuoeet famulas adnouapenfa manui : 
Turribtts in facris effingitur *rea peluis , 

Adfuperos mentem quod reuoctt vigilem » 
I# leOifed cuHos, oculis ejuia. dormit apertis , 
Templorum idcirco ponitur anteforts . 

EXPLICAT. CLAVD. MIN- 

DV ο β ν s fymbolis,qinbusexvetereChriftianoru 
parru inftitii£o,sedes facra? ingfiniri folent , Gallo 
nepeinapicc fummo turris, & Leonc pro, tcpli foiibus 
reprcfentatnrduplexboni paftoris& Epifcopiofficium, 
vigilantia & cuftodia.Redte D.Gregorius.-Quifquis po- 
puli fpeculator poiiitur,debct in alco ftare per vitam , vt 
piodefle pollic pcr piouidentiara• 

Inftan* Emblemata . S$ tnfiantis qubd.] id temporis appellatur Galliciniom , 
Yt Galli cantus ab Horatio . 

Eos infiantis•} diei redeunris, quem videtiir aperirc 
Eos ««?. i, aurora folis ρ rasnunria. 

Et reuoeei•} hqmines ad laborem vocct. 

m*nti*f*mttlM.] id cft , manuarios arrifices, hi func 
Cavevjsrot mechamci>feruiks• 

treapeluis-] untinoabulum,fcu nola: de cuius iuucn- 
fionePoIidor.i.c.iJ. 

Uo , cuflos oculi$.\ Orns^ Afollo teftfs cft . Et Leo- 
nem quidem π&ρα, 7* Kav dcdu&um volunr, hoc eft 
4 vidcndo. 
34 "ΛηΑη*Λΐάαύ 

EMBLEMA XVI. - 
Ν' Σ credas, ne (Epicharmu* ait) nmfobrim efto : 
Hi nerui humane membra^ mentis erunt • 
Icce eculatst mxnm* credens id,quodvidct : ecct 

Pulegtum ant<qu& fobrietAtis olm: 
Qup turbam offenfo fedauerit Heraclittu , 
Mulfent & tumid* fedttionc grancm . 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

DV c τ ν μ id e di&o Epicharmi.queduo praicep- 
ta in prirais ad vita ncceilaria tradebat; vnu de am 
plexandafobrietate,alterii dc vitandacredulitate. Sobrie 
tas feu teperancia eft vit? cuftos,matcr valetudinis,fapie 
ti^comes, pacis amica: cui fymbolnm merico tribuitnr 
puiegium,exiguum olus, & paratu facile.Credulkasiu 

dicium • JEmblemata* j j 

cucium impedir , tr>entetr>que a fua fede & fhm dimo- 
tiet.Eam quiadmittir.farpe fibi alijsquecertum exinuni 
arceffit: quod exemplis innumerabiJibus oftendi poteft ► 
Symbolum ertoculata manus, quooftenditur non eile 
credendum alicui , nifioptime perfpe&a & cognita ho- 
niinijm fidc• 

Ne eredas-] rcmere,vcl adeo facil^. 

ne nonfobrius efioJ] eRo ibbrius. 

nerui membrof^ ] &p9pa , vivptt >ta (Aiptl.quod dicU 
tur per translacionem. 

Ecce] demonftraudinota re&e cum oculata manu , 
quscredit id,quod videt. Huc pertinetpra;c]arus fer- 
mo Dionis Chryfoftomi nrepi ctV/svAj: & illud Thea 
criti . 

μη πιςινι τλ^/γλ» πριν ΑΤρικίως πίρ&ς o-vfif. 

pulegium-] herba qtiasdam minima , dequa Plin.ie. 
cap. 14. 

Antiqu&fihrietatisolm•] qua vcteics,homines frtigi, 
& rerum pacabilium appetentes vtebantur. 

Quo oflenfo.~\ pulegio. 

turbam graui tumidam feditione•] ροριιΐμπι tumul- 
tuantem, iamqne ad iedirionem fe compaianrem. 

Heraditus•] vteftapud Pliuarch. De garrulicatc. 
€ t nf 3 $ jindrea Alciau 

Ε Μ Β Ι Ε Μ Α XVII.. 
Ι Γ ALICJSL $amiu4feel& cdeberrimui attftor 
Ipfe fuum claufit earmine dogma breui : 
Qup prptergrejfu* ? quidagis 1 quid omittii agendum f 

Hanc rationem vrgens reddere qmmqttefibi . 
Qupd didicffit Gruum volitantum ex agmine fertur* 

Arrepium geftant quApedibu* Lipiaem : 
Ne ceffent, neu tranfiterfcts m/aU famina, raptent • 
Qua YAuone, bominum vita regendafuit. 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

LAertjvs & Suidas fcribuntPythagoram p«B* 
cepifle,faos auditores rfomum repecentes,hunc ver 
(fculnm pronuntiate. 
Π? π&μβην, τ/ £'ϊμξ<α τίμοι £(ον wt gVeAeVSw* 

Nara Emblematao $7 

Nam omnis humanae vite lapfus in tribus potiffimum 
ccrnitur,autcum tranfgredimur iid eft , fecusfacimus 
quam oportcr , quod eft plus quara decet: aut quodo- 
miifom oportuit, neqi fatis confiderace fecimus: aiit o- 
mittimus>quodcrarfaciendumJd volaru grutim didicit 
Pyihagoras.quaedum volantiniiiblimejapillum geftac 
sequalem viribus,& iufto libratum pondere : vciic nihil 
tollanr,ne nimium cfFeianc fefe, neve aduerils ventis ab- 
ripiaotur.. 

ItalictSamitt*.] Pythegoras, auftorPbilofophorum 
Italicor um . Cic- Laert.D. Α uguft.de citiit. Dei. 

Samius.] oriundusexinfula Samo. 

Ipfefuumclaufit'] iapieiitia? fue. vimomnem,aut ccr 
te prqcipuam vnohoccarmiuecomprchcndic 

§}ho pr&tergreffui*] quo tranfgreiTus? aut vltra quam 
dccuit»fecifti?quod eft, Ν ι μ 1 s. 

quid agi*?] vcl quid agcbas ?ilc .n. Grcce,T/ /" i'pi£eti 
qui lapfus eft in eo,quod Par ym- 

quid omittU Agmdumi] qtiidnon deccus a tefadum 
cft ? quo d eft iu omiilo bono. 

HmcYaticnem vrgens.] Volebat miifqtie iibi apud fe 
rationem hanc reddcret.Idem pene de Seftio Seneca lib* 
5.Dcira-36.c• 

Quod didieijfe gruum•} Grucs ncmpcin volatuiddo- 
cueranc Pythagoraro . Echuc fbrte pertinct verbum 
Gruercjfitie Congruere,a Gruibus du<£him,quod figni- 
ficat conuenircG rues enim fe non fegregant 3 iiue cum 
volaiKjiiue cum pafcuntur,ait Fcftus. 

mfllafiamina•] vciui oppoilci & irapetuoii. 
C 5 Piu- 3$ jindref AIuau 

Prudentes • 

EMBLEMA XVII Τ. 
ΙΑΝΕ bqronsi^Hi iam trtwfactn ftttura^ caBes, 
Q*;4i retrofannas ,ficut & ante y vides : 
Titotcnr oculis, curfingunt vulttbws ? an quod 
Circumipecium hominem jormci fttiffe docet ? . 

EXPLICAT. CLAVD. Μ I N. 

ΙΑ Ν ν μ bifroiuem finxit antiquiras , quod ferinum 
& fyUieihemcultiun mntaiit uiciuilemtvelquod pa 
ter Gr?cf & Laiina?.ggptis iuerit:aurc|uod Solem, feu 
Ianum.c^leihs aulai .iaiiiro-rem credereut. Qnod tamen 
permulti referuntad fapjennam prudeiKiamq; optimi 
prmcipis Iani,c]iii pr£terica i)oiFet ) & fuciirisnuiltd antc 
pioipcerec. 

tif**fa£t* futura% czlles• ] res pr^teritas & futuras 
^ueperipc&as habes. Emblemata . 3P §M%rtfrb fannas.] irriiioncs. Perims : 
*—-poflicA occurrite fnnnt. Idem: 
Ο lantyk tergo quem nulla ciconia pinfit • 
Te ttit ettroculis•] Inuenio & Iaiium non raodobicipi* 
tcm,fed tripicitem & quadricipicern efE&um olinu , Prudens magis quam loquax 

EMBLEMA XIX. π 
NOCT V Λ Cecropijs infignia prtttat Athmis* 
inret attes Jani noftua confiltj • 
Armifer* meriib ebfefuijs facrata Minerus , 
Garrula quo cornix cefierat antt loco . Ν EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

Ο c τ γ α Mineriif iacra , infignc Athcnicnfiiim 
fair,ve] propter oculas c$fios , quibus qui pr^dici 

C 4 fuac, 4ο Andre& Mclatl /Hnt.pr^ftantiQris & acutioris ingeni j fenintur eflc , tc! 

propterlucubrandi & contemplandi xnumis, quod ani- 

mi visdicatur nofturiii porifliraum tentpotis iiientio vc 

getari . 5ed& tenia cauflaredditur, quodno&uarum 

nufquam multitudo maioreflec quam Athenisaut ob 

nummum,in quo cttkt impreiTaimago no&ua% Ea ita* 

qucAthcnis,ideft >emporiodiiciplinarum totoorbeiio- 

tifluno>& vrbc optimisinitttutalegibiis.fymbolum fuit, 

▼t fignificaictur pnidens maturumquecofiiiom, & rcc- 

ra ciuitatis inftittuio, inquainepca homimim Joquacicas 

nullo haberetur iil nunaero. 

Cecrcpijs Athenis] a Cecrope regeita dicHs.Hinc Ct 
cropidx Α chenien fes. 

Inter aues fam.] qua* pro fymbolo confili j habeatur, 

ArmiferA MineruA.] Ο utd. Faft. 6• 

Credimr armiferpfignum e&UR* Mintrtu. 

GarruU quocomix.] Teftis Ouid. i. Metamorph» & 
pcripicue Aelianus de auimalib. 3.C.S. 
Matu« Embkmatal 
Macurandum. 

'£ Μ Β L Ε ΜΑ Χ Χ. 4* 
MATVRJRE iufontproperl• , & cunfiarier omnti 
Nenimiumprpceps, neu mora longa nimis . 
Moe tibi declaret conmxum echeneide telnm : 

Hac tardae&i volitant tpicula τηίβα manti • 

EXPLICAT, CLAVD. MIN* 

IN rebus arduis , & quibus negfeftisaliquid perictili 
eiTepoceft, cauendum eft animiacelerirate , mmiave 
ixiora * Videndum enim maxime,vt mature non modo 
icm,quam fumns aggreflun,fufcipianius, ied & iiifcc- 
pram maturc perfequam ur : ne in capicndo confilio im= 
prudentia vel error committatur , auc in mora pericu- 
Sum Id oftenditur fymbolisduobus incer feitw&is. Te- 
lt?,& Kemora:quod expieifit Csiar Ai)guftiis,cnm di- 4* Anfae& Alciatl eeret, sirivH βρ&$(ωζ, quomonebat.vtad remagen• 
dam fimuladhiberetur &induftriaeceleritas,& tarditas 
diligentiserex quibus conrrari js fimul lurxfUs fit ea quas 
diciturmaturitas. Sueron & Gellius 

Mtturare propere-] accelcrare,ieu propcrare opportn- 
bc prouideque 

cun8#rier.~\ tardarc• 

emnes*] fapientes,auitore? optimx. 

Ne nimmmfr£eepS'] ne fis nimium feilinus & fubicus 
ad aliqu id aggredieadum. 

emnexum ecbeneide telum.] Rcmorae adiun&tira tc~ 
ltuu.de Rcraora,in fequentibus. 


Infe Emblematal 
Indeprehenfum.* 

Ε Μ Β L Ε Μ Α Χ Χ Ι. 
IAMDVDVM qxacunifrfugis, teperfequor: at nuns 
Cajfibus in noflrU denique captus ades . 
Ampliut haud poteris vires eludere nofireu : 
Ticulno anguiUamfirinximHi infolio . - EXPLICAT. CLA VD. Μ I N. 

ID fufceptum apparet in fugacem quendam , depre* 
henfiim,lubricaeqtiefidei homincmiqui cum vel cio- 
lis,vel pr^ftigijsfspins impofuerit, tandemar&iifimis 
vmculis irretitus ita comprimiciir , vteffugij viam om- 
nem prscluiam habeacDtuijta hic ilmilicudq ab anguil- 
lxnaciira,qua»quiafitlubrica,facile teneri necjuit,nifi fo 
lio fici icabro & afpcro. 
Cgjftbfti innofifH'] retibus,vinculis, Ouid. 

Otciiiit 44 Andres Alclatl 

Deeidit in cafiespr&dapetita meoj. 
vireseluderenofiras•] me,cum rii'u,ef£ugerc,€iudcre f 
aftn mihi iraponere. 

ficulno anguillam>] Prouerb.folio ficulnoanguilla. 

Cuftodiendas Virgines. 

Ε Μ Β L Ε Μ Α XIXFI Ι. 
VE ΚΑ h&t effigies innuptA tft Pattadit : eita 
Hic Oraeo 3 qui domin&c*n§iitit antepedes • 
Cnr Jyiui. comes hoc animal ? cuftodia rerum 

Huic data : fic lucos t facrtHfc templa colit • 
Irmuptcu opiu eif cura afferuare pHcttas 

Ptruigili . laqueos vndique tendit am*r• 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

PHidias clariifimi nominis ftatuarius Palladif 
umulacio dracoiieffipcruigilcm appofuir,quem pc- 

dibus Emhlemata• 4f 

clibHS deapremetec . quo figniiicabat Virgines & pucl- 
las (fuit enim Pallas Virginitatis numenj peruigili cura 
ihidioque ieruandas. Vbiqtie cnim & vndiqne amor 
graifatur:& «o Texu nihil imbecillius aut fragilius. 

inhupuPaHadis.]. i. Virgiiiis, παρδίκ, Gra;c)s per 
cxcellentiam nominata?. 

tiut hic Dracff] cuius nomen a <Ppetx.HV,c[\ioa cft vide 
re : clariifimam euim dicimr habere oculorum aciem , 
fummeque perfpicacem. 
demind.] Palladis- 

cuftodiarerui» huic d&ta,] quia ftint acuriflimi viTut 
draconesjincubanres eos thefauris cuftodia; catiila finxe» 
runt veteres,ait Feftus Pompeius. 

ftcltteos ,fxera% templa colit.] iic in hicis & delubris 
coluiu^eonempe habitu.tellis Pauianias Atticis. 

Innuptas eptis efi. ] Stobaws cap.73 .ex nefcio quo poe 
ta citat hoc* 

bK ϊτιν «Tg τ«^οί, »ts χρήματα, 
jicT' Λλλο £υ(τφύΚΑκ7ον &L• ύς yuvij 
Noncft vel murus,vel pecuniae aceruus, vcl aliud quio 
quam,c]uod tamdi/HcuIterafleruari poifit , qiiammu• 
lier.Ica Plautus Epidico. 

_<&>#£ &fApienter dicfcnon 
Nimispotefi pudicitiam %Hifquam]H*feruarefili*• 
Vin• 4-6 AnfatA Alciati 

Vino prudentiam augeri. 

EMBLEMA XXIII. 
Η2Έ. C Bacchutpater , 0* Valla* communiter arnfo 
TtmpL• tenent , foboles vtraque vera Xouii* 
H&c cput, ille femur foluit : huic vftn oliui 

Debitus t inuenit primm at ilie merum. 
lungunim meriib: qtibdfi qui abfiemiut odit 
Vina, De* nttllum fentiet auxilium. 

EXPLICAT. CLAVD. Μ I N. 

DV c τ ν μ id ex 4. Anthologiae Grascorum Epi- 
grammaton,de Baccho& Pallade, fimul ineadeni 
ara iunftrsicjno iigmiicabatur , prndcntise fieri acccifio- 
neRijvbifcvinigenerofijfed moderati vfusacccderec.Vinu 
enim eft promptum libere loquendicalcar : ciii nen te• 
•snsri* facundiam & iimcncionem vecercs cribuerunr. 

Bncchm Emblmata• 47 

BaccbtttpAtetf alnuis Deus, cuius munetc alimut & 
tcficimur. 

communiter amfo tempU tenet•] vt fint MWAn 3W # 
vel σύμβωμοι,νΐ Ores & Neptunus , Hcrcules cuai 
MuiIs,Mcrcurius Sc Venus. quade rc nos pluribus aiio 
loco • 

fohks vtraque /0*».]quod άλληγομκωί accipb.Dtio 
cnim pr?ft:aimifima nobis a Deo funtelargitamunera , 
vnum animi.prudentianempe , cjuae nomiue Palladis fi- 
giiractirralteriim valetad vircs reficiendas corporis, vi- 
mimicilieet. 

Hdc capuf.] Minerua e capite louis nata , vt i.EmbK 
4i£him. 

ilUftmur fdnit.] vt dicetur ileqticnti , in Bacchi ita- 
?uam . 

httU vfus oliui.] Olea feu oliua Minerii£tribuitur.K.a 
είο non vna reddicur a fcholiallis. Viig i.Georgic. 
, eleify Minerua. Inttentrix • 

inmnit primtts at illemerum] Plin• 7.C./6. 

quodfiqui-]. i. ii quis. 

Abflemiu4.~] alienusa temeto.ivino.Temerum, quocl 
atteotetmentemjaicNonius. vbi hoc citac e3-deRe- 
pub. Ciceronis : Magnam habec vim difcipliua verecun- 
<£a;,carent remeto omnes raulieres. 
Pru- 4$ r Antot& Almtu 

Prudentes vino abftincnt • 

EMBLEMA XXIV. 

VI D me vexatis, rami ? fumPalladU arbor• 
Auferte hinc botros , virgofugit Brommm• 

EXPLICAT. CLAVD. MIN, 

SVmi rvRidc Gtxcq incerti difticlio • Prndeutis 
eft vino vti moderate: iecus enim fumptum ratione 
pbrutbar, animi vigorem impedit , vt merito ccileritin 
YYOuerbium. Sapientiam vint ubumbrariiuz PJinius. Ca- 
picaleolim Romanismulieribiisfiiit vinom actingcrc . 
Egnatius Metellus vxorem inrerfecit , quo4 vimim bi« 
bifler,ait Val.MaximEt Polybius.fierinon pofle,vtquf 
ipulierviniimbiberitjlareat.SicOuid. 3-de Arte: 
Turpe iacens mulier multo madefafta Lypo > 
Bigna tft cotctibituiquoslibct UUpati. ' ■ Embkmat». 4? Quid mt vexMtk•] ρ remi t is . 

rami•] palmites,pampini. 

fum PMlUdis λϋΒοτ*] olea Minemae facra. Plin. 12..C 
i.& 17.C.44. - .... 2 

bottos^ gemroasjvuas. 

Oifgofugit Brommm.] puelia verecnnda & pudica pro 
cul eit ab omni temulentia* 

Bromium] quod vnum eft ex Bacchi cognominibus, 
a βροντή, fremitu.Quid. >> Ο In 5° Anirea Μά&ύ 
In ft&cuam Bacchi * 

T>1 Α L G 1 S Μ V S. j 
EMBLEMA XXV. 
- • I BACCHE pater, qttis te mortali lumine nouit , 
Et dofia effinxit quis tua membra mmti ? 
fraxiteles , qui me rapitntem Gnejfida vidit , 

Atqtte iUopinxit tempore , quali* eram . 
Cur iuuenis , tenera% etiam lanugine vernat 

Barba, queai Pyhum cum fuperare fenem i 
Muneribui quandoqne meU fi parcere difces, 

luniory & forti peftore femper eris . 
Tympana non mnnibuA* eapiti non cornua defttHt : 

Quos nifi dementeis talieifigna decent ? 
Hoc doceo > noftro qubd abuftii munerefumit 

Comucti & infanus moUinfiHra quatit • 
§}utd vult ille color tnemhrU pene igneu* ? omen 

Abfit , an btimam vnm iffefocii f Cam ' 'Bmhkmateu. < j ι 

Cum Semetes de ventre partns mefulmine traxit 

lgniuomoi infeiium pulnere merfit aquii 
J^incfapithiCx liqmdis qui nos fone dsluit vndis: 

Quj nony ardenti torret aL•. tgne ieeur . 
Sed nunc me doceeu t qut vis mi/cmerf & qu* 

Tefanw tutum prender» lege quiat f 
Quadrannm addat aqu& , catieemjumpfifief&lirni 

Qui cuptt, hocfumi pocula more tuuat 
Stes intra btmincu : nam quiprocedere tendit 

Vltra y alacer » fed mox ebrius , inde furit « , 
Risdura h&c nimium, funt pendnla guttura , dulct 

Tufluii ( heufacile commodtt nulla cadanf ? 

EXPLICAT, CLAVQ.MIN* 

DV ο comple&icur hacdefcriptione: primumin- 
commoda vini aperir: deinde falubrem & vtilem 
cius vfum docet . Bacchus quicjem iuuenis cffingicur , 
quod vinohuares liomines iianc , i jdemque annos quait 
iuucoiles ieruent,ii fobrie vtantur eo Dei munere.Tym- 
panum & cornua eidem Baccho cribmiimn; , ad ftrepi- 
tum & furorem indicandum , qui Yinolentiam conie- 
qui fbleac.Ignens eft feu rubeus, a4 vjni naturam deii• 
gnandam>quod nifiaquamifceatur , non iecns atque i- 
gnis pr?cordiaajdurk 4 ebrietatem & furorem inducit.Ita- 
que ad excremtim^qqot quibusve viqific vtenduninien- 
•furis pr?cipic. '.. 

qni te mortali-L] quis ce aliquando hominum vidit, 
cum ils Deys? 

Et dotiaeffinxit ] quis te pi&or au t ftatuaiius arte fua 
sxpreiftt? 

Praxitelef.] deqqoPlin. 34.8. 

rapientem, Gnpjjida] cum raperern Ariadncminlito- 
jre NaxoHlorm^iuera. 

Cur iuuenis ] Te-ella menti lanugo arguit te eiTe iu- 
niorem,cum iis ajcace fupcrioi Neftore. 

D ζ que.it i ff% ΆηάκΑ Λΐάαύ 

quwVylium^ Seftex PyluiSjNeftor >Ouid.Epifi>He- 

roid- 

Nos Vylm antiqui Neleia Κββοψ'ι* arua» .,. . \ 
Mtfimtu: incerta eftfama remtffaPylo^ 
Sed cufNeftoreannofiorBacchtis ? an vtapud Lucia- 
mmi.Ciipido dicitur iATgTK άρχοΛοπρος f 

Mtwenbu* fi ejuando.] ii fobne vino vfus fueris; nam 
Jiic parccre,cft φπ^Ήν, now omnino νύφεα* 

lunior& ]>duo prasftat vini vfus moderaius,floridam 
^tatem, & vircs corporis. . . 

TympanAnon.m•} habes maiiibiis-tytmpatium, &tn 
frontccornuaiquas figna videri poiTuntinfaniie. 

abufui munirefumit cor^ua.] Ebrieras audaciam,ftre 
pitum, furoreminducit. Menander, 'ο πολύς ■ ακρα,τοί 
μ,ικρ' αναγκάζη e/Jovi-iVrlmmodcracuni meram nos pa 
fti m fa pe re cogi t. ■ V ide Hiio. * 3 . 1 . 

QujdvHlitllecol&r.] Igneiisvel rubeiis Eaccims ef- 
• fibgmir.ad naturam vimque meri thdicandam. 
" -Ctim Semeles dev.~\ Ouid.j-Mctam.Plin.i^f. b 

infeftum pulueremerfit aquis.] qua de reGrJECHm 
epigramrria Meleagri. 

«w Νυμφαι τον ΒάκγΜ, &c 
'Huc Plutarch. Difputatione, An feni adminiftranda 
Refpub. Aqiiam vino niifcemus , inquit, ytDeumfu- 
rentem,iicutiait Plato , fobiioaltero caftigatum tonpe- 
renius . 

Hincfrpit ] fapienseft,qni temperate ?ino vtitur,qiH 
miiiime,fibi perniciem creatTheocrit. 

ο/ Λ Δίωννκος <Ρ&κ* &ν<Ρρΰί?ί %&ρμΑ yjl αχθοί . • 
? AtheHeum lege Dipnof. io-^.Plin• /4. 1 j. 

Sednunc me doceas.] Altera pars emblematis , dc viirt 
modeiacovfu. 

Quadrtmtem addat.] confifte intramenfuras,medio- 
crcs,vr ίΐ quis apud nos Lutetije prseter heminam bibit> 
proebtioio & vinolento non iniuria haberi poreftrcum 
qui mnderau iunt,nec cir.nino Jtule inftiuj ci, femiherm- 

oa EmbkmatiL*• ϊ* na fint contenti. 

ResdurAh&c nimium] feueriorhgc bibendi lex,dire- 
rit aliquis. 

funtpendula guttura.] Nullus cft,qui non appetat vi 
ni ddicias,neque ita diluti,autitaaoguftis poculis.facilc 
enim fluit,& facilejeft id percolarc 

hcufficiVe cnnmod*.] qii? commoda funt, velqi^ita 
putancHr,non facile nobis acccduiu.Nam qu? ptildua, 
difficilia: qtu? yero funt incoramoda,vluO veniunt,etia- 
cjuenonarceuica. 
I 
».^--.'- ^ - -; 3 ' «ί®5 i®5 <®5 iW ift iSft iW5 iSfe cWj ftSfc «Bj 


D 3 Gramen f 4 Anina Akiati 

Gramen . 

Ε Μ Β L Ε Μ Α XXVI. 
GR Α ψΐ ΚΕΛΜ Fabto pat res iyijpjleri c$ro1l&m$ 
Treger/ft vtyanos Hannibalep*% tnorjiLj> 
Gcculit infiexo nidumfibi gramine Alauda, 

Vtdgo Atunt ,: pttllos fic fouet illa fUos • 
Satttmo Martiijf.fAcrt4m,quo Glauc^jidefi 

Polybides jfaftwi creditur ejfe Deus . 

ttts meriib arguitur nodU tutele, falw.ty : 

Herbzfy tot vires h&c digitalis habet • 

EXPLICAT. CLAV,D. MIN. 

FO Ν τ ε Μ huius Embiemaris ex Fefto Poriipeior€ 
petendnm duco,cuius h?c verba.-Heibam do, cuiri 
aitPIautus,vi£him me fareor, iignificat : quod eft anri- 
qu$ & paftoralis γύζ iiitiicium.Naiii <jui io piato curful tmblemat/ul y$ 

•iit vmbuscontendebantjcum fupcrati erant,ex eofblo, 
in qtiocertamenerar» decerptam herbam aducrfariotra- 
«iebant. Citaturex Attio: 

Gaudent, cHrrunf>telehrantJrtrl>am canferunt. 
Alciatiis xc.ro bic ccicbra^raminis vires^ ex^gua cpront 
graminea olim fiebatmi qua nidificat Alandarqiiaffi hcr- 
bam Saturno & Marti facram aic,& qna conicfca Glau- 
cus putatur rcuixiHcT & m Deoram ntimerum tranfi jf- 
fe, quibusexemplisoftenditurgrarneii poni mcrito pro 
nora ialutis & tutjela*• - 

Gratnineam coroHam] iignum falutis. Ea dabadirei, 
cjniciiiisciuem feruailct, dicebacurquc ciuica. Plin» %x* 
cap. 3.4. j". Videctiam Feftum, 

Pcenos .Hmnibriemcfc ] ideft Hannibalem Carthaginen 
fium diKcm• 

jwcr*•] proinde cun&ator pro di&atore Fabiutappel 
latus . 

Occnlit inflexo^] AlaiidafitieGalerita nidificac ipgra- 
inine, Cfcaturhcccx Cafliano Baflb,li.3e AgricuTcura» 
gV κορυ^ϊ κοίτα σχ,οληι KtKpvTncudiyfitortf . 
^Lamofum gramen nidacccultatur AUffda- 

Saturnoldarttfyfacrum-] Curid?aii quia Alfchyrion 
Saroius in quodam lambo aic Satnnmm feminaiTe gra- 
men j quod vocatgramen deorum? aivquia viuaxgra- 
iriendicitirr Ouid.y.Metaniorphpfeon ? Martiamem, 
quod mcampo Martio Romx ciekcrer,oc Martiali do» 
mretiupreiriio.Cen£ gramen,& Gradiuns (qtiodMar 
tis nomco•) a gradieridb appcljantur. 

quo Glaucpu adefo.] Athen.7• 16. Plin.9.x£.& 3x.1t. 
Vi ouerb item,Giaucus comefa herba 111 mari rcuizic» 

His nodu.] His hotis,fymbolis; 

nrguttur] oftenditur. 

Mirbadigitalis] Plin.i4. 1?. 

4 && %6 AnittA Akufti 

Nec vcrbo , nec fa&o qucnquam 
l^dendum. 

Ε Μ Β t Ε Μ Α XXVI Ι. 
SSE QvlTV R» Nmefistjjvirum.veFligUfcmfitr \ 
;V Continet & ctibitHm^auracfc frena. rnanu* 
Ne mctle quidfaciai , neve improba verba loqnarU : 
£t iuber in cunctis rebui adejfemodttm . 
y 

EXPLICAT. CLAVD. MIN.' •.'. ■ ■ ι SV μ ρ τ ν μ hoc cx duobus diftichis Gr?cis lib.4• : 
AnthoIog.NemeiIs,arroganri£ omnis vindex ita d^- 
piugitur»vt homines perfequatur, corum a&iones explo 
ret,cubitum (ideft.menfuram) alteramanu teneat,alte- 
ra vero freimm:quaii quae modum rebus omnibus impc 
xet:& ne quid fiat improb£ , aut dicatur mal£ perucrie- 
«jue prefcnbat. . ' 

virum 'Emblemtal Ϊ7> 

virumvefligiaferuat.] obferuat hominum veftigia : 
<jua rarione Veftigiaria «fi&a ,ίχναίη Gr?cis. 

Continet & cubtium.] non cubitum brachij , ied vl- 

«am.fcx palmorum menfurafn inrerpretor . Iulium Poi 
lucem auftoie iaudo, qrti proccdanaccepit πνί-χγιν ^i 
©AgVwiM.cubiturn & vlnam. 

duratfcfren*.] diiruni frenum* Iupacum. 

jtfe male φύ4 facitu 3 φ•] cui reipondet freni fymbo- 
Inm • 

£f *V*£ef in cunfiis>] In rebuscundis raodus oftendi- 
tnr cubito,id eit, vlna ieu menfura• ■ <£¥$> <?€¥3* £?¥?> 
Sfcfe£> <$*£> ^&fc^ Tandew j3~ u4ndre*Alciati 

Tandem tanderri iiiffitia obtinet. 


■ 


Ε Μ Β L Ε M:A: XXVTTI 
' ZFJ i C I D 2E HeHoreo perfufumfznguintmfcHtHms 
*£l*d Qupd Gr&coYum Ithaco conclo iniquA dedit , 
Itiftior arnpuit Neptunus in &<p<ora iaSium 

Naufragio, vt dominurn pojfet adire fuum s 
Littoreo Aiacu tumulo namque intulit vnda, 

§£u& Boat , 0* tali vocefepulcbraferitl 
ViciRt Telamoniade tu dignior armis . 

jijfefttisf/u esl cedere iuftittA' 

EXPLICAT. CLAVD. MIN* 

Α Ρ Ρ Α R ε τ id eile fumptum cxduobus Grsecfe 
epigrammatisjIib.i.AnthoIog.Signif? arnri^,q' od 
alijs verbisa Liuio dicitnr: Veritatem laborare f£pe,ex~ 
tmpHnmcptAm* Vt enim «jua: falia funt, vcl nulJo ccr• 

te Mmbkmml $§> iciracuranredelenturaliquo tra&u temporis : yera 
ameni & iuihjquanquamcedant interdnm violentishd 
miimm iniu ri js, randem taiiien eniergunt.Propouitur ja 
exemplo nobiji de armis Achillis.quibus iniquo Gr^co- 
rum iudicie Vlyili adiudicarisjea randem poft eius nau 
fragium.ad Aiacis tiiixralunijViflii&uum perneiicruut, 
quaii/ic volentenumine , vt verus pofleflbr ius iuum 
vel poft mortem obtincret • Referc hiftoriam Paufanias? 
&Q^Calaber * ■] 

JEacidd Hefioreo] Propter liy perbaton confufa fyii- 
taxis ica ordinanda : Iuftior Neptunus arripuicicutum 
(perfufum fanguineHeftoreo: & quodiniqua Gr^co- 
ium coucio dedit Ithaco j ia&um iu ^quora naufra- 
gio,&c. 

Matid*.] Achillis,ab Aeaco auo, qui pater Telaiiio• 
nis & PeJei. 

Heftoreoperfi] He&oreiri eniiri Achillesinterfccir. 

Quod GrACor.lt hzco.] qnod fcucura Vlyifi. aduidica- 
ttit iniquus G rscoruxn confeflus . 

iniqu* concio.] velad fufFragia refero & fauores, vel 
ad ipfos iudices,Agamcmnoncm &Mcue]aum,qui cou 
cioneiii aduocarauc, ad ferendum iudicium de Achillis 

armis. 

■ς 

iuflior Nepturitu•] Atqui hominss debebant efie mari 
friiciores.quo elemenco ntillum aliud iiiipjacabilius. 

arrifuitt] Veibiim celeijjatis ad hominum detian- 
dam fidem.eamquecurii "fteptunijideft, maris squitaU 
conferciidam . Immo vero bellu^ interdam muiores 
funt hominibus, qiiani homincs ipfi in fuos. 

in Λψίοτα iaftum. ] proiechim vi tcm peftatis, 

•vt dominum fuum . ] Aiacera » qui habebac ius do- 
tninij. 

titrcre j&iacis•] dctulicad tumulum Aiacts in litcorc 
fitum . 

hoat>\ ImjnurmuMC,& quafimugicain bouisedit,m« 
taphora* 66 jindrea aJciau >■ Vcee-] xcLTd.%f>tiftKa>f , pro ionitu . 
: Vtii&i] Profopopceia maris αά Aiatfem.fic iehabent 
/atacju?dam iudiciorum , vt nonobtineant nifi poft co* 1 
tum morcem,quorum fnic ius. - 

Telammiade•] Telamonis fili. 
• tu dignior armis-] honorc armorum Achillis » 
AffeHtetfa efi•] LiiiiusrVeritas laborat f^pcicxtingiw - 
tur niinquani,vt fupra:& Menander : 

tv π&ντί <Ph κα/ρω το ^ίκα^ον iwtKpA7tiv.L 
Vbiqttt vichrix iufiitietfar efi 3 Jttt. «6» 


-■ 


me EtiaiB L« Emlkmauu Ht 

Etiam ferociilimos domaru % 

Ε Μ Β L Ε ΜΑ XX IX. ι RuMAHtVM pafiquam eloquium , Cicerone perempto, 
PerdiUer&t p/itriA peftu ficerba fu& , ;• . 
lnfcend.it cunm vidor , mnxiufo ieor.es ., ',% -" 

Compuht & durum coila fubire iugmn : 
Magnam rnos cejjtjje fuis Antoniu* armts^ 
Ambage hac cupiens fignificare duccs . 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

HVi ν s hiftori? teliis videri potel- Plinius lib. 8. 
cap.i6.PrimusRom? Lcones ad currum iunxic 
M"."Antonius,&"qurdem ciu'ilibdio,cum dimicatum tC- 
iet in campis Pharlalicis,non iinequodam oftenro rem- 
porum , geueroios fpiritus iugum fubireiJloprodigi© 
iigniHcance. 

> Roma- 6% ' JtndYC6Aichu 

Romanum pafiquAm-] *Eft & in hoc hyperl>aton,& im 
plicarus verborum conrextus• quem fic digerorPqftqna 
M. Antonius , pcftis acerba Γιις patri? , perdiderat clp- 
qtiium IVonianura ,perempto Cicerone>infcendit currus 
vidot,&c, 

Roman.eloquium.] Cic appcllatiu Plin.7-_cap; jfo. 

psrdideraf.] i.perdidiflet, de medio fuftuliflet. 

patrufu* peftis.] qui Γιΐζ patri^fuitexiriofus* 

Magnanimos cejfijfe^ Htiic fere iimile Acci j illud e* 
Jsfonio : 

Nnllwn esl• ingenmm tantum,neque cor tamferum « 
Quod non labafcamr linguA» mitefctt mala. BSS 
J »W 1» 

.Gwtiam - Embkmata, 
G ratiam a fcferendam• . 

Ε Μ Β Χ Ε Μ Α XXX. 

■ ■ 
Α Ε RJO infignU pietate Ciconia ntdo , 
Itiueftes puttos jpignora ' grata fouet • 
Tali&fy exspeciat fibi munera mutua reddi , 
Auxilio hoc quoties mater egebit antu » 
Nec pia Jpemfoboles fallitj fed feffa parentum 
Corporafert humeri*, pr&fiat& ore cibos • 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

GI c ο Ν ι α ε quantum reroporis imperxiejintfe- 
tibiis educandis,tautum & ΐρΓς a pullis fms inuice 
aluntiir,aitSolimts-Polyhrft.ca-43.Ergo Aegyptij,cum 
fIgnificarenchomineni,cjui patiiscuiamgereret , Cico- 
niam & Cucupham pingebanc,qu 6d h^ iojeanr geniio- 
ribus fenio confe&is, eodern mcdo grutiam rependere , 

cyi9 Μ Andre^Akiau qiieipfifiieriiiteducat? . Ijs enim nidum parant, pcn- 
nas velljcat inutiles,& pabglum fuppeditant.Itaque pie 
tatis & grati animi fymbola gerunt. 

Aerionido] loco editOialto. 

Inuefiesptdlos.} impuberes nondum yolaridi poten• 

Talia% exf}.] fibi vicem Tepenfunfr iri lperat,cum fuc- 
litaffe&a ?tate. hinc pr^clara verba γΗροβοσκ**^, yn- 
ροτροφεϊν, ynpottoy.£v.Viae Pruucrbv aiiTivtKetpyHV , 

Abftinent» Emblematiu• 
Abihnentia . 

EMBLEMA XXXI. *t 
iiiiiiHiiiiuiiiitimiiuiiiiifttiimniiinimroninmnnniiiuriimomtwj.iiiiiimtiinnunutui MARMOREJE in tumulis vna Hatparte colnmnA 
Vrceuiy ex alia cernere maUuuium efl . 
Im h&cfoYma. monet diciumfine fordibm eJ/L) , 
Defunftum pura* at% hahuijfe manus . 

EXPLICATIO CLAVD. MIN. 

PR ο ρ ο ν ι τ epicedio iiidjcis ^qtiiffimi duo Cym- 
boIa,Vrceiim,&' Malliiiiiiim,quibus iu iure dicun- 
do fumma integritas & abftinentia defignatur a mnneri- 
bus capiundis.. Cererum manuura abhiendarum geftns 
olim fuitinnoeentieaperta cjucdam demonftratio; quod 
ex facris &exteniisaiiftoribuscognofciporeft. 
Vrcem.^ aqualis.vas.quoinfunditnr aqua^ 
tnalluuium>~\ poIIubrum,iebes. 
h&c forma•] h^c deiignatio fymbolorum. 

Ε Im 4S j4ndre& ΛΐάαΧι Itu dtfumfmtfordibui'] faifle ά£ό<τιΐΜ κ,ριτύν 3 *J 
Λ^ωρ JV;tW7o^mdieemincorrupturn,& acapiundismu 
ncriLiis alienu:qualis ab Horatio ciefciibirur^Caim.^. 
lndex auardfraudis & abftinens 
Ducentts ad/e eunHa fectmiAi&c• 
fnr&sm&ntu ] KA$a,pAf%fipaf, vt iu i.Cod• tic. dc 
jmandaf. principiede pr?cipitur. 

Bonis a diu icibus nihil timcndum . 

EMBLEMA XXXII. 
IVNCTV S contigAO Mariu4 irnhi panete, nec non 
Sttl btvdm , nofiri nomina no f * fori , 
JEdificant bene nummAfi yfataguntfy vel vltro 

Obfimere heu noftris vndiefe luminibm • 
Me mferum , gemins. quemtAnquAm Phine* raptsni 

Herpy&, vt proprijs fedibus eijciant , 
InttgYtias n n flr* , atty animPtoqH&fitor bonefii , 
His mfifint Zetes » hU mfifint Calau • 

EXPLI- Emblematas l 6j 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

SI g Ν x ¥ I c α τ fibi rern efle. cum qiiibiifJam vi- 
cinis fuas $des ica alte exitriieinibus»vcofH.cerei]t fua 
rum Iuminibus^diiimidc quibusiraconqiteritui-, vc o- 
lim cieHarpyisPhiueus, paruni enim abeffe , quinpro- 
prijs ?dibiisextiirbetur,niii ilbifuaanimi probitas, &in 
tegritasopem tuleric,haud fecusatque olim PhineoZe- 
tes & Calais. 

lunclui contig.] vicinimci MariiiS & Subbardus, qui 
iundftiiTt habent pariercm mcis ?dibii5. 

noilri nomma»] bcnc no ύ m liullrqibro, vel ν t locuple 
te$,vel vt pragmatici & fa&iofi homiires. 

bene nummati] dites HoraV i.Epift. 

At bent nummatam decoihi Suadd/tiVenui^ 

fatagttnt•] nitwntur quancum pofliint. 

Velvltro.] etiam fua fponte,miI]o iuo iure, nullaque 
a me iniuria piOiiocati: hi quidem decorum genere, 
quos Plautus notac Posnulo • Si mbil fit litium ,lites 
ftrunt.i 

Qbfirutrano&m iuftomibm*] officere Kiminibus, lu- 
men eripere. fornuilaloquendi in iiue pertiulgata. 

gemin& Jiarpy*•] ν icnii himei fuut milii Harpyia- 
ruminftar.de Harpyis 3.Aeneid.Viig-7.Metam.Omd. 
aliique niulti. 

Integritas no8ra.] nifi mentis inregrirare honeftateq; 
vindicbr,qu? mihi unt vt olim Phineo Zetes & Calais. 
Et quidem κΛλΛ /V &πα t« λλλϊ, quo animi defignatur 
integritas:aninuis vero qu^fitor honefti , eft ufe ZeteSji. 
ζίπης > quihomenhabeca ζατέίν 3 qu?rendo. . - 
iMiamwiTOw ; 5igna 6t Jbtin& -AleUti 

Signa fortium . 

D Ι Λ L Ο G 1 S Μ V ' f . 
EMBLEMA XXXIII. 
QV JBLtt eaujfa mouet volucrU Saturnla , magni 
Vi tumulo infidem ardua Arittomenh ? 
Hocmont§ , qu&ntum inter aues ego roborepr&fto> 

Tantum femideos inter Arifiomenes . 
hifideant timid& timidorum buka {olumh& ; 
Nos aquila intrepidisfign» btnignt* damm • 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

PV l c h r e x id imitatus cft cx 5. Gr?corum cpi- 
gramrnaton:quo iiib nomkie Ariftomeiuj,Carolum 
V. Imp.celebratralluditque ad Imperialis diguitatis ps- 
blicum ftcmma»nempeaqui]am,notam fortuudinis, ftrc 

nuicatis, Emblmat&j> 69 

euitatisjinercpidi anirai. 

volficrisSaturnia] aqniJa, Iouifaera,qui Sacurnius a 
Saturno patre diciicur poctis . 

AYdt4a<] Aibiimis. ere&a» ...... 

magni Arifltmtnit.] i.Caroli Qttin&i, qncm nomint 
Ariftomenisappellat. DeAriftomenc, Plin.11.57.VaI. 
Max- 1.8. 

femideos infer.] Hercus.fen Principcs raagni nominis, 
-fhipendcqac virtutis. 

rimid* colnmba] quf fymbolam fcranc mericulofi 
& timidi animi. 

6ϋβα.] (cpulcra, mmulos. 

Nos aqtiiU•] Aquila figmun foicitadinis , ezceldquc 
animi . 
* i I *../. An%e ' ΑηάηΛ Alciati 

Α'νίχ? κ& απέ -χ*. 
Ε Μ Β L Ε Μ Α XXXIV. 
Ε Γ toler$tid& homini triftit fortuna ferendo efi, 
Et ri&nlttm felix J&pe limend* fuit • 
Sufiine [EpiBems dtsebat) & abftme>oport$t 
MuUWpnii , ilTtpitis abstfo tenere m&nus • 
Sicducts imperium vinBns fert poplite taurut 
In de%ir4- :fic fe coatinet agrauidis . 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

DV ο verba Ιιςε, Patere & fibitine, Philofopho Epi 
fteto familiariajquibuskenc viuendi ranoncm ora 
ncm complexus dicicarJ^rimoad patietiafH hortabatur, 
id eft, virtutum omrnum adminiculum & quafi cnfto- 
dem , qua iequifqueaduerfus fortun^omncs impetus 
pbarraarer , & laboresad vitajn nece/Tarios^quo&rrec 

aniino Emblemata . 71 

animo• Altcro vero abftineudiim efleab omni Iiuu» 
maximequc Venereo, vtetiam cibo potuquc nimio vo- 
Jebat.Qjjod hic declaratnr tauri fymbolo,qui ligato po 
plitc, duci fuo paiet : feque a Vaccis gramdis omnino 
continet. 

JE//<j/«r^«i^.]aducrfafortunaeft forti virofercnda a 
5ic Poeta. 

βιρ(»ΛΜ/].Λ omnis fortunn ferendo eft• 

Etmmiumfelix.] In Publii Mimo: 

Fortuna dum blanditur^captatum vtnit. 

illtcitis Abffytenertmanus•'] i.abftineremanus illicitis, 
contincre manus a rebus illicitis:eft eoim tniciis. 

ducis.] du<ftoris. 

Sic ducUimp.] tcftis Orus& Picrius. 

« 4 IH 7* ΑηάηΛ AkUti 
In.adulari nefcientem• 

EMBLEMA XXXV. 
SCI RE cupis domincs toties cur Thejfalis oreu* 
Aitttet, & vt varios qu&rat habere duces ? 
Hefcit adulari , cuiquamve obtrudere palpum : 
Regia quem morem FvincipU omnis habet . 
Stdveluti mgenum fonipes , dorfo excutit otnnem , 

Qui moderari ipfum nefciat Hippocomon . 
Hgcfsuire tnmm dominofas: vltiofola efi , 

Dtira ferum vt itibeat ferre lupata magii . 

£XPLICAT. CLAVD. MIN. 

SIgnificatvr innafci plcrumquc motum po 
pularem.velob iniquam Magiftratmtm adminiftra- 
tionem, vel intolcrabilcm Principum tyrannidem.Acci- 
dit enim nonminquam Pnncipi violenio, aut rerum ge- 

rendarura Emblemata Ι η$ 

redarnm imperito, qridd equifoni>qui diim cquum ali© 
qui violentum moderari nefciat,excutitiir f?piilune.lra 
Princeps iniquus, & pr?tcr tiiodum iseuus^populi ani- 
mos in ie commouet . £x quo Anftippus di^ebat Regi 
bene ceiTurum , fi equitandi artcm primum addifcerec, 
equum enim adulari non poffe , vt hominem: nec ab- 
blandiri, vtfcurram aut parancum. 

Theffalu ora] regio Theifalicai. ipfi TheiTali. 

toties dominos mutet>] reges » ieu tyrannos pocius.hi- 
ftoria eft apud Diodor.iic.lib.5 & Vlpian.Demofthenis 
interpretem. 

okruderepalpum] arte doloquefaIlere,adulari. Vei> 
buir. Plautinum ab equifonibus dndhim-hinc palpones,- 
aiTentatores. 

Regia quem morem, ] Q^Cu rtiue lib. 8 .pernicioia adu - 
Jatio.perpetuum malum regum:quorum opes f^pius af- 
fcntatio,qnam hoftis eucrtic. 

ingenuus fonipes.] velox equus & fnperbus • 

dorfo excutit.] fitq ue fternax > & eum dciicic » qui fe 
modcrari nefciat. 

hippocomon*] qui equos ornat aut componir. 

Necfauire tamen•] Rex non alio f^uire modo in fuos 
toct,qiiosminim£ obfequcntes noric , quam vt fbitio» 
tc Icgum Yincnlo eos reprimac & cohibcat. 

lupata- ]afperrima frcna. Obdw Ληάη& Alciau 
Obdurandum aduerfus vrgentia Ε Μ Β L Ε Μ Α 

- XXXV h 
ΝΙΤ ITVR inpondmpAlma,& confurgit in arcum; 
§^uo mitgis-,& premitur , hoc mage tollit oniu : 
Tert 0* odoratas, ieilaria dulcia, glemdes , 

^ueis menfa* inter primtu httbetur honos . 
J puer, & reptans ramU hcu coUige : mentU 
Qui conslmtis erit x pr&mia digfiaferet . 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

NI τ ε ν d ν μ eft magno & indefe /ϊό laboread ar- 
dua qn^que neque remittendus animus,propoiita 
fpe fru&ns & viclori? . Symboluro Palm? appowirur , 
qu^ quanqiiam preiTa onere,nondeorfum cedic,neci«tra 
flcditurjfedaduerius pondus rcfurgit, & furfum niti- 


tur Mmbletnata* 75 

tur.Pltitarch.8.Sympof.Plin.i6. 4iGclIiiis $ .6. 

Nititur in pondffi•] videturniti adnerius impoiitum 
forte iibi onus. 

odoratas glandes •] odoriferos da&ylos. 

&ΙΙαηα4Μΐ€ία']<Ώτέμμα7Α,[ζ\ιΤ{>ϋ[,γιίμ&τΑ .De hoc 
verbo Gell.1311. 

mentis qui conftantu erit•] yvay.n- fere iimile Seneca 
Deira : mille funrin quibus pertiiiacia impedimenttim 
omnc tranfcendit, oftenditque uihil efle difficile, cuius 
iibi ipfa mens patieiuiam indixerit . Et deinde: Nos no« 
aduocabimus patientiam , quos tantum premium ex- 
ipeftat ? 

vft ^ Λ νΛ *Λ ΰί} ^ Ji^X «/> *Λ Orania t< j6 Anfct& Alciati 

Omnia mea mccum porto 

EMBLEMA XXXVII. 
HVNRVS inopsScytieify mifmimm accoU Fonti, 
Vflus ferpetuo limdct membra gelu ; 
§£m Cereris non nouit opes % nec dona, Ly&i , 

Et pretiofa tamenflraguUfemper h»btt • 
IJam nrnrinA illHmperflringHnt v»di% pelles : 
Luminet fola patent , e&fsra optrtut agit * 
$ie furembmd metuit, fic vmtos temnit & imhns' 7 
Tutu* apud% viros, uttm apndq^ Deos . 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

ι 

EXemtlar hnjus Erablematis du&um eft ex 
CornelijTaciti extremolibroDemoribus Germa- 
norum , vbi Fennos ciefcribirroiraferitateac paupertate 
homines,qiiibusnequearma>neqiiecquos>nequepenates 
fuiflc dicii: quibus eciam pro yicln hcrbam » pro veftitu 

pelles , Emblemata. ηη 

pelIes,pro cubililuimum.Quod vit£-genus beatiusar- 
bitrantur, fcjuam agris ingemere,ilIaborare donnbus> 
fuasalienascj; fortvmas fpe mecaque veriare.fecuros eos 
adu^ushGnin)es,reciiiOsaduerius Deos. h?c fere Ta- 
cicus. Qoarn tarnen hiftoriam accommodat Alciatus 
apophthegmati BiamiSjVC iignificctanimum hominisef 
ie beari/IimHm , qui non pendeatab i)S 3 quecaducafunc 
& fortuita,vt qu^ iblJicirtidines fane multas pariantrfed 
eairaprimisappecenda J inijsqueconiiftendum J qu?faci- 
lisnatura nobis eft elargita, velqu^ab animo profici• 
fcuntur• 

Scythiciefetnif' ] pauperrimusincola raaris glacialis 
Scythi^. 

Vilus perp.] vi perpecui frigoris confeftus . Vrerc 
eriam frigoris eft , & moleftiam inferre incerdum figni* 
iicat . 

Qtti Cererts t o>c.~\ qui panis vinique vfum nunquam 
nouk . 

Stragula.] pellcs,quibus vtitur pro veftitu . 

Nammtirin&illum.] opertus eftmurinis pellibus. 

Sicfurem.] tutus & feciuus agir.ex febeatus eft : He- 
que furum,neque temporis iniiuias metuit . 
Concor• ηΒ j4ndve& Λΐάαύ 

Concordias Symbohvm• 

EMBLEMA XXXVIII. 
CORN 1CV Μ mira interfe concordia vit& efl•* 
Mutua.fiat^ iilis intemeratafides- 
Hinc volucres h&c ■ fceptra gerunt, qubd fcilicet omnes 

Confenfu populiflantfy caduntfy duces : 
Qfiemfide mediQtoUas, difccrdiapr&ceps 
Adnolat, & fecum regiafata trahit » 

EXPLICAT. CLAVD- MIN. 

PRingipvm fummorum ftatus non aluwde fir- 
mius ftabilimentum capicqnam a populi confeufu, 
concordia,& beneuolentia-ItaqHe prudenrer&prouide 
faciunt,qui ftabue ac fecurnm in fubdir©s imperium tu- 
tari vohintjcum moriuimonuiinm & fedicionum cauf- 
fas prqcidunt, maluntque a fuis amari q»am timeri . 

Q^od •• Emblemata Γ 19 -Quod eflenditnr fymbolo corntctim fccptrum rcgium 
fuftentantiiifn.Cornicemliaberipro concorii^nota, di- 
-dicimus ex Oro,alijsgue. 

Hincvolttfres.] quiacomices piofynibolo concordi^ 
adhibentur , hic refte fceptrum geuuit, vtfignificetur 
popnlariconfenfuimpcrium qnoaque regium ftabiliri» 
hinc puto repertum nomen β&σικίως» ieu πΑπλ,ίωζ* 
Lege Senccam clecleraeiitia,i.c-j.4 & 19• 

duees-l reges, 

Quem•] conienfum• 

pr&ceps.] fubita,celer. 

regiafata trahit.] regisautpriucipis mortem* 
■ *»,. 
Concorciia 8o 'jiniie* Aluati 

Concordia. 
ε mblema xxxix 
IN bellum cmile duces eutn Ro/n/tpararet , 
Viribm & caderet Martia terrafnis : 
Mos fuit in partes iurmis coeuntibm eafdem , 
ConiunBitt dextrtu mutua donct darts . 
Icederis h&c ipecies : id habet concordiafignum , 
Vt qnos iungit amor t ittng&t & ipfa mcmtti • 
EXPLICAT.-CLAVD. M-IN. 

EX 2.hiftoriarum Taciti, & aliquor alijs Jocis didici 
dexcras pro concordia? fymboloapud Romanos, a- 
hasq; nationes accipi folitasfedad remrinipibbelliciui 
lis claiTico ne amici ciim inimicis & hoftibus citia difcri 
men comprimerentiirjiutcrpofitum fuic eiufmodifacra 
mentum fidei • At vero exiftimem hic dextras,pro qna• 
dam vfitata fidei nota^iiuuro^rgentovejautaliometal• 
\o depi&ajfumi. EmhkmntA ". 81 duces] Imperatores fuos. 

yiri&iu&ctd•] ImkatioHoratiana,Epoc!.l6. 

jiltera inm teritur beUis ciuiUbtu Atcu% 

Stiis & ipfa Roma viribm ruit. 
Mosfuit.] vtquieiTenteiufdcm fa&ionis,miituodex- 
tras darent in iignum concordi^* 

Concordia infuperabilis• 

Ε Μ BLEMA X L. 
TERGEMINOS mter/uerat concordiafratres> 
TaitafimulpieftM muiuct , &vnuiamor : 
Inuicli humctnii vtvinhwi amplatenerent 
Regn»> vno aiclt nomine Geryonis. 

EXPLICAT. CLAVD. Μ I N. 

GE r γ ο ν ε μ tricorporem ideo finxere verercs, 
qnod vna cum fratribiis,quos daos habebar, ranto 

F amon; t% ^Andree Alciati amore,tantaque fide vixit, vtij vno nomine Geryones 
dicerentur:adeoque vnicam regi animam, voluntatem- 
cjue ineflfejquanquam tres eilent,communis iaftaretopi 
nio, I11ftin-hb.44.Ex quo intelligitur concordes & vna 
liimes inui&os effici: qui ilnguli , & difcordes , aut nou 
iibinuituo refpondentes, debiles omnino , tincique fa- 
ciles. 

InuiBi hum>] vt cum vinci non poiTeirt ab hoftibus 
etiam forciffimis. 

AmpUtenertnt regna.'] duasinfulas Balearides, & E- 
bufin : vel Trinacriam in Ponto Euxino , de qna Pal^- 
phatus . 

vno nomine Getjonis»] quanquam tres eiTent , vnota- 
inen nomine nuncupabantur. 
Vmim Embkmatal Sj 

Vnum nihil, duos plurimum poflc. 

EMBLEMA XLI. 
LAERT Μ getoitum , genitum quoque Tydeos νηλ • 
Hac cera exprejfit Zenslis apta m&nut . 
Viribm bicprfttat, hicpollet acumine mentis t 

Nee t&mm alterim non eget alter ope . 
Cum duo comunctt vmiunt y viBoria eerta efi . 
Solum mens hominem,dextr4ive defiituit- 

EXPLI.CAT, CLAVD. MIN. 

CHaracter huius Emblematisduci mihi yi- 
detur ex Iliad.Homeric? κ. quo loco Diomedes» 
ciim mittitur exploraturus Troiana caftra> petitaliquc 
focium fibi adiungi,fed in primis Vlyflem,vt iit eia con 
filijs, ipfe viribus vtaturcorporis.Exquo intelligimus. 
ad res quafquegratieSjYtjmilitares, & qua; pertinentad 

Έ ζ Reipubt $4 jindre*. Jlciati 

Reipub,fiimmani, confilinm & viresadhiberioportere• 
Inijs enim perficiendis, nedum fufcipiendis , vmis vir, 
nullus vir,quod habetadagiumtadeo vt vires coniilio de 
/litiit£j& contra,confilium vel optimum, viribus, nihil 
omnino promouear. 

Lkert& genitum•] Vlyilcm . 

fenitumTydeos.] Diomedem. 

Hac cera*] tabula cerea, vt olim apud veteres, 

Zmalis apta tnantM.] artifex peritus . 

Viribm bicprAftat.] Diomedes valet corporis viribus. 

hicpollet aeumine mentis- ] Vly iTes pollet confilio . 

Nee tamen. ] alter alterius ope indigec • 

Cumduo conimfii.] ονντ&Ρν ίρχομίνην vc Homerue 
toquitur» Iliad. a. - Firmif- * Imbkmatd ' 
Firmiffiiria conuelli non poifc . 

Ε Μ Β L Ε Μ Α Χ L Ι Ι. *ϊ 1 
OCE AUV S quamuu flufiu* pater excitet tmmsy 
Oanubiutnfjj omnem barbare Tarca bibm : 
Non tamen irrumpes perfraflo litnite , C&far 

Dum Carolu* populis bellicafigna dabit . 
Sicfacra quercus firmis radicibus adttant » 
Siccm licetventi concutiant falia» 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

ID mutiiatns eft exepigramraate quoda Grceco Cri 
nagoti.quod confert in laudationem Caroli V.Imp. 
pana illanobili deTurcis vidloria, qui initoconacu 
Viennam Auftri? vrbemobfederant.Symbolum hic po 
nitUr annof^quercus, qna?> quanqnam folijshincindcr 
«xcuifis,firniis radicibns h^ret. Ica virtus illa Impcrat» 

F $ m, S 6 jihdrea Alckti • 

ria,aut etiam Chriftiantis ftatus , moucri loco non po« 
teftjtamctii quidam bello cadanr, alt j eciam modis alijs 
perictitentur. 

Οί6Ληπ& quamuif.] quamuis videantur fluuij omnes 
in marc cogi, a mari magno abfumi . 

Oanubium/fr] qiianquamTiircus Imperatorfuisin- 
numcrabilibiiscopijs videaturexficcareDanubium flu- 
uium Germanias.dc quoPlin.4. ii. 

Hon tsmen irrHmpes•] vi,magno4ue impetu non pe- 
netrabis in Germaniam. 

Cdfardum C&rolns.] quajndiu praecrit Imperator Ca 
rolus expeditionibus beliicis. 

SicfdtcrAquetctti'] Vccnfta* quercus nonexcutiuntur 
m vencorum , quanquamfolia qusedam ilcca decidant . 
Sicapud poccam immotus Acueae aniraus cum annofa 
<f uereu comparacur, Jib.4. Spcs Emblemata* 
Spcs proxima $ 7 EMBLEMA XLIII. 

• ■ 
INNV MERZS agitur Refyublica nofir* proctUit » 
Et fpes vetiturffol* falutis ttdeH : 
Nonfectii ac nauis medio circum equoreventi 

Quam tApiunt 3 f*l/is iam^fatifcit aquis . 
Qubdfi Heleng adueninnt lucentiafider* frttres * 
Amijfos animes fpcs bon/itefiitutt . 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

Η Ο c videturab AJciato confcriptum, quo tempo- 
read Nicenni colloquium magna omnium fpe & 
votisexfpeftabanttrrCarohis V. Imp. & Francifcus i. 
Galliarum Rextcjuoloci nonnuliiin ipem veniebantfce 
dus aliquod firmum & ftabile inter eos cotnpofitpm & 
fancitum iii , vceo confe&o negotio conteiuionujta orn- 
"V F 4 tfitim ss Andrea ΑΙάαύ ninm inorbe Chnftiano tam dm graflantium occaiio 
omnisabfcinderetur Comparar crgo Rcmpub.Chrirtia- 
nam cum naui ventis & flu#ibus vndique agicata : duos 
Principesorbi falutiferos ciim Caftore &PoIJuce,id eft 
Diofcuris, quosjcum apparcnt , aiunr cfle naiiibusfalu- 
tares. 

fatifcitJ] deficit,peneque obruitur. 

Quodfi Helen&i&c] ίί Caftor & Polluxappareant nau 
tiSjdcquibus 5cnecaNatur- qu*eft. i. prxfatione. Dio- 
dor.Siciil.Oaid.Plutarch.alij. 
Ια Emblematiu* 8ρ 

In fimulacrum Spei. 

Ε Μ Β Τ Ε Μ Α Χ L ί V. QV Μ Oea tam Utofufpeclansfidera vultu ? 
Cuius peniculii reddita imaqo fuit * 
Elpidij fecere manut • 'Ego nominor illeUi , 

§Iua miferls promptam Spes bona pr?ftat opem t 
Cur viridis tibipalla? quodomnia me ducevernentp 

Quid mctnibm mortis tela refra&a. geris ? 
Qupd vittos fperare de ce t,p υ α ci do fepu It is . 

Ctitin dolioli tegmine pigra fedes ? 
$ola domi manfi v$litantibm vndique noxis , 

Afcrp vt doeuit Mufa verendm fenk . 
0«4 tibi adeft volueris? Cornix fidiflimtis ofcen ; 

Ei? bene cum nequeat dicere>dici f ,erit . ' 
§)ut Comites ? bonus Euenttt*, pr&cepsq, Cupido . 

§wi fr&etint ? Vigilum fcmnta vaqa vocant « 
§%H§ tibi mnfta afiat ? fcelerum Rhamvufia vindcx , 

Scilictt vt fperes nil,nifi quod lice&t. 

EX- 5>o Andrea Alcuti 

EXPLICAT. CLAVD. MIN, 

PVlcherrima Spei defcriptio ex adiunftis&• 
eiFe(ftiSjqii£efymbolis conucnicntiifimis explicatur- 
Ea hominem^iaettim rcHciitV5? : fiinpef rrfelioracxTf efta 
tem, 3deo vt admortem vfqi^comitetur : merafibi fiu* 
git fomnia,nihil4> non iibi pollicetur . Si-tamen immo- 
derata fit & iraportuna,vItricem habet Nemefira } quar 
vota plus aequoambitiofa facit irrita , qua*qtie onjuem 
cupidortim arrogantiam vlcifcitur . 

Cuitfspeniculis.] cuiusimago exprciTa fuitpenicillo 

Έΐρΐάη.] pidons.cuiusnoraenabgA-TTiV, ^At/JV- 

fpes bona pr&FtAt opem.] Proa. Spes feruatafflidos, & 
Spes alunt exfules. 

Cur vtridis tibi palWi] Viror fpei color efr.vt poftea 
in coIores,nofterhic 

Nos fperare docet viridis%&e. 

Quid manil>u4.~\ Tela frada mortis ideo Speitribimn 
tnr,quod adados inextremas miferias vna ibleuir,Pro- 
uerb. Aegroto dum anima eft,fpes eft. 

pYAcido fepultis. ] Mortuis fpes prasciditur , qui non . 
ilincamplius in natura• 

Curin dolioli.] Fabulade Pandorajpyxideapud He- 

Afcr&i fenis•] Hefiodi,ab Afcra,Boeotia; vico. 

Qu&tibi adeft.] C©rnix,auis cnbutaSpei, quod.fub- 
inde crksjcraSiZaaL 

e/cen•] auisaufpicijsapta. 

Σβ bene tum hequeat. ] Ex Suetoni j Domitiano ex- 
trcmo: 

Nuper Tarpeio qu* fedit culmint cornix» 
Eft bene,nm potuit dieere,dixit erit. 

§/ui cdmites•] SpeicomiteSjBonus eueuttis, dc quo 
PI111.34.S.& 3<i.j-.iteni(]ue Cupido• 

V igilum fomnici'~\ Placp Ί&ς s 'AsnJW dicebat iypYiyo 

COTCOV AVSpcOTTCuV 01'fipXf uvcu . 

§(u& tibi imicla j Nemelis vindex arrogantia; omnis» 

Spei Embkmta . 9* Spq admn£la:vt doceamui , nihil fperandum,niil ψχοά 
Jicitumfit, noftrisqi viribus& captui congiuum• . In ak$ meliora . 

EMBLEMA X L V. 
RO ST R Α ποπό mihifetigerifuL• obtulit anno » 
H&c<fo clitns ventri xenia, dtxit, httbtj • 
VrogreAiturfempery nec retrb resptcit vnquam» 

Gramina cum pando proruit §r» vorax. 
Cura virii eadem efi , ne fyesfubl*pffi retrorfitm 
Cgdstj & vt meliutfit, quod φ vlttrius• 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

OCcas ι onb fuilli roftri fibi a cliente quodam 
pro xenijsobIati,fignificatoccaiioncm vndecunque 
nQbiseile captandam vltcriiisprogredicndi* vclabore & 

dili- 9* Andve& xAUhtl «Jiligentia promoueamur , fucceiRimque eptatitm con• 
fequamur , adeo vc non reuocemur ab oificio facietide 
occaiionc leuicula, & quod vlterius fncrit ,fit fcmpet 
naclius. , 

Rpflra»] roftrum.fynecdoehe numcri. 

nouoanno.) Iahi Kaleudis. 

fuis/etigeri] porci fe^as gerentis . 

obtulit>~\ pro ftrenis. 

ventri xenia,dixit,haoe>] Prpfbpopceia ruftica riiftiei 
hominis. Obiter reperio fmllas carnes Romanis fuiiTc in 
delicijs. 

Progreditur fempet] hiuc occafio captata Emblematis. 

Gramiaa•] quifquilias & alia• 

orepando.] roftio reflexoireciuuo. 

Curaviris eadem efl.] itidem debentcurare homines, 
nefruftrentur fua ipe,rebusque cnpitis . 

φ vt meliut'] u^evripav άμπνόνων• Illi- 4 5 Emllemtal 
Ulicitum ηόη iperandum . 

EMBLEMA XLVI « 
SP ES fimul& Nemefis nofiris.altaribmadfunt , 
Scilicet vt ifieres ηοη,ηΐβ quod liceat • 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

ID ε μ cum fuperiore.Spem cum Nemefi eademara 
poiitam , vt admoneamur nihil nobisoptandum auc 
fperandiim,niiiquod liceat, quodquenoftra expeftatio- 
ne Doilroquecaptu dignum fit : quia Nemefis, vindex 
omnis arrogantia:& faihis,prope ilc cemericatem vltu- 
ra im potentem . 

nofirU altaribui'\ iifdem funt locataj aris, quod pau- 
lo ante didum. Pudicma Ρ4 jindrea Alciatu 

Pudicitia . 

EMBLEMA XLVII. 
Ρ Ο RP Η Υ RIO , damimfi ineefiet in &dibui vxor% 
Otlpondetcj, antmum.prAq, deloreperit. 
jL ΙάιίΛ in arcAnu *&iur& esl caufia: fit index 
Sinctrd hpcvolucris certa pudicitig . 
EXPLICAT. CLAVD. MIN. 
7T] L ι α μ y s lib. 14• fc ribi t Porphyrionem aucrn, 
«4-*-* muliebris pudiciti^ obferuarorem eirejmatrisque 
familias aduiterium fufpendio fuo mdicare . Alii etiam 
au&ores ldem prodiderunt. Huius rei cauifaeftinabdi- 
tisnatiuearcanis.tantiim Iiceathinccolligere,quam tur 
pe,^uanKiue flagitiofum fit adulterium, cuius acita vel 
clanculario auicula fe iponte vira priuet. 
fi inceftet ] ii adulterio ie incjuiiiec vxordomini • 
Abdita in arcauis.] eius rei ratio reddi nonpoteft , vt 
qua-' iit mter natuf* arcana. 

In Embletnatal §$ 

Τη viftomm dolo partam. 

EMBLEMA XLVIII. 
AI ACl S tumulum Ucrymis e?o perluo VirttH » 
Heumifera &lbente$ ditacerata cotnas. 
Stilitet ΐ3θεγββΛ&αΐ adhuc, vf iudice Gr&co 
Vincerer : <& cauffn fitt potiore aolm. EXPLIGAT. CLAVD. Μ I N. f TRactvm idex Afclepiadis tetrafticho , quod 
legitur in^.Gra^corum epigramma,ton. Conqucri 
tur Vimis ad Aiacis cumulum fedens,quod Achillisar- 
ma,non Aiaci,cuiiufte debebantnr,fed Vlyili fuerintad- 
iudicata,iniqua Gra*corum Principum fenrentia.Ex quo 
intelligitiir plerofque viros innoceiues iniquisiudicuni 
decretis de fuo iure deturbari,vexari,fpoliari bonis: do- 
lofos vero & fiaudulentos contra in honorehabeii , va- 

lere 9* ^4ndre<e Alaati Jere gratia, fuftentari , fruftra dolentibus intcrca viris 

bonis• 

albentes dtUcerata com.ts.] in fignuni m?ftitias. 

Scdicethoc refiabnt.] q• d-non ica fcrauirer animoaffe 
cVa ptuciarer.nju tam mifbre viila & deftkiuaeiTem ab 
jis,quibus in primis me putabam commendan , Grxcis 
nerripe.politis & do&is hominibus-Idem enim iudiciuni 
iilatnm eflet a iudice barbaro,ferrem animofquiore. 

&> eaujfafiet pottoredolux.] adeo fraudnlenri & doloii 
fuperioreslunc ιη controueriia : vel * dolus fitjnelioris 
condiuoms.quam iufturn &aeqiiiun. 
IR Emblemata - 
In fraudolentos • 

EMBLEMA XLIX. 97 
Ρ 7^ 

ARV Α Ueerta , atris flellatui eorpom guttU 
Stellio , gwi latebretiy φ cautt bufta colit , 
InuidU » prauiefe dolifert fymbol/t piftus . 

Heu nimiumnuribus cegnita zelotypis• 
Nam turpi obtegiturfaciem lentigint quisqms , 

Sit quibtts immerfus Rellio>vina bibat* 
Hint vindiBa frequens deceptapeUice vino, 

Quamformg amijfo flore relinquit amans , 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. ' 

PLi Ν ι vs lib.29.c-4-traditc itellionibus malum 
medicamentum fieii.Nam Cinquit) cum ftellio im» 
mortuuseft vino»eorum,qiiibibcrinr,iaciem lentigineob 
ducic ob hoc in yugucnto nccanc cum infidiantes pclli- 

G cum $8 jindre* AlcUti 

cum fbrm^ . Stellio itaque poteft efle fymbolum mal^ 
mentis, maliqj animi,vt iit hoc tortumiii quofdam fub• 
dolos&fraudulentos Sinones > a quibuseiTecauendum 
ηοις qu^dam corporis tacite videncur prgcipeie: vrna- 
tura piouida fuic,nobisqueegregiecauit,qu^ ccrtasma 
lignitatis notas quibufdam animantibus inditasejflevo- 
Juerit.ltavulgo dicimus:Cauendiiro aiignatis. 

Sfellio] de quo Plin 50 10. 

Siellattu corpora•] in tergore noras habes in ftellarum 
modum.Ouid-j.Metamorph.Verritis tameab eodicit, 
quod verruis ftilletcibo,porius quam a ftellarum iimi- 
licudine,quia eiuscorium varmm elt. 

parualacerta•] fpecies laccrt^. 

qui lAtebriu & caua.b.] Ouid.ibid. 

lAtebrastftfetitiaptumfy colori 

Nomen habct ,varijs ftellatui corpsra guttU. 

prauifydolt.] doli mali,de quo iurisiiiteipretcs. 

nuribiiA^elotypi*^ mulieribus zelorypia laboratibtis. 

lentigine.] macula iubrufa infacie,vt etiam interdum 
iti manibus. 

pellice] amaiiajmeretrice . 
Dolus Emblemata. 
Dolus m iuos• 

EMBLEMA I. $9 
ALT ILIS atteflator tncu , e£» c&rulaptnniu 
AfiueUad dominos ire redirefuos, 
Congenerescernens volitare per aeraturmaf* 

Garrit>m illarum fe recipir% gregem, 
PrAtenfa incautas doneefubretia ducat: 

Obflrepitant capu, confcim, at ip/a filtt »' 
Terfida cognato fe fangnine poUmt ales, 
Officiofa alijs, exitiofafuis. 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

T^ R Qjr β τ ν r hoc in eos proditione infames 

Α Corycseos & fycophatas improk>s,quicumanimo 

eiIeamico& beneuolo kk profireantur , vc in cautis& 

miims prouidis fccilms ipiponsmt,nihil 11011 fingunt.ni- 

G 2. hil joo jinire& ΛΙάαύ 

hil non iimuIant,vtinfontes,minimeque malos homines 
in fummumdifcrimenconijcianr.Qnod fit,cum poftfcr 
mones vlcro citroque habitos,obiiciunt miferis & incau 
tisvel deteftandum fortijegii aut h?rcicos criraen > vel 
dcniquc aliquidaliud,ex quo funt illicorre pri,delatiqi 
ad extrcmum vfque vnq fam^qj periculii , vnde vix ac 
nc vix quidem fe pofliwc expedire. 

Altilis anas•] qu? domi alitur. 

Alle&Ator] Alickns^et^BVTpiett feducens deceptiix• 

eArulapennu ] canicoloris vel cinericii. 

Cengenetes iuw*<k ] eiufdem generis anates . 

garrit.] ftrepic. 

In illarumfe reeipit gregem. [ fc (bciam illis adiungit* 

FrAtenfa wcautas ■ ] donec eas cogat in paratas ab an= 
cupibus pedicas. 

Ferfida cognaro-] feie obft ringit icelere perfidiaj longc 
grauiifimo,quod prodat eiufdem gcncris alites. 
Malc- Emblemata* 
Maledicentia . 

Ε Μ Β L Ε Μ Α L ϊ• ΙΟΙ 
fiHiiiiiniiiiiiiniiniiiiiniiniiiiitinmnniiiinniiiiiimiiiiiimiiniiiniinuiiiiiiiitili: ARCHI LOCHI turnulo infcnLptas de marmore vetyas 
~Ejfe feruntylingu& certafigilla maU. 
EXPLICAT CLA V D. Μ I N. 

Si Μ ι l ε quid legitur in 3. Gr^comm Epigram» 
mat.Vefp£aiueni tumuloArchilochiaffix?, eiFr^nis 
Ηηςιις petulantiam arguunt. Quod torquerifacile po- 
r^il in fcrip orcm quedarn malediciim.quiquealiosfue- 
ric iniana qtiadam obuedandi licentiaiiife&atus. Vefp? 
fiuit rauc? & mordaces:acriterenim punguntjfed nequc 
mel, neque ceram fingunt: iraroaledicis vnum carpcndi 
cpmiiciandiveftudium, incasteris inutiles &inepri. 

tttmulo de mqrmore.] tmmilo raarmoreo,vc apud Vir 
gUin4. 

Λ fuitin teciis demarmore temtlum» φ 

certnfigUla•] iigua feu notas. 

GJ 3 I» re- 102 \Andre& Α\άαύ 
In receptatores iicariorum 

Ε Μ Β L Ε Μ Α L Ι Ι. 
LATRONVM, furum% manu* tibhSc&u&tper vrbvn 
It comes,& diris cinclx cohors gladijs : 
jitqueitate mentit generofumprodige, cenfes, 

Qupd tust complures allicit olla malos . 
JE» noum AB?on>quip ottquam cornua. fumpfit* 
Inpr&dam cttnibmft dedit ipfefuis. 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

EX Phauorinocitatur xllud a Stob?o:Quemadme 
diini Adeon a canibuSjquos alebatjdifcerptuseft : 
ita parafiti & aiTenratoreseos,a quibus enutriiiimir,mi 
iere perdunt.Id vero ineos torquecAlciatiiSjqui latro- 
nesfuresquedomi ίιις receptantraut etiam (Vt verbis 
vrar MarccJlini,lib.i4•) q«i familiarium agmina , tau- 

ψιατΛ Emblemata Ι I0£ quam pr?clatoriosg!obos poft tergatrahunt, aquibus 
tandem mifereabfumuntur. 

Latronutn.] pr?darorum. 

furum-] ganeonfi,eorumq;> quimalis artibus viiuint. 

manws.~] mulcirudo.globus. 

It comes.] te comitatnr. 

C^ dirU emSa cohors gladijs.] ficarij,qui vulgo fpada 
cim,per contumeliam. 

te mentis generofum.'] nobilem,& excelfo animo. 

QuodtuaolU• ] tuamenfa jlures improbos alliciat, 
Prouerb.Oll? amicitia . 

E» nontts Α8αοπ>] μυδολβγί&.Όε ΑΛζοης vero Na 
foj.Mccamorph. 
G 4 ϊη 104 Andre? Alciati 
In adulatores. 

Ε Μ* Β L Ε Μ Α L Ι Ι Ι.. 
SE Μ Ρ Ε R hiat . fetnper tenxem t quavefcitur , aura 
Reciprocat ChnmsXeon : 
JLt mutatfaciem, varios fnmitfy colores , 

Pr&ter rHbmm vel candidum. 
Sic φ adul&tor populari vefcitur aura, 

Hiansifo cuncla deuorat: 
Etfoium mores imitatuf Principis Atros ; 
Albi 0* pudici nefcita» 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

EXpre s s v'm id e libello Plutarchi de difcrimi 
neadiilatoris&arnici.Adulatoriomninoidem acci- 
dit atque chamgcleonci. Nam ille coloru omnium fimili- 
tudinem exprimit,pra?tei'c]iiani albirfic aiTentatoi', cura 
& fimilcm prgftaie noii poilic in iis, qu? digna fiuit ftu• 

dio Emlkm&tiLi Ι I0f <Uo,turpiaqu?qtie imitatur quantnm poteft . 

reciprocar auram.] reiorbevctrahit. 

popularivefcitur aura•] Prou.Vento viuere. 

Albf&pudici nefcim.\ coloralbus mcntis integrita- 
tem puricatemqucvc rubeus pudorem, arguit. 

Ei qui femel fua prodegerit,aliena credi 
non oportere. 

EMBLEMA LIIII/ 
COLCHIDGS in gremio nidum quid congerWi eheti 
Nefcia curpullos tam male credis auis t 
Dira parens Medea fuos fAuijfima natos 

Perdidit ; &j}er(Mpa,rcatvt illatuis ? 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

Vmptvm ex Grieco Archise : eftqueapoftrophe 
ad hirundinem ia ftacua: Medeje quaii finu nidifican 

tem • s t66 *Jlndrea Alckti tem . Qusefabula torcjueturin prodigos & deco&ores, 
quibu smhil de rebus aliorum commictendum, qui ad- 
eopraue fua dilapidarint. Eos enim non fecus atque 
auiculam imprudcnter facere, qua? Medea» fuos paruu- 
los credat,cum ea non continueric manus a proprijs li- 
beris. 

Colchidos] Medea?. 

ingrtmio•] finu• 

nidum congert6~\ nidificas. 

tam malecredis.] tamimprouide committis. 

Dira parens Medea,&e.] Ouid.7. Mctam. 
Tcmeritas Emblematal 
Temeritas . 

EMBLEMA L V. 107 
IN FRJECEPS rapitur , frufira, quoque tenait habenas 
Auriga,ejfreni quem vehit oris eqnus . 
Haudfacile huic credas, ratto quem nulla gubernat , 
Et temere proprio ducitnr arbitrio. 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

Η Α Ν c iimilitudinem rrHituatus eft a Platone, cjui 
anirtium noftriim cum anriga, perrurbauOnes cu 
«quis comparat.Significatur autem nihil ei commicteti 
dum efle,qui in proprios affe&us nulium fibi ilimit im 
permm,{ed temere hac Sc illacfertur concita:us,noii ali 
terquamequns, qui feiib rem abripit. 
. ln pr&ceps rapttur '•] de plauftro cadit* 
frufira tendit kabenas: [ iic V i rgil^ 

Inhat JoS '^4ηάη& Αϊάαύ Ιηβαί equls auriga>ne<fc audit currtu hnhtnm^ 
effrem om equfu•] Λχ&λίνα ςοματος . 

Ι η temerarios , 

Ε Μ Β L Ε Μ Α L V Ι. 
AS Ρ Ι C IS aurigam eitrrus Phaetonta paterni 
Igniuomos AufumfleftereSolisequos ; 
Maxima quipofiquarn terris incendia sfarfit » 

Σβ temere infejfo lapfus ab axe mifa. 
$ic plerique rofis fortun& adfideraRegcs 

Lueiit , ambitio quos iuttenilis Agit 5 
Pc&m.£tg'i?m humani generis clademq, fustmifc , 
Cunciorum pceaas denique dant fcelerum . 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

PH aetQntis cafus in eos Principes traduci- 
rar>qiii retita mente ccjniiuoqi deftmiti, &au<Jacia 

uiuc• EmbUmatcul io£ 

iituenili exfultantes, mtiltis varijsqj difficultaribiisfeiS 
implicant,adeo vtpoft labotesirexhauftosjtardem fe 8t 
iuos in prajcipitium mifere cohijciant.Fere fiteniiii , \t 
Principes illi fatui & excordes,eo, quod habem in alios 
imperij & potentia?,profua libidineabiitantiirj&quaii 
prodigant in publica; rei Aiiftmam perniciem. 

currus patern *. ] imperij vcl regni paterni admini- 
ftratio. 

MAximaquipcfiqtta] vbi permiiitos rtiotusconcitau it> 
ferro flammaque depopulatus eft. 

£/? temereinfejfo.] de plaliftro decidit ,quod temer£ 
infcenderat. 

Stc plerique ] ira quidem noui Priqcipesad regni vel 
Principatus eue&i faitigium>aura quadam fortun? blan 
dientis,non autemex virttuum meritis. 

Mmbitio quos tumnilti•} iuueuiliferexfuicaiites, vt de 
Annibalc Cato maior. 

Toft magnAm.] poftingcntem poptilomm iiragem , 
& facultatum longe maximum difpendium. 

Cunfiorumpoe/JM'] tandera poenas iui furoris & amw 
tm liuint • 
fufof 1ΧΟ Λη&ηα Alciati 
Furor &: rabies . 

EMBLEMA LVII. 
ORA gertt clypens rabiofi pifta leents , 
Ht fcriptum infummo marginf cetrmen habct 
Hichominum efl terroriCuiuA pofiejfor Atrida : 
Talia mctgnimimm figna Agamemno tnlit* 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

AGamemnon clypeem habuit, iti quo depi- 
ftus Leo coiifpicieba'tur:qui clypeus in Olympig 
fano per aliquot tempora perpendic , infcriptrone ctiam 
adiefta: 

ντος μζν φόβος eV/ βροτων , ο£ %-χων Αγαμέμνων. 
Terror hic efl •hominn i q,uiq 3 hunc gerit,eft Agamemnon* 
Divcum certe ac miiiuim immauitasac faniitiafignismi 
\m ' ibus non raro ar^umir-Quidenim iignificacineiufr 

xwodi Emblemata• ι\% 

modi bellicis ftemmatis vltures, gryptes, dtacones, a- 
quilaj,leones,quam rapacicatem,depraiHatior)em, inter- 
necionem i terrorem,& alia Jong^multa, cjusepcrpettio 
fanguinarios belli duces comitatur. 

Et fcriptum in fummo )\ά vno nomine dicitur infa 
yp Αμμο,, ν u Jgo G a ! J ico ejcritetu * 

t&Uafigna•] cale fymbolHm . 

Ineos, qui fupra vires quicquam audcnt . 

Ε Μ Β L Ε MH L V Ι Ι Ι. 
DVM dormtt, dutcirecreat dum corpora fomn» 
Subpicea,& clauam c&terafy armarentt, 
Aletden Pygm&a manus proflernere letho 
Pojfe putat >vires non bene dofta ftuu . 
Excitus tpfe, velut pulices>fic proterit hofier» , 
Stfgui implicitumpeile ieonesagit. £X- t r ζ Ληάκ& jilckti 

EXPLICAT. CLAVD. ΜΙΝ. 

"Λ Ρ ο l ο g ν s hic in eos fledHtur , qui licet tenuis 
Λ fortunse iincaiu ingenio non perinde valeant , au« 
dent tamen potentiores , vel etiam doAiores inccflere r 
quoex confli&u nihil referunr prarter noxam & dede- 
cus. Meminit Apologi Marcellin.lib n.vbide Iuliano 
Imp. a maledicisiropetitorfniftra (inquic) virum cir- 
cumlatrabanummobilem occalrisiniurijs> vtPygmaji, 
Thiodamas,agreftis homo Lyndiuscum HercuIc.Hifto• 
riam tamen malim peti a Philoftratom Imaginibus• 

recreat dum wporafomno.] idcm atque dormit. Virg. 
-—ptacidam per membra quietem Irrignt. 

Alciden•] Herculem . 

Pygmea mmm . ] pumilioiium feu nanorum mul- 
litudo . 

Pojfe ] quod erat £tJV v&tov. 

putat.] quod erac άνονταν, non fpc&ataprtmura fuar 
imbecillitate . 

Zxeituo.] excitatus fomno . 

proterit.] facile vi&oriam vir magnns dcpwiillis na- 
itis reculit. 
Impoifi- Emblcmata. 
Impoffibile m Ε Μ Β L Ε Μ Α L Ι Χ. Α 
Β LV 1 S JEthiopem quid fruftra ? ah defint: noftis 
lltuftrare nigr& nemopoteft tenebras. 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. EX Aefppi Apologo,& Luciani qiiodam Epigramma 
te, quodin eos dicitur, qui nulla corrigi arte pof- 
funt: vel in ea omnia,qua; fucata iunt & fimnlata,vt ina• 
nem gloiiamjiion vhx meritis, fed corruptishominnm 
fufFi"agijsemptam,cuinstameniimulacraomnia , vtira 
4icarn>tac]iiam flofculi celerireidecidunr.eum ilmula- 
tum quicquam non poiluefTe Hiuturnum. 

•Aethiopem-] Maunim. VndcProu• Aethiopsnonal- 
feefcit . Η Ciiculi 114 \Αηάη& AUuti 
Guculi . 

Έ Μ Β L Ε Μ 1 Α L Χ 
RP.R 1 CO L AS agrettegenus plerique cucullos 
Cur vocitent y qutnam prodita caufiafuit ? 
Vere nouo eantat Coccyx , quo iempore vitcs 
Quinon abfoluit , iure vocatur intrs - 
Tert otta in nidos alieno$,qualiterille 

Cui thalamumprodit vxor aaultmo. 

EXPLIGAT. clavd. min. 

CVcvli nomenabufiue in eos tradu<ihim efl: , < 
quorum impudkae funtvxores:cum ij contra cu- 
culi potius vocari debeant.quivxoresalienasadulrerat, 
fpedta r o nimirum auis ingenicquae iuaouain nidis alic 
nis ponere foleat. 

Ruricolfu a>rretfe>&c] Nondum mihiconftat,curpIe 
lique impingmicnonieneuculi ruilicis quibufdam. 

Vert Emblmtot. irj Vtfe noko e*niat.] Tott&$fefercfttiili peculiari conui 
cio dicebanturolim agricoIa;,qtii negligentes, focordesi 
tardiqueeflentjqudd nonprius putaflentvites , quam 
ciicuItiscancrecoepiiret,ait Alciarus ipfemet 7,Parerg c 
y.ex Plinio 10 ?.& Horac. χ. Setm. 7• a Veipcrtaid. 

Ε Μ Β L Ε Μ Α L Χ Ι. .: 
AS SV MPS ISSE fuum volucri ex Μ ntidtnomm, 
Socratimm auBores Ch&rephoonta ferttnt . 
Jufca virofaciesy&firidens vocula, tali 

Hunv hominem potuit commaculare notcLj . 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

CHaerephon Athenieniis, Socratis difcipu- 
hiSjtam pertinaciter libris inciibuit,-vcno&iirmslu•. 

Η ζ eubis- t -ιί \AnaruAkuu 

eubrationtbus exteiiuacus xnaximum ptllorem maciem- 
qitecontraxeric>adeo Yt YiilgariiocoNo&ua.aut, vta- 
liis placecVefpcrtilioiiommaretur. Id prpuerbii legere 
eft apud Ariftophanem , in macileiuum & pallorc con- 
fedum. 

Jjfumpfiffe fuum-] ChairephoiijComiicioquodam pii- 
blico^audic Vefpertilip-, ; 

Wufca virofacies.] quod eflet fufcus, & vocc ftridula> 
fufca vox, φΛΐΛόανϋ Pblliici• liuic opponieur canora. 

Nota•] probro, conuicio . Nora dici tu r ρ rebrum ,i n• 
<§uit Nonius. 

Aliud. 1 Μ Β L Ε Μ Α L Χ Ι Ι. 

VESFERE qui tmtum volitat,qu* lumine lufcMefi* 
* §5* cum aI(U geftet, CAterAmurU h&bet j 
AA res dtuerfas trahhur : mala nomina primuw 

Signatiqu* lxtitant> iudiciumq^ timent • 
Indt 0* Philofophos, qui dum cjtlefiia qu&runt , 

CaligAntocultSt falfaqjfolA vident • 
Tandetn & verfutosteum clamfiftentur vtrumqtu , 
Acquirxnt niutr» quifibi partefidem • 

• EXPLICAT. CLA7D. MIN. 

ID conHnxic Emblcma ex multiplici acccptione voca- 
buli Vefpertilioms 3 quod ad res varias rorquere folee 
eruditi homines • Primum in debirores , qui ne in iudi- 
cium pertrahantur,& xs alieuum cogantur exfoluerc » 
ad modura vefpertilionumlumeflfugiHnt , & in raediis 
no&is renebris,& peramica filenria Luna: volitant.Con 
nercitiir etiam in tencbriones quofdam , qui iapicntiam 
eam profiteri iefingunt,aqua iuntaiieniilinai. fimulaut 

enim Emblemata. 117 

cnim qued non funt ; nec fecus ac volucres h* plurna- 
rurn loco membranas in aeremotant , muribus non ab- 
fimilcs.-ira hinatiiras auc rerum obfcuranimarcana ri- 
mantur^ fcd irrito conatu . Deniquc in verfipelles , Sc 
iubdolos quofdam dicitnr » qui nulli faftioni fe addi- 
cuntjfcd cum vtraquepartecollndiint: qui tamcn cum 
ibleantomuibus imponere,omnibus etiam fufpe&i funt 
& inuiii . 

yefpcrt qutt/tnMM*] hinc Vcfpcrtilioni nomen. 

malancmi»*.] debitorcs, quiiion funt foluendo• 

Calig»nt oculis* ] nihil vidcnt iii iis,He quibus afSr> 
Ciant . 

falfa%foUvident'] Sicfaflus eft Cicerox.de natura• 
Dcor. fe facilius quid falfura fit $ viderc , quam vcrum 
agnofcere. 

verfutoj,) admalitiam eallidos, inquit Nonins. vt de 
Catilina Cic.pro Cxlto: Verfarefuam naturam, & tege- 
te ad tcmpusjat^ j huc Sc illuc torqucrc & fleftcrc . :• "•' 


Η $ Ira ?iS jindr&tJilciati Oi ? Ira. Ε Μ Bl iJS Μ Α L Χ'Ι II, 
ALC JE Α Μ veteres caudam dixere Uonis » 
§ζί4Λ iiimuUnts irtu eoncipit illt gt*uu • 
Lfttea cumfurgit bilvs y crudefcit O* atro 
Felle dolor , furias excitat indomitas• 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

ADmon emvr iraiimpctum cohibendum elfe, 
omneso j occa/ioncs dcnirandas, quod ea perturba 
tiofic hominem extra fe dciiciat,vt qiiaii transformetur 
*n bclluam ferociflimam. 

Mc&nm veteres• ) q u od eius incitamento ad forritudi- 

neai excitetur.i. λτγο τ* J7 livTKeif άκκϋν Tfivw&m• 

Quaflimul&nte.) qua feniouente.Plin-S.Leomunani 

mi indexc3«da,vr equonim aures.Immota ergo pfaci- 

, dus^clemciSiblandieiiciquc fimilisjcjnod rarumcft,cre- 

brior Emblematiul χ 19 

-trior cnim ci;is iracundia,&c. 

Luteabilit] /^aTiJJWjglafteajacerrima , morcfeciifi- 
maqqc , &.qux excremam iwtcr gcnera bilis malignita- 
tcm obtincc. 

irHdefcit.} crudiis fitjdurioi: 8c impotcntior . 

atr.ofelle. ] fel ,ira: follicnlus. 

In eum qui iibi damnum apparat* 

EMBLEMA LXIIIL 
CAPK Α lupum non Spontemeo nunc vbtre Ufl* , 
Qupd male ptftoris prouida cura iubet . 
Creuertt tlle fimul , mea mepoft vierapa/cet: 
Improbitas nullo fleftitur obfeqmo. 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

ID petitum eGra»coincerti au&oris,decapraIupica 
tulum la&anre •. De ingracis intelligicur, i jsque ma- 
< . " Η 4 ximc ϊ 29 Andrea Αΐάαύ xinie,qiii petuiciem aut^ctrimentura afferuntJcicbcnc 
xneiius. quo generc fcelcris nullum aliud exfeerabilius, 
atit drgnius fupplicio.Quidenimdcceriiis,quam ijs vi* 
tam adimere , aut etiam aificere mcomraodis.qui no* 
bis vicas cauiTa fuerunt? 

pafloris male prouidx eifta•] τβ/ μένος Αφροσύνη . • 

fimul.~\ vbi,poftquam. 

ImprobitfU nulU.\ PubliusMimus. 

Maleuolus femper fua natvrt vtitur. i.nullo bcneficio 
'kisratiauimus mutatur. 
Fatiricas 


Emhlmaul_ 
Fatuitas• 

J. Μ Β L Ε Μ Α LXy. ia* 
Ml RARIS noflro quod carmine diceris Ottts , 
Sit vttus λ proauu cum tibi nomtn Otbo • 

■Aurit&eflyfimiles & habet ceunoHua ρίπτηο* , 
Saltantemfy aueeps mancipat aptus auem . 

Minc fatuof, captu &fac$let , nos dicimus otos : 
Hoctibi conueniens tuquoque ncmen hahtj . 

EXPLICAT. CLAVD. Μ I N. 

PL β κ. ι q_v ι gloriofuli fuum nomcn ab antiquo 
quodam & nobili genere trahunt, q uanqnam indi- 
gmifimc,cum nulla fua vircuce praeclaro nomini refpon 
deant.Proinde fit interdum,vt nomine J euiter,immutato 
vel dctorto,dignam fa&is appellationem fortiantur : vc 
hicOthogloriabundusquiipiam & aritogans, non qui* 
dcm abOthone, vtiiaftabat, Imperatorc, iedabOtide, 
aue iatna, parailcica^captique facili , 

dicerk 122 ■ dieerti Otm. ] vel Otis potius, 
Attritae/f.] Otis Ariftocin hiftpria ajiijnai• 
auceps aptrts•] aucupanclido&ifs . 
tnancipat.] maiiu capit. 
Amm^\ Otidem• 

Obliuio paupertatis parcns 

' . Ε Μ Β L Ε Μ Α L Χ VI. 
CV Mi luptts efuriens mandit cerHxrim efcntnx 
Vr&fy fame captum Aeuorat hinnuleum , 
Refpiciat fi forte alio vel luminavertat > .• 

Pr&fentem oblitus quem tenet ore cibum , 
Qu&ritat incerram (tantaefi obliuio) pr&dam. 
Qmjttn neglexit , flnite aliena pttit '.» EX- EmhtenMt&jt 

EXPLICAT. CL*VD. MIN• ll i GErvarii lupi natura ea cft > ν t quamuis poft 
longa ieiunia repertas xgtb carnes mandere coepe- 
rir,vbi qaid caiir refpexerit>obliuifeatur, & copiasprje• 
fentis immemor,aliiid quarrat. Teftis cftPJin. lib.8.cap. 
2 1. Idem conringic ambniofis & auari s , qui fpe honoris 
am plioris,au t eciam commodi alicuius » in quo fit quas- 
ffcus vberior,neglcd:a praefenti forte , quaexant aliamjfo• 
<jue fajpenumeroTvt vtroqsfruftrentur. 

/«/>«* cemariue•] Lynx• 

mandity] mandere iacipit. 

hmnuUum>] ίςαιιη ceruinum * 

incertam t>r&dam<] quam nondum arripuic, 
■ 

- 
• -r -ν ν : . . . ■ ■• - - »» •&• ύ% 1, Λ • ] Sttpttbii %%4 AntoUjfiatu 

Supcrbia. 

P BLE..M Α LXVII. - 

. % 
.... 


^Ι^ρ^Ειίν 


^ sii£jiP^ 


4/^. VJ 
-•* 


S2r*^^StPl 


■ 1 H ^nS 


^b^h| 


t^jy ^ 8 ^ feri/ 


yjttf$it*f * V/^SsiL^ 


fllfil 
I 
^^^^^^^^D^^^KJ^g 
• . 

.--? Ε Ν fiAtu£fiafu4,& duclum de marmoremarmor , 
Se conferreOeis aufaproeax NiobL> • 
Xflvitium muliebri fuperbi* , &srguit trU 
Duriti$m,Acfenfie* , qualU ineft lapiii. 

EXPLICATIO CLAVD. MIN. 

FieMiNTVM hoc Njobes ob iniblentem ia<3aii 
tiam in (axum rigcns transformata:, arguitpotentio 
mm quarundam muficrum fuperbiam , & immodicam 
•rrogantiam,qua obcascatasnc ipfis quidcm Sujperis fub 
eile fe piuant,adeo vt fuaemorcalitatis immemorcs in- 
cidantin miferam qnandam cfcvct/V-Sw/is&icufus vacni 

ftatu&fiAtuA•'] exprcfla imago lapideaexaliaimaginf 
(axcsLjiii quajn connerfa Niobc. EmblemattL•.- 9m AuBumditnMrmort mnrrbwJ] marftiQreum idolum 
\ -firaulacro n>armoreo:id cft» Niobemarmarc*. 

^f«A:J,petulans,coniucutnx._^ \X. ; 

; Se Difs aufa conferrr] ψιχ 'numim auia eiloMoqukfe.• 
qiie effeire 'fupra' hominum captnm.' £/? vitium mulieb•] folcmneeft mulieribtiSjq iic func 
poientio res, fu pcrbir e. 

Impudentia . - 

Ε Μ Β L Ε Μ Α IX V Ι Ι Τ- 
Ρ7ΒΕ lema mulier ,fuccinfta latrmtibiu mfi -Λ 
Monftrorum catuiit Stylla biformii erat» 
Monttraputantur auarities^udacia, raptm: 
At Scylla e/t, nulltis emfit in orefndor* EX- ι%$ jinirtitJitciati 

EXPLICAT. GLAVD.WIN» 

HE r Λ c l i b ε $ Ponticus t quiallegoriasfcrip{ie 
in Homenim,aitper Scyllam iignificari omnisge 
lieris impii(tentiam,qua?non ab re cingatur canum ri&i 
fyiiSjaudacia,rapina,auariria. 

mulier<] afWpeiov twV dvoietf ν χ, έ λάχι&ν : quoi 
non minimum amenti? fignum.ait Galen* προΎρζπτικω 

pube tenus-] im pudentiar nota• 

fuecintta Utr»ntibtis-\ inferiore fui parte cin&a qua- 
ficanibus monftrofis. 

Scylla biformis.] fapcrne fgminam referens,infernc in 
canindS riftus defiuens. 

MMiftrAputantiir] auiditaSjtemeritaSirapiuajieu ra- 
pacitas. 

AtJScylla. ] ip&mec eft 7w focuhl&t typus ieu 
imago• 
Φ/λΛντ/Λ EmblematA • % 

Φ/λΛϋΤ/Λ» 

EMBLEMA LXIX. I27 QV Ο D nimium tunfoYma tibi Narcijfe placebnty. 
, Inflorem, & noti efl verfafluporis olm • 
Ingmtj eii marcor, cladestfc ΦιΚα,υτ'ια, , do&ot 
Qu& ^um plnres d*tc^ , dedvfy vircs : 
Qui veterumabieUa methodo, noua dogmata qu&runt * 
Niltyfuas prgter trad£tepbantatftas . 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

NV l l α deterior ingeniorum peftis, <jiiamnr'mia 
fui admiratio & confidentia,quajeammenri caligt 
nem inducit,vc aflentatione omni deterior negligereni, 
fuperbiim.otiofum, &aliorum cotemptorem hominem 
reddatjadeo vt nili quod ipie faciac , vcl doccar,nihil re- 
ftiim piuer . Bene Seneca libello, De vit*e rianquillita- 

te: n% Undrea Alctaa 

te:Putomultos potuiifead iapicntiam peruenircnifip* 

taflcnt fc pcruemiTe. . 

§)uo4mmum.] defcnptio φιλΑυτ* 

ΐφ^Ηίηλ tibi cognominem , qus Narcc dicirar , & 
ftlipoTem fonat.Illius odor capuraggrauacPluwi.cap. 

f.& 11-19• , , . . . . . r 

Ingtoij estmaretr.} φιΚ&υτίΛ mducit mgewoquafc 

marcorem & exitium. 

dottosguApefium. ] quod ▼ititim pcrmulcos ingcm• 
•rsdicos^mnino perdidit. « 

g*i veterumabietta.] qui a veterum dodtnna , do- 
cendlque ratioue defcifccntes,noiiatn quaudam feftara 

indiixcnwt• .. : - . , ' . 

NiifyfiMprtter.] ijquc mhd almd tradcrc YQlue- 
funtiduam quod corum di &abat libido. 
GarrHlicas. EmhkmatA ί 
Garrulitas. 

EMBLEMALXX. 129 QV Ι Ό mamtinoi Progne mihi gctYrulafommt 
Rumpis y 0* obfireperoDaulias ore canis l 
J^tgnus EpopsTemtSiqui.tnaluit enfe putare-j , 

Qtiam lingnam immoMcamfitrpitHs etuerzj , 

EXPI.ICAT. C£AVD. MIN. 

■' -. 

ID mntuatnseftexOcJa quadam Anacreontis inhi- 
rundinem fQrnnosmatiitjiios interrumpente.quod jn 
£os ikclitur , qui fapientibus 8s fedacis virisimportuna 
fuagarrulitarenegotium faceflTimr. Et quidem vfu vc- 
«ire iolet,vt quibuselt rarionis uiqpia roaiar, fint lqqua. 
fioresali)s:q«ia cum loquendi tempus nefciant, paffini 
& vbique obftrepatit. 
Watutinosfimnos.J cpi fant longh fuauiifimi Hi£ iq 

ί tellige 1 3© j4ndre& Alciati tclHge otium qtiietum , & a contcntione laboruin vaca» 
tionemrquxtamenqoies interrumpituraliquaudo im- 
portuna qnorundam nugacitate. 

Progne garruU'] hirundo,fymbolum garrulitatis.No 
tum prouerh. Η irundinem fub eodem te<5lo ne habeas • 

obfinpeyo Oaulicu ore.] Lufcinia. 

Dignus Epops Tereus>] merito ia vpupam mutatus , 
qui Prognes Iinguam fcindere , quam omuino auellerc 
ltialuit.Ouid.6 Mctam.Plin.io.i^. 

putairt'] fcindere . 
Inuidia Emblemata , 
Inuidia . 

Ε Μ Β L Ε Μ Α L Χ Χ Γ. *3* 
S^VALLIOA vipereas m-inducans femlna c&rwst 
Cuiq 3 dolent oculi, qu&i} : funm cor edit , 
Quam maaes & f^llor habent ifyinofAty gefiat 
Tela manii : talU fingitur Innidia-j . 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

EL ε g α ν s Inuidia? defcriptio ex effeclis , adiun- 
ftisq; quibus oftenditur eum,qui laboret inuidia, 
virulentis cogirarionibtis pafci.alrorum profperis iliccef- 
iibiis ingemifcercanimum mceiOre cofkere, corpns ma 
cie & pailore confe&um reddere , aculeismaledicis alios 
infefta r;• 

femina] Re&e femina Innidiarvel quia id contums- 
liofnm nomei) : vel tjuod noa cadat id vitium nifi in ani» 

I % nio? i$i lAudretf Alciau 

tnosmolles,parumque virilcs. 
fquallida] fordida>inculta• 
•uipereas carnes .] Ouid-i Metam. dc inuidis, 
*>idet intui edentem 
Vipereas tarnes,vitiorum Mianntafuorum • 
ChhJj dolent ecnli .] Virgil. Epigrammat. 
Teftafur gtmitu grattes dolorth 
Sufpirat , gemit- 
Qtujjfuum cor edit.] Prouerb. Py thagora*: Cor nc e<fi 
to.i• ne curisaninuim excfucies. Et cura dicitur , quod 
cor edac. Maro: 

Tiiyi% vuhur intus % 

Quifemper lacer»t y comeftq I mtnttm* 
Quammacies] Ouid.ibidem: 

Pallor in crtfedet.macies in corpore tot$. 
Virgil V λΙΙοψ terribilis geniM colorM . 
fpinofa^ gefiat Tela^] Ouid.eodem i.lib. 

Indoluit ,haculum% CApit, %uemfptniA Uttum 
Luxuria EmblemattL*. 
Luxuria » 

EMBLEMA L X XI I. iSi | 
ERVC Α capripes redimitus tempora launus 
lmmodic& Veneris Jymbola certa refert. 
E/ierucafalax, indexj^ libidinis hircus : 

Et Satyri Nymp hasfemper amArefilent . 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

HAec funtFcEd?libidinis expreififlitnafymbola. 
Satyrus , fiue hixcus (animal falaciifimum , & ad 
Venerem maxime pronuni) capitegeftanserucam , her- 
bam ^urtutis calidiffim^ fab vrcndo di&aiii ) iignificat 
liixu riam pucidam & olenccm cile in aftu s & in afFeftU 
ardenrem. 
£ruca.] berba natura; calidae• Plin. 19.8• 
CApripes F^»»«<.]capcrluxuii9 nora. 

I 5 rcdi- 154 *Andre<& ΛΙοΊαύ yedimitus'] cinihis anteriores capicis partes. 

Immodia- ] «am Venus moderata laudamr alias , vt 
naturalis. 

falax ] ad Iibidinem prouocans. 

%t Satyri Nytnphas-JVau fanias Α tticis> de infulis Saty 
rijs.Aelian^.hiftor.cmnigenar. 

Luxurioibmm opes. 

EMBLEMA L X X I I I. 
RV Ρ Ι Β V S aeriis, fummi% crepidine faxi 
Immites fruftus ficm actrba parit : 
Qups corui comedunt,q40s deuorat improba cornix » 

Qui nihil humane commoditatts habent : 
Sicfatuomm opibus parafiti & (cortafruHnttir > 
£f nttlU iuftos vtiltttte ummu 


EX- Emhtimtal ijj 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

HOc exapophthegmateDiogcnis. Dicebat enini 
eos^qui profuse & temerebona decoquerent.opes 
que infnmerencin rebus Venereis,comiiuijsmagnificis, 
& id genus aIijs,eirearboribusiimiIesiiimontium cacu- 
mine nafceiitibus, quarum friKfbiiseiTenchomimbns in* 
utiles,a coruisautviilturibiisdeuorandi. 

Rupibus aerijSy 0>c•] Rupes , feu faxum , impcriti & 
ftolidi fymbohim.aer,pro ventoib• crepido,pio forcun^ 
fummo^radu. ι 

Immites fru&ut.] ΚΑρττχς άκαρπα f . 

corui• ] impFobi quiqiie impoftores , nigri homincs p 
quos fugiendos efle monuic Horatius. 

improba eornix] vc Jena,fcorrillum. 

§ui nihil hum. comm.] qui non fubferuiant hominura 
vfibus.quauquam omnia hominum cauia fa&a • Ec bo- 
nadicuntur abeando.Beare,eft prodeile, feu beatnmfa- 
ccre Hinc^wro/ civfpa, viriboni& falutares . 

fatuorum.] infipidorum, improuidorum »nullapen£ 
ineiue,nttllo<jue ingenio prardirorum . 

parafiti.] aliena: quadrajaiTueciifciura: vagi. 

fcorta. ] meretricula?. 

iufies] viros bonos.Nomineliiftitise, virtutesomqes 
complectimiu>ex Plat.Dialogo, qui epA?au infcribuur* 
I 4 Tumfc- %$6 jtodti* Mclati 

Tumulus meretricis. 

EMBLEMA LXXIV. 
QVIS tnmulusUuia vrna*Ephyr&A efl Lnidos>*h:n% 
Erubuit tantumperdere Parca dtctts ? 
"Kulla fuit tutfi formei. illetm iam ctrpferctt &t&i » 

litm tptculum Ventri cauta dicarat nnus . 
Quidfcalptus fibivult aries y quetnpartt leena 

Vngutbus appnhenfumpofleriore ttnet ? 
Kc» flliter captosqubd 0>tpfA teneret amantes : 
Vir gregisefiaries , cluni ttnetur *mmu 

EXFLICAT. CLAVD. MIN. 

SE ι* ν l c r ο Laiciis , fcorti nobili/Tittu, learna cft 
effi&a partibus pofterioribusarietem coplcxa, quod 
j>rOcacitatem pctulauciamqi meretricis indicabat. Arits 
uetiim , auiinal ftolidiiTimum? iufcalptum a Leacna , rc• 

pr«- Embiemata Ι Mi prseisntatartiatotcm fatuuxn &ftolidiitti, qtiibianda; & 
dolofa; domin^ fubferuiar,quiqj fua icruitUtcm, quam. 
£t mifera,tionJentiat. Lesena meretricem arguiti 

Qms turnulus?] cuius hoc fepulcruin ? 

Ep hyr&s, eft Latdos•} famofae iiifcretricis. 

non erubmt'] ei etia tam iormofx aufa eft morsinij• 
tere manum? 

NulUfiiit tnm forma ] iaiti iu ffcniutn vergebat. 

ilUm iam carpferat Mtds-] inclinans ^uurn iam nite- 
tcm ϊοιϊΆχ ademerat. 

latn fpetulam.] coa&a erataeibres tenferbsaiijsiunid 
tibus peimittete. 

§uid fcalptui.] quid per arifctem fcalpttim a Le^naj 
quem airepram vnguibus pofteriorb partfcderinec? 

Nmaliter captos* ] eo quod fciret inefcare & captrfc 
iaiferesamafies. 
I* 1 3 S Atid.H& j&ciclu 

In amatores merecricum • 

EMBLEMA L X X V'< 
VI L LOS JE tndutus pifcatcr tegmtna capre, » 
Addidit vt capiti cornna binafuo ; ~. 
Tallii amntoretn fi ans fammo in littore fargttm » 

In lctqueos fimi qttem gregts ardar agit . 
Capra refert fcoYtum '.fimiltsfitfargusameintiy 
§hti tmfer obfcoeno captus amore perit . 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

PRima huius comparationis pars fumpta eft ab> 
Aelianojlib.De animalib. i. cap 15. Vt fargus pifcis 
facile a pifcacote capitur , ίί caprinam pellem indueric 
fgenus enim hoc pifcis inftinftu quodamnamra.amore 
caprarum detinetur ) itadeperit amafius vifa cjuadam 
formofula , vel potius Iaruacacapra , cuiuslaqueis irrc- 

citus, Emblemata Γ *19 titus,yix ic inde poteft extricare . 

Villofy inintm ] Pifcator indutus caprinam pellem 
pilofam.• 

addidit vt capitis. ] addiris capiti duobus quafi cor- 
nibus. 

amatorem.] amorecapr^ detentum . 

ftans fummo m littore- ] hserens pifcator adlitns co 
cultu. 

In Uqueos Cimi quem.] quem ad retia pellicit amor il- 
le capr?.Simus grex.i.caprarum,qua2 ίϊιτις. 

Capm refertfcormm•] meretricn^ fimilis capra, far- 
gus amafio. 
Cauc^ ϊ4ο JindteA Alckti 

Caucndum a meretricibus . 
eMblema lxxvi .. . SOL Ε fAt&Circes tnm magnnpotentiafertur > 
Yerterit vt tnultos in nonct montfra viros • 
tteftis eqkum domitor Picta , tum Scylla l/iformis, 

Atqtte Itbaci foftquam vma biberefuts . 
Indicnt iUnfiri meretrieem nomine Ciretj , 

£f rationtm mimiperdere , qutsquu amaf. 

EXfLICAT- CL/IVD. MIN. 

SC r ι β ι τ Homerus OdyiT* fociosaliquot VJyf 
ils virgapercuiTos a Circe, cpotoqj pharmacovene* 
fico,ftatim in porcos cile tiansformatos. Qiio figmento 
adumbratur meretricis,& libidinis fccda; typus. caciiira 
fuis praiftigijshumanas illas cogitariones , & naturales 
rnoriones (qua» ορμά} Gra?cis dicuntur) in homine tu- 
taulciiaures excitat impotentcrjiniHat^uc iii deceritisre* Embkmati • 141 

^uo fir,vt homo.dmin? inwtx particeps.in belluam de 
gencrecPer Vliilero,qui nullo vene^cio a priftino mcn- 
tis ftatu d imoueri poccft,conftancem animi (Jucem ratio* 
nem incelligimus. 

Solefatp.] filiasSoIis. 

potentia] vis. 

Verteritvt multos.] Homer. OdiiT. κ. 

Teflis equum damitW'] Virg.y-Ouid. i4>Metamor« 

Scylla biformis.] de qua paullo ante. 

At% Itkaci.] Vlyifis foci j^dc quorum tratisformatio 
ncalio loco. 

Etrationem animi . ] Hinc Venus α'ρ^οοΡ/'/ίΐ di&a* 
^uailii?/' ew» .i.ftultitiajnacntisqi priuatio» 
Anmle- ϊ4* r jindre& Λΐάαύ 
Amuleum Veneris . 

EMBLEMA L X X V I I. 
V IN G V Ι Ν Α dente fero fnjfofum CyprisAdoniil• 
LnebutA folijs condidit txanimem • 
Hinc genitali aruo tantum laciuca reftflit , 

QueintHm evucpLfalax vix fiimulare potefi> 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

Ε ν ν s fingiturmortui Adonidis genitalia la&u 
cis recoudidiflfe,vt moneamur Iibidinem , ttirpem 
que voluptarem ciboru moderatorum vfti fopiendam & 
leprimcndam eiTe.Nihil enimaequc conducitad mocus 
illicitoscohibendos,quam vidtus ratiotemperata-Eruca 
calefacitjVeneremque incitat: Ladhica vero contra>her- 
ba frigida; qualitatis. 

Inguina dente. ] Venus exanimatum iam Adonidem 
amaiium,qui apii dentc confoiTis inguinibus perijt, tu- 

mulo Emblemetaj. 14? mulo mandauit irr h&ucx foli js. 

gemtali aruo.] faculcatiilli genirali j qua» nominatur 
Genitaleanuim,pro pudendispartibus, aptisqueadge- 
«erandum:vi:Virgil.5.Georg.& D-Auguftin. 18. c 25. 
Deciuit. Dei . 

la&ucarefiiHt.]'Vlin»8c Caflf.Dyonif ii.de agric 
cap.13. 

erucafa ίάχ•] de qua paallo aute . 

Inuiolabiles tclo Cupidinis . 

Ε Μ Β L"FM Α LXXVI II. •-- 
Ν Ε dirtu te viricat amor> netifemina mentem 
Oiripitti 'mdgicis nrtibm vUit-t-ttmn : 
Eacchica απύ pr&fib tibi motacilla paretur , 

Quam quadriradiim circuli in orb^loces: 
Ore crucem & cauda, & geminvt vt complicet alls, 
tale aitmletum carminis omnti mi ."' 

Oicimr 144 Idndreg Alciati 

Pjciturko(Venerisfigno Pagaf&u* lafm 
VhafiacUUdinonpotuiJfe dolu . 

EXPLICAT. CLAVD. Μ IN. 

X Homcro & quibuf4am fcholiaftis tradit amule- 
tum ad arcendas amoris illecebras (quonullum ma 
^exitiofuraautfuriafusprasftigiiim) ηειηρέ adhibcn- 
^am motacillam hnmano ftomacho, quae difponatur in- 
tcrbiuoscirciilosiefequafi interfecantes.Eam auiculam 
aiiinteife veneficis muljeribus ad incautationes peruti- 
jcm: quaro etiam a Vcnere primum ecflo ad homines 
^eportatam , & Iafoni traditam voluat,Yt Medeam alli- 
ceret • S.?d par npticft babcri fidem ci prceftigia : quia 
pocius ita ftatuamus, veneniim vcnenopeili , & amore 
araorem iifti atquc coerceii, id cft f ociofum animum ali- 
quq labpre obftringendum , nc turpi voluptati corporis 
aurem prasbeat. 

Ne dims η vincat amor.] neamoiis laqucts re irreq^i 
pariaris. 

neufemina. ] qe ve nuilier quasdam veneficaaniimini 
fuiina Magicis artibus praepediat. 

pritfio Motacilla•] habeprajftd MotaciIlam>aueqi Bac 
cIiq facram• 

§%uar» quadriradiqm.] quam Iqcabisin medioorbis 
^irculo,iU vtvtfaqueala ficpedibus quafi cruccm rc- 
ferat . 

Τ 'φ amuleium.] Iftud erit paranflimum anwlettini 
gdimpediendam yim omne?n carminum Magicorum. 

Dicitur hoic Veneris figno.] Pindar. Qda4.1 3 y t h• 

Vqgafmi] a Pagafa,vrbe ThciTalije.ficetiam neniina. 
%\\X Quid-i»Faftor. 

HafiA&ii dolkJMcaex incautat iouibus. 

Lafciuia 
Emblemata 2 

Lafciuia . 

EMBLEMA L X X I X. I4J 
DEL ICI AS 0* mollitiem mus creditur albtu 
Arguere > at ratio nonfat aperta mihi eft . 
An quod einaturafalax & multa libido efi ? 

Ornat Romanas an quiapellenufiM ? 
Sarmaticum murem vocitant plerique Zibellnm, 
Et celebrisfuaui efi vnguine mufcus Arahs • 

EXPLICAT, CLAVD. MIN. 

MOhities notatur nobilium quarundam 
matronarum.quseadcorpoiis ornarum oftentent 
raras pclliculasanimalculorun), vtmurisaranci , acluri 
zibellini (felislibidinofiifimi) vtanturque fuifitunmfci 
Arabici.Qna»omnia,vt vno verbo,fymbola poiTunt eiTe 
rci Veneiea». 
Delicias & moUititm. ] mollimdine, luxu, Iibidine . 

Κ nrnt AndreA Aldati , 

musAlbtts.} Prouerb, musalbus. 
jirgttere.] fignificare. 
^AT^drhbtdrnem excitans. \ ' 

Romanfu nuru4.~\ matronas. 

Sarmaiicmn murem.]& quo Aelian.ii. /•. 

Dcfidia. 

EMBLEMA LXXX. 
DE SIDET mmodioE(f&U4 i ipecuUtur& atfra t 
Subtuo & accenfam contegit igne factm . 
Stgnities fyecie recti veUta cucullo * 
Νοηβ,ηοη alios vtilttate iuuat • Ν EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

Ο μ ι ν ε EiFaei defidentis, in celum oculos fle- 
^eiitisjfub modiofaculam ardctem obtegemis,ij 

deil• Emblemata. *47 ctefignanturapud nos,«|ui viram piam &contempJatiua 
prsecexentes ociantur,ingenij lumen ertingtri ijnunt, nil 
iibinecalijs vtiles. 

Oefidtt in moiio.'] ignauam vitam Hucit. 

fpecuUtur & *ftra . ] vtqui religionem profitcatur» 
θίωρ»τικ»ν quandam pra? fe ferens. 

Subms & accen/am.] tegitfaculam fub modio; viree 
ingenij non exferit,fed hebefcerc pacitur. 

Segnities ifecie.] qualis c?nobitarura quorundani ♦ 

UonfiiHon alios.} Prou.Nec fibi uccalijs vtilis. 
Κ % DcGdiam Η* Ληάη& ΛΙάαύ* 
Defidiam abijciendam. 

Ε Μ Β L Ε ΜΑ L XXX Ι. . :- . Ι - 
QVISQVIS iners, abettt. namin chcenicefigere fedeffi i 
Nos prohibent Samij dogmata fantta fenU . 
Surge igituY durofy manus affuefcelaberi-y 

Det tibi dimenfos εγαβιηα vr bora ctbos• 
EXP LICAT. CLAVD. MIN. 

Μ Ο ν ν ι τ Pythagoras chqiuci non infidcndum , 
id eft,non eiTe cibum alienum per inertiam fe&an- 
dum>neq; in alienis fportuiis vitam collocandam, vt fe- 
de ineisftatuta , tortim asratis tempus otiose traduca- 
mus,fed aliquaro ineamus racio:iem,vc noftra induftria 
vi&um comparemus 3 neque femperabaliorum pendea- 
mtis ope• 

in cbcenicefigefe fedem.] feriari ob fpe demenfi diurnf• 
Nos prohtbent.] prohibemur ex Pythagorie fymbolis• 
μλϊιμ ajftiefce laberi.] apta & compouetcad labore. 

Iu Emblemata. i4P In facile a virtute defciicentes . 

Β Μ Β L Ε Μ Α Χ φ Χ Χ Ι L 
PAKV Α vtlut limttx ipreto Remora impttt vtnti, 
Remorumtfr , ratemfijierefolapotefi : 

Sic quofdam tngenio & virtute ad-fidera vtftot ; 

Dettnet in medio tramite cauffa leuis . 
Anxixlu velufi eft,vel qui meretricita ardor 

Egregijs iuuenes feuocat *8udij$. ...* ■ ■ . 
• ■ EXPLICAT. CLAVD. Μ I N. 

QV ι iliht ingenio Iubrico , parnmque conftanti, 
mentem fuam ab honefto quodam inftituro vicar 
auocari facilc permittunt . Sic enim coeptis cum aliqiia 
laude rcbus 1 roagnofuodamnorenuntianc , vel cancro- 
«er/iaiaut litismoucda; tricis abftradi, velquibufdam 
illccebris amaiia; alicuiusdeliiiiii.Ducitiir fimilitudo λ 

Κ 3 nacura tfo Λαάη& Alciati natu ra rcmorx pifciculi,qu? raucm vcl maximam flftat! 
▼ r Plin.teftatiirlib.^.cap. 25. 

ipretojritpeie.] impctu. Gell. 19.7. 

ratemfiiierepotefi.]V\m, 9.1$. 

fidfideravectes*] fummumiam honorem coniectltOS. 

in medio tramite.] inftitu to iam bene inchoato • 

Ignaui. 

EMBLEMA L X X X I I I. IG Ν Α VI Ardeolamfiellarem ejfingtre ferui 
Et fiudia, & mores , fabula prtfcmfmt : 
Gfu&famulurn Afieriam volHcrisfumpfijfefigurMm 

Efl commenta '.fidesfit pgnesbiftoricot . 
"Degener hic veluti qui ceuet in aere Falco eft , 
Oiciwi ab Antiquis vAtibut Ardeltfi . - £X- Embkmata. • 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. *$*: IN vetere quadam fabula indu&us crac fer-n u s-aliq uis 
fatuus,& nihiIrionfatagehs,qui Aftcri?,vcl Ardeolas 
ftellat? figuram rcpKeicntare conarctnr,vtitiores& co» 
natus Ardelionum exprimeret . I j fatis mouent iefcfed 
nihil vnquam promouent: nihilque agunt ,fed tantum 
fatagunc,ad modum Falconis degeneris &adulterini, 
qnicit tancCim ceuencis inaeiemotus.Ij vulgato nomi- 
nc Ardeliones appellantur : qiio hominum generenul• 
lum impudentius,aut ineptius. 

IgnMuiferui.] nullam ad operam Ytilis. 

Ardeolamflellarem>] Ardeolaru tria gencra,Lcucon 3 
Afterias,Pellos.Plin. 10.60. 

fabula prifca.] Ariftot.hiftor. animal. 9.18. 

ceutt.] alas agitet,volarc coniendat,AlttSceuerc,YC?<* 
lium obfcsnum * ■ 

■•-. 

' ' '1 ϊζ 4 Amritiiv *s* jindre$ Alaati * ν Aaaritia. 

EMBLEMA LXXXIV. .* - 


HEV mifer in medijsfitjmsftat Tantalus vndii 9 
Etpoma effiriens proxtma habere nequit . 
Nomine mutAtoje tetd dicetut auarcj , 

§ui, quafi non habeas >nm frueris quod habes.• 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

Γ Λ Β Horatio& Petrofiio.Arbttrofumprahecimago 
jfjLTantalijde anaroiutellJgitur,magnas inter opes in- 
©pcquihac in vicaiam fuosrcanes patitur.cuiqueniUil 
aliud roalioptarepoifis, nifi vc viuacdiu. 

Heu mtfer.] vere quidem & fpontemilcr. 

tnifer TantalfM.] τ&λ&νΊ&Ίος. 

fitiens.] nunquamexplettir cupiditatisiitis : proindc 
cum hydropecompararur auarus.Horar.i. Carm.i.Sc 
i.Serni.i. 

f» tdijs EmbkmaU • ι» 9»edijsin vndis.] opibus & facultatibus,qti* funt flu" 
xx caducaeq. hincdu&um putoYcrbum Mbundare*&c• 

fiat.] nunquam fedetjiiec conquiefcit. 

jwmaproxima.] res partas. 

§*i, quafinonhafods.] Tam deeft aiiaro,quod habef, 
qnam quod non-faabeccttatur ex D.Hiercnymo . In Auaros. 

Ε Μ Β L Ε Μ Α XXX XV. 
S2s Ρ Τ Ι-Τ Ι V S populos inter ditijfimtn omnes » 
Artfa fenex nuUws quo magis ampla tenet j 
Defraudans geniumfy fuumymenfenqj pAtatas , 

Nil pr&ter beta* duratfo rata vorat. 
Cuifimilem dicam hunc, inopem cpuem ccpia reddit 

jfn ne afino ? ficeft : inftar hic eiut hatet • 
Hamque afyntu dorfo pretiofa obfonia geftat , 
Se% rubo aut dura caricepauper altt. 

EX JTJ4 Ληάη& Alcml 

EXPLICAT. CLAVD. MINr 

t I 

' L- ' - - l ■»■* 

St J 

HO e a Plutarcho mutuatus , libcllo πΐμ g't/0t/- 
μία,ί• dicitur in auarum,qui afinina quadam fto- 
lidicacevtatur cibis rancidis,panemurido, laidoiam pe- 
nccotmpto,vappaimpiobp vefcatur,cnmei opesatfa-, 
timfuppetant. 

populos inter ditifi.] inter fuospoptilarcsomnes locu- 
plctiifimus,vt ille apud Perf.4. Satyr. 

Diues nrans Curi&tu, quantum n§n miluies tberret• 

£t Horat. Diues agris, diuespofitU infanorennmmit• 

Aruaquo r»Agii ampla•] id vno vrtbo, locuples. 

fenex] Q,urdYcro tarpius (ait CatoapudCic.Jaua- 
ritia fenili?&,quo minus vix reftat,eo plus viatici qu«e- 
rcre ? 

Oeftmdmt genium•} naturae fubtrahcns quodappc- 
tat. Prouerb.Plaurinum. 

betets dura^rapa•] viles & coutcmptos cibos. 

Se% rubo ett*t dura.] Prouer. Afimis naauult ftramina* 
^uam aurum. 
i Ib Emblematai \ 
In aulicos. 

EM8LEMA LXXXVI. *lt V 
ΑΝΑ Palatinos, quos educat aula,cltentes} 
Dieitur auratis neBere compedtbut . 

EXPLICAT. CLAVD. Μ I N. 


) 

Ε Α cft aulicorum vita mifere fplendida , vt aurcfs 
compedibus vincli teneantur , nec poiluit cifugeie .* 
quod de Ariftippo di&itabat irrifor Diogenes. Qua icr- 
bitute nihilabie&ius atu miferius , cum fiiir illi ahimo 
fradodcmiflbqi qui ntancipioniminftar*a(ialiorum nu 
tum viuere & adblai diricogantur. 

Vemet Palatinos-] qui aulam afle&antur aulici,qiwn- 
qnam populariiudicio beati,vindi tameniunc, rccmen- 
turqiieaureis compedibus. 

vana aula•] epitheton Ycriifinuun,qu5 inani Γςρε vca £ f 6 ΑηάηΛ Jilciati 

to fuos aifcclas pafcat. 
auratis compedibus.l Preucrt.AuresEComptdes. 

In ibrdidos. . - Ε Μ Β L Ε Μ Α LXXXVII. 
• * /~\ V JE ,τοβτο, clyHereveluty fibiproluit aluum 
V^^ Ibis , Niliacii ctgnitx littoribut , 
Transijt opprobrij in nomm : quo Publitu ho&tm 

Nafo fuum appellaf , Baftiades%fuum . ..* 

EXPLICAT. CLAVD. Μ'ΙΝ. 

*Τ Τ Τ Ibis.aiirs AegyptiajroftriaduiKttateper cam fc 
V partem proluic,qua reddi ciborum onera maximc 
faltibreeft,ai' Pliniits 8-0.17. Sic plerique, qnod Tii!go 
Hici foictpoclicemcxore faciunt,qui nimia verborum li 
ccr.tia vtuntur ψιίφ putide loquuntiir, eaq; eriamdc- 
tegiint,qua? prou da narura voluit eiTe t€&a. 

tiiliacis cognita.] in Aegypto nota. Arift-?-anim.hift. 

opprobr*/ Embkmata-i.. *Γ? vpprofoij in nomen»~] iii ρ robrofam appellationem ior- 
didorum & obfcaenorum. 
Fublius Ν φ.] Elegiain Ibiin. 
Eattiades*] Callimachus. 

In diuicespublicomalo. 

Ε Μ Β L Ε Μ Α LiX Χ Χ V Ι ϊ Ι . 
ANGVILLAS quuquit captat >fi limpida verrAt 
Hl&min&ifi illimes aufir adire lacw , 
Cafius eritjudettfr operam : mnltum excitet ergo 

Si cretp, & -vttreas pttlmula turbet aquiu : 
JDiues erit .' Stc ijs res publica turhida lucro efi , 
§}ui pace, arclatilegibiiSi efurtunt . 

EXPLICAT. CLAVD. Μ I N. 

V μ Ρ τ ν μ ϋ ex Aefopico apoJogo , cuius ctiam 
jneminic Ariftophan.Equmbus.Ineos coimerritur , 

qui s i?S jfndrea ΑΙάαύ 

qui tum maxime quzftum faciunt , cum patria fedi|ie- 

ne,vel inteftinis odijs laboracld dicitur vulgo, inaquM 
turbtdspifcari• 

fi limpid*. verrat.] fi fitaqua limpida,&*illimis.i.ab- 
fqilimo hnoqj 

Caffus erit ,ludef% operam.] nihiil capiet. 

tnultum excitet ergoficntA. ] fi raulcum arens vel fa 
buli,autc^ni limive excirarit. 

& palmuU t urbtt aquas.] aqnaque omnis turbctur • 
palmula.remi extiema pars. 

turbida.'] tcmpore tumultusautbelli. 

paeeJ] pacis temporc. 

arftatilegibu*' ] coafti > retentique iugo legum ciui- 
lium . ■ 
Ih Emblemett<tA+ i^f 

Iivauaros, velquibus melior cbnditio-ab 
extrancis offertur. 

Ε Μ Β L Ε Μ Α LXXXIX. 
D Ε L Ρ Η Ι Ν Ι inftdens vada cerula fulcat Arion» 
Hocfy aures mulcet y frenat & orafono . 
Quatnfit auari hominiSi ηόη tam mens dira ferarum efi: 
§**% virls rapimur 3 pifcibm tripimttr . 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

EX Grxco Bianoris.in i.Epigrammaton.fle&iuirin 
ι crudeiem & infaciabiJem homiimm auaritiam , qui 
in vicam homirm confpirare non dubitanr>quo eos bonis 
omnibus fpolient. Ex quo difcimus, mitioies interdum 
efleferas in homincm , quam ipie homo iugcnus fuum 
cxiftat. ι£ο Andre* ΛΙάαύ vada e&ruUfulcai.] mare caeruleum nauigat• 

JJocifefono.] lyrJBfusB wodiilis- 

aures muleet.] Delphini. Virgil-dixit in I. 
Et mulcere dedirfiucifiSj^* tollere ventos> 
Paciiiuiis,miUcerelaiidibus,promollire , feii lcnirc, vt 
viilcFeftus. . . . . 

frenat &ira.] retxnctos pelphini, ipfamque mite- 
facit . 

rapimur.] opprimimur,la»dimiir,de medio eollimtir• 
Rapercad vim pertinet. 

triptmur•] liberanuirjferuamnr. Virgil.6. 
Eripeme bis inuiftemalis• 
Cula ί Bmbiemata* 
Gula . 

Ε Μ Β L Ε Μ Α Χ C. ιέι 
CVRCVLIONE gruis , tumidavirpngituraluo , 
^«i Laron,aut mambws geftit Qnocrotxlttm : 
Talit form& m fuit Oionyfi , φ ta/# yi/»iri , 
Etgulaquos celebres deliciofa facit• 

EXPLICAT. CiAVD. MIN. 

Η Α c imagineciepingtintarlurcones, guloii,heIIno- 
nes.quibus tribuiccollum gruis, quoH fibiciari o- 
ptabacPhiloxenusrvenrrem maxim£ prominentem,cum 
duabus auiciilisedaciiIimis,LaiO > & Onocrotalo. 

Cureulionegru.s-] collo gruis. Nam proprie carcu- 
lio,verrnis e<daciifimus,qiufi gurgulio di&us: quo nomi 
nc notati eriara parafiti quidam . 
aIho tutnida.] ventofns. φύτκων κ&γ#>ρων . 

L LaYorit ι6ζ ΑηέηΛ Akiaii Laron^] Gauiam.auiculahi cdaciilimam.Prouetb. L* 
rus huns. 

Onocrotalum^] rapacem auem,qua:d«plicem vicietuc 
habere*tcrum,vnum nacuralem , in faucibusaUetum . 
Plin. 10.47 

Talis forma Dicnyfi. ] Athenajus 1. Dipnof. 3. Plin. 

\ Et gulaquos celebres.'] vt Gnatho Siciihis GalleniuSj 
Aefopus,Claud. Albmus,AbrOn.aIijque. 

I 
• . ' Ocni JEmbkmata• 16$ 

Ocni effigies , de ijs qui meretricibus do- 
nant,quod in bonos vfus verti debeat. 

Ε Μ Β L Ε Μ Α Χ C Ι. ι IMVIG Σ R haud ceffat funem contexerejfiarto, 
HumiiiKfc ct rtifici iungere filet manu. 
Sed quantum muttis vix torquet firenutu beris » 

ProtiriUi ignaui ventris afeUa vorat, 
Feminajners animaUfacilt congettamarito 
Lucra rapit. mmdumprodigifiafy fuum. 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

ID ex Paufania» Phocicis.Ocnus texens e iunco reftira 
vel fiineiTijquam afella prope aftans confeftim vorer, 
gnauum &iiiduih-iumhominem norat^qui vxorem ha- 
ber,qua? ftanm dilapidec & abfumat , quicquid il!e fuo 
laboreconquiiiencivteftmiilieiuraquoddamgeinism^ ■ ι 

ι £4 jfhire* Almti 

xime iumptiiefum Sc prpdigum. i gf 

Z»W| non iHtermiiTo Jabore. 
Jpafto:] gemita. v 

Prori»«i.] porroaciineinteimiilione,c©ntinuo. No- 

nius •- — 

igkauivmms.] KoXvTiKniywnXxc apud D.Paulura 

C re tenfes d i&i yctripif *' fyol* 

Famma,iners animal.] Idem Satyr.S.Juuenal. 
Prodiganon fentit pereuntem fimina) cenfum ,&c. 
yide Proueib. MuHeris pedex. 

mmdtimfuHm.} muliebrem Gell.4»i• 
la ; Emhlwata. 
Ιη Parafitos. 

' ^ i6;i rU BLEMA XCII. y&v 
QJ/ O S ttbi donamus , fluniaies accipe cancres , 
Munera conumiunt moribm ifia tuis , 
His oculi vigiles , &forfice plurimus ordo 

Chelarum armattu >maximaq 3 aluus adeflz 
SictibipYOpenfutfiatpingui ) e*bdomine vtnttt ,• 

Pernicestypedes , ipicula% aptapedi* 
Cum vagtt* in triuiis yjnenf&fy fedilibm erras , 
Intfo alios mordax fcommata falfa iacis • 

EXPLICAT. CLAVD. Μ I N. 

ID torquetur in mordiacem qnenJam iciimm , vcn- 
trionem.alien? quadra? fen>peraiiuetuni,mordacibus 
a\6t\s in alios citra difctimen vtcnccm . 
flnumUs tMftcros-] flimiasiles. 

ί• J firfigf 1 66 Αηάη& Alciati forfice plurimus ordo.] pedes habent cancri raultiplicci, 
qui fimt iii moduraforficis.Chel^fnnt eorum brachia«r 
Lege Plin.7.3 1. 

fl&t pingui abdomine.] ■ venter pingtiis. Abdomeu eft 
fpin<eadh?rens pinguedo Iuuenal. 

venter adefi abdomine tardtet* 

Cumvagtu.] Hoiat. i.EpiftoI• 

Seurra vagta ,nm qui eertum prafepe tmtret,&c• 

mtnfs, fedilibm erras.] Epitheta hinc Gr^corum mul 
ta,vt τραπζζυλ,οί χος,ηιιϊ menias lingat . δνράπα,ξ , & 
δυράρπαξ, quod foribusiniidietur alienis.Prou.iarta- 
giiuiropcrmcies. ■ • • 


- - 


• • . . 


l . - 
• . 
. ... ; ■ - 


- 
• . -. » - 


. . . -λ ι; 


| 
Paruaro • Embkmata. tCj Paruam culinam duobus ganeonibus 
roii fufficere. 

" Ε Μ Β L Ε Μ Α Χ C Ι Ι Ι. Ι 
Ι 
Ν wodicU nthtl efl 3 quod quis lucretttr: & vnum 
Hrbufium gemmosnon alit Enthacos . 
Α L I V D. 

N*tenm ipes nulla lucri eft : vnoty refidunt 
ArbuSlogtmin§ nonbme FiceduU. 

EXPtlCAT, CLAVD. MIN. Ν Ο ν eft multura I.ucri fperandum cx negotijsmi- 
nirais,& in quibus quanquam multum laboris & 
operas colljocctur, ramen fnidhis indeparum «apimr, 
prqiertimque ii ίΐε confors m eademadmimftracione. 
luncadagiaiVno in ramononbene fedentdu£ Picedula?: 
& vnnm arbuftum nonalicduos Eruhacos. 

L 4 Io 1 68 ]Andrea Λΐάαύ 2η mtdicii,] rebus,vel negotijs. 
£ritb*cos.] R ubec u la s. Plin. ι ο. io. 
In tenui fpes-] Proueib Tenuis fpcs. 
TtceduU.] α ficubus eckndis , cum tamen vefcantur 
■vuis. Plui.io.i^. 

Capciuus ob gulam . 

EMBUMA XCIIII. RJLGNATORty pewutinenf&fy arrofor herilis 
Oilrea mu^sfummts zidir hiulca labrU> 
Queis teneram apponens barbamfalfx ejfa momorditl 

Afl ea clattferunt txBa npente aomum ; 
jpgprevfum& tetro tenuerttnt carcere furem , 
Sfimt in obfcmum <^ηι dederat tumulum • IX* EmblmatdS. %6p 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

ID ex Apologo Aefopi,dicieurin eos,qui lautiorisvf- 
ftits^rgOiitveptttefttiorum domosiirurnpunt , vndc 
tiihil prjeter damniim , auc etiam inreruum coifequan- 
tur.Vel in eos,qui luxus &guia» intemperantia mortem 
praepropcram fibi accerfunt,quiqi vc vuIgusGallorum 
loquitur.fuum in dentibus tumulum faciutir, 

Kegnator penui,] mus incolens penus. dc nomine hoc 
Gellius 4-c ι. 

menf&arrofor herilis• ] aiTuetus rodere ftvenfas hcri* 
fcu pacrisfamilias. 

hiulcA. ] hiantia.De oftrcis Plin Jl.ife 

falfa ofa.] teftam oftreac,quam ofla eife putabat. 

Domum] fuam teftam• 

Depr&benfam furem- [ murem δ'^τ' Λυτοφόρω . 

Semet in *bfc\ qui femet ceiutceratiu ιά diCcnmzn, *f*amm9& "*n ■ 
I* Xjo AndYmjUckti 

Iirgarrulum 8c guloiatfr, 

Ε Μ β L Ε Μ Α , XCV. 

■ Γ »!.'.! 
Λ Τ OCE boat torua >pr&largo esi guttareiYoilYum 

™ lnfl&r h&bet nafi , multiforjtty tub& - 
Deformem rabulzm, ad&ffum^entritfc guU% 
Signabit^ volucer cumTruo piclus erit . 

EXP lica t: cla v d. min. 

Ρ Ε τ ι τ ν μ id ex CJementis Alexandrini 2. Pa?da- 
gog-cap. i,!Qui aninvum inaltio defodir, pifci qui a- 
iellus dicinUjtnaxime ilmilis-Accommodatur in quof- 
dam rabulas forenfes,c]ui fuo incondiro cJamore viden- 
ttir aerem turbare,cnm denc ilnemente fonunbomnia- 
queintereaad ventrem & inghniiem referant. 

Voceboat torua.] quod et\ λ&ρυγτίζεΗν ,vt haber Pro 
nerbmm,Intenta voce cJamat Onocrocalus,fiue Truo• 

rabulam.] Vide Nonium in Rabula . 

addiclum ventritjj gul&j, γλωχτογάςορα 3 vt nomina- 
tur «1 PoliaceOnonviil. 1. v Emblemata, 
Do&orum agnomina. 

EMBLEMA XCVI. 


Ϊ 7 Ι . 


MORI S vetufiiefi , aliqua profefforibfa 
Superadijci cognomina- 
Tacilts apertos(j 3 explicans tmtum locos > 

Canon vocatur Curtim . 
Reuolttitur qui eodem , & iterat qui nimif> 

M&ander>vt Varifim • 
Obfcmtu & confufus , vt Picm fmt, 

Labyrinthas appellabitur . 
Nimis breups , multa amputans>vt Claudiui, 

Mucronis agnomenferet. 
Qui vel colttmncu voce erumpit, Parpalai, j 

DiBus Truo eft fcholetfticii* 
Contra efivocatm , tenuU ejfet Albiui 

. Qubd voce 3 vefyertilio . 
Atvltimcu mutiUm colobotes /yllabas* 1 Mlrundo 


jjz Anfot& AlciAti 

Hirundq.Crafitu dicitur .. . ,_ - 
^htifurdm atiisfoitu ipfe vult loqut' , 

Vtfitir>iUiinprouerhioefl> ' •' 
Hic bUfta ν ille raucus , ifie garrims : 

Hicpztfat ceu-vipera. 
TummWatur ille riftu 0* naribus » 

H#*f Imgua terebellamfacit . 
Singultit altui.atque iusfit h&fitans • 

^ conSpuit aliui , vtpfecas . 
Quam multa rebus vitia in humanis agttnt » 

Tammultafurgmt nomin/*' 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

VIde τ ν r ici ab Alciatoconfi&um , ex fchola- 
rum iuris confuenidine in eos Doiftores , qui pro 
varijs io docendo viti js varia iimt agnomina ibrtiti. Fic 
cnim fa»penumero,vteitms vitia qium virtutes in ijs ob 
ieruemus,qui publice docent,ioculariqnadam Iafciuia, 
Yteft quorundam inconuiciandonataraprocax. 

Moris vetuRi-] in fcholis potiilinHim itttis. 

cogaemina] ad laudema!iquam,feu vitupcrium. τ 

JHeHoluitur qui eodem.] qui ie implicat,eodemque rc- 
dit,vndedigreausefatr 

M& tnder.] ftexiiofus,obliquus, 

Labyrintbus.] quodiebelle doo explicet,nullaq; vta 
tnr methodo . 

Nimis breuis.] Breuitas,qua neceilaria pr?tcrmictun- 
Sur,eft in vitio>vtforte fuit Claudiiis Caiuiuncula. 

Quivel columntto] Prouerb• Columnas rumpere. 

Truo>] de qiiaauiiupra. 

tenui quodvoce>} vt Chauephou Socratic.de quoan- 
te iam . 

colohtes•] manctis, decurtatus» κοΚοβον, comminno 
& trnnco. 

itHrnui*} de iuc aui Plifl. 10. 14. 


Emblemata. •5. r »7? 

• - 'Τ 

eeu vipera•] feipeos. 

pfecas.a ftillicidium, velgutta>autfh'lla e te&is icci- 
«kns . 

Qukm multa.] quoc vitia.toc vocabula & nomina con 
uicioia fingi ροΠΊιηι. 

Natura .-■■ 

'' - ^ 

Ε Μ Β L Ε Μ Α XCVII. 
Ρ ΑΝ Α coluntgmtes (taturam hoc dicerererum^ 
Semic&prumtfc hominem, femiuirutn^ Deum • 
2fl virpube tcnus ', qubd noba infitn virtus 
Corde oriens » celfa verticu arcefedet. 
Hinc caper ett,qi*ia nos natura in/ecla propagat 

Concubitu,vt volucres .fquamea, btuta>fer&f- 
Quod commune aliis animantibus , eft caper indtx 

Luxuri&^ Veneritfignafy aperta gerit * 
Cordi*lii fopbian•) alij tribnere cerebro: 
Inhriora, modus, nec ratio vlla untt » 

EX 174 '%AndteA Alckti 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

Ν Ο μ ι ν ε Panosjnaturaiignificaturliominis.Pan 
enim pro Deo habirus , fuperiore fui parte homi- 
nem,inferiore vero capnirn referebac.Homo natura diui 
na ciljangelicajC^ieftiiimraortalijfi eius animum fpectes. 
in quo menSiranOjiiitelligentiajquibus partibus antecel 
licalijs animancibus . Eft & inferiqranimiparsex con- 
iundionecorporis 3 rauonis experSjbr!Ka,ferox,& bcfti^ 
cjium homini fimiftor,itfqiiafiint pertcnrbatianes.Caper 
pro libidinis fymbolo perfpicue vfurpatiu: coicnenim 
omnia animautia propagantur. 

Panacoluntgentes•] Gentiles ieu Pagatii vulgo di&i. 

naturam hoc dicere remm efi>] nam πάν , rocum vel 
viiiuerfum fonat. 

quodnobis infita- ] Ratio piincipinm habet a corde, 
principatam m cerebro.Cic-i.TufcuLPlurar^.Decre- 
tpr-i- 

caper•] fymbolum coicus, fine Iibidinrs-At coicu ani~ 
xnalia onmia geueraiuur, vc iimtaeriajjaquatilesjterref- 
tres . 

fophittn-] rationem & mentc• Laftant.De opificio Deu 

Inferiora. moius.~\ Ira & cupidirates nihil habent ratio 
nis;easqiiehabemu5cum belluzs communes. Ars Emblemata. - 17* 

Arsnaturamadiuuans. 

Ε Μ Β L Ε Μ Α Χ C VI Ι Ι. 
• y Τ tf>h&Y& Fortuna, cnbofic infidet Hermes : 
Artibits hic variit, cafibus illa pr&efi : 
Aduerfus vimforruna efi ars fatta:fed artis 

Cumfortttna ma,l& efl,f&pe requirit opem. 
Oifce bonat artes igitur fiudiofa tuuentw , 
Qua certffecum cammodafortis kabent• 

EXPLICAT. CLAVD. Μ Ι Ν• SVmj? τ ν μ id e Galeni TpeV Τβ^ΚΛΡ ,προτρζπ- 
Τίκω:ζρ\ιά quem Fortuna, muliebri habiru , gJobd» 
feii pila: infidetjad eiusindicandaminftabilitarem: Mer- 
curius vero qiiadratocubo,addefignandam artium po- 
tiflinuim liberalium firmicatem, vt quamullo iortunas 
impetii moueri lccopoifint . Quo iJIud rcfertur apud 

G raxos ijg jindie* Alchti 

Grsccosan&otes peruulgatmn• 

λιμην aHvfyUs έ?ι ν άνθρωπο κ tiyvn* 
Ars hominibiis, cft infelicitatis portiis. 

&htffi>\ orbi rotundo , ad fignificanJam yolubilita- 
tem Scinconftantiam, qtialiseft in ar tibus fordidis & mc 
chanicts. 

cubo>] quadrato lapidi,firmai iedi,ad defignandam ar 
tium liberalium ftabilitateai:vel vitam ipiam fedetariam 
homi ium ftudioforum. 

Artibm kic . j Mercuriiis bonarum difciplinarum 
prasfes. 

varijs cafil•.] rebus fort«itis,qu?qii€ funt inperpetuo 
inconftantia; motu. 

illa.] Fbrtuna. 

Aduerfus vim fortunA] Ars eft itifclicitatis portus, 
λιμην aTy^/*r,dixicquidam:& alius,Arsiuacuiq;pro 
■yiatico eft. 

Difce bonasartes ] Ouidium imitatur i. Artis. 
Difct benas artes moneo Remana iuutnttH • ./ 
π '• Ιο Emblematdl *77 - - -Τή iuuentara. 

EMBLEMA X C I X. 


ι -' Ν 
. WATVS vterque louis, tener atque imberbx vterqntp 
§}Hem ϊ,Λΐοηα tulit^uem tulit &Semel€-j, t 
Sduefe.eternafimul Gnflorettiuuenta. , 

Uuminefit veffro qu& diuturnH mihi . 
Th vmq curasytu viftu ddue morbos , 

Vt tinto acced&t curuafenefiapedtj . 

EXPLICAT. CLAVD. Μ ϊ N. 

Α Ό firmandam conferuaniUmq; valetuHiijeni cor- 
poris,duofuntobferuancla, certa vidius ratio 3c vi 
nivfus moileracus,quicurasanirtjopcllat,?icamqi hila~ 
rcm faciat.Quod pracceptum συμβολικής expreileriu* 
qui ijidemaris Phocbum Medicinas uume, & Bacchura 
yini deura eollocarunt. 

Μ Naw Natffs vterque 70««.] Bac^us ^pVpoIlo: alter Sem^- 
les,alter Latonx nlius. 

Salueti^ %cuftr4• -- Μ I J ίΧ Μ 3 
Tuvino curaf.] Hora t. . diffipat EubUu — - » • - r# dilue rwrlos* ] aut$xotito0 xgutiidi 

•*~-. Α . \ V^k,— ^*• i»»L ta viljiis ratione^-v^ is ccr- 
. . :. .. ; : I 

Α DVEtflSSE hiemem frigilla renuneiat ales Ι τ Α ^Λ 'Adndfverenouo garruta htrundo redif. 
Indicat &flatem fefe expeftzre cucuUus : 
AHtwnnaeft tantum eernereficedulaf* 

i "* 

- 

£X- JL % 
: 

l 1 msn Ε Χ qiiatufer^inVuIammigeheiibrfSiqiise totidem par 

tibus anni confpiciunturjvidetiir innuere rerumom 

nium lempe&H+tatem :-vt>a4«>«tt€a*iuir- iuicipiaidum 

omneiiegociirm tempeftiue, quia rnagna fit occiiionis 

visin rebu5 omnibus aggrqdienciis & perficiendis?» 

frigiUa*] a frigoreih&a.cle qua Axiihhift. aninj. 8.£. 

vertnmo garrula hirundo\ Qtgid. Eaft. i* 

„ arn verii pr&nu&tia -vemt birundo• 

PronerB^Auctj Chelidoiierh . 

cucullu*. ] de quo fupra noamhii• 
ficedulas•] de qiiibus paullo aftte. 

s^ 


. 2 ^l^^ 


^yys^iPi^ : ^ r 4 


*^»-iV ■<; 


^Sm^JF^ " * 


\Jy 


^^^^^^^^Mk^7 


*. w • %r 


^^gr^V^lHl/ ■ \\\-a\ Wd 
•""-'• 
■- .* .' • ■■• | ; • 


... 


■ - •. 
. . ... 


- ' • 


»Vl• ' Μ Scyphns 1 8ο Ληά.ηΑ~Α\άα.ύ 

- ί Seyphds >Neftoris . 

mrtbt 
zinc ί) 
^■TJεSΓORE^ r Aί gtminu craterthunt accipe futtdis, 
Η Qupd \grauis argenti majfaprofandit opta* 
Clauiculis ex auroflant circttm qttatuor anf& : 

Vnatnquamque fuper fulua eolumbafedet• 
Solut eumpotuit longAUus toUere Nefior . 

M&onid& doceas quidfibi Μη/λ velit ? 
ΕΙΐ Cdlf4m,fcyphfts ipft : color% argenteuj illi j 

Ahreafunt ctlt fidem clauiculi • 
Tleiadas tfie putant t quas dixerit ille columbctsi 

Vmbdici gemini mAgnti minorq,fer& */?• 
H&c Neflorlongofapiensintelligit v/t* <: 

Β&λ geruntfirtet: caUidm ajira ttntu . EX- Emblemata . 181 

BXPHGAT. CLAVD. MW 

NE s τ ο r ι s patcrageiiiimsftiriiiis^rgenteaiCla• 
uiculisaareis,quatuor anfis,& fubharumquaquc 
columba iedens* c^lum & pulcherrimum aftroriim or- 
natum fignificabat . Nam «areriite coioris argemei & 
clauiculisaurcis,c$lum pujiiihrmm refcrebat, &ttellas 
aurei eoloris:coIumb9,Pleiades erant:cluo vmbilif i.vtra 
que vrfa.hoc fchemace commendacur Aftronomia, loti- 
gi vfus & obiernacionisars , qu«q; in xebus arduis plus 
poteft,qHam robufti corporis vires. 
Quoa grauis argenti.] crater hO\\sh maifa argentea • 
fuluacolumha'] Martial.8. 

Ht duo longAm cenfentur NeBortfnndi : 
Bolltct de Pylio trita columianiret• 
Mfigna minor%fera] Ouid.fic 3. Eleg. 4, Tiift. 

Magnaminorffefera• 
UngovfH-] longa doclusexpcricntia. 
I 


r ."•-"» * - 


Μ % Qitlz iSi Anare-& Λϊάαύ 

QtWfufrn hosl nlhil• ad fiBs* .kb c e33nD^R?^u§2feiiR^ A. -? £ il•;^ ι e 3 
CAVCA^LA Aitrmimpendens in rupe Prometheus 
Dirtpitufjfetri p-r&petis τ /ngue iecur. ■ 
£t nollet feaJfeJjuminem : figuloffy perofus 

AccenfatrFr&pto dzmnat ab igne facem. 
Roduntur varih p/udettf&m peflcrz curis, 
Qui c&li ajfecixqtfcireideftmtfovifa' 


EXPLICAX. CLAVD* Μ I N. 

Τ Ο R q.jv ε τ ν R hoc πϊ nimium curioibs Philo- 
ibphos,vel eos Afhologos$qui vulgo Iudiciari j no 
Xfiinaniur. I i,qua? func abdita in natura,vel ςιις Deus ho 
jnini voluireile te&a,perquirunt an*ie,deque ijs toros 
dies no&esque fecum difcepcantjniiiere ieie intcrea con 
ficientes , non fecus acque olini pendens innionteCau- 
i cafo r.r»f. 3 t caib Pi^SttiiftusieiiYa^iiU^cor; itaexdddb&t^ttxefiim 
renafceretur. 

-ε > f " ■■«** Scythica reUgAtmytope ProrHetheuf '■'■■ η ι l t> L 

di ; m ' : - ; AJfiduam nimu > pe&ere pauit auem. mmt\ 

:\cfatripr£peta'. ] aqnil$jloui iaaia». 4-e voeeprjfcpaj/ 

43Efc!.6;c.tf:i.' ;':.-■ ',:r olt ::x• 8 u iupvi 

pmdentum.] nimrnnialte fapientnnn. • iiirn - • .• t π t ί*5 

. ;:-■• . "-•- , ' ' ' •' Λ " r 

Ih Aftrologqs... . iilb 

ί Ε Μ Β V Ε Μ A ::; e Γ Ι •Τ: ! μ***» 

γ . 3?βσι .-rici 
ICAR Σ , perfuperos qui raptus ό* aeta , <fo#e* 
/» mareprAcipitem cera Uquata daret. 
Nunc te cera eadem,feruen$(fe refufcitat ignis, 

Exemplo vt doceas dogmata certa tuo. 
Afirologtts caueat qmcquam predicere : prAceps 
Nam cadet tmpoflor dnmfHper afira volaf. 

Μ 4 EX- 1 84 j4ndre<e Alciati q ok* EXPLTCAT. CLAVD. Μ I Nt, 

. :'in:m 

ID •χ Gr?co ΙνλίΑψ* couucrtitu.r in Aftrologos«[lios 
dam falfarios & impoftores,qui fupra humanum ca- 
ptumconantur aliquid > qu?qitc longiiTimc abfunt ab 
ingcnio hnmano , vimcntis & fallacis arris ope fecon- 
icqui poife putant.-quo fit,vtdetefta impoftura , in ludi* 
brinm & mifcram inopiam decidaat. :;:;. 

ferfuperos &*er*>] pcr acra fuperum. 

doKee in mare•] donec iu mareJapius,penms liquefac- 
tis,nimio Solis φα . 

eeraeadem.] nirfiim fingcris a piilorc ex cerea qua- 
dam materia. 

Exemplo vt doeeai dtgmata.] ως fif&geu rd £όγμ&- 
7ct: commoncfacias vnumquemqucdoceasq; c:rto tuo 
cxemplo. - 
V. v. . ' 


* Qui 


tprrtemplantur > *8y - Π ■ ;' - - | -onf^mpiantur , cadfcrc. , 

Ε Μ Β L Ε Μ Α C kll! & m : 

m η• - ι -i-ir ι-'• ι c 
D.F Μ tUidos vifco, pedica dum faUit aiandas » 
1%, Et iafta alttuolam figit Arundo gruem, 
Dip/ada nonpudens auceps pedeperculit: vltrix 

HIamali,emiJfum virm ab ore iacit . 
Sic obitytxtento quifidera refpieit arcu, 
Securu$fati>quod iacet antepedes* 

EXPLICAT. CLAVD. Μ I N. 

ID cx Apologo Ae(bpi,de aucupc & vipera . Dicitur 
dc Aftrologis , quioccupaticirca infpe&ionem rcru 
c?leftium,vtinHea!iquid fe pr?fagirepoiTcputents non 
pr?uideant,quod in tcrris fibi pcriciiJum lmpendear. 

DnmtHrdoS'} aucepsdCicaptat vifco turdos, alaudas 
pedicaj&: telo gruem • 

ja84 tS6 Mitmxilkkti 

fagittis cbnnciencds'pret>eric aVuhdhiesVpfo fagitta vfur- 
paturarufidoalp&eus. Α V 3 1 tf 

fictirmfati.] neicius infortunfj ,tj«od habebai pedi- 
bus obuoltuumific enim haberepigramma Gr^ctmi Au 
sipatru 

r*v mriv xKitP&nv κυμ& κνΚιν^ρμίνιν . 
La&ant.Jib.i.c.^.in Piirtofophos* Durti aliorum f>r$ci- 
piriumYidcnt,non profpexe'runt,quid ance fuos|>edcii 
cilcr . 
- - » 


. . 


Potcn- PecdntiiSmus?a$cS:us»Atxior. ; ^ - 
AS Ρ lCE.iifinuiclus vrres aurigkleonu j 

At% manu hazp^Uiipt tenet>hac vt fieMit %ahencu 9 

Oira luesprocul eiio:feram qm vincere taletn 
Eftpotioianobis temperet ern ne manus f 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

EX Gr?co Argencarij quo iignificatur viros fortif- 
iimos,&alioqiii fan&iffimos, amore pr^pediri, ne- 
cjuemirum videri , fiimbecilliorcseius iugo cam faciic 
fubijciantiu• 
attriga.] du&or 

Λ ExpreJfM Andft&AUiau 

Zxprefiits gmm».} fcuiptus atmuIo,efiiaiif/I 

pufio.] pueriilua, π<μ£&ρην. ] 

msnuhae»] dextra'.' 

fiHtieam>] Jfta^imi-ten^ .^„ ~~> 

jh*evtfie8*i hahtssMmtei ixmmms&^, 

•jTt$«X* v*/»/s ;"": miiftaaiitem circitmftoret gratia. 

Οί^ί««^^Γ^.^<1ΐΓ»«» cxitmnT:vcl vtinGr^ 
-co finecpiphoncmatci ^/oy« τβκ C/>mto/}*>iii<nrcfcfli 
bomicidamc " ' v 

ftftim t&lem•] leonem 


r-% ■ ■ 
ι ii 

-■ r . 

■.-> i • 
- ν .-. ία r ad ] j \: : 


Fotcntia Emblemata , 
.λ «υ..•. utPotentia Amoris. 


... ΕΜΰ L Ε Μ Α C V Γ. • ΪΙ 

VDVS Amorvtden vt ndei pUcidttm/fr tueturf 
Necfaculaf, nec qu& cornuafleBett , habtt: 
AllprAfed mantittm flores gerit ,* alterapifcem , . 
! Jfcilictt vt UtrA iura det Ataxcmari * 
IE " 1 r - ' S 

^SXSJUl C AT. C | AV R^M.1 tjf* ID er iam ex G ra?co : exquodtfcimus Amorem & in 
rerri? & inaquis imperium -obcinere in quodcunque 
animantium genus: auodoftenditur fymbolo rof« ίΐιιβ 
florisrqni ternhi,& ; pi{*cis>qui mir&detignar. 
flacidum tuetur] /uei^/^fiV/.placiduseft. 
Ν ec faculas•] facesardenres . 
nec qti& cornua fleftat•] arcus• 
fiores•] io&m.Rofa cnim Veneri iacra . In Appendi- 

cibus \ϊ?ο jifi&ckjitchiu 

cibus Virgilianis £kgift&& Sifafo&rjkru nam d&mwA 
vnx Venns . . . ,., '. rr . 

pifcem. [ DeIpninum,Vt in Gi2co,cTgA^7n* ^u α,νδος• 

^feg^s^fe^y^^^S^SSfaagi •.~ ri ^ 

Orfyne adfo_gewts in tenti t Scc.eft emm notucarmen. -: : «: — ; — - - ^yipS,moris, : ln»\* 
ft, AL I G Έ KV Μ fttlme»fregit Deus aliger , *£»«- - 
Dumdemonfirat vtt,efi fortior ignis Amor* 

EXPLI-CAT. CLAYD. MIN. EX 4Cr2Ecor.Epigram.quo fignificatiir amore ftre- 
nuo nihil vehemenrius auc infuperabilius , adco vc 
jrebusipiis^uaj violeutiifima:putancur, noacpiit. Ita- 

que . ZmblemattLj. i$t «jue Gniail tiorr&h&iu ϊτα-ν£Αμΰίτώρ.Λ. omnium do» 
mitor• 

2o)oibfj . 2Ϊ otfp-iri rfMfi &h ι •«'<:•<■■ ι 1 >*1 

EMBUMA C V I II.' 

.2J]1£qS30O2i(bcif)ni2Ul0) I W&W$\ . 
fl M MtB IM Μ Έ R S V § &u4ifs,dicundo&i(4Yeperitus, 
Έχ maximus tibmto. 
Helianiran amat , quantum nec Thmcim vmquam 

Prin ceps fororii pellicem• 
JPallada cur alio fupirnHviuMu 'Cypri ? 
Numfatfub ida efi vincere 2 EX 
ιρι r Andre* Alcktl l 

EXPLIGAT. GLAVD. MINOr 

Ο c fcriptum e(Te iu Hieronymum Paduanunj,vi- 
brtt/p .Uctcraceim, qui rebus amatorijsoperam da- 
ret impeniilHrae, reculicGuicciardinus,fcriptoi Italtis. 
Poteft non rninus commode fle&i inquofuis ftudiofos 
litterarum^ui nefcio qua animileuitateita feabijcianc 
& profternanty vt amorcm non iatis hoiierttrin perie- 
Giiatitur«f if γ Λ w g - - * 3 

Immerfws fiudijs] totus in wiiai js occupatlts. 

dicun^^jure feritfti^ 4u rjfpetttiis . 

mdxiirimlibsllio.) γρά.μμα,7ζ1χ> ied ccrtehocBJDmi 
ne.maUK? qiiendam iniigniccr litceracum inteiligi,& eu. 
_qui ftudjjs psenc Jhjmortuusfuerit. 

quanttomnecThraciui•] effhctim dcperic Helianira , 
vt non plii^olim TercuSjrexThracie^Philomelamdepe- 
iierit.Oaid.'6. Metamorph• 

fororis Ί J Procnes.de quaiam fupra• 

PalUda eurMio,] At Venus,cur irerum fuperafti Pal 
ladem ? uum fac erat femel ία monte Ida ce viclricecn 
iaifle? ;~-'. 
L - - - Kfnpx 9 Λ EmbkwAttl Τ>$ 

* 

itffrfjmi» *d £ ft> Amor virtutis• Ε Μ Β L Ε Μ Α C IX'. . 
DI C vbifunt incurui arcu$\ vbi telaCupidol 
Mollia quei* iuuenumfigere cordafoles. 
Έ& χ vbi trittUl vbi penn& ? tres vnde coroll&s 

Fert nrnniu ? vnde aliam tempora cinfta gerunt } 
Haud mihi vulgari efl hoij>es cwn Cypride qutcquans t 

Vtia voluptatii nos neque forma tulit • 
Sedpurii hominum fuccendo mmtibut ignes 

.; Difciplin*, animot atfra% ad alta trttho • 
Quatuor etft fyfa texo virtute corollas : 

Quartim, qua SophU efi, temporapr/ma tegit • Ε EXPLICAT, CLAVD.MIN. 

X Gr?co Mariani SchoIaftici,4.Gr^cor. Epigraia- 
mat.figaientum fane pulchernmu, quo vis honcf* 

Ν t* w tiamoris ob oculos ponitur .. Is,cnim homincs inflam- 
matad rermtv cebfeftiR J nfc& 4iebeftanTme&ntemplati©- 
ncmrvirtiuumon^niuni *a>tir>nem cx feditcit: qua enira 
eoronam capitegeftat, prudentiam deiignat in parre tQ- 
tius c^^onslnoS^^rri^^Elfaqiia. conternpfatio*. Pcr 
tres alias coronas , quas majiibus cootie&itc , iuftitiam, 
fortitndiiiem,tcm^c^antiam ji»i a&ione maxime poficas 
^gnoiiimus > vt omteraH^trtids atque honeiffi vim inde 
jJrofi^rcidiicamiiSv' ■ ! \ 

OiAvbifiint *»r«r/*£}.araisenim , pljaretra , telaqi 
Amort tribiiunttir, qua dekediceturpaullo poft in fU- 
tuam Amoris. . S\ y % - 

fa&triflu.'] facula exitialis,tioxia• 

trenvnde corollas. ] cur iriplicem cordllara manibus 
contrq&as? 

•wzi* aliam<] ctir alia corona infignitum caputeft ? 

H*»^ mm&j•] non-fum natus Vcnerc vulgari:nihil mi- 
hireieftcum volgiuaga volnptatc 

Quatuor e% ipfa•] cx omni natura virturis tres eorol• 
las cotificio.e quibus prima,que prudentiam fcu fapieu* 
tiam rcpr^feiitat,caput circumdat. .»« - A'm'/>0* ' A r m/»4>i > Amor virtu ti^/alium Cttpidmem 
'^ " fuberatiS.' , -iil 

;02 όϋΐ.'ίΒ M...BhJbuBiAl«!A-. ,: C X ..•.,.,...■ . ih ι 
ALIG Ε RV Μ 3 aligerofy inimicum pinxit AmorU 
Arcu arcum* aique ignes igne domansNemefis. 
Vt qu& alijs fecit, patiatur: at hicpuer olim 
Intrepidus gefians tela, miferlacrymat. 
Ter fpuit intyfinUi tmos : res mtra, crematur 
Igne ignis , fitrtas odit Amoris amor . 

EXPLICAT. CLAVD. Μ I N. 

Ν Ε μ ε s ι s , vltionis Dea, fuperbientem Veneris 
filium voluicabalioaduerfarioCiipidine, feii op- 
poiitoamore,vinciri & conftringirquo fignificatiir,tii r- 
pem amorem,autnoxiam cupiditatem,honefto quodam 
airciflu & labore uou modo imminui,fed eciam fopin. 
i " N l Migewn ι ρ* r j4ndre*j4lciati 

• AUt*m>alig$ro.] N4itafis;deaTc<ireruro iftjft frJhT 

finxit ahgcrum amorerp aligero^mori oppofitum, ccr-/ 
icqiie coutrarium:arcum arcift^igncm ignind cft.Cupi- 
dini vulgarioppofuitaliiiib Cupiditicm omnino coacra- 

y^^fitit^jm^p^km coscruciatus. 
^uibjis nuieiOsaffccu Ηόιηίών ' • - ! 

pufoUmMrtpidu*.] imitio ^^^^s^i&ufhij. 

qni v>mTuam inDcό<5ttfeMeχerςc^< 
Γ *ίKΦ3M ,M "• -J WffluSfc* indiguatiomi ieaun 

«pr^mifitnum» | & 

crim»t*r Ignt i^Jhuc Omd. t.aeilcmfed^: 

j Alttrim virej fnbtrA&nt Altiramor- 

Et Pljilefophi folcntamorcm vetercro amorc noiio tau- 

quam clauum clatiofcllne* a» £.HierotiYm.a<i Ktiili- 
cmn Μ enarhnm. . : ~ . . cuia Menachum» •* *#■♦ 
. . Dulcia ν•..' Mmblemata. 


*9Ψ 

Duicia quandoquc amara fieri. • 

Ε Μ'ΒΙί £A4 Α C χ ί, 
MATRE pr§cullt&* t paullumfecefferat infitnt 
Lyditu : hunc dir&ftd rapuifiU apes . 
VenerAt hie ad vosplacidas ratmeffe volucres > 

Cum necita immitts vipera fdua foret • 
Qua datis, aby duld Himulos pro muneremdlii ; 
Fro dolor , heufint te gratia nulla datur - 

EXPLICAT, CLAVD. Μ IN. 

Η Ο e figmento , amoris naturam intelligere licet , 
qui vtrcftiflim^ Plautus air ;ζ£» melle &felle tftf<* 
eundijjimm:n*m guO-u dat dulcc, amarum ad farietatem 
vfquc aggcrit.C^jdcnim voluptateblandui$?fedeadeni 
tandcm quid triitiusi ϊ$8 Idmbef *4ttiati 

Matre Μα. ] relida , id eft cum procul α matre fc- 
ceffifiet. 

infms LydittS'] Ciipi.doidSifeliiUis.LydkAfifpopuli, 

©mni mollitieac luxu perditi . Herodotus ι . Arhcneus 

£«;b Jme yii.] fed interea msrfijs eft akapibiis . 

Veaerat J&ir.Jputabat eflTe mites vohicres : Ced ie ipfa 
eftexjJeitusierpeinisniprfura non efle nocenriorein . 

Pradcldr , heufine t€-\b apes ^non minusacrcseftis , 
q«an|mel ipiiim duleerT Nam νοχ άντίπΑλο/ , οιις iti 
Gr^colegitur qngrammate^ quo id traslatiunemble 
maj iignificat^qiialiuniinterie virium, icitcjualifatum 
contrariecatem rquafiapcrtius diootet.» apumaciirbira- 
tem ?quare mellis dulcedinem, magnumque bouura 
fummo jnal© compeniari. 


^Sk&^*' • . : . .. ... . - 


Fer* Ertbimt. ■ 

■ ι -» •| |>f "•" Γ**'' * * Ι' Fere iimiJe ex Thcocnco. ■ *»';• • 


Ε Μ Β L Ε Μ' Α C Χ Ι Ι. 
ALV EOZIS dum mella legit, percufitt v Amortm 
Turacem mala apes, & fummitjjticula liquit 
ln digitis .•' tumiao gemit at puer anxiut vngue , 
Et quarif errabundm humum , Veneri% dolorem 
lndicaty & gfMHiter quetitur, qtiyd apicula pnruttm 
Jpfa infevre animal tamnoxia vulnerapojjit . 
Cui ridens Venus, Hanc imitaris /« quoque , dixif, 
Nate,feram, qui dcu tot noxia vulnera parttta . 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

Α Μ ο r £ μ cumapibuscomparat. Apcsceram& 
mel conficiunt:c2edemacuIeiim habencviolentiifi 
nuim:iic amor voluptatis fuppeditat iilecebras,idem do 
Jorem merorcmqucfundlit in animos. Vel id intdlige- 
tur gencralius de ijs xcbus>ex quibiis petitnr aliqua ob« 

Ν 4 le&atio χ ο ο Γ ΑηάΥ€Λ jilc iafu 

le&atio , qu? tamen , ηίίΐ caucamus inimixtam habent 
amariticm . KWn J • 

Alueolis.] apuip ajucarijs. 

tfiww wei/« /i^if- J Cupido mcllilegus. 

m*Z* a/tfj noxla. ~ — r 

Xtquatit humum] iignum doioris vehementiiTimu 

dolorem.] vulnus. 

r/<k»* Ρ«ϊ«ί•] φιΧομ&ιΡίΓί' Horac. 
Siue tu mauU Ericina ridens. 

hAtq:Jeram>] bcftiam-Apcs hic fcr?dicuntur,vtapud 
Jurifcanfultos,L.Naturalem.D.;de acq.doniin.Plin. ta« 
»en 1 1 . j.tradit cas ncc jnanfucti,ncc fcri genetis cifc. 
.: • ' , ,^ • ■ r • ■- . . ''■ • i 
In fta• Embkmt£H 
In ftatuam Amoris • 

IMBLEMA CXIII. *2<*X " QV / Sfit Amor , plures olim cecinert Pfitt*» 
' Eitu qui vario nomine gejia ferunt . 
***»uenit hoe, qubd vefie caret,quod corpore parufa : 

Tela alouqj ferens lumina nulla tenet . 
HA€ orA->hichahittuq 3 Dei e& • Sed dicere tAntQS 

Si licet tn vates , falfafubejfe reor * 
Zecurnudtu ngett ? Diuo quafi peMia defint , 

Qui cunclas domiti pojfidet orbi* opes • 
Aftt qui qutfo niues ,BoreAmefo euadere nttdm 

Alpinumpotuit tflriftaqj pratagelu t 
Si putr eil•» puerum ne voc&s y qni Nefiorti vincit ? 

An noSli Afcrti carmiua doSisfenu t 
InctmftAns puer hic obinrms peftor* , qu& iam 

Trffls adjjt, nHmqnnm Mnqnm fyontt potsfl- . fefe Antom Almu 

Atpharetrcu & ttla gerit, quid inmile pondui ? 

An curunrt infans cornua dirttvalet \ 
Altts eur ve tevttqutu nefcit in Athera ferre Ύ ' 

lnfcim in volucrumfigffere tela itcuju^ 
Serpit humi>femper(fo virum mortalia cordet 

L&dit } & hxud etlcis faxetu inde monet . 
Si c&cw , vii amq s ger it j quid Unia c&co 

Vtilis eft} ideo nttm mimis • ille videt^ 
Quisve fagittifernm credat qui lumint captus t 

Hic cerea , ac c&ci spicuU vana mouet . 
Ignem elf, aiunt,verfat% inpeclore fiammeu \ 

Cur age viuit adhuc ? omniaflamma vorat, 
QuinetiAm tumidis curnon extinguitur vndU 

Naiadar», qaoties mollici cordnfubit ? 
At tu ne tantis eapiare erroribtu , audi • 

Vemsqmdfit Amor>earmin* noftra ferent. 
lucundus hbor efi , Ufciua petotia :fignum 

lllius efl nigro puniea glans clypeo* 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. [ 

OStbnditvr qi^mfit abfurda CiTpidinis <k- 
Icnptio,qualis circu.mferrur exopjnione veterura 
poctarum.Nam mic(itas,& veftium pnitfriS \ repugnae 
Deiintms rertim omnium copia beat?. Piier noneft, 

qu^ficannoiiorNcftorc:iiiconftansi]ohcft,qiiificobfti• 
nate obfirmecanimos.-pharetratiis non eft.quia puer be- 
iie uculafi nefcitmequealatus.qui volandi fit iropotens; 
ieque humo to.Herc non poflit : non eft' fagittifer>vr qui 
captus lumme.-igneus non.eft,quia ignWomniacieparca- 
tur.Tandemapponirveramamorisdefcriprioncm,eam- 
que nacuralemryiia cum eius Cchemztt. Puniea glansin 
nygrx clypu pUnifie: quae reprgfentant fexus vcriufouc 
yivtniKA μορίΑ . 

EtHiqm vario \nomine.] qui vim eitis,naturamqucva 
ne reprefenrant^ 

Comenit hoc] ηοιτ nc abilirdiim \ qiidd flufe, quod 

pncr. ^ pncrjquod ardteuens.quod alatus,quoc! oeulis captns? 

Hac oraMc kabttus.] talis Amor dcfcribicur a poetis, 
qil£ fi&io quam fit abfurda, mox oftendam. 

DiuoquMfipallia defipt- ] Atqui Dcus re uulla cgct : 
tft crgo primum aWurdiim. 

Aut qui qu?fo niues-] fi midns,non poterit frigora pcr 
peti,alrcrum repugnatfs. 

Sipuer ίβΛ non poteft dici pucr , qiri fteftorem ^tatc 
fuptraceft enim c ?βω$ dp%cuOT*pof V&tzith, vc cx Lu• 
ciano monuimus alio Joco-Et Hefiod.TJieqgdiiia tradit, 
Chaos f TclIurem, Amoiem Deorum primos eiftitiilc 

ji/cui fenis ] Hefiodi. 

ineonflanSiObduram] an inconftans habendas,qui ilc 
pertinaces &obduratos rcddacanimos? 

nmquam linquere fponte pote/t. ] Senec.Hippolyto. 
Qut blandiendo dulce nutriuit mnlum, 
Sero recufat ferrt qmd fubijt iugum • 

Atpharetras.] arcitenens,ieu pharetratns axnor,idem 
qtie puer:quod abiurdum aliud.nequecnim puer curua 
xearcum poreft. 

Altucm ve.] quorfuiQ al? tribuuntur cupidim, cunv 
▼olare nefciat? ^^%^ 

Infcitu in vofacrkm] noii poteft auceps eiTejquOrfuni 
crgoteIa,vellagitt§V ^ 

Serpit AwwiJ^humigraditurjfemperq; hominumge- 
fius l?dit:nequ,je fe poreft humo collerejcum iic faxeus. 

SicdCftf.] CiptQculis capcus , cur oculos habct opcr- 
tos vicca vel t£nia?id enim nihil ad rem facir.Qui enizn re 
ipfa c?cus eft,non poceft magis ocalorum priuari viu, il 
Ticca obtendatur• 

Quuvefagittiferum.] fagktiferaut iacularor jminimc 
cile poteft,qui fic lnmiiie caprus. 

Hic cerr*] iaculator vfu fcopum aliquem fibi certum 
proponic:c£cus vero oon poceft. 

igntu* efl•] qui igneus^eu uammeus Amor,cum cm- 
uia iguis dcpaicacur i s 104 u4ndre£ Αΐάφλ 

§luit9tti4P» tumidii•] cjuid ipncxtinguitwr ignis ifte 
amoris,cuin iogiedknr Naiadum co#iainollia? 
W^#Wi«rr<)r^.]iieiigrneutis poeficis tamdiu hg- *cas Vwusquififii amor•'] quid vcrc fit Amoris nomine in 2 telligendum• Ittcundiu ixboY #/?.] Amoris dcfcriptio jcat' ί'ναντ(φ 
#tVi vtapud ne&ipqiiero .. _ ;, 

Cnra pUcens,pr£dulce malum, ttiffii^ vtlupieu. ■ 

lafcii*aperatia.] otium paretis libidims. 

fignum IljiusBfl.] Amoris iymboIuro,Punicaglans ia 
nigra fcuti platfitie. fuiit autem h^c τά γίνατε* μορι& 
vtriufque fcxus.Glans cft ^*A*y?f,meutu^;fcutiuniiue 
clypcus, TetTWj- yuvauKK ettSOiA, ■ ■ . . . : .•• ... % :i£ ; •.. . - ". ! • 


wn ω •.- .• • ι ' EmhUmta. • ■ ύ Ιη obuuioncm /patriae* 

91 Ε Μ : Β Ι £ Μ Α C Χ Ι ι ι r. 

ttv 
•• Iii Μ D V D Γ Μ mijfa patria, cblitut% tuorum ρ 
Quos tibi feu fanguis >fiutpar#uit amcr: 
TLomiim htbitatt ntc cur* domumfitbit vlU reucrth 

JE.ternA tantum te capit vrbUhonos- 
tic Ithaeum prtmifi* manut dulcedint loti 

Liquerat Φ patriat», Itquerat arque ductm» 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

MVtv ATvsid mihi videcur cx Ammiano MJat^ 
ceIliuo*hb 14-Ineos fletfbtur, quiexcern^ cuiu£- 
dam regionis amoenitate & blandicijs capti , Cic viuunr , 
Tt vemant in obliuionem parri^ & atnicorum, non fecus 
atquc Vlyifisfocij,qui cuad Lorophagos periieniflenc, 
Loto ab ijs primum guftau ad nauim icdirc nolucrunt, y 2o6 4ti<bf£/e 4{{iati 

niCi vcrbcribas ada&i, vc eft apud Homcinm, Ο dyff.g. 
mijf* patna*Y&Xi&o riarali' fdk>. 

QupstibifeufatigHit.] qui tibi /iim cogpationc vel af. 
nnicate iun&i. 

fiu^arauiiamor.'] quibufcum tibiamicitia intercedit. 

JE.ttrn$vtbis.'\ qu? ficnominatitr Aufonio,MarceIli- 
no,S)r|timacho, alijs. 

Ithaeum^ Xthacen ίί u m, Vlyfli s fecirfr am v ' 

mtMfu.] rmiItitudo,quam mifejat cxploratum VJyf 
fcs in Xocophagorum patriam < • } 

i 

- - , •*< «Vi i . j - 


1*5 Sicenes - •. Emblemt*. %ογ Ε Μ Β L Ε^Μ Α C Χ V. " • ABS^FE λ/« volttcres , ό 1 eruribm abfquepuellttf^ 
Roflro abfque &pfces, qui tamen ore cananU 
§^uiipHtateJfevlios? iungihAc JSIatara negauit: 

Sirenesfieri fed potui[ie-docent. 
lUicium φ mulier, qu& in pifcem definit atrum* 

Plurim* quod Jecum monfira libido vehit- 
Afyeftut verbis » animi candore trahuntur, 

Parthenope , Ltgitt , Leucofiatfc viri- 
Has Mu/a explumant, has atque tUudit Vlyjfes ': 

Sedicet eil doftii cum meretrice nihil. 

I^CPLICAT. CLAVD. MIN. 

SI r ε ν α s , monftramarinae/Te pbet£ uachint,qu£ 
virginis faciem referunc&inpiicemdefiniint, ηιις- 
quenantascantusilliciopeftrahmit , & fopitosdemer- 

gunt. tat jitidre* Alciati 1 

$ιιικ.Ιις vcro funt blandarum voluptatum typus , qu* 
in alte hoc vaftoquc mundi Oceano incaucos pr^cipi- 
tant. Aduerfus tameneas duo hic ancidota propomin* 
tiir,ftidium litterarura & peregrinatio. 

Α%]β MU ] Sirenes piitaiitur cflc volucrcs finc plu- 
inis,pjellg iiue pedibtis,pifccs abfqueroilro,cantatriccsi 
quod|ame» a comraiini natura videturalienum. 

WJjpiHm e& mulier.]Q r?ca locmio , w ^wr» Sihyn» 
7f>ov,£o dihKTtipioVi ia cft.iJiex. 

qufmpifeem.] Horatius ad Pifones: 
—^turpitcr atrnm 
pefmit in pifcem mulier formif^fuperne. 

Pltfrimaquodfgeum ] foed^ Iibidinis c/Fe&a mulcacer 
tcmiilcutn exiriofa• 

Afpe8*,verbis.] tres libidinis anCq mouentcs, vifus, 
collo^uiunijpulchritado.Dcafpeiflu illud tritum Pro 
pcrti j- 

\ Si nefcis>ocHUfunt in amore duces. 

Varthenope^igMtLeucofia.] tria Sircnum nomina tri- 
busreipoiidcnc caufis his,dequibus cnodo . 

Has Muftexplummt. ] Er vetercfabula : auf^ fiic* 
ruac olim S;renes ccrtare cum Mufis voce atque cantu . 
Muif vi£Vrices plumasSirenibusauulieruncquibusilbi 
foronas confeeerunc infignum vidQri^.Paufanias & Stc 
phanus .. Et hoc eft primum Amoris turpis rcmedium, 
iludium Iitterariuro,& contcntio ra difciplinis. 

heu Atfyilludtt Vlyjfu.] Homerus Odyifca, & Ouid. 
Metamorphf 

Scdieet efl doftU.] huc Platouis lcpidiifimum tetrafti- 
chon,quod Laerrius retulit. 

Α'κυπρΡ μχσαι<η> &c.quo fignificat inuu Inerabiics 
eiTe Muias Cupidiuis telo, Liician, Idcra iu deorun» 
Pialogis. - Sencx Senex puellam .amans. ν 

fMBLE Μ Α CX VI. DV Η SophotWs '(qwmuis affeciaAtate ) puellam 
;■ Aqu*fiii Archippen ad /ΗΛ votet trabit > 
Allicit φ prenQjulit agYe infana iuuentiu 

Qb Xflwm 0* tMi carmint vtrnmque notat : 
$ΪΦ##4 vt in twnttllsyfaper vt% cadauera bubo ; 
T*\U aptfd Sophoclem noflr»puelUfedet> 

EXPUCAL .CLAVD, MIN, ν 

% •> «ί τπ . . . ■ - • μ .... , 

»-. ... . ν. 

•*.-•,■ ■ •ι *>;-.»- * • • ■ ■ ■ 1 

ID ex A;l*en?o !ib• i>,DipiUDibph t Εχ quo diicinm$ 
turpiffinuim eiTefe^i arrxpre difHuere; quo<TSe Deo , 
& ipfi etiani iutuc& odiofum eile noftri di&icant . No* 
tumillud Ouidii? .•....'.• 

Turpe fenex milefyfurpefemlUjimorp, 
^Hamttii djfecia ttate•] decrepi ta,ienio grauis. 

Ο puellata.] ΜΟ ΙΑ \Αηάη*Λ\ά*ύ putlUm.] meretriccm,iuucnculam. 
Aqt*&fiH•] allufio tacita ad me retricis nomea. 
*d (ua votx trdbtt.] ad fe allicit, yocat. 
i»/3i λ*] artiore faUtia ~ "' "^ * 
Obftlun.] zclotypiam ( qualaborabat. 
Sali carmine ] i ι bc 1 J ο famoib. 

In colorcs . 

' *:Έ Μ Β L Ε M.A-- C X V II. 


ΙΝϋΈΧ-ήχΊϊΐίΑ efi piBm color :vtimur omnit 
Hoc bA&irujfumttlu cum d*mtis inferiat : 
*At fmctfl ammi& menfisflpU candidA fmks 

Vlinefindon fnetts lineagr*t* viris» 
jtfos iperare d*retvirid'f Spes dieitur tjfe 

ln vsridii efustiesirritA wroCAdit- 
2.ΪΙ cupidi*fl*utfi eolor :(&& amxnfit/tu aptm , 
Erftortis , & qutif tytsfti* ttrt* fnit . Τ 


ΜΙ , Α* -Emblemata. iil 

jf t tuber Armates tquites extrnet Ami&iu ; 

lndicet'& fueros erubttijfe pudcr . it 

Ci.ruUtu ntuitfu , d 1 $«* «/«/?/'* v*/tf 
Attoniti nimia relligione petunt . 

Qualia lignipedes ttragula bdbere foltnt• 
Qutmcuri, ingtntts erucUnt vel ^elus amork , 

Creditur biefulun nm male vettt tigi . 
Siuisquisfortefu» contentus iAnthin» gettet j ' . ^ ' 

TortundAquanimis tAdia quiftferat» *♦ 

Κ/ ι»λπλ *tf natura colmbtu ingignendis » 

tfe Sto a/i»** '.fedfitacwqueplacent . 

EXPLICAT. CLAVI). MIN. Ί 

VT func variamcntis humane π&Μμ&Ψά *^^1 
que fenfus, ita cx colonbus, οιις ierifiim ini]itfiii& 
permouere folent,ducuntur varia fymboh,quibusexpri 
miitur tacicaanimorum confiIia,vel etiam cogirationcs, 
Tt cnm apponuntur in veftibusjaul^is^fignis miiicaribus» 
veftibulis?diun),pergulis,&c. 

Index mce&itU.] Niger fiue pulluscolor adhibetur 
parentationibus inorciiocuni. 

cum damtu mferiM.] cum vfca fun&is iufta pcrfol- 
uimus. 

Atfinceri animi.] AIbor,fea uineus color puriratis, 
fimpiiciratis,probitatis index.Ea ratioticiaccrdoteslipca 
vtuncur findone. 

N&sperare.] Spci color cft viridis,vt oftcnfum eft fa• 
pra, In fimulachrum Spci. 

£fi cupidis.} flauus cft cu pidorum & amantiu a corura 
que qui f; em pretio non emunt. 

Affubor] rnbcus eft belU;orum:ardorem cnim rm- 
gn^.c^demq; fignificat.Eft & purpurcus colorpudcri» 
indicium& verecun^ie.cmaliseft in pueris 

Qwuku* nauiM.] Naurariu» & ftipcrffirioibruni ;e 

Ο a iof lorc^ruleuseft. 

Viliafuntpluii.] tcnuisibrtiin?homines Wlia fecct 
Ttbyrrhurnfeu rufiim^iliuim feu mclirium . ~ ' 

SutmeuraingtHtes•] MeticuIofis^cIotypis.Scijs qui 
©mnuio funt pcrmrbaci, ftjuns amidus ex virHi & ru. 
fopcrmixtus poteft ciTe peculiaris. 

Ugnipeks.\ reiHgenMQnach^iiicalceis feu folcis v- 

etum e familrjs Francifcams, ■ 

Suifqukjorte•} viofaccusad eos pertinet,qui f ua cot>- 
ftnn forte vuuint, vcl enam ίοιπιης Iudibria pro nihilo 
ducent. Eos afFeftus fignificare poiTunt viole & rofe 

VtvarUennat.] vt rariaeft naturaincoloribue, co 
rumqucdiftcrcntijs multiplicibusefficienais ; Cic varia 
*arionip ex i js ducuwur fymbola, vt varie fumhomi. 
«um opimoncs. ...„ 


» ■ 
1•.• . I 
; • ■ 

. I Vututi «Eniblematal• 21; 

' Virtuti fbrtuna comcs . r 

■ - - 

B v MB L Ε Μ Α CXVIII. 
ANGVIB V S impUettatgeminis caducetu alk 
Mnttr AmditheA cornua re&us adefl . 
toileniesfic mente viros , fandi% peritos 
Indicat , vt rernm copta malta beet . 

, ϊ Χ Ρ L I C Α Τ, C ϊ Α V D. Μ Ι Ν. r^ 

HI s fymbQlis,virgaMercurialicaduceoHiiobu8!tt 
ter feconnexis ferpentibus, & duplicicopiac cornu 
iignificacur.homincs faprentia & eloquentia pra:diro$,re 
lum omnium copiam facile confequi • Quo percinecil• 
lnd Ariftotelis: Sdpiensnoneger. Hoc vero fnifle fyra- 
bolum Alciati,raedociiit Paul. Iouiuslepidoco Jibello» 
cjucm icripfit Denocis armorum & amoris. 

caduetM•] Mereuru Yirga<Homei.Odyifo• Virgil.4» 
Aeueid. uff-viaa » 

Ο $ Amalthi* tav f?4 jinawt Akiati Amalthu ewnua.] dequibus Ouid.Metamorph.$.& 
Paft.f.Srrab.iot 
Pdlmtts mtntt-] φρον/μα^,χ,'^ν t%ov?&f:. 
frrtdipmfcs•] htthv juiLAp&ini& " 

- 

Fortuna virtutcm fuperans. 

Ε Μ Β 1 Ε Μ Α CXIX. ■ \ GMSA R EOpoRquamfHpirAtus milite , vidii 
: Ciuili vndwtemfaniuine Phar/aliam i - 
Jam i*m Rrifturfa moribHnd* inpeBora ferrum , 

... AudacibosBrHtfisprotHlitorefonosi 
Iwfdixwrttu > &fpl?sprcutd*vtrl>is, 

fortmam in rebm tm 'fequens dominam ? <• D EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

lo^r referr.a Bmtoiammorti proximorccitatos 
verfus Iiqs ex nefcie qua Trag^dia: Ο mifera vir* χ Emblemata. 8IJ fU4'.tfffiomtn inxnt ereuiego ytro tt vt rtmfolietam exer- 
cui, ananHK interimftrttindferHires • Sighificabat tunc 
euidcm tcmporisplus rnon>entr& virinm fuifle infortit 
na»quaminvirtutc:virosqucbonosimproborummaehi 
nis fra&os & cxanftostquod & hodic ficri videmas nia 
gno offiiWSiTu#ir& tot^rhatidhc. " 

CtfAreo militt. 1 Caefaris O£auii 3c M. Autonii c• 

Ctmli f*ngui*$] cruorc ciuium redundanteifc Phar- 

faliat^. 

lam Um ftrifturui> ] morti proximus, (ibi violentas 
«amifc ρ ιοχϊιηέ aHaturui• 

jiudaci ort.] voce hominis defperantis. 

Inftltx vhttu-~\ Ζ τλνμΜ&'μτ» , vtapud Plutarch, 
Dioncm,Zonarara . 
ψ< bij ■ • . ■ 
. . :,.i ;.v. - • 


fa«~ U6 'jtodrea ΑΙάαύ 
Ε Μ Β t Ε* Α C Χ XV 

' ί.'ΓΠ 02 It» - ••■■•. •' :".fcj 
DEXTRA tenetlapidem, mmm alterafufiinet alati 
Vt me fluma letiat ,fic graue mergit ontte. 
ingenio potetAM fuperas volitare per arcet , 
Me nifipaupertas inuid.i deprimertt . 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

AD ο l ε s c ϊ,ν,Γ X s; eft ingeniofi profopepoeia, 
quxraultisarHS eftcofiTaiun:s,qiiibus,fi cjuid fup 
pcreretad iWiorum~iHogrc#uin,non fane ita hairerene 
inpuluere.fedad fummos dodrinargradtiseucheretur. 
Xapishic impedimentum inopi«E,ala* vero ingenii dextc 
titatem norant. 

Dextratenetlap.] dextra manus rctinctiu iaxoduro* 
77?Λ?ι«ί *//#fvi ] Ja;ua oft aiata. Embkmata. *'? ttunt.] leucm facicagiiemque* ptomptura ad erudh 
tioniscapiendufflCHlttim. v 

fupera* voUt-] fumraum honorem ex doitririf fru&j* 
Confequi. ■ ■-■■ --"•••- V \ -. ♦<■ - ^ 

mwda•] noxia» * ■ ι In Occafionem• 

ΕΜΒΙΕ Μ Α CXXl. ? • 
LTSIPPt boc 6pu4 efi, Stcyon CHip&txk&* tuqftist 
CunB» domzvs capti temporif ar.ticutits , 
Curpinnis ftas ? vfque rotor • talari* plantis 

Curretines. l pfjfim me leuis aura rapif * 
In dextra efi tenuls dtc vnde nouatula i acutum isgJt 

Otnni acie b& fignum fne mtigU efie docet . 
Cur in fionte coma? occurrins vrprendar • Α t hem ttt 
Die eufpariCAlHAiflpcfiirioritpitii ? 2 1 8 jindtu Almu 

Meftmtl Altptdemfi qms ptrmittAt m&m» , 
Nepojfimapprtnfepofimodbcrint capi. 

Talfupifex nos arie, tui caufia edidit, hofycs : 
Vtfy emnis moneam , perguU aperta ttnet • 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

* 

SVmptvm ex GraccoPofidippi, qno edocemur , 
Occafionem nihil efle altud quam minimum tempo 
lis pundnm:qu« cum fit volubilis , & vojatica, codem 
ftareloco ncfcia.eademq; aciuiifima,fronte capiJIara,oc 
cipiti cal iio>matiuc cft, cum fe offert , arripienda eijCiui 
rem renratam veloptatam ad.exitum perdudhirusiic 

Lypppi•] de quo Plin. 3 4 c- 7 & 8. 

ettnfta dcmans] suupos ο πΑν^ΑμΑΤαρ : occailo rc- 
rum omnium vi&rix. 

cspti tempork articului•] moracntum breue tcmporis. 
Prouerb Temporispun&um. 

CurpinniiSfiui] curtalariapcdibus habcs! 

Vf%rotor.] iura volatica.facillime fluens. 

pinnis.] pro pcnnis. \t<fides alm»,MptMpinnit • 

ln dexfra «/?.] cur nouaculam dcxrra oftentas? ocm<• 
pfceoiignodocctnr } quam acurafitoccafio , quae muta• 
tione repente rebns afferat.Itaque Menander• 7Ay%v$<u 
β %eupOf μίΤ&ρίρΗ τα, ΌψάγμΑτα. 

Cur in fronie cemal] K&pos enim fimgittir recaluafter» 
qni non ni /ϊ, cum ic offcrr,prchcndi potcft. Rcdc illc» 
Trontt capillntAipofi Ioac eccafio talu* έβ: 

Tali opifex n*s arfe•] Lyfippus eo artificio cxpreflam 
reddiditoccafionem,rui graciajhofpcsji. qnicunquehac 
cffigiem afpicias - 

Vtfy emnesmontAm.] melocus pcruius &cofpicuus 
Η «et, vt omncs moneani. 

u 
, Γ /JLJ» 5 Etnblemn 
In iubitum tfcrrorem . 

-X.M.B-L £ Μ Α C Χ Χ Ι Ι 1ι 9 ** Ι Ε 
F tV$0 cernens fugientes agmint twmsu y 
Qms meanunc infiat cornua ? Faunuiait i t. EXPLICAT. CLAVD. MIN. EX Polyarno lib- 1 .Straragemmaton.Pah Bacchi dux 
ftiit (inquit ille) qui primus acicm inucnit,qua pba 
langem nominauit. dextrum & iinirtrum cornu infti- 
tuit,qua ratrone cornua ei tribura f«nt.primus,quiarce 
&calliditate hoftcsintercepit.Cum ergo aliquandoqui 
miffi fuerantexplorathn^retulifTentjhoftes inaltera fil 
uar concauz parrccaft;rajrictari,Pan pneccpit fuis,ingeo 
tem clamorena tpilcrcrit. Sunus locrs caucrnoiis excep- 
tns nuilto maior exauditusabhoftibus , cos pcrculir» 
ijNjuc fugam coniecit . Hinc Panici terrores didi,id eft, 

ixnpro- 


220 

improuiil meti©'&$aijforuaciones,quae ime rationeac• 

cidunt^ . 

Zjfufeagmme.Yfafis copijs.exerciru perturbata, 
Eaxntts J Pafl^ititrercormia cic dribanau . g g to rem im 
mitccie» • : «. In illaudata laudantes. 

Ε Μ Β L Ε Μ Α C Χ XI Ι Ι. 
τ IWG Ε Ν Γ Ε S'G*l'atum femermi milite turm<u 9 
Spem pr&ttr trepdai faderat Antiochiu : 
Zutarum cumf&ua bcum vk, ira, probofcis , 
Tu m primu-n hoftdts corrlpviffet equos • 
Jirg9 fropbtaloc/ivs Elepbmtis im&gineptnxit, 

Infttper & focijs , occtderamw , ait , 
Ikllu&feruajfet ni ncs fcedijfima barrits : 
Vtfitperajfe iuuat ,ficfuperiijfepudtt* 


1 . EX~ Emblemata ϊ. ιζι 

EXPLICaT. CLAVD. MIN. 

EX Luciani -Apo'ogia,quasinlcribicnr Zetixis , iiuc 
Antiochus . Q^uo exemplo belii duces ij notancur, 
qui vcue-facmethi-anreponuiir^&ipxtTLyiandri fentcn- 
tiam.vel do!o,vcl fratrdevel iniiHijshoitcm impetunt. 

Gatatum] Gallograccorum. . 

femermi miliu» 1 iemiarmatis corais>nonbene in£ 
tructis. . ) . - ■■ ■ - 

fudtrtt] repulerat, disiccerat. 

Lucarum boum] Elephantorum . Luca? boues di&i 
elephames,quod a Romanis primiim viii in Lncanis» 
Plin. 8. tf.Veger.3 . 16. 

/*«/» **r] immanitas,ferocitas. 

*>#.]. fummus impetus. 

frobofcis] porreftio illanaribusiuhfrens. Pliu.8.7.i 
Tpi/SoffKeivmte paCcere. 

hoftiles] hoftium. 

9%uos•] Galatarum. 

Erge tropbtd locans.] trophasum pofituriis,pingi mao 
^auic ciephancum. 

eceidtr*mtts.] pcricramus . 

sit.] Antiochus illeSocei, vt Lucianus teftacur. 

BellHafemafiet.] ιύ nobis vi&ojia obtigiiTec elephan• 
torum bciicficio- 

^//««jfei/jyi/w^-]'vaftiffirna,contempti/iiiTia, vt refo- 
ras ad verbum feqiiens.pudec Aiii Iegi malunc.fidiifima» 
quas le&io tolcrari poteft. 

b»rrus*] elephas, qui barrire proprie dicicur. 

Vt fupertjfeiuaat ] vicUTe^nle quidcm,fed no honeG- 
tum :Atlucrum pudori pra:ftac.&, quodquidamaicia 
Plaati Trimimo. £elpHdgre><luampigQrepr&flAt>totidtm UttttU* ■ . . . ' • 

1 . 


τ,τ% Andre* ΑΙάαύ 

Ιη momcntaneam felicitafem. 

Ε ΜΒ LEMA CXXIIII. '; : 
! AERIA Mpropter creuijft cHcurbitapinum 
Dicitur, &grandi luxuriafit coma: 
Cum ramos eomplexA , ipfumfy egrefia cacumen* 

Sepr*fiare aIijs eredidit arboribuA : 
Ctu ptnus ι Nimixm breuis efi htc gloria : nrnn t$ $ 
irotinu* Aduemet, quA malc perdet, hytms* 

EXPLICAT. CLAVD/M-Ift * 


I 

■ 

SCri β γ τ Gnicciardinus,biftouarumfcripcorI«* 
lus.id Alciati carincn affixum fuiflc prt> foribus Xa 
gli cuiiifdam,quji fa&usinfolcntiorob profperos fuccef 
fus, permulns innjfnm le jJr^Bebat• Apologus refercur a 
Crieito i.lib.i^ifcotMifrtuut ingloriofuloSjOuipUis h* 

beac Emblemtte. «ί bentoftcntatioDisquara virium &&cu1eattun,'vn<!eieti 
dendos propiuanc,& tanquam iicci quidam flofculicitif 
iimeexarefcunt. 

Mriamprofttrfmum^\ iuxta pmuraeditiilim-am, al- 
tiflimam. 

grmdiluxurittge coma•] fua folia dilataflc, fuas fron- 
dcsin latum porrexifle. 

Cum ramos complexa•] amplezata pinura>cuius bene* 
ficio excreucrat. 

nimium breuis efi. ] cua ifthsec iaftamia brcui dura- 
bic: primis enim hyemis frigoribuscxeutieris, cckritcr» 
φιε decidcs. 
, 


......... r ' . θ' «181 -» . £x dam«« 3*4 ΑηάηΛ Alckti 

Exdamnoalcerius, altcriusvtilitas. 

Ε Μ Β L Ε Μ Α C Χ Χ V. 

m DV Mftftk ruerent in mtttUA vuhera telis , 
Vngtte Uw&ftrox > dente iimmdw aper* 
JLccurYit vulturjpe&ttitm, & prandi* captfit . 
GUriavitloris ,prAd*fumrAfua efl\. 

EXPLICAT. CLAVD, MIN, 

Ρ ε τ ι τ ν μ Koc ex Gabria: apologo. Dicitur fpe» 
ciatim de Chriftianis Principibus , qui cum intcr fe 
fapeiioribas ante a&is annis decertarent , Solimannus 
Turearumlmperator.quaii fpeftatorem agens, fuaro 
ηδ patum ditionem auxir,& in Germaniam irrupit,cum 
maxima totius Rcipub.Chriftianae pernicic . 

Oum (*wa ruerent . ] <liim cerrarent inrer fegraui & 
peticulofoMarte , atrociiTima eontentione: ko qakfcm 
vnguibus, & demibus aper trticulentis. Embkmatal 


Accttrrit 18] fp6&arorem cgit." . 
prandiacfytat.] inde focrat commodum, fibi aliqui«l 
pollicctur. 
Gloria viftvris.] tx vi&ore ipfo prsdam capiet. 'r ~ 

" ' "•'.! l'Ji!, „ . : '• • . '■ ,. . . . . ί j - ι .«. 

Bonis aufpicijs incipfendum 

Ε Μ Β L.E Μ Α CXXVT. *>■ 
AVSPICIlSres cuepra main , oene cedere nefcit- 
Felici qu&funt omine fafta , iunant. 
^utdqnid agis, muiieln tibiji occumtyomittet 
StgnamaU h&cfortis befti&praua gerit . 

EXPLICAT. CLAVD. Μ I N. 

IN fufcipiendarealiqua ηδ parnm conducitfa»jft'ira 
fdixque priucipmm: ica nou mininuun jdicrt incom 
modi,ii velmalOjvd inerti, auteuam Hagmoibprinci•* 

Ρ ριο *ι£ Αηάηα Alciati . pio ncgotium ordiaris . Re&e quidem. & proujd^, mo• 
dp abfit fuperfiitiofa illa obferuatio , quac quorundam 
animos terrore nefcio quo afficit,& mifere torqucc 

AuSficijs res.] rcs male incaspta initio , non forritur 
felicem czirum : ac quae ccepta fcliciter » non nifi bcn£ 
cadiinc 

Quiequid Agtt ] fi quid incipias. 

mufteU tibi fi μγλμτ**.] bcftia inaufpicata > nuliquc 
#m»nis.Vide Prouerb• Muftelam habcs. 

Signd maU•} hxc enim ροι-κηφε ncfcie qutd finiftri. 

. ■■■'. 
Kihil Entbkmata . 1**7 ■ .: ■ Nihii reliqui. Ε Μ Β L Ε Μ Α CXXVII. 
SCI L ICET hoc deerMt pofi tot mala, deni^wnofitk 
Loeufi&vt raperent quicquid inejfet agris- 
Vidimm innumeras Euro duce tendere turmeu , 
6£ualia non AtyU,caflrave Xerxis erant. 
H&fanumymihum ,farra emnia confumpfemni. 
Spes &inanguffoep i &ant njfivotafuper. 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

DE g itt horrificam quancjam cakmitafcmj^ua 
faic afFeAa Infubria, circa amwrn •, vti coliijcio * 
IJ4X« Nam cletiaca nubq lociiftajcxaere ceciiieiunt, le- 
gumina,herbas,granaomnia dcpaftie,adeo*Yt Famem Sc 
dcfpej-ationem induxerint. 
poji tot mala•] poft toc accep tas calamttatcs . 

Ρ 2. raft* *α& Ληάΐβ&ϊΆάαύ rapere»t>] abfumerejit,depafccrentu r. 

Vidimus innumeraf-} innumerabilem locuftarum mul 
titudineni flante Etiro concretam faltitafl? . l 

Htfcenum•] intcrcepcruncOmnem aimoinefpetn . 

Spes & in angufto gfl•.] fpcs admodum minima fuper 
•ftjnihilquenobis reli&um praner Tota prcccsquc. 

ι 

Male parra male dilabuntur > 
emblema cxxviii. • 
MlLVV S idax > nimU quem naufeA terferat tfct, 
Hei mihii mnter, ait> vifceraab orefiuunt* 
lHa fiutem, quid fles ? cur hs.c tua vi/cera eredas , 
^g# rapto viuensfola aliena vomk ? 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

EX apologo Cabrix m eos,qui,qua; raj>to & fraude 
congeflerunt,tam a;gr£pcraunc,ac ϋ iuaeflenc £c 

▼ulgo 


Emblcmata * ιι$ 

vulgo nojrj^i&aiit :Eu'm.qui tenfum ptrdat,fenfutn λ- 
mittere.kt rfiagrii flli furesjvr raDuTac-praidatoies, & di- 

uites 2erufcatores,qui hic nomineMilui deiignancur,n£ 
ita debenc aegre ferre,fi opum iadaiam faciant,cum m- 
hil.au tcertc parum dc fiio aiiiir^ic. 

Miltiutedax.] pra? nimia crapulamiliuis ad naufeam 
conuerfus:id eft 3 ghito, vorax, qui pras ingluuie xiau- 
feabac J 

fluujit'.] Redcfluuntjflaxacnira & caduca funt»cilc- 
que folent ταί^ρήμΛΤΑ Αρ<&&κτ&• 

Qui rapto viuens.] exfurto viclitans,cgcris non tua „ 
fed quaemalis arcibus parafti- 
«3 '\ ■ ; ν,ό\ τ.' - • ! v. vVift. 


I il Ip ,51* : .:. . : . XSIBOl JT Jk. 

■: ■ . ι •. lv* •.. >( • _ . ■ e;/l 

? | Stmpcr %J9 Andtt* ΛΙάαύ Sempcr prcfto efle infortunia . 

EM Β L Ε Μ Α CXXIX. 
■ ■ LV D $BA& Τ pariliire^limAtate putU* 
Sortibu4> AaStygitis qudprieriret aqua* • ' 
At cui iaSato tnale cefitrnt *h& talo > 

Rideb&t fortis c&ca puella fu& ■: 
Cum fubito ϊΒλ capfft^l/tiTenff^ mertu* tefi* > 

Soluii~& audacii rdtbifa fitta ioci . 
Rebtts in aduerfis maUfors nonfallitur : afi in 
fauflis i nec precibtti, nec loctn eti mnrmi • 

"EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

Α Ρ ο l ο g v s hic legitur i.Gra:cor. Epigramma• 
tonrcx quo monemur ,eum non fapcrc, qni for- 
tuiue fuas ita fidic,vt cii ea fe tuto poilc Iufitarc putet.Ca 
fus ciiim aduerii femper vlcro cadunc ; proipera neque 
5? * func EmMematdh fji 

ifunt in noftramami ,& cum ea nobis interduttiobtiif 
gunt,fifti ad noftrum arbitrium non poiTunt. 

LudebAnr.] animum luili reficiebant. 

pAriHttsre] nKimm&u, toaeranea?, asquales. 

fortibm-'] cubis,teflellis v 

Ad)Styp(U q.] ψ\ζ prior fatis conceiTura eflfet.ac mors 
eft inc^ertioi• quam fit c«bi iaftus. 

At cni iaflato.] cui forte obtigerat mortispr^tagiu : 
quxia<5ta teflera fe priiis moritiinam viderat. 

Ridc&atfirtiS'] putabat eilc ludicrum ex ia&u,niorris 
JDtncii. 

c&ea•'] ignara• 

futfirtis•] fati,quod fibi impendebat. 

Cumfxbito•] cum ftatinvcft illapfa iu ciuscapttt rcgu 
la>vct tcifti Tuina. 

Soluit & audaci-s-] rcipfa eft experta, noncfle thtum 
incai{iuinationc ludum . Ergofa^iusetiam omuia tura 
timcrf :quia morris prsccps>.ipii& inopiuarum vadimo- nium;. .... Rebuibi aduerfis•] adiicriafortuna vltro nobisobtin- 
git,vltro fe offerr,mexipco:ata venit . ... 

αβ tkfa&/lU.) CeA felix & profpera ftcc preccjhcc pie* 
tio comparai«r:ctiam vocata # exfpc&ata nos iygit. 

ι 1 ' •• ■ '• S '•;. -,''■•".•■■•': ν•» • 

• ■ ' - ■' . 

'■■•> Μ ν•'. .•' Λ Γ.\ΜκΛ*1 

Αανιι ■-<; . ' ■ 2f% AflinA jikiati 

Remedia in arduo, mala in prono cfle. 

ΕΜΒΠ MA CXXX. r ■ ' - 

auh, 

I - ... . -'...- 
ZCT£UE_RI-IS poflquamdeteeitfedibtit Aten 
•**^, , lHpptter,beu vexat quam maUnoxAvtro$ 
EuoUt h&c pedibtu ctler 0* petnicibuA alis > 

IntetHumfy nihil cafibus effefinit. 
Zrgo LiUiproles louis, htmc comitantur tuntem, 

Sarturd quidquid ftcerit illamali- 
Sed quia fegmpedes, Iu/ca, la/fefrfenetta, 

Htlnifiposl longo tempore rejtitHunt* 


EXPLI £AT. CLA V2>. MIN. 

HO μ ε r ι c $ hocJigmemoiigiiificatiir, quam 
celeri momenro res aautfrfe nosimpetant , quam- 
que fcia ijfdem niedicinaadhibeamr. Qupd noftrates 
accommodata paramueiFeruiKiCum di&icaut, mnlxin ■ efutt Etnltcmtiul z;j 

equu aduensreM eft ,ci tiiHrn e nos adgrcdi , peditm vera 
reeedert,hoc eft,tardc fenfimqueabire. Fabula cftapud 
Homer• Iliad»i. . Ϊ J a 17! 

deiecit.] decurbauit. 

Aeth&yrfidifrar]jtcaeU&i&ac• - 

Aten>) noxam.Nomen habetab Α'ΛομΛΐ, laedo.noceo. 

%ή;4/ ?»λ/λ «<w# viVm. ] βκέ&ην* Α'νδρώτηίζ ,Ηο» mcrus . pedibtu celer&pernicib>alii>] fic Homcr. 
ti «Γ* ctTW crd&mpri Tt yjfi αρτιπος , &c. 
lntaftumifcjiihil»] omma malis implicat , tiihil relin• 
quic incadhim. quod calamitatibus non compleac 
£ar//ar4•] compoiiturscianatura; . 
Sidqttiafegmpedes-] Homerus. 
^ωλκί Tg ρυσ•<ύη, μΑρ&βΚανης ?* <ΐφ$&Κμ& f- ■ \ • U : ^— 


^i '■ 
^s** ^ 
L •- "55>H 
jfajft ^.tt^ 


1 ; 


, • - / - τ τ 

I i i- 

> ΓΓΤΕ •■ l 3j4 Andre* Alciati 

Ex arduis pef petuum riomen . 

Ε Μ Β L Ε Μ Α CXXXI. *v**% - 


•ίίϊί: 
CR Ε D 7 Ό Ε R&Tjlatani ramisfua ptgnorapajftf 
Zt hene,nif&uo vifa dracone fcrent. 
Glutijt bic pullo*Antnes,miferamefrparenfem 

Saxeus,& tnli llignus obire nece. 
K£C,nifi mentitufCalchdfy monimenta laberu 
Sttntlongiy cuit^famaperennis eai- 

EXPLICAT. CLAVD. Μ Ι Ν. 

Η Ο μ ε r ν s Iltac!.£. hanc fabulara prodiditrqui 
docuitjcx rebusarduis , & ijs,in quibus roaxima 
difHcuIcas proponicur,perpetuam & mniquara iucirmo- 
ricuram famam coniequi • 

Cndidsrat pUt-] plarano. commifcrat. 

fun EmblematAjl *3 ΰ paffer^] mater. 

Etbene-] tutoquidcm , nifi cos draeo fjuus ©bfer- 
«aflet. . ) τ y ^ ;■ Γ Μ 3 - 8 2 

5>i^^,.JxbMeglutiirer a infaxum rigenseft transfor- 
jnatus.j^O ' 

mfi >$fctitHrCAlchas>] il vera dicit augur.Ex noucm 
cum matre paiTeribus aiebat beltum decennale fignifica- 
xi.Nam^ei .pafl^wfciis annos,anguc vcro tcnipus intclli- 
gebat.Serpens autem faxeusfa&us arguebatperpetuam 
rci huius memoriam. 


* • - . ■ •■ • 

' :•■ ■ . . . < . - 

■ i. • .. ' " Is 2J6 AndYe& Mciati Ex Iittcrarum ftudijs inam^taiitatcm 

Ε Μ Β L Ε Μ Α CXX XII. •1 Β 

>[ - ' • • ..... . . ■»?■■» -c- g, -• 
m: ' - 

■-■'•*■ ΝΕΡΤ ν Ν 1 tubictn ^cmuiparsvlttma eetnm , 
AequoreHmfacits indicar ejfc&eum) 
Serpentis medto Triton comprendttur orbt , 

Quj cnudxminferto mordicus ore tenet . 
Tama viros animo infignes ,pr&clara<fc ge&m 
Frefequitur, toto mandat 0* orbe legi . 

EXPLICAT. CLAVD. Μ I N. 

JD pctirnm c MacrobioSaturnalionim i-cap. 8.Tri- 
tonascnm buccinis (ait) faftigio 5at«rni ^dis fuper- 
pofiros , quoniam abeiuscommemoratione ad noftram 
arratem hiftoria e!ara,& quaii vocajis eihante vero mu- 
"ta & obfcura & incognica:quod teftantur candic Trite- 

mim ^ Embkmaia. 257 

Bumlien^iTic^V& abfcondiCE,has: ilic. Sed hic noftct 
ad memoriaip minquam intcrmoxituiaip dodiorum vi. 
rorum rdriilft.Tiiba, fam^ &commcndarionisnota, vc 
cjuse ab ortu|ibtis iexaadiatui.-feipeiisin fereuohitus , χ. 
ternicatepi defienac. 

cuiiupars vltimtt cetum•] qui canda tenus pifcem rc- 
fertrqui parte inferiorepifciseft. , 

Aequoreum facies.] facie vero Deus. 

Serptntis medio.] claudkur cnbe ferpentis , qniquafi 
mordeat orecaudamrqui referatannulum rotundum. 

fama viros.] dari & illuftres virifama nominis im- 
mortali donantur, eommque gefta prarclar£ per tocum 
orbem apud pofteros cclebrantur. * 
i.t 1 Λ 


Tumulos 2$ 8 AndYe&Alclau 

r 

Tumulus Ioannis Galeacij Vfeecomiris* 
priitii Ducis Mcdiolancniis. 

Ε Μ Β L Ε Μ Α CXXXIIF. ' >i PR Ο tumulopone Italinmpone arma ducesjj* 
Et mave^uod geminos tnuglt adufquefinus> 
Adde his Barbariem conantem irrumpere fruftra % 

Σί mercede emptaf in ferx bella mcmu*. 
Anguiger*efi fnmmofifiens in culmint ,dtcat: * ah& 
Qiui paruis magnum me fuperimpofuit ? 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

EX aliquotGratcis cpigrammaris conciunat hoc ia 
gratiam Galeacij fui , cui pro tumulo vniuerfam 
Iraliam,quam ab incurfionibus Barbaromm ieruauic . 
cfle dcpiiigcndam vulcquafi fepukrum magnis virtuci- 
bus ckbitum: inapice vero Anguigerum ftacui , qui ita 
dicat, τ/ μι μικροί ς τϊν μίγ&ν im^Tiiquafi is,quai> 

quam Emblcmt<ul zj9 

qoatn magnus,non tainen facis dignus honos habendus 
£c,quiin eum Principcm conferatur. 

iro tumxlv. ] adexcitandam cumiili magnificeiuiaia 
Galeacio. 

pont•] •ί• adpone , affinge, defc ribe. 

arma•] copias armatas,exercmixn. 

UMftx]• Imperacoresbelli• 

£tmare,quodgentinos•] Adriaticum & Tyrrheoum» 
quibus Italia claudicur. 

' Adde hit Barbarim•] adiungc Barbaros conantes im« 
pecum faccrei 

£t mercede emptaf.] militcs ftipcndio condtiftos: au- 
xiliares copias . 

Anguiger•} anguifcr quidam,quoalluderc vidcturad 
infigoe Ducatus Mediolanenf. 

fummofiftensin culmin*.] confifteiis in apicc tabalae 
fcu planitiei. 

^uisparHiimagnum me fuperimpofitit?] In Grgco fic, 
τ/ fce σμικροί t riy μέγΛν kirrtS&Tt » 
qnafi diccret,quis rnccicracxceptionejn, magnupi, rc4 
kusrmni.r.is^uare voluic? 


• Opiiams t/fo jindrea jilciati 

Optimus ciuis . 

Ε Μ Β L Ε Μ CXXXIIII. ?.: * Τ;. 


Dr Μ ί»/?/ί patriam Thrafybulm vindicat arm.S, 
OwMfcfimultates ponere quemque ixi>et t 
Concors ordo omnis ,magni inttar mnnerts, illi 

Palladi dfertum frondis babere dedit. 
Cinge comam Thrafybule,geras hunc folus honorem: 
In magrt* ntmo eft&mnlm vrbe tibt » 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

Ο Ρ τ ι μ ι ciuis eft R.emp. fuam n5 modo legum 
mctii vincire,fed & omncs omnium aniraos pacis 
vinculocontiiiercomneque rixarum & Yeterum comeH 
tiomiai occaiioiem adimere-Id exemplo Thraiybuli pa 
Jam fic T de qiio Aenulius Probus, & Iuitmus lib.J. 
■ iufix λτ&κ] pro iaiucepaciiz. 

patriam-] Zmhkmm* 241 patfiam.] qua nihii άφ$ΐ ; $& : charius ; & pro qua 
mortem oppetere fapiens r.ondubitabit. 

Thrafyfotlus*ynamtn rhoubas contieniens,quaiI au- 
daxconiiliariiis. . . : . 
Concors ordo omnis- ] om nes . Α thenienfi anx erflines : 
optimares cum plebe vnanimes. 

magkiinffar munai$*Ycvaic& «umtcorona-donilruiit, 
fumroi Iioiions loco^c fiebat e* οϋας Fronde, aut-qiier- 
naiintfcrdumgae ilice. Geli. j.tf.Flin.i^. 

PaHadufertumfrmd^s.]hlhi^*q{\x Palladi facra, vt 
diftufh aiite. *W-*.-' 

ger%$ himc foltu honct&m^] quicaeteros firtuteantiftas, 
folus eo honore digmis reperttis• 

In magnA vrbe.] Athetiicuii• Olim Athccixcizudi&x 
perex&ellentiam : vt Α\εχζη$ήβ:7Γ°λ.ίί • Omnes tibio- 
pcime vipjwnt ;. nullus iion tibi debitum honoreai de» 
ecrnit^ . ϊι\» 1 Ml> ■ ■ '■ Ι 


. •' Q^ St«« 24* jtoidrw ΛΙύάύ*. * SErenuoriim immoft&lcnomen. 

I It .' ?l - '• : ' ' • • ■ 

-jjsli^r^ Μ,- Β L Ε Μ Α : ; C;XXXV. 
/Γ| AC ΙΌ AE tumtilum Rhoeteo in littore cernis, 
J, L-j Qttem phrumque pedes vifitat alba Thetis. 
Obtegitur femper viridi lapis hic amareintboi 

Quod minqunm Heroisfit mortturus honos• 
Uic Graium muru$iinagm nex Heftoris. Haud pltts 

Debet M&onid&y quamfibi M&ontdes* 

EXPLICATIO CUVD. MIN. 

SV μ ρ τ ν μ ex 3.Cr?cor.Epigrammar.& Pauiania 
in Atticisiqiioiiuelligitur, heroum &darornm vi- 
iorum famam perpecuo apudpofteros quaii vireiccrc, 
minquam iiitermori,niinqiiam marceicerc 
Aeacid& tutmilum.'] Achillis fepulcrum• 
Khetdi-} inlittore ] vel potius Sigaeorquodnobilitatum 
fuic Achillis fepiilcro:ikiH Khet»um,Aucis. Eft ergo 

hic Embkhiata . £43 

hic Alciati μνΗμονίΐον αμάρτημα,. 

QuemfUrumque] qnem interduip iimifir Thetis,pedi 
bus alba dea, λ&υκο<πκς. Ouid.in Epift. Hcoid. 

Et-fJietidio quales vix repf effe pedcs. 
Hocauteirf&it, quia mariiii flu&us i^pe alluunr A- 
chillis tumuJum. 

Obtegtturfempir'] faxum hocfepiilcraletegitiir ama 
ranthoi viridu Amaranchus ab λ, & μ.α,ρΑίνομ.α4 } <μ\οά 
Qiinquam marcefcat. Plin.21.8. 

Qupd nunquam&eroU.]7cov ttpeacov ο κκζοζ ά!&άνά.τος» 

Craium muru*.] pr^nceps Gf&corum fortiflunusiqiio 
ftante Graecimanfereimiifti . 

magninex Heoioris•] qiiiHe&oremjTiOianoriimfoc 
tiilimum interfecic 

Haudplta debet M&cnid& ] Achil jes non ptus Homc 
rodebet , a quo eius yirtutes cchbtzjx carminibns > & 
ilnc qup iiomen Achillis ad pofteros non perueniilet , 
quam Homerus Achilli . Cum enhn /ibi propofuir tam 
£xc£\lemem~v7rod-S7iv Iliados ingeft/s Achillis -carii)ine 
decantafiiiJSjid eit,Imperatoiis iine exceptione magiii>ea 
materia fi caruiilet, nomen eius ignotnm foret pofteris , 
eiusqiie doftrina iiluiffevisqiie tam ^iuini ingenij.^na 
cum homine perijilec . Icaquc Homerus Achilli raul- 
tumdebet. 

.> • 

- 

• »•> Ι - • i . - . . 
« - ■- ■ . f. <i^ 2, Nobilcs m An$te& Akltti Nobilesj&gciicroiL^... 

'"' - >2 '"; ! e u b : Β ε. μ α c χχ f$%r 
\ VRE.A Cficropias neBebat fibula vefies > 
JL&* . Cu.Lconiuncta • tenax denu cicada fuit : 
Calceus, Arcadico fuberxt cui lumula ritu , 

Getfatur patribus mullea Romulidis. 
Indigmws quodfe adfererent, h&cfignatulemnt 
AntiqHailluftres nobilttate viri• 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

Α Ρ ν d Athenienfes Cicada nobilitatis iniignc fuit: 
aureas enim cicadas crinibtis iiuiodabant, & vefti- 
bus intexebant, cjuod ia&arem ie indigenas eife & nobi• 
ics.Uomani vero Iunulashabebant in calceis:qtiemmo- 
rem cciam fuifie Arcadibus hiftoria; prodiderunt . quo 
iymbolo conditionem Imperij Roaiani deilgnari funt ■ . . ' ' 


COIB' '•'£mbtmatdi s i4f 

commeutii&aitm fenfim creuit, & lapfu teraporiim dc 
creuic , vt^bi^niannis in orbe Lunsc :alij fupeibos ani- 
mos admorieri rerum inftabilitacisaiuncJ 

j4urea Cecropias.] Athenieniium veftes lie&ebanturau 
xea fibj£}$£ttri5teiila;annexa erat cicada dentata. 

Calceus Arcadicoritu.] admoiem ^rcadii , caleeus , 
fiuc mBl]%^$abarur £ lQ£wli|nis } ciii inerac imagt» Lu- 
nx: velf|p i2> c $£eus 4iabeijac- Liifiai.fb#Hiam. 


patriftoti.>-Ramididis• ] I^^^i^tSis , ρ at r ic i j s . 

indi^ehof.'] non "aliunde^genift>s : , α^τό^βοΫΛ^ 

h?cj£>gt2a : }{ymbola. 

Anrtgk£ilttis7r.] qui fmuxi- anriqiuim genus oftca- tarentJ. ■. ■ " '■■' ■.■ ... •.;''■.•' 

«O Duo* 24^ Αηάη& ΑίάαΧι 

Duodecim certamina Herculis. - rJ Ε Μ Β L Ε Μ Α CXXXVIL 

: . - η ■ 
ROBORIS inuiBi fuperat facundia Uudesr 
Dicla fophifiavumylaqueostfc refoluit inanerz 
Nonfuror auf rabies virtuupotentior vll* til: 
Continuum ob curfumfapienti opulentia cedit: 
Spernit attaritiam , nec rapto autfeenore gAudeti 
Vincit femineos ipoliatfy infignibus aftu* : 
Expurgatfordes, & cultttm mentibus addit: 
lllicitos odit coitiM* abigitty nocentes: 
Barbaries feritasfy datimpia denique poenam: 
Vnioi virtm colletfos dijfipat kofies'. 
Inuehst in patriam extemis bonn plurima ab orist 
Doftaperora virum voUty &non intent vnquam* 

EX- . JZmbtemutaj). ι^γ 

m EX Ρ Ll C:AT.C:L Α V D. Μ Ι N> η 

. . • ' m ..-;.■ 

DV ο d ε c ι m praicipua Herculis forriilimr, & 
imii&iifimi herois certamina, qua? vujgp circum- 
feruntur.hic allegoriciws explicantmvcum nempe vi elo- 
quenrias robuftos quofque & viribtis p-rseditos exfupc- 
raiTerfophiftas retudiiTelogicaefacultatis beneficict:: vir- 
ture furorem coercuiflercontinuis laboribiis opes compa 
raife: auaritiam afpernatum cile : Jibidinera muliebrem 
repreiiilercultum animisadieciflernocenres abegifle : de 
barbaro homine iupplicium fumpiiiTerfua vnius vktute 
hoftesin vniimcoeuntesdisieciiie.-multas fecum.opes e 
locis. exteris in patriarn reportaile : famam nomiui ; 
nunquam intermorituram rebus prxclar^geftisnicti- 
tum efle. ; ; *. ".._;. 

Roboris inuicii•] quod vinci non pofle videbatur. Alie 
goria eft huius ,Prima Cleonfi tolerataAtHmna Leoni** 
Eftirgo cloqucntia viribus corporispraeftautior. 

DiBafiphiflarum'] Sic ilJc 

Proxtma Lerndamferro&face confuiit Hydram ; t 
quod eft fophiftarum paralogifmosfqnos Jaqueos di- 
cit) exfoluere, vanosillos quidem, &ad oftencationem 
ieufallaciam comparatos. 

Nonfuror aut rabies.] Exponithoc 

Mox Erymanth&um vistertiaperculit aprum. 
Nnlla vis virtutcpotetior,qua:etiam furon non cedar % 

virtute.] ανδρεία, eftenim propria viri fortitudo. 

potentior] valenriorjfirmior. 

Continuumob curfum.] Sic poeta. 

Ampedis quarib tulit autea cornuacerui- * 

Opes cedunc fapicnti.mentis animique iabore > & curiii ι 
indefeiTo. 

Spernit auaritiam•] Ilhid eft. 

Stymf balidaspepulit volucres difcrimint quinta* 
ncmpe,vir fapiens pccunia; ftudium minquam concupi- 
uit» 5aUuft. 

Q^ 4 nec 24'S j4ndre& jAaati • 

nee rapto aut foenore.] Atqui tantum abeit vtfapiens 
raptogandeat,vretiam aturpilucro ornrn abhorrcat. 
Vincitfenimeos.'] Illiits : §flrdecIarario. ' *' 5 

Tbreiciamfextofpoliattit Ama\pnA balteo* — 

Meretricias artesonvnfes deteftaturvmcj' ordinem cogit, 
&fpoJiatotfnameini5,qftibtr > s homines capiebantur.Vel, 
detrahit oi*nanienca,quz ! Dort meretricijied matron? Κο- 
πείτε debentur. ** wiauoyiihhi ■'?■■■ ά 
Expurgat fordes-lsft. \\\\\ΐ$&ΐχιμύ$ιον, '" ■ 

SepimainAugie^ahulisimpenJaUibofU' nxpi 
ηαηρέ, iapienriaprinia ihiiritia caniiffe^debec^nim ad 
curandos animos antecedere pieparariodiligeivs. 

CHltutnmentibutciAAtt'} cultus animi, philofophiaw'4 
lllicitos tqitui] natura vel lege prohibitos, fabula fic 
habct: Ottaua expulfo numemtur adorea tauro. '- ■ ■ 
Tatuus & Laftaurus in Hieiaglyphicis, obic^imm vcr- 
bum . 

abigit nocentes .] fit Λ'λε^/κΛΛΟί-, nomen Hcrculitri* 
butum . , •; 

Bttrbaries } ferit(u^]JExpQnh ■ fioe. 

In Diomgici&ps victoria nona quadrigii • 
quas barbari pcenas lntulernnt aUjs,ipii tandem per- 
ferunt . 

Vnim virtui''] illius eft folntio. 1 

Geryone extinBodecimam dat iberiapalmam» * 
colie&am & vnanimem hoftiu mulutudinem fua vriins 
■vircurecompreilk. De Geryonefupra. 
lrmehit in patriam.] huic refpondet- 

Vndecimum τηαία Hefperidum detracia iriumphur»* 
ergumenrum boni,& laudati viri, qui patriam .exferna* 

rum reram ipolijs locupkcet ^ ; 

Do cia per ora•] poftremum hoc explicatur. 
Cerberui extremi futremaefi meta Idborvs . 
tirturis & eruditionis fama nHnquam extinguitur* 

•' • 

In EmbkmaU^ *4J>- Iri nothos. 

: ί ' . • • • • * [ 

£ Μ Β L Ε Μ Α i€XX&VHL : ΓΠΠ? 
ΗΣ R C V ΖΈ OS fyurijfemper celebretis honorts 2 
Nam veftri Princeps ordinis ilie fuit. 
Nec prtus ej]e Oeus potuit, quamfttgeret infans 
LacfibiqHoUffa udis nefcik luno aa,b&t- 

EXPLIG AT. CL AVD. MIN. 

CE r τ 1 s s ι μ ν μ eft multos iam olim fuiiTc 
fpurios & nothos , qui virtute & animi dexteritate 
legitimis ipiisliberisantecelluerunt, quiqueea pcrfece- 
runc audencifortique animo,quaslegitiminunquam ac- 
tingere nedumexlequi , potuere• Eo de mimerofiieic 
Aeneas,Hercules,Theicus,Romulus,Alexadermagnu5, 
alij certemulti; qui tamen ad eos rerum fucceifus vix 
peiueuiiienc 3 uifialiquaportionehanedHaria donatis vc 

Her- 3fO j4ndre£ Alciaxl Hercules nunquam Deus] fieri potuiflet, nifi Iunonis 
ncfciae mammam fuxiflet , vt rctulic Ifacius Tzctzes in 
Lycophroiiis Cailandram. " J J 

Hereul_£Oifpurij)&c.] Spurjj^ incerto nati patrc,no 
debentadeo vereri, quod itaiiari ynr: Herculem eiiira 
habent,Deum fiiiordinisanteiignanum, & quafi prin- 

cipem . 

Necpriui effeDeu*.] nobilitari non potuit,&quaiina• 
talibus rcftitui. 

quamfugeret infanS'] quam ei hasredicaria qusciam 
portio bonorum obtingerct. 
1 ■ Impa- .Emblemata Γ* ηι ftiSiud Imparilicas.» - , 

Ε Μ B£ ε μ α cxxxix. 
V Γ Jublime volkns tenuem fecat aerafalco , \ 
Vtpafcuntur hwni gracuius ,ttnfer> anas: 
Sic fitmmumfcandtt fnper itbera Tinda rus mgen s- t 
Sicfcithumi tdntum ferpere Baechylides. EXPLICAT. CIAVD. MIN- ' .ri ID ex Pindari i.Olymp. vbi fecum Iotjis alite cym.-; 
parattalios vero pofctas nori affo qiuiiii toiuorunp di 
gnatar nomine-hac vero fimilituditie oftenditur non par 
wam obfemariin ingenijs in?qualiratem, funt "eijim qui 
canerisantecellant , altumqiie r vblitent ; aUj VfcfrohinM 
rcpunr. \ \ | .3 : t .1 AOI i '■ ' | 

fublimevolanS''] volatufammaaera pcteus* 
fafcuntur humi'] hunu"gra3iuRtur. ' , 

• Sic ifi 'jindrek Alclati SicfHtnmu?n.]kYrxmgemi\m paftantiflimi Lyrico- 
mm PindariHorac«4-'Carm. Plin. 7.29• Macrob.f-Sa- 
turnal. 

S«^;f humiiuttts nimiumMmUaiifefToejslfa. 
Bacchylides) Ly ri'cus,de quo Saidas & A&an. 

ϊη deicifccntcs . 
Ε μ b"l ε μ α 'c -χι, 

^: -— -*•• • 
\r ■ ■ 
κ Ο D fine egrjgtfttprpt macul&uexis .orjus* 
Ι η noxamty tuumverteris officiumi 

Ciwferitt&proptw, Mlcetfpftmdit.opes. 

EXPLICAT. CLAV.D. MIN. -1 

C T r usiog hi?-z β namai 1 f3 cjov ,r . « 

ν μ quifpiam toto-ren^ecurr ( iQiiIqa#atispruactt 
tcr probeque fe gefierit,& uiexaeiiiHiene^iite, vel 

etiam ^Embleipata. i^ 

ctiam poft pra*clarefafta flagitijim aliqijod admittir,ef- 
ficicquod capra,^iT£mirI&rani iiiaptenam ladtedifper- 
git-Id petitui» \ i^e^erb.CapraS«jyria. r/ 

fineturfci!) f^doexitu.i. ροίϊ perfetTtum opuscumali 
qua laa dejftatjm d j i frj>i €f i&rfabcm , tifet-.aij)eTferis > imme- 
mor^oriin\£^_£icioium:iHde^^ 
be,img|)teiKer re g^^ris. £**/" **&(* : ' ' 

Inrfyxctmfyl l^fjeaeficiomafeficuim adnrtferis: com- 
jnodii^ceiiuerifrisir>iioxain & incommodum. 

feci&hquod c^Tr.-Jicrdfem.atqinFc^pra , quae vbi e di- 
ftento tbrerernulttraiecom^leric, catcis iihi difpergir, 
quod ctiat iam "ytiliter -paratirm. 
ν ■ ■ ■ 


V AEmu« Λύήα Alciatl *ϊψ ΛΜηα Aiciati 

AEmulatio ltnpar. 

• • . ■ - : • | - - ... ■ • 
ALTIVO LAM miluus comitatur degener barpa) 
Et pY&d&pnrtem f&pe cadentis habet. 
Iklultum profeqHituryqui spreta* far^us ab illo 

PY&terilftHfe auidns deuorat ore dapes. 
&ic mecum Oenocrates agit:ad defertafiudentum 
Vtitur hoc lippo curia tznyuam oculo . 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

FE r ε βατ acgre Alciatiis;emulumqiiempiamcf- 
fe ftbi fyndiOmumj eum quidem legum interpretc, 
auditores quofdam ad iefe allicientemjgloriam Alciati, 
quantum poterat,obfcurancem,veI porius laudis porcio 
nem fuffnrantemrquem ideo ftilo confodir,duplici fimi 
Ijciuiinej^ confi&o nomiuc Oenocratis,quaii dicas πιε- 
ι• ipo- Emblemtaj• *S5 ripotofem. 

milum degener-\ Id Αλλ»γομχ,ω$ accipe-i.do&or qni- 
dam extraordinem, imperiuis Jegulcius. 

harpam] dcxftorem alium praeftantcm.DeharpaPlin• 

11. 74• 

/Argus>] dc qtiofupra. 

M&l.lvmprofequitur>] Ρ1ίη•$• 1 7• & 3 3 . 1 1 . 

Oenoirat es.] vinofus quidam de&or.. 

defertafiudintum^curia.] amc reli&adecuria ftnden 
liumiquam claflem Pariiinidicuntrid eft/auditorium. 
Ergo deferta fhidentum curia eiit dc curia illa,quace£• 
ierac ante Alciatus. 

tanqua?n lippo ocufa.] Prouerb. Plauti, Lippo oculo 
vticurjid eft,re vritar,qua carerenon pQfsit,vt velit. 


- ■ ■.. ■■•'.•.-. 


• Albutij- Albucij ad D. Alciatum > fuadentis , vt dc 
tumtikibtis Italicis feiubdueac, 5c 
I . . .; • iini:Ciailia. profiteatur^ , * 

Ε Μ Β L Ε Μ Α € Χ L Ι Ι. 
QV Μ ie&W hos ξγμ&ΐΜ αγΒογ,ϋ&Ιο aduena ηοϊΙνο% 
Venit ά&'Εοο Perfidis axeprnis • 
Tra-tslatu f&cl&efi melior , qit& noxi/t- ^uond&m 

In patrix > bic nobis dulcla poma gerit . 
Tert folium lingm ■ V fert poma firmUtma cordi : 

Alctate hinc vitam degere difce tuam . 
Tuprocul α patria in pretio es maiore futurw 5 
Multum cordi fapis , nec minui ore valet» 

EXPLICAT, CLAVD. MIN. Ρ Ers 1 e 1 fymbolum Alciato tributum memini 
ex Iouio,cum hac infcripcione, Translata 

PRO* i. EmblematA* x%y 

proficit ARB05. Perficum ponuim in Per- 
fide virulentumfuitjinltalia confitum,Ioci mutatione 
noxiiuneiTedefit :5ic Alciatws procul a patriain prejio 
maiore habicus, Vtq«e Perficuro habet liuguie ilmile fo- 
lmm>pomiim verotordi: ficidem multum eloquentias 
laude pjftatrj: ptndenti^ue : doteioffghftus eft. 

calo aduena noftro.] noftrofoloimplantaca; cumpri• 
m u m in Pe rfide nata cilet. 

qu&#oxfi*.%itmdAm.] toxicum fer&a^ vtapntf Colu 
tneIl.Qalenum»I%iilI. AeginetanvPliuarc. quod^tamen 
Piinio iion "fjt verifimile lib. j. ,'• 

ftrtfglium UngtiA•] Plutarch.de ifide. . 
, - 

i t ~*5& iAndre£ Alckti Princcps fubditorum incolurnitatem 

■ . ij 

; procuransv 

Ε Μ Β L Ε Μ Α CXLIII . 
ΤΙΤ ΑΝ 1 1 quotles conturb %nt α^ηουλ fratres» 
Tum mifeyos nautns anchora ixftaiuuAt: 
Hanc piu4 erga homtnes Delpbin compleBitur, tmvs 

Tutitu vtpoffitfigier illa vadis. 
Quam decet h&c memores geHare infighia Reges , 
Ancbora quod nautii,fepopulo ejfefuo 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

ΓΟβεμ omnino*enfu Hixit Marcellinus lib• 19. 
X-< Impiriumefte curamfalutu alien&.Vrmccps enim cfe 
bct habere perfpechim ienbi minime narum efle , fed 
populi quieu 5: faluti- Vtque Delphinus futuram tempc 

ftatem .Emblemata. . if 9 

ftatem pr?fagit,vt aitPliniuSjipfamq; nanisanchoia iac- 
tam , turius vt figacur,dirigitieodem modo Princcps fuo 
rum faluti debet profpicere,fed potifsimum f$uicntcali 
qna tempeftate,belli4«c impetu aducntante. 

Titdnij quoties.] quories ventis mare commouetur , 
naut£anxi j confugmnc ad anchoram. 

piut erga hamines•] φιλάνθρωπος . 

imU tutitts.] vc firmius iigi pofsit vadis pelagi. 

AnchoraquodnaHt-] Ancorajfymbolum boni ριίηςύ 
pis,qno ftii in fubditos oifici j admoncatur. ■ -' Κ % ln 2*o MdredJkUti 

InSejiatUmboniPhttfcipis. 

&JAL0G1S MV-S . 
EMBLEM Α C X L I I I I. ', -!.?}■■■ 
Λ-. Hmc refidenttqmrum lumine capt* p rt0 r 

Thehants fmrmt ιβ Λ reperta virU 
CurrefiaenV.qHUmenttgraues decet efequietM 
iHndtcostanimonecvariareleui. 

Tollicttps flefti muneribmve finant EX. EmbkmaU . *ί ι 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

PR α ε τ £ r Pliitarchum,Coitinicntario deliide, 
memi«€re phirgs feuins fimniacri optimornm ap ud 
Thebanos iudiciHnSedencqiiidem ienatores , vc adrao- 
neanturconlhnfi^ & grauitatis,Beqilc ieftitdio vclgra- 
tia fle&i patiaurur . Sunt fine manibus, vc manus conti- 
neac a shnneribus capiudis.Prineeps ipfec2ECus,ncafFec- 
tu quodam moueatur , folisad iudicium ferendum vca* 
tur auribus. 

manibus truncA.'] truncatis. 

Ante altaria diuum.] facris in ^dibus. 

lumine capta prior.] prima cffigies Priucipis , oculic 
capti . 

refident•] fedent. 

Stgna potefat.] fymbofo conieffu s optimi Principis g 
& inte£eriimi Senatus• 

xenia.] mmiera.quod legibus diuinis & humanisre- 
citumi 

Abfym φβα.] ftudio vel fauore,quem appeilanEo 

• • 

" ■ i R ι Confc z4i jindrea dlciati 

• Confiliarij Principum. 

Ε Μ Β L Ε Μ Α CXLV. 
HEROF λί genitoSi&mMgnum fertur Achillem 
Infl&bulU Cbiron erudyfie fuis• 
Semiferttm doftoremy & fimiviwm Centaumm, 

Ajftdeat quifquis Regibuf,t(fe decet. 
£/? ferAydum viola t /ocios >dum proterit hoftes: 
Eft% homo-><lumfimul&t fepopulo ejfe pium . 

■ 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

CH ι r ο ν Cencaurus fuperiore fui parte homo , 
equus inferioTe,darus credicur Achilli fr?dagogus : 
cxquonotai)turRegum & Principumconiiliarij,quife 
rinam naturam indiuinr>ci\m Principi praua cofflia fug 
gerunt,vcl popularesfuospecunijscmnngtinc rfpeciem 
humanitatis habent , cum iuftitie & picratis imaginc po- 
pukim fibi deuinciunt. 

In Emblematct* 2 *£ lnfiaifulis.ymSiiaqiiaG. fchola. infcruir figmenro, 
fluod Chiron ferina: .iiaturae fuerit• 

Stmiferum doftoremi&c] qiai praeceptis inftitiiat fa:- 
uis & inhumaiits interdum, tamen aliquam prae fe hn- 
jnanitatcm ferens. 

Ettfer*• ] K\ieia%cipeuV Principura confiliariusferi- 
nam naturam induit,cum focijs fc exiciofum pra;ftat. 

dumfir»ulat fe•] verfuws, vafer, vt illc qui defcribi- 
tur Emblcmatc /. 
. ■ 


ι <fi pu- 2&f - Andxt&AkiatY 

Opulentia tyranni, paupercas 
fubie£turum . 

EMBLfMA G.XM, V I. 
HVMANI quod fylen ejl corporis ,in pcpuli re 
Hoc Cufarfifcum dixerat efiefuum. 
Splene aufto reliqui tabtfcunt corporis artus , 
Fifco aufto arguitur ciuica pauperies. 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

Η Ο c fuit Traiani Cajiaris apophthegma, qui fiicfi 
lienemappellabat.quodeo crefcentereliquamem 
bra tabeicerent.Graui certe maloReipub.Princeps aua- 
rusnafcitur,qui vedigalibus immenfis, alijsque exaclio 
nibus plebeculam coaijciatin fummam inopiam,ex q«o 
publicx rei corpus tabidnm languet,peneq j emoritnr. 

Humaniquodfplen. ] quod iplcn eft iu corpoie , hoc 
iifcus iu re populi. 

SpUne Embkmata. 2<?f $pUneAk&$] intumefcente.fa&o cumidiore. 

tabefcunt corporis artus] cajteramenibra corporis ta> 
bida fiunt. 

arguitur ciuicapauperies] argumentoeftpopuli, rei- 
que pub!iciBCxef£e N & comminuta? paupertas. 

. : .. ι μ. ,•. . i .. - .... 

Quod non capic Chriftus, rapic jfiicus y f 

EMBLEMA CXL VII. 
EXPR ΪΜ IT bumetes,quas iam madefecetat ante, 
Spongiolas cupidi Principts arcia rnanm. 

frouehit adfummum fHres,qHt>s deinde coercefy 
Verraf yt in fifcnm £«f malepartafHvm• f Ε ■ • - ■ ■ ■ ■ • '• 

EXPI.ICAT. CLAVD.MIN. 

X Suetonio in Flauio Vefpafiano. Is procuratorum 
rapaciifimtim-qucmqucaclampliora officiaex in- 

duftria %66 Αη&η& Aki&ti duftria fqlit.as prpmquere, qiiolocupktioresmoxcon- 
demuarettquibus quideni viilgoproipongijsdjcebatur 
vtuquod quaft & ficcos madefaceret,& exprimeret hu- 
jnentcs.hjEC ille- 

humtntes fpongiqUtf.i humidas fpotigias. j|] 

cupidi Principis afft* mantts>] Princepsauarus. 

fures•] depcculatores.Fur um enim geuerale nomcn : 
tt hk peeularus arguitiir. 

coercet-] puuir. v 

Principis clcmentia . LEM Α CXLVI II. V 

μεεμπεππμι ^^ Σ5Ρ AK.VM quod nulla vnqua Rex fyicuiafigttt 
V Qu?d% alijs duplp eo rpore maior trit\ 
JirgUBt imperium eleniens modertfafy regnMi 
Sctn%A% mdicibn* credtta ιηυλ bonis* . EX- EmblemattL»* zSj 

e;xplicat. clavd. min. 

ID ε μ fermehabetPlato, diaiogo de Regno : talem 
enim ciuicatibus rcgcra opta^qualis inter apum cxa- 
mina rex nafcitur.vt & corporc & animi dotibus fic infi- 
gnior & praiftantior. Rex apum aculeo carec ; aut ίϊ ha- 
bet,eo non vtitur:itabonus Princcps ad puniendum tar- 
dus eflfe debet,ad clementiam vero pronus. 

Vefparum.] vel apum potius,vt ex Plinio,alijsqu e.fa 
cileaiitecolligebaro.Sedcumrocreferoadcap. if. lib. 
$. Aellani deanimal.id propne,& fine catachrefi diftum 
video , nifi hoc nomine K^ar«*» > alluderc tacite velit 
hic nofterad Vefpafianos,Flauuium & Titum,laudatif- 
fimos principes,de qtiibus Sueton.&Tacit. 

nulUvnqttam rex jpicula-] quiaculeo caretjvel Γι ha 
beat,eo non vtitur . Vide Se«ec. i• De clementia, 19• & 
Plin.lib.ii.cap, i*. 

Arguet>] oftendet. 

imperium clemens>] regis clementiam. 

credita iura.] commiflTam iurifdi&ionem. 

bomi itidicibnt.} xyiis magiftratibiis. - 

" 1 - - 
'. - «• - Salus <AndYe& Akiatl 
Salus publica. 

Ε M;B.:L. : E:-M Α C X LlX 
PHOEBIGENA ereftis Epidaurttu infidet arit > 
Mitis,& immani conditur angue Dem, 
Accurmnt AgriiVeniat^ falutifer orant . 
Annuit,at% ratas efficit illepreces. EXPLICAT. CLAVD. MIN. ν Η Ο c quanqiiamerutura b fabulis Poetanun,& hi« 
ftoria Romana , non video ad quem vfum maxi- 

meconuertam a niii ad cam falutempublicam,qiiam no 
bisartulic Chri stvs feruator,veriisanimarum lan- 
guentium Aefculapi us, qui fub ferpentis imaginc appen 
iiis w deferro a Mofe, onines omnium morbos fana- 
uic , & in cruce tandem omnes noxas & crimina ci- 
piauic ■ 

phabi* Embkmata. 


16 ρ phabigemi] PK<febo genitus." < 

Epidaurita.] Aefculapius Val.Max.i. cap.de miracu- 
iis.Plin.z4-4-Ouici.y.Metamorph. 

MitU ό* imm.] lenis & placidusy «fuanqtiam fub fpc- 
cie fcrpentis* 

jHnnuit."] Ouid.15 Metam. 

Annuit huymotio^ DeHsratapignoifaerifiii• 

rettcu preces ] rata voca• 

3 ... - .' b 

Rcipublica liberata. 

Ε Μ Β L Ε Μ Α C L . 
CAL S Α RI S fxtttOjCeu libertate receptat, 
Hac ducibws Brutis cufa moneta fait . 
Hnficuli in primis,queis piletu infuper aftat, 
Qu&lem mijfet manuferxitia accipittnt> £X- 2jo Andret Alciati 

EXPLICAT• CLAVD. Μ I N. 

EX Dionelib.47.0ccifoa coniiiratis CaioCajfare, 
ij ceu recepta Iibertace,fabricari mimifmacuraiut, 
iu cuius altera parte diiopugiones,inalrera pileus. Pu- 
giones casdem patraram deiignabant: libertatis vero nota 
pilcus : quod ex multis au&oniRi vetcrum lociscogno- 
Ccq re eft. 

CtfarU exitio.] Iulij Caifaris mortc. 

cett libertate reccpta.] tanquamexcuiTo tyranni iugo, 
fublato deminio. 

ducibui BrutU^ vtroque Bruto,M. & Decimo, Caf- 
ik>,Trebonio 3 aJi jsquc coniuracis in Ca?farem. 

ch /λ msneta•] cufus nnmus. 

Έηβε uii in primis.] ynaex parte gladius,alcerapileus 
anamimiiTorum. .-.■—"' 

miffct mmu feruitia. ] fcrui manumiifi , donati li- 
bcrtatc 
In EmbtimatA. 
In vitam humanam . 

EMBLEMA CLI. \ PLV S /οίκο humew& nunc dcfie incommod» vit* 
Herariite:fcatet pluribus illa mahs- 
Tu rurfuo fi qnando alias , extolle cachmnum 

Oemocrite:illa mngis ludicrafacix fuit - 
lntereah&c cernens meditor>qua deniqae ucum 
Έίπφβίατη, aut tecum qnomodo s]>iene iocer- ' EX.PLICAT. CLAVD. Μ I N. 

S" 
V μ Ρ τ ν μ e Gra*co.Demociitus domo egieiius, 
rifuomnia iolebac excipere, qnod omnia iJii ridan- 
da videren:ur:coiitj:a.Heraclitiiscleilebar 1 qaod nibil n6 
miferum & ciepjorandiim in:u«i epgetetut. Ex quo 
opmionum confti&u incertum relinquici.ir>vrrum fatius 
iic ridere ineptias,aii deilere miferias:& an aiter fir altc- 

to • xjt Jtodw$ ΛΙύαύ 

ro rapientior,Ttmerito.fir interponenda ionga deliberaa 
dimora. 

extolle eachinnum-] ride effuse.Perfius. 

lngemina,t tremnlos nafo crifpante cachinnos* 

fplme iocer. J^atnTnd £"rideam . Pe rTTidem ■ 

—~fum petulanti tylene cachmno ., — AEre cjuandocjue falutem redimcndam , 

Ε Μ Β L Ε Μ Α C L 1 1. 
Ε Γ pedibw fegnis,tumid* & propendultu aluo, 
Hac tamen infidias effttgit artefiber- 
Mordicus ipfefibi medicat* virilia yftlitj 

Atque abicit , fefe gnaru* ob UUpeti. 
Huitu ab exewplodijces non parcererebus a 
Xt, vitam vt r§4imto>hofiibHs aya dart. EX- JEmMematfi• tj j 

EXPLICAT, CLAVD, MIN- 

Α Ρ ο l ο g v s Aefopicusde Caftore,qtiem prodi- 
tum eft fibi teiles abfcinciere, & venatoribus relia• 
quercvcita vira? confular. Ex quo docemur viros pru- 
dentes nonaigrefeirrc iachiram pecuniarum,dum fuas vi 
tx ica profpiciant , maxime vero dum ita neceifitas vr- 
get,vt de Yita.vel de bulga iit periclicandum. 

"Et ptdibtu ftgms.~[ qnanquam Cit tardipes, cardo in• 
greiTu• 

tHmidapropendultts aluo.] ventrem habcns pendiu 
lum,fit tumenti & pendulo ventre. 

infidias] Tcnatorum. 
fiber•] Caftor* 

Moxdiewi ipfe. ] dentibus auellit fibi genitales parces^ 
rebus apras medicis. 

abicit ] abi jck,eas Iinquir venatoribus. 

gnsirwiob illapeti.~\ nefcio,quoinftinftu natar? fe pc- 
ti fcieos ob genitalia.Plinij ha?c verba lib.8.30• quodeail 
dem parces fibiipiiPonriciampuraut iibri , periculovc 
gente,obhoc ie peti-gnari. 

nm parcfire rebtis•] nou effe parcendum fortunis & fa- 
culcatibus 

Et,vit0mvtredifnas.] vt vitarconfuias,nummos abij- 
cerCjpccuniam hoftibus niimeraie. 
S Cum ί 74 Αηά,ηΛ Almti i 

Cum laruis non Iuttandum . 

EMBLEMA C L I I I. 
ΖΠ ACl ΌΑΕ moriens percufiu cujfriiis Heftor» 
Λ.Χ-Λ gui totits hofies vicerat antefuos 5 
Comprimere baud potuit voeem, infultantibus illis, 

Dum curru & pedibus neftere vincUparant • 
Diftrahite vt libitum eft:fie cajji luce leonis 

Conuellunt barb&m vel timidi lepores. 

EXPLICAT. CLAVD. MIN- 

EX Homero.Iliad• χ. &incerti cuiufdam epigram- 
mate.Graeci Heftoiem pene iam raortuumcircum 
ftantes lacefiebant f eiq; infultabanci nec erat qui cxftin- 
#0 vulmis non iufligeret• Ita plerique meticulofl & igna 
11 i cum non atideant viuos impetere, qaorura afpe&um 
vix fuftinerentjin morcuos audaeuli debacchantur. Emblemata. *7f JEaeifU moriens*} He&or iamraortiprozimus, i&ti 
Achillis in terram deie&us. 

Comprimere haudpotutt.] nonpotuit eius voxabillis 
non cxaudiri in feinfilienribus. 

Dumcurru.] curruiiu quo yehebatiir He&or. 

parant.] Grascihoftes. 

Difinhite•] difcerpite me. 

caffi luee•] mortui. 

Conuellunt barbtm-] Preucrb.Barbam Tcllere• 
S ι De 2>j6 - jin&re( Alciatz 
DeMorce &: Amore, 

Ε Μ Β L Ε Μ Α CLIV. "C R RAB ΑΤ focio Mors iuncla Cupidine:fecum 
*—* Mcrs pharetras, paruus rela gerebat Amcr* 
Z)iuertere fimuUfimulvnA & noeie cubcirunu 

C^cus Afnor , Mors hoctempore c&cnfuit . 
Altsr enim alteriiM male prouida fpicul.i fnmpfit $ 

M°rs aurata,tenef ojfea telapuer • 
Debuit inde fenex qui nunc Ackerontictu ejfe, 

Ecce timati& cap'ttiflore»fertx parat • 
Afl ego mutato quia Amor meperculit avcu , 

Deficio, inijciunt & mihifata manum- 
I>arcepuer,Morsfigna tenens viciriciaparce : 

Fac ego amemfobeatfAC Ackerontafentx* EX- Embkmut* 277 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

AV c τ ο r eft Guicciardinus,id carmen ab Ανία- 
το fcriptum,qiiQ teporein Italia vehemerispeftile 
riaitagraflataeft>vt permultiiiiuenesextremum vit$die 
clauferint , & iencs fere illaifi atque incolumes manfe- 
rint . Mutuatum videoex antiqua Gra;corum febula , 
quam Gallic£ tratfauit Ioannes Marius Belga,illuftra* 
tionum Galliaeau&or, & poft eum latinis numetis Ioa- 
chimus Bellaius,fcriptor politus & elegans. 

focio eupidine.] Cupidini, cafiis pro cafu. 

Mors aurata. J Cupidini aurata; fagittx a poctis tri- 
buiintiir,oiTea; vcro Morti. 

fenex Acheronticus• ] capularis , & morti proximus : 
Plautma locutio, 

Afi ego.] adolefccnseniorior , cjiiia Cupido me fciiie 
Mortis telo.nonfuo. 

fHbwt Acktrmta.) fnoriatur» 
S 3 In χ 7* r Anin& Alciati 

In formofam fato prareptam 

EMBLEMA CLV. 
C V R puerum Mors aufa dolis es carpere Amorem, 
Tela tud vt iaceretidum propria ejfeputat? 

EXPLIGAT. CLAVD. Μ I N. ΕΙ ν sd ε m argumenti cum fnperiore• De Morre 
conqueritur.qiiie puellamamabilem tolli fuftinne- 
tit ab Amore telo moicifeio fauciam , quae ootius cn- 
pidineoatfki debuerat. Ita fere fit , vc puella; nubiles 
tnnuilo reconianmr , qua: potius thalamo erancaddi- 
cendse. 

dolii carptre] cieci^ere/allere. Poetarumeftfigroen- 
tisludere , rebusincorporeis corpora tribuere , & quic- 
quid narurale vel fonuicum eft , ad arcem coniiliumvc 
referre. 

Ια EmbkmaU . 
In morcem pr^properam . 

EMBLEMA CLVI. *79 
illlllli!IUIIIIIin:ilUilUlilliiiiiuiiiiliiiMiiiijiiiiiiiiiiiniiiiiiuiiiiiiiiliun>Ull)IUtllIIII(lllliii QV 1 Unertu formtt allexit y torpt^puelliU 
Pulchrior 0* totanobilis vrbepuer, 
Occidit ante diem> nulli magkflmius, Arefii, 

Quam tibi,cui cafioiunftu* am&re fuit. 
"Ergo tlli tumulum, tantimonumenta dohrk 

AflruU>& querulk vocibtu aflra feris- 
Me fine abis dileftelneqnt amptius ibimut vnat 

Nee mtcum infludijsotia gratateres'*. 
Sed te terra teget,fedfati Corgonis era , 

Dilphmesfy tuiftgna dolenda dabunt* Ε EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

Τ hoc paratum fepulcro cuiufdam formofi & no- 
bijis & ftudiofi adolcfcentis morte prjemacura ra- 

S '4 pti- 28θ Andrtfi ΑΙάαχϊ pti. Amicus cnim ad lu&us certe magni & beneuolenti? 
teftificationem tnmulo Delphincs affingic,aroicitia: iudi 
ccsfeftcnim Delphin φιλαν&ρωπί&ί nora) & Gorgo- 
nes,fenfiuim vacuitatis & triftitia? iigna exprefliifiraa . 

Qni tenercu forma>] quiob forma; digaitatem a puel- 
lis erat effti&im adaroarns. 

tota nobilis ■&?£*.] nobiiiifimuseiufdem vrbis. 

Occidit ante dter».~\ raptus cft morre pra;matnra. 

nttlli ma$flendu4.\ Horatiana imitatio. 
Multts ille quidemfiebilis occidif, 
Nullifiebilior quam tibi>Virgili* 
JirgoilU.'] tumulum cxcicas amiciifimo adolefcenti • 

querulis vocibu*•] impeniilfime obicum deHes- 

u terra ttg4t.] humo conditus . 

fati•] mortis huius. 


Tcrnunus • . EmbkmaiaS. 
Termiiius . 

Έ Μ Β L Ε ΜΑ GLVlI. l8l 
QVADRATVM infoditur firmijfim& teffera fAxum^ 
Stat cirrhatafuper peftore imago ttnm t 
Et fefenuUiprofitetHY cedere; talis 

Terminus eft, homines qui fcppus vnus agit « 
TLH immota dies,prAfixai% temp&rafatis , 
De%ferunt primis vltima iudiciutn. 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

HAe c Termini pi&ura nihil vlli concedentisjmor- 
tem iignificat,qu2eineuitabi!cm habcrin res oin- 
nes,nedunihomines,neceiIuatem:ad quam cum perueni 
mus, tum folent hominum,qiii funt fuperftites , liberar* 

dcnobismortuis cile opimonesatque iudicia. i 8 % Andre<t AlciatL• 

Quadratum mfodifur• ] Hic ftatuitur faxtim qua- 
dratum. 

Stat eirrhata,] fuper faxo truiTca eft pcftorc tenus cf- 
figies horainis cirrhari,beneqi:e pexi. 

Etfefenulli . ) fententia vero legitur hacformula, 

NvlH CEDO. 

homines qmfcopui'] ad qucm fcopum omnesagutur 
homincso 

Σβ immota dies•] certuseft a Deo conftitutusmortis 
ternunus. Plin.7.40• 

De% fermf primk* ] cx pr?tcritis prsfemU ^ftiiuan- 
tur. 
Opu< Emblemata. 
Opulcnci hereditas . 

EMBIEMA CLVIII'. iS, 
PATKOCLV Mfalfis rapiunt hinc Troes in armii^ 
Hintfocij, atqite omnis turba Pelafga vetat. 
Obtinet exuuias Heftor , Qr&city cadauer. 

H&c fabella agitur, cum vir opimus obit. 
Maxima υΊχλ oriturjandemfed tranfigit hnres , 
£t eoruis aliquidiVulturijs^ntt. 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

HI c Patroclus, qui non fuis , fed alienis armis dU 
micaCiOpuleiKornm iraaginem refert } c|iii alienis 
fortun? bonis imumcfcunt.-quibus fato fhii&fs inter ha> 
redes rixa folec innafcidebonorum iure , vel etiam pcf- 
feifione:quofit vtlitigatores partem inde ahcjuam abri- 
piaiu:cadauerhiunanclum datur Yefpilonibus , & facer* 

dcribus 284 jindre& Αϊάαύ 

3oribuscommittitur,qui impcnfas habent faneris* 

Ttoes•] Troiani. 

rapiunt.] vt iriterfe<5him hoftem. 

falfis in armis.] iudimim armisnon fuis,£ed Achillis 

Hmcfoeij] Gr?ci. 

omnU turL• Vela/gavetat» ] impediunt Gr^ciraptari 
Patroclum. 

exutiicu Refter] deinterfe&ohofte Patroclo. 

GfAri eadauer.] vtdonetur Konore fepulcura:• 

vir opimuS'] locuples . 

trmfigit hdres.] vt qui nolit ale? iudiciorum fidere. 

Σ/ coruis.] aliquid permitrit h^redipetis^efpilonibiis, 
fendapilarijfy rabulis ioiu 


Ajni- Embkmata* 28 j 

Amicitia etiam poft mortem durans • 

£ Μ Β Χ Ε Μ Α CLIX. 
Α R Ε ΝΤΕ Μ fenio ynudtmquoqnefrodikus vlmtif/i, 
Complexa eh viridi vttis φ$λολ com.i ; 
Agnofcitfy vices n&tur&, & gnata parenti 

Officij reddit mutum iurafno,. . 
Exemplo% monet, tales ?ios qn&rere amtios, 
Qups neque difiungat fedeYefumma dies . 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

ID ex Gxxco Antipatri : cuiodocemur amicos nobiS 
eiIedeligendos,quinec remporis diuturnitaie, & n6 
quidcm poft mortem ipfam amare deiiuant. quod di^ 
£huxi fuiile Phocionjs, reculic Stobaeus. 

Arentem fento ] feneftute areicentem» 
: mdam.] exiuam folijs. 

Agno- 1%6 ΑηάΗΑ Aklati Agnofcitfy vicesri(itur£.] quae funt.vt c puero vir, l 
viro fenex fiat,immutabili naturse commiwis Icge. 

grata ptreati-] rependit officium,qiioH ab vlmo accc- 
perat Mutuum auxilium. 

Ε Μ Β Χ Ε Μ Α CLX . 
LORIPEOEM fubUtum humerisfert lumine etytus, 
Etfoaj htc ocnlis munera retribuit . 
Gju? caretalteruteriCBncorsficpr&ftat vterque: 
Mhtuat hic otulos >mHiHtt illepedes. 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. | 

ΪΌ extulitex Grxcorum Epigrammatis quibufdara, 
quo admonemur,eum efle in rcbus omnibus human? 
na:ur« coiifeafum, yc nihilommno fit, quod nonegeac 

alieiu Emhkmata» > 2S7 alienaopeta & atixiliomuuiorcum videamusid quafi d c 
induftria naturara voluiiTe , vc iinguli iingnjis dotibtis , 
non autemomnibusdonarcnmr , quo iinguliquicquid 
habercflt;aiijscommiinicarenc . 

Loripedem•] tardipedem,pedum vfu carcntem. 

lumine captus•] cxcus» 

muneraretrtbuiu] beneficia rependit. 

Mutuat.] mutuatur. 

hic oculos.] tardipes,ciaudus. 

ilhpedes•] cxcus. ^r 
Auxi. i88 f i4nirc£ Mcktl 

Auxilium nunquam deficiens. 
emblema clxi. 
BI Ν Α pericla vnis effugifedulus armis, 
Cum premerertfr folo, cumpremererfyfalo* 
Incolnmtm exacie clypeus me pr&fiitituatm 
NAuifragut?» Apprenfns littora adnfqtie tulit. 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

SC ν τ ν μ nufquam in quouis perictilo deficiens » 
fed & in ijs auxilium pra/ftans,qu2? videntur alioqui 
sbhoirere ab vfu proprioSc natiiralijtypiis eft amici vc- 
n minquam nonferenris opem, etiam in ijs,qii2e viden- 
tur a fua facukate pene omnino alienaefle . Sumptum 
id e Gr^co Iulii Leonidae.de clypeo Myrrilli• 
BivapevtcU-] dao,nempe«i terris,& in mari. 
vnis armis . ] ν no &• eo d e m fcu K* Emblemat<Li. 

Cum premerer folo. ] cnm dimicarem terreftripralio* 
premererfalo•] cum aquis pene periclitarer>iisqueob- 
merer• I Gracia? . EMBLEMA CLXII. 
TRES Chantes Veneri affifiant ..dominamj 3 fe<xuutUf t 
Hincfy voluptates,afque alimenta parant. 
L&titiam Euphrofyne,fpeciofum Aglaia ?2iterem t 
^Suadela esl Piihus, blandus & ore lepos . 
Cur nudtfmentis quomam candore venufias 

Confiat,& eximict. fimplicitate placet . 
An quia nil referunt ingrati,atqve arcula inanis 

Έβ Charititm? qui dat tnunera,mtdus eget. 
Addita cur nuperpedibus talariei ? bis dntf , 
Quicito dat: minimi gratia tardapreti eft. 

Τ Imflh 1$ ο Andrea Alciati 

Itnplicitis vlnis cur vertitur altera? gratut 
Toenerat: huic rema.nent vnti etbeuntt du&- 

luppifer ijs genitor,cdi de [emine diufu 
Omnibm acccptai edidit Eurynome. 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

TR ε s Gratix neniinem non allicientes ad ftii amo- 
r^tt,let£,piilchra:,& fuauieloquio pr^diEa?Miudar 
ideo,quia iimplices,&alien£ abomni fuco, ad obfequiu 
prompt?,ad repofceuciumriOnitem: amoremutup iun- 
&ζ inter fefe,fnnt afieftu plane cce'eitiacdiuino,bnu)i- 
bus giato &accepto. 

VenerifiJftHunt>] Paufan. Acliacis pofterioribus. 

Hincqj volupt.] fuppeditant voluptatum omuiiii» ma 
tcriam. 

Zuphrojyne'] ncmpecrapaTeVi/ppa^f^ l^tiim red- 
dere- 

AgUien»'\ dykta&a eft ornare,feu honorare. 

Suadela efiPithusl Pitho,feuSuada,perfuadendi vis. 

mentis eandore-] purnate,fimplicitate. 

arcula inams etl Cbaritum.] notum illud Simonidis, 
cumdiceret fearcas habere duas,vnam Grariamm, ar- 
genti alteram:illarainanem eflTe , hanc yero folam com 
modam. 

tisdaf, qui cito-] In Mirais Publij. 

Beneficium inopi b'a dat 3 qm dat celeriter• 
Pronerb.Bisdar,quicico dat. 

vinioJ) brachiis. 

Eurynotne.] Eurynomejquafilatipafcuaja latc pateiv• 
tibus pafcuis. Im Emhlemata^V y 
In decraftores. 

Ε Μ Β L Ε Μ Α CLXIIX. sjft 
AVD Ε NT flagnf*rimatuU,ftiipidi<fo mngtiiri 
Btlem tn me impuripecioris euomere. 
Qutd faciamlreddam ne vices? fed non ne ctcadam 

Al& νηΛ eb&reper&m corriputfte ferar? 
Quidprodefi mttfcas operofispellereflubrist 
Negligere efifatiut } perderequodneo[Heas • 

IXPLICAT. CLAVD. MIN* 

SCriptvm idin Fracifcum FIoriJiim»hominem 
alioqui dod:um>fed petulantc tamen & efFrenisoris, 
qui in Iurifcofultos magniiiominis, Zazium, Bud^um, 
Alciatum debacchatuserat.Homiuescerte libeialicer in 
flituti contiimdiam feruntimporeucius, quq illatafit a 
conteznpto& inerti comiiciatorejCum cjuocongredi vel 

Τ 1 CUfpc 2$i Idndred Akiatl 

ι 

turpe ilt, ve] indignum certe putetur, 

flagriferi•] flagritrib^ 

matuU-] matelliones viliifimi. 

RupidimAgiflri•] commuui fenfu carentes . 

Bileminme] virusacerbitatis inme vomere, libellis 
famofis me profcindere,blaterare. 

reddamne vicesl] eos ne dignabor refponib ? 

cicad&m olflreperam•] Prouerb.Cicada ala corripere. 
y Quidprodeftmufccts^ quid iwwzt μυοσ-αβ&ν, 

NeglijrereesJ.] Nonefl: impendendus labos ineopcr- 
fequendo fugiendove^quod vitare nequeas. 
Inanis Emblematd . 
Inanis impetus. 

ν Β L Ε Μ Α CLXIV, *f5 IVNAREM noEln/vt Sfeculum.eams infyicit orh$m, 
j Se%videns>alittm credit inejfe canem » 
JE/ latratcfedfruftra agitur vox irrita ventis » 
Etperagit curfwfurda I>i.wafite£. 

EXPLICAT, CLAVD. MIN. 

HOc dicituriu rabiofos quofdam obtre&atores^ 
qui virisgrauibus,& iis maxim£ qui celebritatcm 
aliquam nominis fua vimite confecuti iimc , detraherc 
andent,in quosallatrant, vc canis in Iunam: quos tamen 
in rabiem agivideas, cum feconteroptuihaberividetab 
iis,qui nequidem eos refponfione dignantur. 

Lunaremnoftu ] Caniscum infpic^iet orbem Lunq , 
vc fpeculnm;vcl,qiiici Yidebatur Yt fpeculum. 

Τ | 8e£ *$4 Andrea Αΐάαύ Se% videns ] fuam vmbram. 

frtiftraagitur 3 &e] temere latratum edit, neq; xnioa• 
bundusaliquid proficie.Sicdixit Lucrctins 4. 
tufae,ne ventk verfaprofundetm . 

Aliquid mali propter vicinum malura . 

Ε MBLEMA CLXV. 
RA Ρ Τ Α ΒΑΤ torrens ollas, quarum vna metalle, 
Aitera eratfiguli terrea faftct, mnnti. 
Hanc igitur rogat illa> velit fibiproximaferri » 

InnBa *ut prAcipites vtraejue fifiat aqu&s . 
Cui lutea,Haud nobistuafunt cofnmercia eurt, 
■ Jai miht proximitcu h&c mala multaftrat* 
Hamfeu te nobis y feu n§s tibi conferat vndA ; 
Ipptegotgfragtlisfotpitefilaterar. EX- Embkmctt&j* 
EXPLICAT. CLAVD. MIN. 2^ Μ Ο ν ε μ ν r cum potcntioribusaut improbis ίο• 
cierawm noeiTeineunrlam, quia ίϊ quid infortunii, 
damniveacciderit : in infirmiorem femper reclinari io- 
leat.Apologus Aefopo tribuitur.Idem omnino eft Eccle- 
iiaftici cap.ij.TituIusvero Emblemacis petitur e Plau• 
ri Mercatore. 

Raptabat torrens•] du? οΐΐς natabant in torrcntc, al- 
tcra e metallcaltera tcrrca . 

Hanc•] terreamjnteam• 

rogat illa• ] e metallo fi&a. 

lunciavt pucip•] vc coniun^; facilius impccum aqua 
rum ilftant. Τ i Ia 2 ρ 6 jindvea Almti . 

In eum, qui truculentia fuorum pericrit. 

Ε Μ Β L Ε Μ Α CLXVI. 
DELPHINEM inuitum me in littora eompulit */iur, 
Exemplum y mfid& quantapcricla mari} 
Uamfi nec proprijs Neptunus par cit alumnis, 
§htis tutos homines nauibm ejfeputet? 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

DE l ρ Η ι Ν marinK flu&ibtiseie&us adlitto^i , 
virum quendammagnii probumquerepraifentar, 
α fuispopiilaribus.beneficiiloco, darana,iniurias,mor- 
temqueipfam indigniffime pailum: qnalesfuifleaccepi- 
xnus Socratem, Ariftidem,Phocyonem, Demofthenem , 
Ciceronem aliosqae m ulcos, de quibus pleua antiquitatis 
monamcnta • 

tnt Emblmatal 297 

me inuitum] mc reluftantcra, nihil tale cogicantem, 
innoiium. 

in litttra compulit «Hm. ] nimia tnaris aquariim fic- 
citas. 

ExempUnfid.] quod poteft exemplo efle, quantis in- 
£dum mare perkulisjquantoquedifcriraineiaeuiat: vel> 
\ t AMtiyopinag, quoc tixis & umulratibus laborec Rek 
pub• 

Namfi nec prop. ] {{ enim mare non feruat cos qaos 
inlucem ediditjid eft, il princeps vel populus fuos ciues 
non tuecur , iis non ignofcic, cosquc raifer^ de niedio 
pellic • 

Quis tutes homint$>] num valde periculofum fe mar i= 
nis flu&ibns committerc f quam parqm umjm cft τβ- 
λ/Τβ'ι/δ^&Μ,ίεφ Rcip. \etms & flmfiibuscrederc? Obi- 
ter moneo allufum hic videri ad Prpuerb. Marvtimi 
jfneres• 
E>Jfy «V 2>9 S Ληάη# Alciau 

Ε Μ Β L Ε Μ Α CLXVM. 
D Σ L L R ν Μ eepijfe ferunt monumenta viciffm 
~ Sc * u f erHmAi * ce n>Heaora%llUcttm. 
BalteaPrtamidessigidum Telamonim enfem, 

lnitrumentafu& cepit vterque necii. 
Ση /is mim Aiactm confecitjat Hetlorafuntlum 

Traxere Mmonijs einguU nexarotis. 
Sic tituU obfequij,quA mittunthombm hofies 

Munerayventurifnfcjafataferunt . 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

-■ 

Ρ P \° V f- HA hll,us fa »»«i*cr Aiace flageliife- 
JL- ro 5ophoclis,carmen vero h quodam Epigrammate 
G r^corex quo mtelligimus^munera ab hofte miifa Cxv>t 
ciiiciimcn aliquod^tit ctiam moreem ip£m porteodete. 
ν- V. 3 quocirca Ernhkmatiul 2.99 

quocirca veteres munera volcbant obiemari,quo anim© 
mirterentur* 

Bellomm tnonuments•] €κ πολ£μ* μνήμα φ thitif, vc 
eft in GrascoEpigrammate. 

Seutiferwn Aiacem.] pepArvrif* A v iAV7cti quod epi- 
theton Poetis frequens . 

Baltes.] baIteum,zonam militarem»Hic pluralis pro 
fingulari, συναί^ογικαζ. 

Priamides] Hed®r, Priami filins. 

Telamonitu•] Aiax Telamonis filius. 

lnfirument&fu&>] vterq; accepit Γης nccis preiagium .• 
Ytrique fiiit exicio fuum donura. 

Enfis enim] Aiax enim enfe confbflus eft. 

at Heftoraf] He&or ter raptatus cft circum IJiacos 
jniiros. 

rotis Aemoyijs.] Tkeflalicis rotis.Aemonia, Thcflalia, 
pro Graecia: συνζκ£ογικω$ . 

Sic titulo.] obtentu, prastextUjipecie, 

obfequtj•] animi beneuoli. 

venturi p&fcict fata ferunt.] portcndunt morti$«- 
uentiun• 3 οο Jtndiea Alchti 

Α minim?s quoque timendum. 

emblema clxviii. 
BELLA gerit Searah^,&hoBem frouocat vltrh 
Robore & inferiortconfiliofiiperat• 
Namplumis AquiU clamfeneque cognitus abdit > 

HoflUem vt nidum fummn per aflra petat• 
Ouafy eonfodiws, pyohibet Spew crefcereprolis: 
Hocfy modo ilUtum dedtctu vltus abit- 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

APologvs eft: Aefopicus , quo monemu r π•η 
eiTe conteranendum hoftcra , quauquam imbecil- 
Iun^,atucriam infimae fortistauc neminem,vel contem- 
ptilfimum eLie prouocanduni quia>vt caetera defint,po- 
reft eife tamen dolis & fiaude inftru&iifimus;& eo ma- 
gisille formidandusj cui nihil eftquod amitrat. 

boflem 30ΐ Bnblemata• 

hffem prouocat.] aquiJam laceflir. 
Hoflilemvt nidum.] nidtimaquila» iibiaduerfa». 
fummaper aftra•] per aera fumainm, aquilam enim 
non nifi in editilfimis Jocis nidincare,teih's eft Plinius. 
Ouaq, confodiens .] aq ti il*e. 
prohibet fpem c] adimit aquilas fpem prolis. 

Obnoxia infirmitas. 

Ε Μ Β L Ε ΜΑ CLXIX. 
PlSCI CV LQS Aurata rapit medio &quore fardas 
Nifugiant pauid&Jumma mnriifypetant . 
Aft ibifnnt mergtsfulicitty voracibu* efca. 
Ekeu intuta manens vndique debilitas EJX- £ ο 2 r Antow Alciati 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

VT nullo nonlocodi£iores>&qiiifuntfortunaam- 
pliore,tutum \n prxfidium ie recipiuntrita miieri, 
&aliqua parteinfirmi homincs .prarcipites inexicium 
ruunt, quocunquefugiant .*nam vbi ^fuorumlapfi te- 
lis ad extcrss Ycnetinc, ibimiiere periclicantur & occl- 
dunt. 
Aurata-] iiequaPliu.32.cy. &11. 
firdes.) dequib.Plin.31.CYlt. 
mergis.] deiisPun.il. 17* 
\ Vel £mblemata • 
Vel poft mortem formidolofi . 

IMBtEMACLXX.'! 303 
CJETERA mutefcent, cor iwntyfilebit ouillum, 
Si coafeBa lupt tympana pellefonent- 
Hanc membrana> ouium fic exhorrefcit , vt hoHtm 

Hxanimis quamuis nonferat exanimem - 
Sic cute detr#fia Zifcsujn lympann verfits , 
Boemospotmt vmcere Pontifices. 

EXPLICAT- CLAV D. MIN. 

Ν Ο ν facile obliteratur opinio in homxnum con- 
ccpta mentibus.Vc enim quorundam infignis vir- 
tus vel poit mortem adeo amabilis cil.vteius non poffic 
eile 11011 iucunda meinio:itanoniuil!i fliere>quospropter 
infignem quandam fcricatem abomiiiamnr vel piidem 
extindoSjeoiiinKjueniemoriani aueriamuri vc aliquam 

prse- J04 j4ndfe£ Alckti prasfentem perniciem. 

C&ttrA mf4tefce»t>&e.] fi tympamtm fiat e pellelupi 
na,& propeadiit aliud e pelle otiilla,conticefcet• 

Hane<] pellem liipinam . 

membrana ouium•) pellis vel corium ouillum•' 

ftc exberrefcit.] vid etu r aueria ri, refugere. 

vthofiem•] aduerfarium. 

Exanimis quamuii.] quanquam vtraquepellis ilt fine 
fenfti . 

Stc cnte detmttct Zifcas.'] Zifca , vel Zifcas , Boemus, 
morti pioximus , mandauit iibi pellem adimi , ex eaq; 
tympatmm fieri.indearrepriirosfugam hoftes.ctim pri- 
mumeiusfonitiim exaudiretjpraedixiflememorant, ve- 
rumq ; id exeiieimiamicos comprobaile.Aeneas Syluiufr 
3. Commentar.de reb. geftis Alphonfi. 
\1 Iufta Emhlematiu• 
Iufta vindi&a . 

EMBLEMA CLXXI. joy 
DV Μ refidet Cyclops finuofi infaucihu* anttt, 
H&c fecum feneras concinit interoues: 
fa/citevos herb&sjocijs $gopafear Achiuis , 

Voflremumty Vtin vifcera noflrx ferent . 
Atidiit h&c I thacu^jCyclopatfj lumine caffutn 
Reddidit.Enpotna* vt fuw auetor hnbet . 

EXPLICAT. CLAVD, MIN. 

EX facris Jitteris didicimuSjeum in periculum inci- 
dere,qui alreri peiiculum machinetur. Ex hoc ver& 
Emblematcintelligimusmagnum inpopuloapplanfum 
fieri,cum fcelefti illi Reipiab• vorarores,& tyranui nefan* 
diil?mi pereunt ,autin grauedifcrimcn inciduuc : quo 
tcmpoic^axime nemincm habenr, a quo ftibkueimir, 

V fed 3<d£ Andxt& Λ\ά&%\ 

fed plures,a quibns ridcantur. Hiftoriam haacpeus li- 
eetab Homero Odyflf./. 

Dum re/idef.] fedet quietiis. 

Cyelops.] vjiocuIusPolyphemus. 

finuofi antri] fpcluncse tortuofse• 

foeijs ego pafcar Achtuis•] Grascos cgo deglutiam . 

FottremumtyVtm•] Viyflcm(qui fe Vtip nominafeat) 
poftrcmo abfumam Joco. 

Jtbacm.] Vlyfles. 

lumine eajfum>] exociilatum. 

Ση peenas vtfuut Auttor habet.] yvay.ti.ncc vero 
lex ttt iuslior vlla, 
Qujkm necis artifices arte perire fua- 
Incidit in periculum, qui alceri pcricul uni crear. 
Iufta Emblematal 
Iufta vltio . 

EMBLEMA CLXXII. 3*>? , . • 
RAPTABAT volucres cttptum pede corutuin &mm 
Seorpion,audaci pr&mia parta guWi 
Asf ille infufofenfimper membra veneno , 

Raptoremin Stygias compulhvltor aqnm « 
Orifures digna alijs qut fataparabat , 
Iffeperit , propriis jtittubuttfy dolu • 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

SI μ 1 l ε apud Aeibpum decoruo cibuqn^ritante, 1 
couerrimrinidjquod vulgo dici Co\et 3 eaptores capi 
raptores etiam α raptoribm abripi & illaqueari : vc ciun 
a veneficis falfarij , calummatores , & id genus alij tol- 
luntur de medio , vel etiam latrones a prsedouibus fpo- 
liantnr. 

V 2 Rapta- JoS «Andre& Jilciati Raptebatvclue.] coruus dum praedam in aere quafri- 
tat, &fcorpionem pede aneptum tcnet, vcilhim de« 
glutiret. 

A/t Ult.]CcQtfivs• 

infufoftnfim.] inie&o aculeo vencfieo. 

RapttremmStygicts] coruumad mortcm aicgit- 

O ri/ures digna.] ridiculum facinus . 

elijs quifata] mortem. 

proprijs futcHbuitfydolis.} qui doloalium cepcrat,tioii 
perijt. 
Farcxt Emblewata» 309 

Parem dclinqucntis & fuaibris 
culpam eilc . 

Ε Μ Β Χ ΕΜΑ CLXXIII. . 
PRJECONEM Utttoperfimtem claftca viflrix 
Captiuum in tetro carcere turba tenet. 
§ueii ille excufitt,quod nec fit firtnuu* armU» 

Vllita autfituo Uferit tnfelatu*. 
Huic itti:^uin ipfe magis timidtffime peccat, 
Qui clangort alios drii in &rm* cits. 

EXPLICAT• CLAVD. MIN. 

EX Aefopo, detubicinein bellocapto, quod ez Iu• 
riiconfultorum plac-itis intciligitHrrnepe quiagunr, 
& qui aileufum praebent.pari pcfc ia puniendos.Qnod ta- 
men malimin cos corqucri fpecialius, qiri maloconfili 

V % l^a.° 3ie ΑηάηΑ Alckxi Principesad bella concitaur,eo nocentiorcs ijs,qui re ip- 
ia caedem faciunt . 

PrAconem-] tubicinem. 

lituo.] cuba* vcrunque f?pe confunditur. Litims,quod 
lirisfieteftisigenus inctiruaibuccina?, qua, qui cecinerit 
dicitiu Liticen. Feftits. 

perflanfem clafftca.'i] excitaittem bcllatores ad pugna. 
Claificines ij dicumiir,qui fignuro pugusedant. 

ViBfix turma] vi&ores,vi&ricescopia;. 

Quei* illeexcufat. ] apud quos vi&ores excufat ieic 
praecoille captus. 

auod nec fit ftrtnuus armis• ] ποΧίμικοζ) sp&Tnyoi : 
quod aec iit bellator, uec qucnquam manu iuterfecerit. 

Quin [ pfe magif•] eo grauior tua culpa , qui alios ad 
beJlnmconcites . 

dris clmgorc] tuba: ibnicu. 
Alius Emblemata. $κ 

Alius peccat, aliusplectitur . 

Ε Μ Β L Ε Μ Α CLXXIIII. 
ARRIPIT vt lapidem catulu4 3 tnorfu% fatig&t » 
Nec ptrcufiori mutua damnnfacit* 
Sic pleriquejtnunf veros elahier hofies , 
Etquosnulla grattat noxia, dente petunf. 

; EXPLICAT. CLAVD. MIN- 

PLs R r Q^v e func,qui cum non poifint i js infert* 
noxam, a quibusfe l^fos putancvcacceptam iniu- 
riam vlcifcantiir,alios adoriuntur nihil mcritos,no (ecns 
ac canisin Iapidem fa:uiens,qiiod dicitur Prouerbio.hoC 
vero pcritum e Pacuuio»Nonius me monuit. 
uirripit.] corripit. 
lapidem.'] proie&una, emiifum. 
CAtultu.] canis* 

V 4 m$rfMQ 3** j4ndre& ΛΙά&ύ morfu/frfattgat.] mordct. 

Hecpercujf] nequepar pari refert. _ 

veros boRes-'] ipfifsimos,quiipfimetiniuriamaiit cUre 
liiim intuleriinc. 

Et quos nulla.] eos adormntur,auc ctiam l?dant, qut 
nihil commifcrunt. ι Iniani gladius. 

EMBLEMA CLXXV. 
SETIGERl medimjlabnt gregU enfifir Aiax f 
Cidefutim credent c&dere Tantalidas • 
Hottinfic tamquam f*u fuceidaneapcenas 

Pro L*ertiade»pro canea^j dabat• 
IXefcit obejfefms furor hotttbus: errat ab iftth 
Confilijfyimpts infm datnna ruiU f • EX- Embkmata. jjj 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

ΑΙ α x, quod Achillis arma non fibi.ied Vlyfficef• 
'"fiflcnr, exiniquo Gr?coinm iudicio , infurorcm 
verfus infilijc inporcorum grcgcm,quosomnes incerfe- 
cit,duobus excepcis,quos de rrabe fufpenibs,pucans cffc 
Agamemnontm & Vlyflem.indignis raodis alfccir. Sed 
vbiad le rcciiilTec , cognitis iis^qu^ pcr infaniam fecerat , 
gladio incubuir. Hocquidem arguic temerarium fureu- 
tium impetum, qui nonadueriarijSjiediibi nocetiflfis. 4 
quod nimi? ira? permittant omnia , adco vt f$pe in Γατ- 
ί um ruant, fequc ipfos mifere confodiantr ■ 

Sttigeri mediu*.] in medium gregem porcorum infil iic 

Enfifer.] bcllator . 

Aiax.] infaniacorrcptus. 

Cddefetum.] porcorum- 

TantnlidfU.} Gr?cos. 

Hqjtifific•] ^ us f»ic vt hoitia fhccidanea , αας poenas 
luebac pro G r^cis. Quid il t aucem fuccidanea hoftia , e 1- 
plicatGcllius4.*. 

ProLaerilade] Vlyfle,fHio Lacrtis. 

pro CMUta%] pro confciTu>icu concionc G recorum • 

Nefcit obejfe ] furiofus & infanus noapotdt daitinum 
fraudemve crcarc adueriariis. 

$rrat*b iBu ] iccndo pcccacier ror i&u coromicttcur .• 
non aucrrit quem feriat. 

Confilij inopu]c[w\ defticuimr fano coailiio,ilbiipii naa 
lura acccflit,fefcq\ic impetit . 
Vxt 3*4 jindre& Alclatl 
Pax. 

Ε Μ Β Ι. Ε Μ Α CLXXVI. t * * 
Τ 1 VRRIGERIS bumeris, dentis quoque barrusebtiyni» 
Quifuperare ferox Martia belUfolet, 
Suppofuit nunccollaiugOy flimulis(%fitba£iH4, 

C&fareot currut adpiatempla vehit . 
Velfera eognofcit concordes vndique gentes , 
Proieftisty armis muniapacis obit. 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

EX Gr^cop/A/VTS rqnod fignificat pro variorum 
» temporum ratione virosetiam ferociffimos itado- 
marife pati,vt paciscondicionibuspaticntcm animfi ao 
conimodet,quibellotuni temporibus magno cerrorifue 
lintmonaliter qtiam ejephasjcuius ciim magnns in bel 
Iis viiisfueric, inferuic raudem paci & tranquiJlitati pu- 

Micac, . - i EmlkmatiL•» ! 3 1 $ 

bHea;>fequead trmmphum trahi non recuiat• 

farrxs.] elephas , quibarrire dicicur, vt fupra dixi- 
xnus. 

Turrigeris humtris•] turrium maehinas & fpe&acula 
geftante rergo . 

dentis e6urm>] cbumeis dentibus. 

Qui fuperare-] cuius vis m bellis raaxima . 

Suppfi/uit nunc] collum iugoaptauit. 

flimulii fubaSitH.] ada&us yerberc condu&oris. 

Cpfareos chyyks . ] currnm imperialcm m triumph© 
vchit. 

Velfera cognofcit•'] bellua,qiianquam vafta , & terrifi- 
ca fe paci acconunodat>Yt olim belli vfibiis fe dediderat• I? 3 1<ί * An&rtA Alciati 
Ex bello patf . 

EMBLEMA CLXXVII. 
Ε Ν gdeatintrepidns qH*m milesgejfer*t t &qut 
S&piu* kofiili Spar/a eruore fuit: 
Partapaee apibus tenuis cence[fit in vfunt 

Alueoli,Alque fa#os, grata% melU gerit. 
jtrmaprocul iaceant:fas fit tuncfumere bellum, 
§u/tndo aliterpAcis non potes artefrui • 

EXPLICAT. CLAVD. Μ I N. 

RE ι eiufHem poteft cilc vfus duplex & aceeptio,ve 
galea velcaifisinpr?Iijs vfum praertititjeadem pa 
cis tempoie continet apum examina.Hinc bclli cauia fir 
naliselicitur., vtnunquam fiifcipiatur> niil nobis alia ra- 
tione non liccac in pacc viuere. 
Intrepidta-] animi maximi. 

Ρλτλ Emblemata . J'7 Farrspaee. ] redeinpta. 

tmuii alueoli.] ceifitin vfum alueari j. 

gtrit.} continec. 

Armaprocui] ab armis nps contineamus. 

/a*yfr iuncfumere bellttm J Cicer.i.Offic.fufcipiefida 
bclla funt , vc in pace iineiniuria viuatur . Vidc Vege- 
tium j. i. 

Ex pace vbertas. 

Ε Μ Β L Ε Μ Α CLXXVIII. 
GRANDIBVS exfyieistenues contexe eerellas$ 
Quas circum alternopalmite vitis eat- 
HisptfmprA Alcyones tranquilli in matmoris νηά,Λ 

Kidificant,pullos muolucresq s fouen t> 
L&tus erit Cereri , Baceho quoqm fertilis anntiS» 
JLequoreifi rex alitis intfar triu EX« 3 1 8 AndnA Alciati 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

CA r μ ι Ν ι s huins hauftam video matcriam , ni 
fallor^exBafilij Magni orationc 8.in Hcxaemcro, 
fed alio trahic Alciatus.Halcyones,aues marina;,bnima 
faetum edunt , quo tempoic marc folct cile pacatum , 
hincq; dies Halcyonides nominati . Sic boiuis princeps 
fefe gereredebcr, quiobicruet occafiones,& opportunira 
tem,quam maxime commodamiudicabir,vt vbertatem 
fuis optatiillmampariat. 

Grandibtu tx ipicis-] confice coronam e fpicis.qnas cir 
cumdetpampinusalterno palmite ad fimilitudiuem ni- 
di Halcyonumriderit fymbolum vbertatis ex pace. 

compta.] giatae,venuibe• 

tranquilliin marm. vnda•] in medio a»quore pacati 
iuaris . 

inuolucres.'] nondum volandi potentes. 

L&tat erit Cereri] prouentus& vbertaseritannoiuc. 

Aequoreifirex-~\ fi rex quiuis ieperinde habeatvc Al- 
cyon , qui non excubat niii in fuamia maris tranquil- 
litate. 
Dodos JEmblemta. jr $ 

Do&os doftis obloqui ncfas efle. 

EMBLEMA CLXXIX. 
QV I D rapis heu Vrogne vocalem fa.ua eicadam > 
Pignoribw.ifo tuis fercula dira pafas? 
Stridxliifiridentem> vernam vernti, hospitaUdi* 

Hospitam,& aligerampenniger ales auern 1 
£rgo xbice hacpr&dam.namtnuficapecloraifiimmumefi) 
Alterum abalterim dente perire&efas• 

EXPLICAT. CL*AYD. M.IN. 

MV r ν at ν s id b Gr?co• Innuit indecomm eflc 
maxime,eos kfe mu tuis conuicijs afficeie , mtel 
quos fumma debeieife animorum conmn&io, & a cjui* 
btisoiruiis petenda vicieaturhumannas. Viros litecracos 
inrelligo,qui propcei eruditioneia, qua cacteris pr^ftat, 

Don Ι % ο u4ndrc$ Alchtl 

ηοη debet effe tnolefti vel iiiiqui in cos,qiu ciufdera fua? 
crrdinis• 

Progne.] hirmido. 

voeale/?). ] canoram. 

Pignfirtbu*.] pullis. 

StriduUflridentem.] garrula garrulam, vt in Grzco 

vern<*m verna.] aipivov vetptvd. tu qii£ vctfc tcmporc 
canis, volucrem eciam vernam corporis. 

hofpita hofpitam.] Ίονξίνον ei^eiva, domeftica dome» 
ilicam. 

aligtrampenmger> ] τον ϊυπτιρον et7rTg/Jo'gAja,pcnna- 
is pennatara. 

abice•] abiice. 

haneprAdsm.] correptamcicadam. 

3ZAmmuJicape3ora] fummum nefas eft,eos hoftili o- 
dio diiiiderCjiiiter quos fummadebec cilc cocordia.Hic 
muika pe<ftoraproIitteraris hominibus,iisq; , quifunc 
liberalibus artibus polici,vfurpari liquet. Omnino ?c- 
teres qnicquid eruditum & fuauce(Iet,MnficumappeJ- 
labain.ipfisque MiifisaiTignabant-Eo fenfu hac voce vti- 
tur non raro Aufonius , & Symmachus £pift. 4. Nos 
(inquit ad Promotum ) mufic^ facundi? inopianj con- 
firemar. 
Eio Emblematd. 3^ Eloquentia fortitudirie prgftantior. ■ Ε Μ Β L Ε ΜΑ CLXXX. ι AR C V Μ Ιαηλ tenet,rtgtdamfcrt dextera cl<MAm r . 
Contegit & Nemees corpora nuda Uo - 
Herculis h&t igitur facits ? »v» conuentt illud 

^mdvetuA i &femottmporacan»gerit• 
Quid qubd lingua itti leuibm traiefla catenis , 

^ueis ββα facileif allicit attreviros'i 
An nt quod Alciden lingua, non robort Galli 

Pr&flantempopulis iura dedijfe ferunt ϊ 
Cedunt arma iogA,&qMmtti$ durijftmawda 

Eloyuio pollens adfna vota trahif• 

ExPLICAT. CLAVD. MIN. 

SVmpt α h?c defignatio cx Liiciani quadara pra% 
facione:qua fjgnifkamr Herculem illum a fcripco. 

X tibus 3-22' Andvte 

ribus 4ecaHtatiflimum,GalUun fuiiTe,Wrum .pruderitiifi 
mum>&eloquentiifirnum, quicum virtutibits iis,quae 
cinilem hominem dechtt,eireccxeultus>popuiiim Galli 
cum ^rwnailla ftntate & cujcu bajrbaxo^. >otam pla 
cidiorem iapienti ©rationc & nomotheiia rcuocauv. 

Areum Uua tenet.] effigieihuius Hejculis fiuiftraraa 
nus teiiet a rcum, ponderofam clauam akera» 

Conugit φ Nem-] totum autcm corpus indutum cft 
LconisNem^ipelle. 

non eovuemt illud.] nobelle iftud videtur quadrare. 
N §»pdvetU4,] quod fit nrmitim annofns Hcrcules. 

Quid quod tingua•] cur illi Iingua eft catenis tcimi- 
bns perforata,qmbus audicores ilios retcntatauribus ca- 
ptos? 

Alciden*} Hcrculem, abeMxifV. i.roborc. 

lingfta,wf»rokore.^ viribus eloqnenti£ > noncorporis 
xobore. 

iurAdedt(jepopulU] legcs pofiiiflc , barbaras nationes 
ad ciuiliorem cultum reuocaflc. 

Ctdttnt AYtnn fogt*] Ineo fuat armatis togati pr^ftan 
tiorcs,quod perfuadendo vihcant: adeo vt cloqiiensfact• 
lc fle&ac vel maxime refradarios . Eft ycro illud, 

Cedsnt arma togi,. __ hcmiftichium, 

Ciccronianuma «aledicis rcpr^henfunijdequoOratie- 
ne mPiionem & i,io Anconium • • 
SgEEEEEEE facui» Emblemata • χ i*i 


Facuncfia difficilis. 

EM BLEMA CLXXX I. 
ANTID OTV Μ M&& medi cata in pecula Circes 
Mtrcurium hoc Ithaco fatna d:dtflefuit . 
Moly vocant: id vix radice euellitur atra, 

Purpurettsfedflos , laftu φ inttar h»bet . 
Elocjuij c/mdor facundiaqj allicit omnesi 
Sed multi res eft tanta laboris optu. 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

Η Ο μ ε R ν s Odyfcx,. Moly herbam a Mcrcuridi- 
Vlyifi datam aic,taquam arauletum aduerfus om 
nia veneiicia:licrbam nigra; radicis,floris la<flci,difficilli- 

mam imientu.Eanotac eioquemiam primo cjuidem ab- 
ftrufam & difficilem , Heinue multo iabore & diligcntia 
partamjiucundiiumos afFerre fruftus : id cft, fui amore V 3*4 AndrttAkkti, • omnes ajliccrcjfeci ei pef paucosropcram dare proptcr la 
borum certe maximorum difficiilrarcm . 

AntUotum Αλλ.] famaeft Moly herbam futflc , VI yf• 
fi ciacaoi a Mercurio , vc cflcumiidocum m omnia Cir• 
ccsvcncficia. 

vtxt^dtaemll] ea hcrba eft nigrr radicij » Hifficilis- 
queinucotu. 

Purpureusfedflos.] Aoiis pttrpurei, vel laftei. 

Ehfuij cawior] Puicherrima teseIocjatnria,fe<i diffici- 
cilis samen. - Aati* liil EmbleMat*.- >if 

riiqtie commerititia jt Ε Μ Β L £ VM'A\ CLXXXII. 
PALLENjiEE finex^mformaefihiftrieayVr^tH, 
§ui modb membra virifers modb membrnftrix 
Dic age ,qu* ipecies ratio te verfit in omnt$, 

ΝαΙΙαβί vt vario certafigtfta tibil 
Signa vetuttaru ,pritrȣt4i &prAferofecli, 
De quo qutfque fuo fomniat arbitrio . 

EXPLICAT.CLAVD.MIN. 

f^O ν ν ι Riii Prorei croAy/-to/>p*fabuIa in fcrip- 
v^ toresquoiclam rltapfodos, & teriim antiquiifima 
rum narrationem c varijs & fscpc pugiuncibus inter ic fa 
buiis pecican» concimiaiues : qui cum ibmnient dc rcbus 
a fe rewotiifimis , portcntofam hiftoriac formam nobis 

X 3 obtm- Jt* 'Anitt* AkUti •btru<!um,?t rc ueta Protcum qucndam efftngere vellc 
viaeantur. 

fallentefenex•] c Pallcnc,Thraci« vrbc. 

cuifirma biflriea.] hiftrionica,fcfe fubindc mutans in 
▼arios habitns. .-.-.»_ 

Sig»* vemflaJts . ] cgo prae mc fcro fymbolum t«c- 
ris hiftoria;, qua: fit extra omncm hominum mcmoria , 
ie qua qnifq uc fuum adferc fonumifn . 

• - • ,1>- 
Infignia EmblematL•• S*7 Infignia Poecarum . 

EMBLEM ; A CLXXXIII. 
GENTILES clypgos funt qtei in louis alite gefiant, 
Sunt quibtu M4tferpens,aut leo,figna ferunt: 
Oirafed hAC vatumfugiant animalia ceras, 
Doftafy fufline&t ftemmata pulcher Olor . 
Hie Phcefofacer, Ο* χαΗτλ tegtonis alumnmi 
Rex olim, veteres feruat adhuc titulos• 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

CY c ν v s, Poctarn m ftemma, Phacbo facer, candi• 
dus,pro RegeJiabitus.reprxfentat coditioncm Poe 
tarum, quifuoslaboresomnes ad Jitterarum VrxCidem 
Ph?bum,id eftjdiiciplinarum Iiberalium principatum rc 
fcrunt:quorum pura Sc candida dcbet eile Mufa, alicna 
ab omni fuco & ipurcicic:qui noii mmiis ordinatis bcuc 

X 4 que |28 ΛηάηΑ ΑΧάαύ quccultis verfibits inammos hominum imperium obri- 
neanc, atqne regesipfiarmatiscopijs. 

Genttles clypeos.] funfjqui inclypeis gemilitijsaqui- 
lam gcrantrvc Pertmax>AJBtoninus Puis, Iuftiniana;a fa= 
mijia,&e. 

Suntquibus aut ferpens ,]dc quo m primc £mblem. 

AHtLeo•] vtin Antonini inimmo , vtTraianuSjducei 
mulri Germania?. 

Dir*fed h£c ] haec ferarom fymbola aliena fwnt a 
conditioue Poetarum. 

eerAi.] imagiues . 

pulcber Olor] cycmis niueus . 

Hic Phoebo facer.] Plato in Phoedonc. 

noflr*. regionis alumnns•] Cycnus 3 rex Ligur«m,Mii- 
Cicx laude clarus,poft mortem muratus in aucm fui 11• 
minis,Pau(aiiias Atticis.Ouid.Metamorph.i.& n. .*- •—- -tm• ■■ 
■ 

Muficam Embtemata 329 

Muficahi Dijs carg cfle • 

Ε Μ Β L Ε Μ Α C LXXXI V. 
LOCRENSIS pofuit tihi Oelphice Phcebe cicMam 
Eunomm hanc % palm&fignA decorafaA. 
Ctrtabat pUEtro Spartyn commfim in hoSfem * 

£t percuffafonum pollicefila dnbant. 
Tritafides raitco cospit cum firidere bombo•, 

Legttimum harmonias & v itiare melos . 
TumcitharA argntans fuauiifefe intulit ales * 

Qua fraftAm impleret vece ctcada fidemi 
Q»&% Alletta,foni adlegem defcendit ctb altk 

SAttibu&i vt nobis garfulaferref opem> 
Erp iua vtfirmm Rtt honos , ο fanBt, cicad*, 

Prucithara hicfidiemtnens ipfitftdet. Ε X- 53 ο Λη&η& Αϊάαύ 

EXPLICAT. CtAV.Ow. ΜΧΝ. 

RE.tv l ι τ hanchiftoriam 6. Gcographiae Stra- 
bo:carmcn vcro tralatum e Grxcp lib-4• Antholo- 
giae . Eunomus citharocdus in ludis Pythiorum vcfoit in 
ccrtamcn cum Ariftone Rhegino . Ariftofufis precibus 
D;lphorum ciues rogauit,vt iibi adeflenr.Eunomus vc- 
ro dixic,Rhcginenfibus de MuGca noncfle prorfns ccr- 
tandum,cum apudcos etiam cicadx mutefccreiu.Vuo- 
que igitnr cercantcciim vnachorda Eunomo frafla de- 
fiderarctur,cicaiaiupcruoIans adfhit, ψ\ζ fonum fup- 
plerct. Declaratur hac hiftoria, Dijseile cur* Mufi- 
cam: cfle mimen , quod fupplicibusadeifct in rebas dc- 
fperatis, eosquc^ui infalefcai>f;,a Dijs fsepenunitro de- 
ftitui . 

Locrenfis pofuit•] Eunorous Fh^bo hanc ckadam con 
iecrauic, viiilorixiiise teftem. 

Ctrtabat pleciro* ] commiffus tn Ariftoncm Rhcginu 
certabat.cum fra&a fidcs harmoniam iblnit. 

Tum cithzrA•] ftatim aduolanit cicada, qnx fracte fi» 
Jisibnum vlcro fupplerec 

λΙΙ*&λΛ lllicio Miificse. 

dtfcendit *b altis faltibw.] rcnit a fyluofis l£>cis,opcm 
laturamihi Eunomo. 

Ergotua•] itaquc , nc tauti miraculi memoria vctufta- 
ic delerccur,citharam ApoNim cumcicada *nea iufidcu- 
tc confccraui t Eenotnus . 
Littcra EmblmataJl 3jx 

Littcra occidic (piritus viuificat• 

EMBLEMA CLXXXV. 
VI PEREOS Cndmtu dentes vt credidit arn k, 
Setiit 0* Aonio feminn dirafolo : 
Ttrrigennm clypeat* cohors txorta viromm φ , 

HoRiliinterfe qui eecidere manu< 
Xu*fere, (jkibw monitti Tritonidos armis 

Abieftn dntx pax, dextraj, iunftafuif . 
frimu* Agenorides etementa, notas^ magiHra 

TtAdidit,ijsfuauem iunxit & harmoniam . 
Quorum difeipulos contraria pluri/na vexanh 

8on nifi Palladia %ui dirimumur ope* 


EXPLICAT. CLAVD. MIN. c Admi hxc fabula commodi traducitur in litte- 
rarum& littciatorujn condicioncin. Cadnuiseiiim 

dicitur 3 j ι Andrc* Jikiatl 

dicittir e Ph?niciaitvGrsEciaro litteras prmusatruliffe; 
Dracoocm fontts Caftalij cuftodem interfcciflc,cx cuiut 
denttbus humo mandatis , & taiKJuam ia&ts feminibus » 
fcruntiir armati milites cxilijilc,fe.remucuoco£eciflc,3c 
in mutuam quaii perniciemconlpiraiTc.-tamcH Mineruf 
confilio in gratiam redijiTe• Quod omnino , vcl de fcr- 
moncvcl decontentionibus fhidioibrum atque ph»lolo• 

i*oi\im cft intelligenduni.ScrnjGiiera cnim di&umeiTca 
crendis vcrbis Grammatici vetcrcs norant : qui iermo 
primi\tn iexdeciKi licteris conftabat (tot vcro lunr Dra- 
conum dentes) qii£ litrer? fcu not£ littcrarum mnru5 
fc coniiciiwt,ncqiie mgratiam rcdirc potTunr, nifi voca- 
lcs confonanribus, anim^ vicc fint adic&£. Haftasarmi- 
tornm poflumiis traducetc adaccniium,ieii fpirituum 
notas,quas non niilPalladi,ideft , rationis & mtelligeii- 
«ς beneficio cohiberi,& quaii in graciam rcdircpofsiic. 
Quod il hoc referamus ad Doftoriim hominumcon- 
tcntioncs, facile obferuabimusex Draconis,id cft,Philo- 
fophi? iaris detitibus>nemp& libriscditis,magnasoriri ri- 
xas& difputationum labyriinhqsf qu^certc litcs tcrmi- 
nari vix pofle videotnr, niii* -dtttim mtminxs afflatusali- 
quisacceiTeric. x . v -.. 

Vipereosdentes.] ex quo tcmpore Cadmus dentes infe- 
uit» vel humotanquam femen mandauir . 

femink dira.] pernicioia . 

Aoniofolo.} in Gr^cia, qu?di&a Aonia abAonc filio 
Neptunu 

Tertigenum] inde bellatorum. armis initrudoruxn co 
hors piodijt,qiu fe mutuis vuIncribusconfeQerimt. 

Euafere quibus•*] quoexconfli&u qni falui ' r.cman/e* 
runc.iuafu Pal adis f^dus inceric pcrcuflcrunt.Ouid.tf.' 
Mecamorph. 

Primus. Agenorides.] Cadmns Agenorisfiliusjictcras 
^Ph^nicia uiG^ciam tulit. Γ- lihl 7*56. Sotin - lj« 

elementa y not(t4(};} litteras. 

inft*Mi?m iunxit & harmonitm- ] fccit vtconfbnan» Emhkmaia. jjj 

(es cum vocalibus ingcniofo & fuairi concentu inrct ie 
iungerenmr,quaficjue fociarenrur,ad enunriandas quaf- 
quemencisnociones. Vcl, vc difciplina? liberales habcrent 
interfccomnume quoddam vinciilu, vtquaii miuuum 
auxilnim pr^ftarenr. Eft anm onuuum artium pr^cla- 
ia qit^dam harmoiiia , quanquam fingulg pr^ccptis di- 
ftinguantur. 

Quemm.] roagiftrorum, quia Cadmo edo&i ptimu. 
incelligere videcur Principcs Philofophorum, ex quorut 
ilifpii tacionibus haufta eft doftrma omnis libcralis- 

dtfeipnlos contr] alteicancur intcr fe>diflentiuut#pi= 
nionum ςοηΑιΛιι,έα; coatrarijsfententijs oppugnau?» 

Non nifiPAlludta- J quarum concentioiutm nullus fi- 
nis,niii Palladis interuencu,id eft, fapicntie ope,qu? diiH 
dia iftHtc omnia facilc componit. 
% Dufta 3 3 4 jindre$ Alciati 

* Di£fca feptem Sapiencum. 

Ε Μ Β L Ε Μ Α CLXXXVI. • HAEC ha.beas,ftpteinfapientum ejfingere diclA, 
Atqueeapicluris qui celebrare zrelis . 
Optimus in rebtu modm etl,CUobubis vt inquit : 

Hoc trtt.tiv& exAmtn,fiue libella- doref. 
Nofcerefe Chilon Spxrtanui quemque iubebat: 

Roc ipeculum in mnnibtu , vi trafyfumpta dnbunt 
Qupd Periander ait frena, adde, CorinthiiMy ir&: 

Pulegiam admotam naribtu ejfictet • 
Pittacui,at ne qutd, d'xit y nimU. h&c eadem niunt > 9 

Contrafto qui Gith ore liquefaciunt ij 
Retpexijfe Solon fincm iubet: vltimiit a+ris 

Termintu ha»4 m%gno cejferit ipfe loui . 
Heu qijatnvera Ui04 , e:f copai- m**n:i mxlorum : 

\l'4fimoniin!n{i*i etfice Sorim eq-tes t Emblemata,^ jjf 2fepr*s tfto,Tkalesdixit :fic MitAvifco 
In laqueosfociah>Parra,Merops% trahiu ji EXPLICAT. CIAVD. MIN. Τ Α Ν τ α olim ftiir fcptem Gr^ci^ fapicntura an- 
#oritas,vc qiiicquid diccrent.habcretiirprooracu- 
lo.Quodcnim fapicntiam omnem, quamproficcbatur, 
a&iombns honeftis,Iaudeq j dignis exerccrent,omnia iu$ 
iapientiecapica paucisverbisfunt eomplcxi , non long• 
difputaciomim circuitn , ^iam majcbant ie#c agendo 
pcrficereEonim crgoqua: vulgo circumfcrunturfym- 
boia & apophthcgmaca ccrratim ab omnibtis doftis ex- 
ccpta , fic faiit tranfmifla pofteris, vt milla lex fanaior, 
nulla vita» rcgula probatior videacur.Ex ijsapophtheg- 
matis ea delegit Alciatus,qiia: fymbolis exprirai commo 
dius poiTenc. Quod enini Cleobulm diccret , μέτρον afi- 
ςον€ν πΑτιν: in omnibui optim* menfura.ia trurina fiue 
lanceoftendit.C///7i?«ii Laced&monijhoc {\.uz y yv^t σΑν- 
ToVrquod per ipecujum oftcditur. Periander Corvathiu* 
in ore habebat ,ρϊς CpyntAKt-gabajt, abflimndum ab 
ir*:quod pulegiodemonilrachic noftermam herba hxc 
bilcm purgare dicirur. Pittacm aiebat μν£ϊν Ayavi 
quod exprimiturperGich,herbam grauiifin>iodoris,qti£ 
raodice in cibisadhibita, iaporisgratiam prabet , nimia 
vcro nocet.Solonis diQimr.TBhofopcCv μακρχ jSiu.finem 
brttiii Aui ipe&andtim : qnod Temiini cffigie dciigna- 
tur • Biantts illud ce\tbtt>7rhHovU o/ K&Koijlures m*- 
li: quoarguebat rcrura hacin vita malarura immenfam 
copiam,quod notatur per Sardum,hominem improbum 
(yt funt Sardinia; regionis incolar, nota iniignes lmpro- 
bitatis) qui Muiimoni a /ΐηο breui & nullius prctij infi- 
tezt.Thales denique Mihfius hoc habuit, ^yyuA, πάρΑ 
*' ATtr. ipondi noxapnfto i/frquodexprimiriufymbo- 
lis Parra: & Meropis auium^w^ capt? retibusaut vifco» 
ad eafdem pedicas felent iaogarritii confocias auesper- 

trahcre: 33* jindr&e Λ\ά&ύ trahere.• ira fe habet|t dcbirores erga fuos vadcs,quos pcl 
liciuntjVtquoquo moio ipfi iemet extxicent* 

Hoc irHtint examen] Perf. Satyr.i. 

ne exame* improbum in ill* , txfiiges lrutin*> 

libella ] libra • 

CkilonSp&rtan•] ka-ccdsemonius• 

Pulegium•] Je quo in fiipertoribus» 

Hdceadem aittnt•] hanc fencentianuNi quii nimis % v\ 
denturinnperej qiiiquamminimiim ore liquancher- 
bam Girti,q«se itafumpta,iuuat, ieiiilargiuSjvinilcota. 
cft.PIin.io.i7& 19 8. 

Terminws•] morcis {ymboluni,<le qtvoeriam fepra. 

illita vifce.] impedita vifco auis alia aliam tiahit in pe 
dicas. De Parra Pliu. 1 1»$ 7»De Merope, iu 10* Subm©- Embkmatiul 537 

Submotiendam ignorantiam , 

Ε Μ Β L Ε Μ Α CLXXXVII. 
QV Ο D monfirtim idtSphinx eft> Cur candtdavif• 
ginU oray 

Et volucrum petmcvs, crura leonis babet ? 
Hcincfa.cUm ajftfmpfit rerum ignorantia'. t&nti 

Scilicet efi trtplex caujfci & origo mgrti . 
Sunt quos ingenium leuetfant qiios blanda volupt&ty 

Sunt & quos faciunt corda faperba ru-des. 
Atqutbu* eft notum, quid Delpbica littera pojfif, 

Pr&cipitis monfiri gHtturadira fecant . •.••.. 

Natotfc vir ipfe bipesfy tripes% & quadrupes tdem $β , 

Pntnatfcprudentts laurea , noffe virttm* 

EXPtlCAT. CLAVD. MIN. ' 

Ρ η ι ν χ , ignorantia? typus eft , σφ lyyo tiyim idem 
eil quod c<jnftringo& vinciorilla euim mentis notio 

Υ nes, s $3 δ Andre<e Alclati 

ncs & igraculos ipfosobfcurat prorfus , & cxtinguic i- 
gnorantia: labes: cuius treshic συμβοΚικας conftiruun•» 
tur cfficicnrcs feu primaria: caufa?,libido, animi leuitas , 
arrogantia . Prima quidem puellari forma depingitur, 
qii£cumanimum occupat» minquam poteit obcxcata 
raens cognitionis & Ccicmixbono pcrfrui• Altcra eft in- 
conftantia feu leuitas cum auecomparata , qu$ vis pcr 
omnia difcedic aftabili firmoq; fcientia; fmidamento. 
Tcrtia vero ariOgantia,fuperbiaque Ieoniuis cruribus a- 
dumbrata , piAasnt&im fc haber perniciofifiimam , flt 
rerummcliorum contcmptiun , quam neceiTario fequi- 
turcraiTa & cxitiofa imperitia.fuiqjignorancia.At qui fe 
ipfum norit, dctrafta omni libidine, foedaqj voluprate , 
auuliis inconftantia? plumis fugacibus,& omni arrogan- 
tia, intclliget quid homo iit , id eft,probleraa Sphingis 
cxplicabit, fuamipfiiisnatiiramintuebitur,primo qui• 
dcm qnadrupedum pene fimilem conditioni,deindeho- 
jninis firmitatc conftantem,& poftrcmo imbecilla pro- 
ptcr concrcti partes infirmasrita vtroonftrum arrogau• 
tiae turpifllnuim feipfum conficiat, & hominem fnicom 
potcm reliriquatrqua victorianulla alia excellencior,nul 
!a vti!ior,aut ilhiftrior. 

eandida virginis ora•] faciem puellarem. 

volHCrtimpennai- ] plumis aiiium corpus haber omne 
obfitiun• 

crur* leonis.] pedes leoninos. 

Hanc faciem ajf] Sphini eft typus & fymbolum 
ignorantiae. » ydp άφροτυνη 7olt άνθρωποι* σφί}ξ i?i } 
ait Cebcs Thcbaims, ideft, Sphinx eft hominibus infi- 
pientia . 

tantifcilicet.] ignorantia; triplcx cauiaefficiens. 

Sunt quos ingenium leue.] fuiit,qni laborcnt animilc- 
uitate & inconftantia:qii£ prima caufa• 

/untquos blanda voluptaf.] fimt,qui voluptatis illec* 
bns deliniti:altera caufa,dc qua &ntt,-merctriciui ardr 
Egregijs iunenes feuocat afludijs . 

Sunt Emblem*ta->] 3 $9 

$unt & quts.] funt tumiiijnflatijfuperbi, φϊλ&υτοί , 
qui potuifient ad fcientiam peruenirc, niii piuaflent fe 
iam peruenifle,aitSeneca,h?c tertia eaufa . 

uir qmbus efi notum.] qiii edo&i funt, qnantam vim 
feabeat monirum Apollinis Deiphici,Tgp/ τ« ^poVcu 
0AvroYide qua Plato inPhiicebo,&Xenophon 4.C5roen 
tarior. Cicero multa De legib. ι ,& Tu fcu 1. 1 . 

PrAcifitis mtnftfi-] fiimmcpernicioii>quodque &cil£• 
monftrum homines in exitium agac. 

gutturadirafecant•] tolluntde mcdio. qui enlm (c- 
ipfum nouic , ignoranciam ex fefe tollit , in eius locum 
fapientiam omniurn pulcherrimam & vtiliflimam ad- 
xnittic. 

Prima pruientis Uurea. ] prima* hominis virtus , & 
quafi primus de ignpraitfia trmmphus cR,feipfumnoJfe, 
V % Mentcm* ν 1 40 AnaxeA Alciati 

Mentem, ηοη formam, plus pollcre. 

EM.BLEMA CLXXjXVIII. IN G RESS Α vulpes in Choragi pergulam , 
Vabreexpolitum inuenit humanum capttt , : 
Sie eleganter f&bricatum , vt ipiritus 
Solum deefiet , CAterU viuifceret . 
Id illx cum fumpfijfet in manuty ait , 
Ο qutile caput efi :fed cerebwm non habet . 

EXPLICAT. CL.A VD. MIN- 

PErmvltos non raro videre eft excellenti for- 
ma & dignitate corporis homines,qui ingenio planc 
ftolido, & pene nullo funt,vc reuera fimulacca ς"ζ- 
dameile citius quam homines videantur• Q^uo fpe&ac 
Cieancis illud : α,πΜ<Ρίν7νεμίν» Tf μορφ* θηρίων £ι&- 
φίρκν• Emblemata. 341 

Ingrejfa v#/l«.].i.aftutus quidam & fcftiuns homo 
ia cnim AhKnyopiKcai accipe. 

Choragii] rtatuanj. 

pergulam•] officiaam. 

fabre.] aiFabre,ingenios£. 

rft Spjt'foluw>] vt ci fo! us ienfus, & γοχ deefle videre- 
turrad viiium eiat expreiTura. 

c&teris viuifceret•] quafi viuum apparerec 
' \'ld•] caputhiimanum• * 

llla] Vulpes.ideft,catitus quidam & veierator,fpeft• 
to a r ti ficio homims,ua ρ r©n unriaiii t s &c. 
¥ | Diiies 14 % Andte* AlclaU 

Diucs indoftus . 

Ε M"B L Ε Μ Α C LXXXIX. i 
Τ RANAT aqucu refidens pretiofo in veUert Pkry- χκλ Et fiauam impauidta per mare/candif euem . 
Xcquid id efi\ vir fenfu hebefi,fed diuite gaz# , 
Coniugtit autferui qttem regit arhitrium . 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

HIc ariesaurei velleris Phryxum permaristem- 
peihioii difcrimina vehens , typus eft locupletis 
Cuiufdamhominis, fed plane ftolidi, & communiicnfu 
vacui , quiciim ieipfum regere non poillt , duciturad 
mulieris aut ferui arbirriura . Ea vero mifera ccnienda 
tft fcrmtus,non quac a foi cuna,fed qus ab animi nafcicur 

impc- Emblemata. 345 imperitia,qua; in fummaetiam copia noa poteft non c/Ic 
alijs mancipata-Huc pertinet di&um Diogcnis,cum di 
cerctjndoftura diuitemarietem efTeinaureo vellcrc. 

refidensptttiofo.] fedeiis, infidcnsin vellcrcaurco. 

Etflauam.] non horret marinos turbiacs, quaoquam 
horrificos. 

fenfu hebetu'] im peri uis, ftolidus. 

dimte gaza.j opu leur u s, locu ples. 

Coniugiit autferns•] qui fic yuvetiKOKparfymi » vcl 
Υ 4 In 344 u4ndr€£ Akiati 
In fidem vxoriam ι 

Ε Μ Β L Ε ΜΑ C Χ C ECCE puella, viro qu& dextra iungitur: ecce 
Vtfedet, vt catulm lufitat ante pedef> 
H&cfidei ettfpccies: Veneris quam fieducett ardor f 

Malorum in Utta non male ramtu erit- 
foma etenim Venerii fitnt. fic Scheneida vicit 
Hippomenes , petijtfic Galatea virum. 

EXPLICAT• CLAVD. Μ Ι Ν, 

AD fidem vxoriam quatuor hic fpe&anda propo- 
nuntur,dextraium coniun&io, feilio, canis fym- 
bolum.pomi infitio ien donarium . Dextra pro noca fi- 
dei,vti iam fupramonuimusrpuella viro affidetjquod a i 
conftanciam inamore referturj fedes enim noramhabet 
ftabilitatis . Canisanimal hero fidum, fidei aliam ratio- 
* ncm 


Embkmata->. 347 

fiem habet * Malus arbor V eneti facra, vt ex Poetarum 
icriptis patet. 

puella.] vxor marito dextraminngens. 

Vtfedet-yfisfoilitAUs nota. 

Vt carulus.] fidei fymbolum . 

fideifyecies-] "fidelitatis imago exprefla. 

Venerjaquanifi^ quam fidem fi mutua comugis v- 
/friufqiiecopula connrmet•»... ' . .:* 

Malorum in Uua.] α finift ra parte non inconcinn^ fta 
iiietiir malus. -. . •<; ; ΐ - • 

Poma etenirtf.] poma Venerifacra•. 
fic Scbeneida ] Ataiauttam ίϊι ι. eti r£u Hippomenes γί= 
cir,proiedis.pomis aurcis.Ouid. io-Metamorph. 

petiftGalatea'} de qua 3 .Ecloga Virg.auc d$e» Qui* , 
i3.Me£amorpb.videP4ioiierb. MaHs ferii^ 
Reuc- φ 34^ Anittf ΑΙάαύ 

Reucrcntiam in matrimonio rcquiri, 

EMBLEMACXCI. CVM furitin Venerem, peUgi/eih Uitort6f?ii 
Vtpera, φ abfiomacbo dtra vencntvomit ι 
MWAnamjj ciens ingentiafibiU tollit, 
Atfimttl amplexw appetif i&a viri . 
Maxima debetur thalamo reuerenti*: coniux 
Alurnum debet coniugi & obfequmm* 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

Α Μ ο r. coniugum itamiituujacptiruscilcdcboe, 
vtquanquam quidptam fit inaltcro quaiivirulc 
tum,& eltcr nonnihil iiianimo rixarum aIat,proprer ta- 
meufacramconiugij copnlam abaItcrodcbcccuomi,& 
pcmtuscijci.Quod ipfumpluribiucxplicatur a Bafilio 

maguo . Emhkmata. 347 magno, Homilia 7.1η Hezaemeron > tndc petitur hoc 

Emblema . 

% Cumfuritin Ventrtm.] cum rapitnr ardorc coitus. 

MurAnam ciens.] ingenti fibilo snurgnam ad fe altfcit* 

virl•] vipcrje. ν 

Maxima ddetur.] imitatio ex IuuenaJe. 
Maxima debetHrpmro rwtrtntim, fi quid 
Turpg paraf. , 

toniux alternum-•} D.PaulIus: Vir vxori debitam rcd 
dat,& vxor vtro-Mulier fuicorporis potcftatem nonlia 
bcr, fcd maritus.-idcniqucTui corporis poteftatcm noa 
habet,fed mulier. 
ΪΙΪ 34$ Ληάη& Altxau 

Infoecundicatem fibi ipfi damnoiam. 

EMBLEMA CXC II. ' LV DIBRI V Μ pueris lapides iaeitntibuifac m$ 
In triuiopofuit ruiiica curc* nueem: 
Qu& Ixceris ramls,perftriBo(fe ardua libro » 

Certatimftmdis perlatus omnepetor • 
Qiiid tfertli pojfet contingere turpius ? thm 
Inftlix ι frufttn in mea damnafero . 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

Η Ο c tranftulit e Gra»co Antipatri, iea Scratonis: 
fimilcque eft OuiJianum de Nuce argtimetum • 
Qneftus eft quoriuida parencum miferorHm de fufccp- 
tis liberis,a quibus nonminqnam coni jciuntur in excre- 

mas xru mnas , & vira» difcrimina, vnde illos valde poe• 
niret , fe liberos ciufmodi tam nefarios & improbos fiu 
fcepiiie . * 

LHd&. Emblemata . 349 ZudikpMris•] Laboriofus quidam rufticus inc infeuit 
intriuio, lii(iibriuni pueris , alijsque lapides hinc inde 
proijcientibus. 

lacexis ramis.] excufliSjdeie&isque frondibus. 

perftri&o hbro j corticeetiam percuflb iicpius &im- 
petito,tiipto,fciilb. 

fuxdis•] iaculis, balliftis. 
4 p$r Utu* omnepetor-] Japidatione vndique conficior. 

Amor filiorum. 

EMBLEMA C X C I I i! 
ΑΝΤΈ diem vernam ! boreali cxnapxlumbes 
Frigore nidtfic at ', pr&coqua 0* ouafouet: 
Mollim &pidli vt iace&nt,fibi vellicatalat , 

^uels nuda hiberno defictt ipfa gelu . 
EccjHid Colchi tudet ,vel te Progne improbalmortem 
Cttm volucrUpropris.prol'a arnorefnbit? EX 3 5 ο AnfatA Alciati 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

PRoposito auicularum exemplo,inquibasna 
tura duce iummus amor,curaque deprehenditur er 
gafuos f^cus.argiiiturmatrumquariindani immanium 
barbara & plufquam ferina crudeliras ,q«j fuis vitam 
adimanr , edo&aiabaue palumbe, quoafievtu incoscflc 
debeant.Pctimm id e Grasco Ancipatri. 

Antt diemvernsm•] ante vcrnum tcmpus,ipfb hyc-' 
eais faeaicnccfrigore.PIin.io. $f• 

€λπλ pAlumbes*] cuius pluma: canitieiu referunt. 

prAcoqu* & 9ηλ fouet.] quae fatius foretin tcmpus ver - 
xmm poni,lapib rigore hycmis. 

fibi vellicAt λΙμ•] auellic/ibi plumas. 

Queis ruida•] quibusdcftituta. 

deficit ipfi*>] emontur . 

Ecquid Colchh] num te pudcfi Mcdca,^u? liberos fu£ 
eulifti: vcl tc etiam Progne > qua: filium Itym ititerfecif• 
ul Deijsaliojoco• Pictas Emblemat/u* 3 f ι 

» 

Pictas filionjm in parcntcs . 

EMBLEMA CXCIV. 
PJE R medios hofteii pntri* cumferret abignt 
Aeneas humervs aulce parenttt enu* : 
Parcite, dicebat: vobis fene aderea rapto 
Nulla erit, erepto fed patre fummd tnihi. 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

EGraeco iremanonymi.Scriptores pleriq; gra» 
ucs,vc oftenderenc long£ pulcherrimum pictatis in 
parcntesfimulacrum,Aeneam tnfigni pieratc vimm , & 
qui eniedio patriae incendio, ienioafFeftum pacrcm libe- 
rarit,atque humeris fuftuleric, repracfcntari voJuerunr, 
Ec vcro ca vnapietaseft , qua: hominem maximex:om- 
mendat,veIqua:iuratiffimoshoftes ad manfuemdinem 
lcnitacemquc cogac, nianusq; cotuinere iubeac . 

Per m Jfndre* Alciati Per tnedios hoftes•} Gr?cos . 
ab igne patrU.] incendio Ilij. 
dulcepareniit onu*.\ Anchi fem, patrem fuatii ilrmum 
pijid.i.Faftor• 

Detfc viri collo dulce pependit ontu . 
/enerapto] tra&o efilij mauibus,interfe<5h). * 
adorea] gloria bellica• PJih»5 . r8. & Feft.Pomp. ] 
erepto patre.] extra&oe flammis,;Iiberaro, ieruato,; 

Mulieris famarn , non formam, yulgatam 

efle.oportere, 

EMBLEMA CXCV. 
AI.M. Α VentUyCiumcim h&c facics?quid denfftat ill» 
Tefiudot molliquampede Diuapremisi 
Mefic effinxit Vhidica yfexumq» reffrri 
Fetnineum no/ira injfita befpgie; 

§uod% Emblemata. 3ί3 6%uod% m&nere domi t & facitns decet effeputlfap 

Suppofuit pedibus taliafigna meis • - EXPLICAT. CLA V D- MIN. 

Ρ Η ι d ι α s Veneris-ftatuam cffinxit , ςιις pede te£» 
tudinem premeret, Vt fignifiSarct duabus maxim£ re 
bus commendari honcftam matrcmfamiliasjfileiifio,& fa 
χτΰΐΐς procuracione. Vt cnim milliim vitiiifh citius fcemi- 
nam dedecorat quam Joquacitasrfic Ιΐζ probroiblenc afS 
ci,qti£ hac illacque curiitant. 

htcfacies] effigies. 

molli pede>] delicatulo. Allufio tacitaad nuilieris co- 
meiiiqtiod a molliciedu&um volunc. 

Phidia*.] dequoPliiy.jJ. 34• & 3 <?• / -hic vero, vt obi- 
ter, nomeii Phidias fortc dkFyllabum , propter priorem 
longara. 

fexum% referri.] nomen Veneris vari£ fumi palam eft, 
proamons Dea,pro vxorejamicaj&c. 

manere domi•} agere,qu? funt matris familias. Colu- 
jtiellaiiiitio ι z.de rc ruftica. 

taeita*puellas>] tacittirnas fceminas* 
Ια 3f4 ΛηίηΛ Alckti 

In PudQrisftatuam. 

Ε Μ Β Ι Ε Μ Α CXCVI. . 
Ρ ΕΝ Ε LOPE deiponfafequi cupiebat Vlyjfem 
Nifectu lcaritu malle t habere pater . 
UU IthacamMc offert Sparten: manet anxiavirgo• 

Hincptter, ind e viri mututis vrget amor • 
Ergofedms velat vulttiStobnubit ο cellos : 

ΙΗλ verecundi fign%pudoris eran t • 
§(ueisfibi pr&Utum lcarita eognouit Vlyfftm* 
H*c% Pudori aram fchem^te consiimit . i« EXPLICAT. CLAVD. MIN. AGnovervnt vel ipfi pagan? fuperftitionisaf 
fe&atoresjquam fanda &c necdlanaefle: matrimo 
nii rectc inftitiuicopula, qua vxoradmoneretur maricii 
ctiam pareiitibus ipiis efle pr£ferenclum,& cotra- Qaoi 

ipfum Emblemata » 3ff 

ipfura fperfpieuc iancitum conftat Euangelicis littcris » 
quo loco dickiiTyVirum relinqmre debereparentum contti 
knm>vt ■vxori adk&reat . Sumiciir hcc Emblematis hifto- 
riaex Laconicis Paufani? lib.3. 

Ni/ecHin lcArius-] fed eanijVt fecum naanerct,pater it 
tentabac• 

Jlle.] Vly/Tes. 

Itkdcitm.] fuam patriam.fmim regnuro. 

hicoffert Sparten•] pater Icariiis ofFerebat Laccdemo 
nem,equa oriundns fuit. 

manet anxia•] ancipiti cura, cogieandi folicita , quem 
maxime fequeremr . 

virgo] PeueIop€,fcemina viripotens,vt apud iurisintcr 
pretesJ.Mulierisjde verb• fignif. 

fedens•] Penelope. 

obnubit ocellos.] qnod etiam verectmdi? ilgnum:vel al 
ludicad nupciarum vererenjritum.MuIieremm nupta, 
ideftjobqoliua ducebaturio mariti domum.[Niibere e eft 
velo tegere, 

Queis.] quibus fignis. 

fibi pr&Utum. ] nouit Icarms Vlyflem maricum fibi 
pr?Iatum eile. 

Hoctfc Fudori aram.] hoc culcu Scimagine confecrauit 
aram Pudicitie. 
Niipta 3f * AnfatA Αϊάα,ύ 

Nupta contagioib . 

. r Ε Μ Β L Ε Μ Α CXCVII. «Ι Μ 
D7 7 meliora pijs , Me\en ti. cur agefic me 
Compellas lemptus quod ttbi dote gener» 
Gallica quem fcabies,d:ya & mentagra perurit : 

Hoc efi quidnam Aliudydic mihi f&tte p ater, 
Gorpora corporibiu quam iu,ngert mortua viuis > 
JEjfera% Etrufeif^cia. nouare due is ? 

EXPLKAT. CLAVD. MIN. 

PL ε r ι ov ε patrcsimportimi & auari , honeftas 
& liberali forma preditas filias clocare non dnbiranc 
hominibus podagricis,fcabieNeapoIitana coufeclis, alio- 
ve lubgencre, qa£ femimortua cadauera fuo concaftu 
uonminus noceanr^ cjuamqne viuis olim morrua copu- 

Jaban- 
y Emblemata. $\η 

Jabantur a nequiifimo tyrauno Mczentio, dequo Virgil. 
8.Aeneid. 

Dij melierapijs•] Dij melius . Optatio frequens apud 
au&ores.ied Poeras maxime. , ., 

Me{enti.] ciure pater.Mezcntiofimilis. 

curageficme compellcuY\z\ix ita me eilc miferafcogis? 

emptusquod tibi ] qui genertim tibi acciuifti.vrine lJli 
elocares.Alludicad matrimonij;fpeciem,quecoem£ti©dt 
eebatur,dequa CicinTopic &yirgiI.Eclogis. 

5 Te%i fibi generumTethys ernnt omnibmvrfdii. 

GaUieaquemfcab'] qui cofe&useft lue Hifpaiiic3,ieii 
morbo Ncapolicano • 

mentagra.] morbus amcnto di&us , qui per faciem , 
colium,pe<ihis,& raanns^fgdo & infblito quodam furfu- 
re dilatatur, Vide PJin. ι • 16. 

Corpora corporib•] Imitatio Virgilex S.Aencid. ybi de 
Mczentio: 

Mortua quinetiam iungebat corpora viuis, 
Componens manibutfy manu4,atque oribtts ουλ* 

*EfferA<h Etrufcifafta.] reuocare Mezctij Etrufcerejsy 
ducis trticulentiiTimifacinora. 

.• f ■ r 


2 % €iiprcfTiis 3J8 'Andrca Alciati 
CupreiTus. 

Ε Μ Β L Ε Μ Α CXCVIII. 
Ι Ν D 7 C Α Τ effigiei metA.nometzty Cnprejft 
TrAclandos pariliconditionefuos • 

AliuJ- 

FVN Ε ST Α efi arbor ,prccerttm monumentet Ctt* 
preftt* , 
Quftleapittm plehity comere frondefolet . 

Aliudr 

PV LCHR Α coma ett , pulchto dt£efi&% ordine 
frondes; 
Sed fmftus nullos h&c coma pulchra gerit . 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

VT cxnaturisauimantium, renimquealranim fpe- 
ftatapiOprie:a:e,furaitur aliquod fymbolum ad ali 

quid Embtentotal jf> 

* ■ 

quid defignadum,itaex ' pfantis-^c arboribusivtCuprcf- 
fus hic ad tria accommodatur. i. ad jequalitatcm inte c 
iuos fignificandamjquod ca arbor & in foli js & frudi- 
bus videacur aliquam squaJitacem obieruare• 2,-ad mor- 
tisnotam: eius enim rami adhibebantur olim inmagna 
tumPnncipumcJue funeribus. 5. in eos torquetur, qui 
quanquam pulchrum neicioquid pr? icfcrant,nullos ta- 
jnen ex fe frmftus educunc . 

Indicat,&c.] Nam Cuprcifiis Λλτο mhv Kcti φίραν 
π&ρίσκ? κκ&£χς rg ngi κ&ρπχς , a fru&tiiim f<]ualica- 
tCjpanterque ramorum, qijos prodticir. 

funefta.} funeribusapca. 

cvmere ] ornarc» 
Ζ 4 Quercue ' $6© j4ndte& Alciati 

Quercus. 

Ε Μ Β L Ε Μ Α C X C I X" 
GR AT Α loui eft qutreM^m nos feruatfy fouet%i 
Seruanti ciaem quern&torona datnr. 
Aliud. 

GL Λ ψ Ό Ε α luit veteres ,/οία nunc proficit vm br &: 
Sic*quoquefic Arbos ojfictofa IouU . 

EXPLICAT. CLAVD. Μ I N. 

QV ε r c ν s , Ioui facra , pro faluris vfurpata Cym" 
bolo-Plures rationes pete a Piutarcho. Q_nerna,ieii 
emica corona ei dabamrolim ciui,qui ciaem ferual7ec,tan 
cjuaci vitereftis ) & falutis accepr^ monimeotam . Scd Sc 
torqucri quercus poreft velad hominem,veI ad iem,qu£ 
olim magnoin honorefueric,fednunc nihU aliud fir, qua 
magni nomiuisvfnbra, vtde Pompeio cefo Lucanus ce- 
«iui: • 
■ :■ i> ■ Grafa • jEmbkmatajl $&\ 

.Grata Joui,] Ckudian.z.RaptusPiGrerpiiT• 
§lmr.cm amica louis. , , 
Sirumti ciuemA Lucan-primo. 

. Seruaticiuis referentempummquBrcum. 

tabant:nos iblaqueicns vmbravtimar. fk rerWM»» 
niumfiufimttempora* , , 

Sa-Iix « 

Ε Μ Β L Ε Μ Α CC 
Q V Ο D 'fmgis}erdamf*licem vocttarit Uomtrm^ 
Clitorijs hommes moribus adfimilat. 

. .EXP.LI.CAT. CLAVp. MIN- <\ » CA 1 1 x atotriiuLp™ Homero dicitur OdyM-q»* 
Diaiicis ftudus cum vino propinatus ftcriliwiero^, - (jufe 
rat I . ΐβι. jinduA Alchti racgenitalefemcnextinguat, & HbiJinis impetummarco 
rc afficiat,aic Plin. Scd propter KhHTspia.fyv , obfc?num 
verbum, malim ineos conuertere , qui hcentius Venert 
abucuntur » quos ideo mcrito fragiiperdas & feminipcr- 
dasappellaris• 

Clitmis homines moribtt*. ] abftemijs : vcl potius , ni- 
mium addi&is rei Venerea:. 

Abies . 

EMBLEMA CCI. 
Α Α Ρ Τ Α fretis Abies in montibus edttur altis: 
Eft & m aduerfis maxima commoditiu • 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

Β ι ε τ ι s {chema poteft accommodari ijs> <}oi 
quanquam ialoco&tiscoiOmodo vcrfentur»cam£ 

ad Embkmau « 3* ι adampliorem qngftum facienduffijfeiepericulis obijce- 

tc no»i reformidant • 

Aptafretis•] nauigi js«Plin, ιό. 1 6* 

in montibm editur attis.] Maro Eclogis. 

VopHlminfiptttpiAbies in montitnto altif* 
%n Aduerfis maxivM eommoditas,] yvapti* • - £ Μ β t Ε Μ Α C C Ι ϊ 
Α Γ Picea emtttat nullos quodfiirpt fiolonts , 
llUustft index> qHifineproUperif* 

EXPLICAT. CLAVD, MIN< 


P| c s Α facil^ potefteum fignificareiqui fine Iibefii 
decedit:aiu referernr ad eum, qtti nuljtim ftnitionl 
mentum r«liqueric,cuiusnempe vitaac ttiorsiuxaziHw 
1 matuf* $w jindreA Alciati matnr.vt aitSalluftiiis. 
flolones^ virgultaex radicibus.aut truncoprodu&a* 
index•] fymbolum• 

Cotonca . 

Ε Μ Β LEMA CCIII. 
Ρ Ο Μ Α nouis iribue debere CydontAnuptis 
Dicitur anttquus conflituiffe SoUn. 
Grata ori <$» siomacho cumfint, vt & halitus illis 
Sitfuamsj blandus manet & ore lepos • 

EXPLICAT. CLAVD. MIN- 

PLvtarch. jteftis eft in prxceptis connubialibus, 
cotonea,quod eor refieiant,fuauemqucori halirum 
infpircntjolim Solonis!ege nouis coniugibus darifolita % 
vt admonerentur,coniugi primo illo congreflu omnia 
traniigeiula «ordc puro , orc , Iingiiaq; adornata & pu- 
dica . 

Hedera EMemata .'. 
Hedera. 

• *(fl iti 

FM Β Ι Ε Μ Α CCIIII. 3*S 
Η Α V O.OV J Qjf Λ Μ arefcens Hedera etf ar- 
bttfcula y Cifj ο 
Qu&puero Bacchum donct dedijfeferunt : 
Errabunda,'procax,auratis fulua corymbi* , 

Exterius viridis , c&tera pallor babet- 
Hinc aptisvates cirjgnnt fua tempora fertis : 
Pallefctmtfiudijs, laus diuturna viret . 

EXPLIC.AT. CLAVD- MIN. 

HE d ε r α perpctuo viret.tenaxeft, eiq; parti mo- 
lcfta,cui hauencorymbosaureos pioducitjsxtra vi 
ridisjin ca;terispallefcens.Poetaium conditionem i-eprac- 
feotar,qui hxrcntftiulijs,fibiquc inteidum nocenc.quod 

fcrc jA 3 Andre£ Alckti fere corporcis cxcrcitationibus careantrfemam tamenne* 
minis mwquam moricurara,quafi mercedem aurcam cx- 
fpeftant.Solanrur enim fpe, & ftudiornm jnoleilias atq; 
difficultates ferapitern? laudisopinione jeiiant. 

Hand quaquam arefcens.] perpctuo m virore manens , 

Ciffoqiupmn.} eiflas , Liberi falrator & hiftrio , iu 
qucndam ten^ hiatum lapfus perijt.Tellus florem pro- 
diixitadoleCcenticognominem.Sic, l.Epigramm. 
uostd μίν Δώνυποί 4yAKK%7Ai. id eft. 
Bacchw amat Heieram* Inde κ /oros Δ/βρν» 
etof didus . 

Exteriut viridis, ] PJin. 16.34. 

Hinc aptis v#tes•] HoraM.Carm. 

Me doftarum HederApr&miAfrontium, 

I dcm , Prim* fertf Heder* viStruk prtmia, &c 
Iicr Embtemata. 

...... 

Ilex. 

EMRLEMA CCV. 3*7 
D V R 1 Τ Ι Ε nimia, qnod fefe rumperet llex , 
Symbola eiuilis Jeditionis hjbet. 

EXPLICAT. CL Α VD. Μ I N. IL ε χ eos refert , qni funt tumultuofi , fpe&ata nimt- 
rum arboris natura , cuius liguuir» cum fraiigi nifi ad- 
modum difficulterpoifit,ie tameii aliquandodiiiiiidit & 
fatifcit . Irafedirioii non nifi a feipfis fere auelhuuur & 
franguntur.Sumpcaiimiliciidoex 3. Rhecor. Aiiftot. 
rumpsret] riimpat. tempuspro tempore. Malus 3<SS jindrea Λΐάαύ* 
Malus Medica. 

Ε Μ Β L Ε Μ Α C C V Ι. Α V RE Α funt Veneris p ema hic: iucundus amartr 

lndica,t>esl Gr&cis fic γλναύτιηχ,ροζ amor> 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. CI τ R ν s , & malns Medica fru&um haber , cuius 
cortexaurei coIoris,faporis aufteri , intus vero dul- 
jcis fuccusrlra ie Mandus amor, idemque aniarus habct . 
ProitiJe pomum Venetf iacrura. 

iucpmaui am&ror.] belle qnidam e recentibus: . 
Non Amor antiquis fuerat t feda.maror ab xnnis 
BicenduSytumfit femper nmnru* amor. 
ykwajyTjKpoi ] Plurarch.j Sympof.7. Probl. Buxus. Emblemata^* 
Buxus. 

EMBLEMA CCVIi; $** JMMP 


iim 
1 jBI 
I 


ιίρϋΙ 

mm 
:: I'-^^^H 


I 


. _ '^^m — 


-■ 


Ι •;^ρ:;^ wiaiM^SRi 


i i^e^^SSBK j 


'^■■ΗββίΒβί- "^j 
l^ '"' ι. III .IW"»llIJilSg^ 


jf: =£_--^ 


Sislil^sip 


\^£zs~i^S._X ~^^^^^^^~ — ^^;--^y^iss„J~ss. 


^MI^ 


fe^^===^ z^^^mmum 


SBt-j^ Ρ Ε R Ρ £ Γ F Ο viridis,crifpo% c&eumine Bhxus , 
iT»<fe «/? diiparibusfiflula fa&a modis . 
Delicijs apta efi tenetis & amantibus arbor: 
Fallor inefi illi, pallet 0* omnis nmans: 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. 

BVxys amaiiorum naturam coudicioiienique re- 
fcrt. Habetenim perpetuum viiOrem,Iignumque 
pallidum, quo tamcn tibi? & fiftul? componuutur . Sic 
illi inamorc perpetno virenc.fed tamen exafFe&ibusple 
lifquebilioiis pallofem contraluintjaihilomimis ferrao- 
ne blandoac fuaui oratione femper alicjuid concimint. 
disfaribttififtfiU.] Virgii• Eclog. z, 

Α a Χίϊ \Andre$ Αάαύ 

Σϋ mibi difyaribfafeptem compAcla eieutit 
Fi&ula. ' ' 

Veltcijs ienerit] amoribusblandis. 

PAllortneft•] Ouid.i. Metamorph• 

Buxoq, fimtlltmui οτλ Fallorobit•, - - 

■ Amygdalus . 

EMBLEMA CCVII 
c V R properar.s foUjs $r&mi**is Amygdalefloresi 
Odi pupillos prgcocis mgenij, 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. AMygdaivs citiTlme floret, tardiifime fru• 
duraproferc.PliH. io.cap.2 f .Ira prs<:ociaillainge- 
nia,qii9 habentpr9ciaiam qnauoaai ind©iera,vixaiucer 

te Embkmatal $71 

te fero adniodum pcrueuiunt ad Frugem , aic Fabius lib. 

i.cap.3• 
pHpillos.] pueros. 

prtcocii•] cjua dc vocc Gell• 10. u. 

Morus. 

Ε Μ Β ΠΜ Α CCI Χ. 
S Ε R Ι Ο R at Morus nnnqviam nifi frigore lapfo 
Germinat:& fapiens nominn falfa gerit•.- 

EXPLICAT. CLAVD. Μ I N. MO r ν s , quaii μωρό?, id eftj ftaltus, male impo- 
fito nomine,iapiens arbor eftmunquam enim ger- 
inuiac nifi frigoribus exa&is:Ita vir prudens mature fuis 
rebusprofpicit.nequc le temere periculis obijfic. 

fapiens nomina falfa.] PUn.16. xj.Prouerb• Maturior 
tnoro. 

Aa ζ Laurus 37* jfndrea Alciati 
Laurus . 

EMBLEMA CCX. 
ρ 

D RAIZSCI Α ventun Laurus fert ftgna falHtis: 
Subdita ^ulfiiUo fomni* vgrafacit • 

Aliud. 
Σ Β Σ Τ V R Carhfuper*tis laurea V*n is: 
Viftrices crntnt taltafertz comcw. 

EXPLICAT. CLAVD. MIN. LA ν r rs in vaticini js olim fuit adhibira: vndead fym 
bolum rcrum fimuarum nonmale poteft accom- 
modari, quemadmodum etiam ad fahuem indicandam• 
Carolo V. Impcr. Thunis referenti vidoriam laurea 

corona dcbecur» cjuam triumphantes antiquitus gefta- 
baHt.PJin . ι j.cap• vlt. 
JPrdfcsavenfuri•] u ClaudiaiM. Raptus: 

vtnturi Emblemata '. 37$ ^-.ventursprdfcia Lanrm Vlu8u*t. 

SHbditapuluillo.] appofita ceruicali.proinde/ttctyT/JCc* 
φ ντον dicicur. 

PaenU] Thuncniibus^quicani rcgioncm incolunt ,fa 
quaolim Carthago fnit. 

Populusalba. 

EMBLEMA CCXI. 
Η 
Α Ε RCV LEOS crines bicotor quoi Populus omtU 
Temports alternar noxty diesfy vices . 

EXPLICAT- CLAVD. Μ I K. 

L β ae Popyli frondibus ftatu? Hetrulisoniaban 
tur, ad fignifkandum tcinporum contimuun cur- 

V 574 uindre* Aiciati fum , motnmqiie perpetiuirn iodiem & noftera . Nam 
frondeseius arboris altera parte nigricantes , altera vc- 
ropenecandid?. Herculem vero pro tempore viurpa*• 
tum notat Maciobius, vtetiam pro 5ole , fpe&ata vi no- 
jninis. 

Herculeos crin es•] Vi rgi 1 8 . 

, Herculea bieolor cum Toptilus vmbtt* 
V elamtque comeu* 

f ι η ι s. Τ 3 7ί 
EMBLEMATVM INDEX, 

η 

In locos communcs ad ftudioforum 
commed^tatem digeftorum . 

JS/umems ad Emblematis cuimque re- 
fcrtur ordhtem % INfignia Diicatns Media 
lauetiiis. Zmblema ι 
Iniignia vrbis MedioIaui.r 
Iniigma gentis Mciatas. 3 
Infiguia A.Alciari. 118 
Infigtiia vrbis Achen. 19 
Iiiiigma Pudiciciae. 47 
lufiguia Agamemnonis^ 7 
infigma Cupidinis. 115 
Iniignia Regum. 143 

Infigma bouiSenatus• 144 
Iniignia Poecarum . 185 

DtVS fiut RELIGIO . 

InDeo lastandum. 4 

Sapiencia humana» ftulciria 
eft apud Deum. r , $ 
Pifta religio.^ 6 

>Jon tibi fed rcligioni . 7 
Qua Dij vocauc,efidiim.8 

Dll & SEMIDE I . 

Aefculapius . 149 

Amor. 9. /0/. 106. 107. 

III 11} 

Anteios. 109.1 10 

Acc. 340 

Bacchus & Pallas* ζ 5 
Bacchus • . %$ Bacchus & Apollo . 99 
Bonus Euentus . 44 

Caftores . 4} 

Circc. 76.181 

Ciipido . 44 

Faimus. 71.12,2. 

Cratia. 10' 2. 

Hercules. $ 8. 13 71 3 8. 180 
Honor.veritas. Amoi.9.18 
latuis • 

Ifis. 7 

Iuno. 138 

Iupiter Ammoii. 1 

Mercuriusr 8.181 

M?reurius,& Fortuna• 98 
Minerua. 2. 

Mois&Amor. iJ4»iff Nqxnefis. 


27.44.45 


Occafio. 


Iil 


Pallas. 


1.22.108.187 


Pan. 


97 


Pioteus . 


l8t 


Pudor. 


ni 


Saturnus i & Mars. %s 


Spes. 


44-4$ 


Terminirs. 


157 


Thetis . 


135 


Aa 


4 v«- ιηζ Index Emblematum Ι Vcnus. 77•ΐ95'ΐσ8 


Cccrops. 


S 


Veritas. 9 


Chouradus 


Pcutingcres • 


Virtiis. 48 


Prsef. 
Fulmen. 107 


Curtius• 


96 


Caduceus . 118 


Claudius. 


9* 


HlROES• 


CraiTus• 


96 


Achilles. *8•ι?ί 


Democritas 


IJI 


Aeneas. 194 


Dionyfius • 


9° 


Agamemnon. $7 


Epiftetus. 


54 


Aiax. 1S.1i7.175' 


Elpidius • 


4+ 


Alcxandcr. $1 


Fabius . 


z6 


Ariftomcnes. 33 


Gauymedes. 


4 


Bellerophon. 14 


Hannibal . 


zG 


Cadmus. 18 j 


Harmonia. 


18J 


Chiroii. 14/ 


Hefiodus . 


4* 


Cycnus * i$3 


Helianira. 


X08 


Geryon. 40 


Heraclitus. 


if* 


Hc&or• χ /3.157 


Iafon. 


78 


Neftor. 101 


Icarius. 


196 


Patroclus. ij8 


Icarus . 


103 


Promctheus. ιοί 


Io. Galeacias Vicccomcs . 


VIyiTcs.114.nj.171.181. 


135 
196 


Lais . 


74 


VlyiTcs&Diomedes. 41 


Lydius. 


III 


Vn. fapientes, 186 


Lyiippus . 


III 


Zerhes,&Calais. 31 


Maximilianus Sfortia. 1.10 


VIRI,ETFOEMINAE 


Mezentins . 


197 


Celebres. 


Medca . 


54-iPJ 


Aiteon . 51 


Narciflus . 


69 


Anronitis. z<> 


Niobc . 


67 


Apicius. 90 


Ocnus . 


91 


Archippc. ntf 


Oenocrates. 


141 


Arion . 8? 


Parpahts . 


96 


Albius . $6 


Pariihis. 


9& 


Bacchilides . 159 


Pcnelopc . 


*9* 


JBiucus. 119 


Phacton. 


Phi• Index Embleraatum ♦ i3P 
70.179.19} 

116 Phidias * 
Phryxus• 
Picus . 
Pindarus . 
Praxiteles . 
Prognc 
Sophoclcs . 
Tantalus - 

Tcreus. 70 

Thrafybulus. 134 

Zenalis • 41 

VIRTVTE5. 

FlDES. 

pidei fymbolum . 9 

Fcedera . 10 

Silenrium . 12 2 77 

19 S Vino prudetiam angcri.24 

189 Prudentes vino abfti&et.» S 

96 In ftatuam Bacchi is 

Grameu. 25 

I vs τ ι ΤΪΑ, 
Nec vcrbo,ncc fa&oqacn- 
quam laedendum « 17 
84 Tandem , tandem iufti tia ob 
tiner * 18 

£tiam fer«ciffimos doma- 
ri. 29 

Gratiam referendam. 30 
Abftinencia a muneribns ca 
piundis . 3 1 

Bonis a diuitibus nihil ti- 
roendum . 31 

Forti tvdo. 

35 Non vulgandaconulia. 12 

Ne quaiftioni qiridem ce- Signa iorcinni . 

dendum . 1 j dviy* κ* tLTriyz. 

Prvdentia. | In adalari ndcientem . 3 % 

Confilio & virtutc Chi* Obdurandum aducriUs vr 

tnaeram fuperati : hoc gentia. 3tf 

cfttfortiores & deccpro- Omnia;mea mccii porto»37 

ICS . 14 CONGORDIA. 

Vigilantia & cuftodia . 1 $ Coneordiae fymbolum. 38 

yifpe xgi μίμΜϊ' A7ri?eiv Concordia . 39 

Apdpet y &c. ConcordiainfuperabiIis.4a 

^^ttpi0iffi¥i ^"ϊρίζΛ, Vnum niki] ,duos pluri- 

τ'ιμοι £ίον * κ s'TSAeV&/ . xmim pofle . 41 

17. Firmiflima conuclli «on Prudcntcs . 18 

Prudcns magis quam lo- 

quax. . 19 

Maturandnm . 20 

In deprchcnfum . n 

Cuftodiendas virgines. 22 4* poife. 

SP £ S. 

Spcs proxima - 45 

Infimulacrum Sper . 44 
In dies meliora . 4J 

lllicittt nihii fperadum. 4ε 

Pudi- zyS IxxdfX Emblcmatura; 

47 Pudicicia* 

ViTIA. 
Perfidia. 
In vidlonam iuloparca.48 
InfVaudulentos. 49 

Dolus ih fiibs . jo 

Maledicen:ia. _/i 

In rectrpcatores ficarior. $ 2» Lafcittia • 
In adulatores . j$ D ε s 1 Luxurioioriim opcs . 73 
Tumulus vneretricis. 74 
Im amatoresmeretricu• 7? 
Cauedu a meretncibns.7<£ 
Amuletiim Veneris. 77 
Inuiolabiles telo Cupidi- 
nis. 78 

79 

D I A. Ei qni femci fea prodege- Defidia 80 

rit.alienacrcdinonopor Defidiamabijciendam. 81 
terc . 54 Infactlea virunedcfcifcen 

*l 

83 res SrvLTiriA. 
Tcmencas . jy 

In :e nerarios. 5 £ 

Fiuor & rabies- 57 

Iii eos qui fupravircs quid 
quam «ruient. j8 

Impoiribile • , v js 

Cuculi. 60 Indiviites.pttbliconialo.88 

Veipcrtilio. 61 In auaros , vel quibus me Ignaui . 

Avaritia. 
Anaritia . 
Inauaros. 
Iiiaulicos . 
Ln fordidos . 84 

8? 
86 

87 Aliud . 61 

Ira μ 6$ 

Ineum quifibiipii darrnii lior conditio ab extra- ': " 

panpertatis apparac 
Famitas. 
Obliuio , 

.leiis . 

SvPERBIA. 

Superbia• 
\πι pudenria• 

<ριΚ&υτί& . 

Garruluas. 

Iimidia. 

L ν χ ν JR. ι Af.. 
Luxuria. H 

pa- 
66 neisoffertur. 

GVLA. 

Gula. 89 Ocni efKgies . 50 

91 

Iri parafitos . 5) χ 

Paruam culinam duobus 
ganeombiis non fuffice- 
re. $3 

Captiuus ob gulam• 94 
Ingarriilu &guIofum. jy 
Doctorum agnomina • 96 

Ν α τ ν κ Α. 
Natura . 5>7 

7t Arsuacuram adiuuans. 9! 

In 67 
6S 

6$ 

70 
71 fndex Emblematum . Ιη iuuentani . 99 

In quacuor anni tempora - 

; ioo 

Α sr R Ο L ο α ΙΑ . 
Scyphus Neltoris . ιοί 
Quas fupra uos , nihil ad 

nos . 102 

In Aftrologos. 103 279 

tur. 120 

In Occaficmatii . 121 

In fubituei terrorcm• 112 
Iu illaudatajaudantes. 123 
ln momeutaneam felicita- 

tcm . 1 14 

Ex damuoaIterius,alterius 

vtilitas • 12 $ 104 Qui altacontemplantiir , Bonis aufpicijs incipien- 

dum • 116 

Nihil reliqui . 127 

Male parca > male dilabun- 

tur. 118 

Seniper prazftp eile infor- 

tiinia. 129 

Remediain arduo, mala in 

pronoeife^ 130 

Η ο ν ο R. 
Εχ arduis perpetuum no- 

men . 151 cadere. 

Α Μ O R. 

Potentiifimus affeotus , a- 

mor . ioj 

Pptentia Amoris . 106 

VisAmoris. 107 

In ftudiofura captum amo 

re . 108 

άνιί%ωςϊ\& eft^amor virtu• 

S tjs. 109 

A-r*gf0?>amorvirtutisaliu Cupidinemfaperas.no Ex literarum ihidijs im 

Dulcia quandoque amara mortalicaceacquiri. 132 

fieri. , iiis Tumulus Ip.Galeacij 13} 

Fere ilmile exTheocrito. Optimusciiiis • ' 134 

1 12 
In ftatuara Amoris. 113 Iti obliuipnem patnas. 114 
Sireues . n j 

Senex puellam amans. 1 1 6 
In coJores . Π 7 

.FORTVNA, 

Virtuti fortuna comes. 118 
Fortuna virtucem fuperas. 

1 19 
Pauperratem fummis inge- Stienuornni immortale iiq 
meu . \$$ 

Nobiles & generofi . 136 
Duedecim ceitamina Hcr- 
culis . 137 

Innothos. 138 

Imparilitas. 139 

In defcifcentes . 140 

Aemiilatio impar. 141 
Albiuijad Alciac.&c 14^ 
Pringeps. fii js obeiie ne prouehan- Prieceps fubdi torii iucolu.• 

mita- 


zSo Index Emblematum . mitatera procurans. 143 
In Scnatum boni Princi- 
pis . 144 

Confiliarij principnm.i4j 
Opulcncia ryranni,pauper- 
tas fubiccWum . 246 
Quod «on capic Chriftus , 
rapicfifcus. 147 

Principis clcmentia . 14S 
• Rispvslica. 
Salus publica . 149 

Rcfpubliealiberata. 1/0 

V 1 r a. 

In vitam hnmanam . 1 ji 

Acrc quandoque fahirem 

redimendam. 1/2. 

Mors. 

Ciim laruis noii Inftan- 

.' dura. ij3 

Demortc & Amore. 1/4 

In formoiam fato praere- 

ptam . 1 jy 

Inmorte prapropcra. ij6 

Terminus. 1J7 

Opulenci hereditas . 1 y 8 

Α μ ι c ι τ ι Α. 
Amicitia etiam poft mor- 
remdurans. ij^ 

Mtituum auxilium . 160 
Auzilium numquam defi- 
cicns. 161 

Gratia;. # - 162. 

Hosnii τ as. 
In detraclorcs. 16$ 

Inanis impctus . 164 

•Aliquid mali propccr yici- num malunj. 16$ 

In eiup qui t ruculentia iuo 

rum pcricric. ' 166 

Α murimis quoque timcn- 

dum. 168 

Obnoxia infirmitas . 169 

Vel poft raortcm formido- 

lofi . 170 

VlNDlCTA. 

Iufta vindi&a . 171 

Iufta vltio. 17» 

Parem delinquentis & fua- 

foris culpam eiTe. 173 
Al ius peccat, alius plecfci- 

tur. 174 

Infani gladius• 175 

Pax. 
Pax. 176 

Exbellopax. 177 

Expace vbertas. 178 

SC Ι Ε Ν Τ I A. 

Dodtos doclis obJoqui nc- 

fasciTc 179 

Eloqucntia fortitudine ρτζ 

itaruior. iSe 

FacundiadiiHcilis. 181 
Antiquilfima qujeqi con- 

mencitia. iSr 

Infignia poetarum • 185 
Mufica, Di js cura: ciTc. 1 84 
Litera occidit, ipiricus vi- 

uificat. 18 y 

Didla feptc fapientum.i 86 
IGNORANTIA. 
Snbmoucnda ignoratia I87 

Mca- 


Index Emblematum i Cuculus . 
Ccruarius . 
Cicada. 
Canis . 
Coiuus. Mcntcm non formam plus Cornices . 

pollcre. 188 Chamadeon. 

Diues indo&us . 189 

MATRIMONIVM. 
In fidcra vxoriara• 190 
Reuerentiam in matrimo- 

nio requiri. 191 

In foecundicatcm iibi ipfi Catulus. 

damnofam . 191 Cancri. 

Araor filiorura. 19} Dipfas. 

Pietas filiomm in paren- Draco. 

tes. 194 

Mulieris famam , non for- Erithaci. 

mam vulgatam efle , o- Echcncis . 

portere. 19 $ Elephas. 

InPudoris ftatuam. 196 
Nlipta contagioib• 197 
ANIMALIA. Anguis . 
Alce . 
Anguilla . 
Alauda • 
Aquila. 
Aper. 
Anas • 
Anfer . 
Auraca. 
Ardeola . 
Aiinus . 
Apes • 
Alcyones• 
Afclla. 
Bubo. 

Capra . 
Cucullus 

Ciconia. 1.11S.185 

3 
11 

104 
33.168 

11S 
Soii? 

169 

«3 
85 

177 

178 

91 

116 

I40.64.7 s 

88.100 

30 38.4* 

Si 
6• 

66 

ltf3.17p.l84 

1 6+. 1 74. 

/ 17* 

Ϊ90 

9* 
104 

11.131 

Dclphin. 89.145. ly 6.1 66 

93 

10 

H3.I76 
70 

3M5 

93. 100 

100 

169 

li 
139 

/7.^0.104 

141 
joo 

*7 

90 
13.115 

<fiao4iT3 

116 Epops 
Eqnus . 
Ficedula». Frigilla . Fiber • 
Falco . 
Fulica?• 
Gallus & Lce. 
Graculus . 
G rucs. 
Harpa• 
Hiiundo • 
Ibis. 

Larus . 

Lecena . 

Leo. 

Locufta; . 

Lupus . 

Mus . 

Musalbus. 

Mus Sarmaticus . Mu- 64r 

79 

7i? Index Emblematum. ΜιιΓαΐδ Arabs. 


79 


Chiron. 


I4T 


Muitela . 


126 


Gorgon. 


'*S* 


Miluus . 


128. 141 


Harpyia; . 


3*• 


Mulltis. 


1*1 


Minotaurus . 


12 


Mufca . 


163 


Manus oculata • 


16 


Moracitla , 


78 


Proteus . 


182 


MuriEtia• 


191 


Sphinx . 


187 


Mergi . 


169 


Sirenes. 


US 


Noftua. 


I9.II6 


Scylla . 


68 


Otis . 


*y 


Triron . 


13* 


Onocrotalus • 


90 


Vir anguipes. 


i 


Olor. 


I»jj 


Arboris & Pl 


ANTAB. 


Oftrea, 


94 


Amaranthus . 


»i* 


Palumbes . 


193 


Abies • 


201 


Paflfec. 


131 


Amygdalus. 


208 


Porphyrio ♦ ( 


47 


Buxus . 


207 


Rcmora ♦ 


82 


Ciconia• 


203 


5us, z>76< 4W7j" 


CupreiTus . 


19S 


Stellio , 


,49 


Cucurbita • 


iz4 


Sar^us • 


7;. 341 


Ficus acerba • 


73 


Scarabeus. 


168 


Giamen . 


26 


Saida . 


J<?9 


Glans Piinica. 


113 


Scorpius. 


I 7 i 


Hedera. 


204 


Tcftudo . 


W 


Ikx. 


205 


Taurus . 


34 


Lanrus. 


210 


Turdj. 


104 


Lacfhica . 


77 


TriiO. 


95.96 


Locos. 


114 


Vipera, 


191 


Malus Medica . 


206 


Vulpes• 


188 


Malorum raraus. 


190 


Vdpertilio . 


61. 6l 


Morus. 


xo9 


Vefpa?.. 


ji.148 


Moly. 


181 


Zibellus , 


79 


Nux. 


192 


MONSTJ Α 


Olea. 


a-4 


& F I G Μ Ε 


Ν Τ Α . 


Pulegium . 


16 


Aries, aiuei vel 


ieris , ι&9 


Palnia• 


3* 


Chima:ra, 


Η 


Pinus . 


114 
Pei- Index Emblemarum . 
criica . 

Picea • 

Populus alba. 
Quercus . 
Rubus& Carex. 142. 

202 
2.1 I 

8J Sparcum . 
Salix» 
Vlmus. 
Vitis. 

ARTIFICIA 
Amuiecum . 
Auceps- 
Ancora • 
Balceus. 
Cichara. 
Campana. 
Compedes- 
CoronaGraminea. 
Ex Olea . 
Cnbiuis& Fremim 
Clvpeus. 
Coiores. 
Caduceus. 
Cui rus . 
Cachena? . 
Cerx. 
Choragus. 
Doliolum• 
Eniis • 
Frenum . 9 
200 

IS9 104 

145 

I67 
10.184 

134 

2,7 

117 
iiS 
176 
180 
41,105. 183 
188 

44 

177 
27 Fibula . 
Fifciis. 

FJabra . 
Fax . 
Galca • 
Lituus. 

Lupata. 
Malhuiiiim • 
Mullea- 
Moneca Bruci. 
Nouacula . 
Nauis . 
Olla?. 
Pergula. 
Pinnar. 
Pharetra . 
Praxo • 
Reria. 

Siguum militare 
Scyphus. 
Scurnm• 
Scepcra. 
Statua;. 
Tehim . 
Tympaua. 
Tumulas . 
Tali. 

Trophseiim . 
Vrcens . 2$? 

146.147 

80 
177 

173 
3; 
31 

150 

I;I 

43 

188 

120*1 XI 

IT4 
i/3 

yo.7f 
12 

ιοί 

28.161 

144 

20.IJ4 

2J.I70 

13 

129 

123 
31 Ρ Ι Ν I S. Superiorum Perrnifsa ί 


Λ ' «* 


Ι Ο 3 
f 
• ι